Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΝΥΜΑΤΑ

date Ιούν 21st, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Αγρίνιο, Κυριακή 3 Ιουλίου 2011 (ώρα 19.30)

– ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –

Όλοι στην συγκέντρωση – εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

AGRIN.

567d021

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΛΟΦΩΝΕΣ ΔΟΞΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ,

ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε γραπτῶς καὶ προφορικῶς ἀναπτύξει, οἱ ἰθύνοντες τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀδυνατοῦντες νὰ ἐπιτύχουν νὰ ἀφελληνίσουν καὶ ἀποχριστιανίσουν τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μὴ εἶναι ἐμπόδιο στὰ καταχθόνια σχέδιά τους, πασχίζουν νὰ εὕρουν ἀνδρείκελα, δοτούς, ἐξωμότες καὶ γενίτσαρους τοῦ πνεύματος Ἕλληνες γιὰ νὰ τοὺς κάνουν καλλίτερη τὴν δουλειά, ἀπ᾿ ὅτι οἱ ξένοι ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιὼν ὁρίζουν.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙ

ΣΥΝΕΧΙΣΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ

1. Μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο μᾶς ἐδημιούργησαν τὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Ἔτσι ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ μὲ πρωτοπόρο τὴν ἰσοπεδωμένη Γερμανία ἀρχιζαν νὰ ἐργάζωνται πυρετωδῶς γιὰ τὴν ἐπανοικοδόμησι καὶ τὴν ἀνόρθωσι τῆς οἰκονομίας τους, στὴν Ἑλλάδα μᾶς ἐδημιούργησαν οἱ «φίλοι» μας τὸν ἐμφύλιο σπαραγμὸ καὶ τὴν ἀστυφιλία. Ἐπὶ 6ετία ὁλόκληρη συνεχίζετο ἡ καταστροφὴ καὶ ἡ συμφορὰ τῆς ὑπαίθρου καὶ οἱ σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων μὲ ἀπώλειες δεκάδες χιλιάδων νεκρῶν καὶ τραυματιῶν. Ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 1/16 τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἐδολοφονήθη, ἐτραυματίσθη ἤ ἀπήχθη εἰς τὸ σιδηροῦν παραπέτασμα ἤ ἐχάθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς υἱοθεσίες ὑπὸ ἀμερικανικῶν οἰκογενειῶν, ποὺ διευκόλυνε ἡ «βασιλικὴ πρόνοια»…

2. Τὸ σχέδιο Μάρσαλ ἀξιοποιήθη καταλλήλως ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς ἰθύνοντες, ποὺ εἶχαν πατριωτικὴ συνείδησι, ἦθος, χαρακτῆρα καὶ ἐντιμότητα. Μάλιστα ἐπέτυχε ἡ Γερμανία τὸ οἰκονομικὸ θαῦμα, μὲχρι ποὺ ἔφθασε νὰ ἐπιβάλῃ ἡ Γερμανία φόρους ὄχι στὶς εἰσαγωγὲς ξένων προϊόντων, ἀλλὰ στὶς ἐξαγωγὲς γερμανικῶν προϊόντων, γιὰ νὰ μὴ αὐξάνῃ ἐπικινδύνως τὸ πλεόνασμα τῶν ἐξαγωγῶν ἔναντι τῶν εἰσαγωγῶν…

3. Ἀντιθέτως στὴν Ἑλλάδα τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τοῦ σχεδίου Μάρσαλ τὴν ἰδιοποιήθησαν οἱ ἰθύνοντες ἐνισχύοντες καὶ τὸ συρφετό τους.

4. Ἐρημωνουμένης καθημερινῶς τῆς ὑπαίθρου, ἠναγκάζοντο οἱ πληθυσμοὶ νὰ καταφεύγουν στὰ ἀστικὰ κέντρα ἐκλιπαροῦντες τοὺς πολιτικοὺς νὰ τοὺς «βολεύουν» σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες, δημιουργοῦντες οἱ ἰθύνοντες πρὸς τοῦτο πολλαπλάσιες ὀργανικὲς θέσεις ἀπ᾿ ὅ,τι ἐχρειάζετο τὸ Κράτος.

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

1. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθησαν στρατιὲς ὁλόκληρες ἀπὸ ὑπηρετοῦντες στὸ δημόσιο, οἱ ὁποῖοι δὲν ἦταν ἐργαζόμενοι, ἀλλὰ «περιεργαζόμενοι» καὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὰ «ὑποζύγια», δηλαδὴ τοὺς βαρύτατα φορογουμένους μοχθοῦντες Ἕλληνες, γιὰ νὰ πληρώνωνται αὐτὰ τὰ «παράσιτα» -κατὰ τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως κ. Θ. Πάγκαλον «κοπρίτες»- μετατρέποντο αὐτὰ τὰ παράσιτα σὲ τυράννους καὶ σαδιστές κατατυραννοῦντες τοὺς πολίτες, διαιωνίζοντάς τους τὶς ὑποθέσεις. Ἔτσι ἠναγκάζοντο οἱ βιοπαλαιστές, γιὰ νὰ ἐπιλύουν τὰ προβλήματά τους καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦνται, νὰ ὑποκύπτουν στοὺς ἐκβιαστὲς δημοσίους ὑπαλλήλους μὲ «χαράτσια»: τὰ λεγόμενα «καφεδάκια», «λαδώματα», «μίζες», «γρηγορόσημμο» κ.λπ.

2. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα ἔζησε ὁ γράφων αὐτὲς τὶς πικρότατες ἀλήθειες μοχθὼν εἰς τὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν προώθησι ἑλληνικῶν προϊόντων. Ἀπευθύνθη στὸν Ὀργανισμὸ Προωθήσεως Ἐξαγωγῶν ζητώντας μία κατάστασι ἑλληνικῶν βιοτεχνιῶν, ποὺ ἐνδιαφέροντο γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ ὑποκαμίσων, ἐσωρούχων καὶ λοιπῶν εἰδῶν κλωστοϋφαντουργίας. Ὁ ἁρμόδιος ὑπάλληλος τοῦ Ὀργανισμοῦ Προωθήσεως Ἐξαγωγῶν, ποὺ ἐπληρώνετο ἀδρῶς, γιὰ νὰ καταχωρῇ καταστάσεις τῶν βιοτεχνιῶν, θρασύτατος καὶ ἀδίστακτος ὤν, τοῦ ἐζήτησε τὸ 50% τῆς προμηθείας του, γιὰ νὰ τοῦ δώσῃ αὐτὲς τὶς καταστάσεις.

3. Αὐτὴ ἡ πολὺ θλιβερὴ ἀνήθικη συμπεριφορὰ τῶν παρασίτων αὐτῶν γενικεύθηκε τόσο πολύ, ὥστε σχεδὸν ἀπολύτως τίποτε δὲν προχωροῦσε χωρὶς μίζες, λαδώματα καὶ τὰ τοιαῦτα.

4. Ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς κατώρθωναν «ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια τους» νὰ ἀναρριχῶνται σὲ καίριες θέσεις – κλειδιά, ποὺ τά «ἔπαιρναν χοντρά».

Γιὰ νὰ λάβῃ κανένας δάνεια ἀπὸ τὶς διάφορες τράπεζες, ἰδίως δὲ ἀπὸ τὴν ΕΤΒΑ, ἔπρεπε νὰ δίνῃ στοὺς «κομπιναδόρους» καὶ ἀετονύχηδες τοῦ κυκλώματος ἀπὸ τὸ 1/5 μέχρι καὶ τὰ 2/5 τῶν διαφόρων ποσῶν. Τοιουτοτρόπως ἀνεδεικνύοντο ἐπιχειρήσεις καὶ βιομηχανίες ἐπὶ σαθρῶν βάσεων.

Π.χ. εἰσήγαγον μεταχειρισμένα μηχανήματα ὡς καινούρια ὑπερτιμολογοῦντες αὐτά, ἔκτιζαν σαθρὰ οἰκοδομήματα μὲ ὑπερτιμολογήσεις τοῦ κόστους γιὰ νὰ βγαίνουν τὰ μαῦρα χρήματα πρὸς τοὺς «λαδιάρηδες», ὑποτιμολογοῦσαν τὰ ἐξαγώγιμα προϊόντα γιὰ νὰ γλυτώνουν φόρους παρουσιάζοντας μικρὰ ἔσοδα καὶ μεγάλα ἔξοδα καὶ ὑπερτιμολογοῦσαν τὰ εἰσαγώμενα, γιὰ νὰ μὴ πληρώνουν φόρους. Μὲ τὴν ἀπειλὴ τῶν ἀπολύσεων κατώρθωναν οἱ «μπαταξῆδες» βιομήχανοι νὰ ἐκβιάζουν τὶς κυβερνήσεις νὰ τοὺς διαγράφουν τὰ ἀσφάλιστρα καὶ τὰ θαλασσοδάνεια, γιὰ νὰ κτίζωνται πολυτελέστατες βίλες στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, νὰ ἀγοράζωνται κότερα καὶ νὰ διάγουν αὐτοὶ σπάταλη ζωή. Τοιουτοτρόπως ἦταν ἀναπόφευκτο τὸ κλείσιμο τῶν ἐν λόγῳ βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνιῶν, ποὺ δὲν εἶχαν σωστὲς οἰκονομοτεχνικὲς βιώσιμες μελέτες καὶ δὲν ἀσκοῦσαν  χρηστὴ διοίκησι.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙ

Ἀντιθέτως δραστήριοι, φιλότιμοι, ἱκανοὶ βιομήχανοι, ὡς π.χ. οἱ ἀδελφοὶ Σοφιανόπουλοι, ἰδιοκτῆτες τῆς σπουδαίας ἐπιχειρήσεως «ΧΡΩΠΕΙ», ποὺ ἤθελαν νὰ δραστηριοποιηθοῦν καὶ στὴν ἐξόρυξι-δραστηριοποίησι πετρελαίων καὶ τὴ βιομηχανία ὅπλων, ἐπειδὴ δὲν ἐνέδοσαν προφανῶς στὶς πιέσεις γιὰ λαδώματα κ.λπ., ὄχι μόνον δὲν τοὺς ἐπέτρεψαν τὴν ἐξόρυξι καὶ τὴν ἐπεξεργασία πετρελαιοειδῶν καὶ τὴν ἀνάπτυξι τῆς πολεμικῆς βιομηχανίας, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας τοὺς ἔκλεισαν τὴν «στρόφιγγα» τῶν πιστώσεων καὶ ἔπεσαν σὲ ὑπερημέριες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κλείσῃ ἀκόμη καὶ τὸ σπουδαῖο ἐργοστάσιο «ΧΡΩΠΕΙ».

ΜΟΜΑ

1. Ἡ μόνη κρατικὴ ὑπηρεσία, ποὺ ἐργαζόταν λίαν ἀποδοτικά, ἦταν ἡ ΜΟΜΑ (Μεικτὲς Ὁμάδες Μηχανημάτων Ἀνασυγκροτήσεως), ποὺ κατεσκεύαζε ἄριστα ἔργα ὑποδομῆς (δρόμους, γέφυρες, λιμάνια, δίκτυα ὑδροδοτήσεως κ.λπ., κ.λπ.) πολὺ σωστὰ καὶ πολὺ εὐνοϊκά.

2. Ἔμβλημά της ἦταν ὁ κριός, ποὺ συμβολίζει τὴν πολιορκητικὴ καὶ ἐπιθετικὴ μηχανὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸν κριὸ ἀνεγράφετο τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ρητό: «Ἀμ’ ἔπος, ἀμ’ ἔργον», δηλαδὴ ἄμεση ἐκτέλεσι τῶν ἔργων ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῶν σχεδιασμῶν. Ἡ ΜΟΜΑ ἀνῆκε στὴ ΣΥΚΕΑ (=Στρατιωτικὴ Ὑπηρεσία Ἔργων Ἀνασυγκροτήσεως), ποὺ δὲν ἀνελάμβανε μόνο τὴν κατασκευὴ στρατιωτικῶν ἔργων, τὴν ναρκοθέτησι καὶ ἀποναρκοθέτησι, ἀλλὰ κυρίως δημιουργοῦσε τὶς προϋποθέσεις μὲ τὰ ἔργα ὑποδομῆς γιὰ τὴν ἀνασυγκρότησι τῆς χώρας καὶ τὴν ἀνάπτυξι τῆς καθόλου ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ ΜΟΜΑ καὶ ἡ ΣΥΚΕΑ ἦταν διάδοχος τῆς ΣΤΕΑΜΧ (Σχολεῖο Τεχνικῆς Ἐκπαίδευσης Ἀξιωματικῶν), ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1925 καὶ τὸ 1926 ὑπήχθη στὴ Σχολὴ Ἐφαρμογῆς Μηχανικοῦ γιὰ τεχνικὰ ἔργα, ἠλεκτρολογίας καὶ μηχανολογίας καὶ λειτούργησε ἀπὸ 4.2.1926 μέχρι ποὺ καταργήθηκε μὲ τὸ νόμο 2125/1939. Μὲ τὸ νομοθετικὸ διάταγμα 1204/1949 ἐπανιδρύθη μὲ τὴν ἐπωνυμία Σχολὴ Τεχνικῆς Ἐκπαίδευσης Ἀξιωματικῶν Μηχανικοῦ (ΣΤΕΑΜΧ).

3. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1957 ἀνασυγκροτήθηκε ἡ «Στρατιωτικὴ Ὑπηρεσία Κατασκευῶν Ἔργων Ἀνασυγκροτήσεως» καὶ συνέβαλε ἀφαντάστως στὴν ἀνόρθωσι τῆς Ἑλλάδος.

4. Τοῦτο τὸ ἐπέτυχαν αὐτὲς οἱ ὑπηρεσίες, διότι δὲν διοικοῦντο καὶ δὲν τὶς διαχειρίζοντο μανδαρίνοι, ὄργανα τῶν κλαδικῶν τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων, ἀλλὰ στρατιωτικοί, οἱ ὁποῖοι τότε, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἶχαν ἦθος ἐργασίας, ἦταν ἔντιμοι, ἠθικοὶ καὶ ἐνάρετοι καὶ δὲν εἶχαν διαφθαρῆ, ὅπως σήμερα.

Εἷναι καιρὸς ἡ ΜΟΜΑ νὰ ἐπανασυσταθῇ μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα, μὲ τὸ ἴδιο ἔμβλημα καὶ νὰ ἀνήκῃ στὴ ΚΕΔΚΕ καὶ στὸ ΕΜΠ.

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙ ΤΗΣ ΜΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΥΜΑ ΤΩΝ «ΗΜΕΤΕΡΩΝ»

ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΟ ΦΑΚΗΣ

1. Οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ ἀετονύχηδες κατώρθωσαν νὰ τὶς καταργήσουν μέσῳ τῶν ἀνθρώπων τους, ποὺ ἀνέβαζαν καὶ κατέβαζαν στὶς κυβερνήσεις, γιὰ νὰ δύνανται νὰ θησαυρίζουν καὶ σὲ αὐτὸ τὸ τομέα.

2. Ἔτσι ἡ κυβέρνησι Μητσοτάκη τὸ 1992 κατήργησε ὄχι μόνο πληθώρα ἄλλων ἀντιπαραγωγικῶν ὀργανισμῶν καὶ δημοσίων ἐπιχειρήσεων, στὶς ὁποῖες εἶχαν βολέψει πολλαπλάσιους ἀπασχολούμενους ἀπὸ ὅτι ἐχρειάζοντο, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ τὴν ΜΟΜΑ.

3. Π.χ. κατήργησαν καὶ τὴν Ὀλυμπιακή μας, ἡ ὁποία ἐπὶ Ὠνάση εἶχε τὸ 1/10 τῶν ὑπάλλήλων καὶ ὅλα λειτουργοῦσαν ρολόι. Τὴν ἐκρατικοποίησαν γιὰ νὰ βολεύσουν δεκάδες χιλιάδων ἀργόσχολων καὶ ἀφοῦ τὴν «βούλιαξαν», τὴν ἰδιωτικοποίησαν πάλι, ἔναντι πινακίου φακῆς, διορίζοντας δεκάδες χιλιάδες παρασίτων.

4. Ἐπίσης ὁ ΟΤΕ ἀνέθετε στὸν «ἐθνικὸ προμηθευτή» διὰ ἀπευθείας ἀναθέσεως τὴν προμήθεια τῶν διαφόρων ὑλικῶν μὲ πολλαπλάσια χρέωσι καὶ ἔτσι ὁ «ἐθνικὸς προμηθευτής» «ξεκοκκαλιάζοντας» ὅλη τὴν Ἑλλάδα δὲν ἠναγκάσθη νὰ διέλθῃ οὔτε τὸ κατώφλι ἑνὸς εἰσαγγελέως ἤ ἑνὸς ἀστυνομικοῦ τμήματος καὶ ἠδύνατο ἀκωλύτως ἀκόμη νὰ κατασκοπεύῃ καὶ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος…

Τώρα ποὺ ὁ ΟΤΕ ἰδιωτικοποιήθη καὶ δημιουργήθηκαν πολλὲς ἑταιρεῖες ἐπικοινωνιῶν μὲ μέγιστο ἀνταγωνισμό, ἔχουν ὅλοι καὶ τεράστια κέρδη.

5. Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ κυβερνήσαντες τὰ τελευταῖα 30 ἔτη ἐλαβαν ποσὰ ἀπὸ τὴν ΕΟΚ καὶ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἐν τούτοις ἐξανέμισαν καὶ αὐτὰ τὰ ἀμύθητα ποσὰ διασπαθίζοντες τὸν παχτωλὸ χρημάτων εἰς τὰ συγγενολόγια τους καὶ τοὺς «ἡμετέρους» τῶν κλαδικῶν τους καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τους, γιὰ νὰ πληρώνεται αὐτὸς ὁ συρφετὸς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ συνταξιούχων. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν, γιὰ νὰ δύνανται νὰ μισθοδοτήσουν καὶ συνταξιοδοτήσουν καὶ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες παρασίτων, ποὺ εἶχαν διορίσει στὸ δημόσιο (γιὰ νὰ δύνανται νὰ δημιουργοῦν περαιτέρω κενὲς θέσεις διευκόλυναν παντοιοτρόπως νὰ συνταξιοδοτοῦν ἀκόμη καὶ ἀνθρώπους, ποὺ δὲν εἶχαν ὑπηρετήσει οὔτε μία δεκαετία στὸ δημόσιο) νὰ πάρουν καὶ πληθώρα θαλασσοδανείων. Καὶ ἰδοὺ ποῦ μᾶς κατήντησαν.

Βάσει τῶν στοιχείων τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας (Ντουμπάι 2003), περιοχὲς καὶ χῶρες, ποὺ δὲν ὑποστηρίζονται ἀπὸ ἀξιόπιστες ὑπηρεσίες, ὅπως παιδεία, ὑγεία, ταχυδρομεῖα, ἐπικοινωνία καὶ ἐλευθεροτυπία, δὲν μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν.

Η ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ

1. Ἐπὶ δεκαετίες ὁλοκλήρους μᾶς καλλιεργοῦσαν τὴν ἠθικὴ κρίσι θέτοντες δυναμίτες στὶς αἰώνιες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς τῆς φυλῆς μας καὶ τώρα μᾶς «ἔδεσαν χειροπόδαρα» μὲ τὰ θαλασσοδάνεια…

2. Οἱ φίλοι μας-δανειστές μας χαϊδεύουν καὶ μᾶς προσφέρουν περαιτέρω θαλασσοδάνεια ἀπαιτώντας τὴν ὑποθήκευσι τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας καὶ τὴν ἐκποίησι καὶ τῶν τελευταίων ὑγιῶν μονάδων στρατηγικῆς ὑποδομῆς κ.λπ., ἔναντι πινακίου φακῆς, ὅπως τὸ εἶχε προαναγγείλει ἡ τότε πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη στὸ νῦν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια:

http://www.youtube.com/watch?v=ZAUPAdKMQg0&feature=related

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 47

Ἐπειδὴ ὅλοι μας στὴ σημερινὴ ἐποχὴ δὲν ἔχουμε χρόνο νὰ ἀναπτύσσωνται ἐκτενῶς καὶ νὰ διαβάζωνται τέτοια ἐπίκαιρα καὶ λίαν καυτὰ θέματα, παρακαλοῦμε, διαβάστε τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 47, τὸ ὁποῖο ἐκυκλοφορήσαμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες.

Ἐμεῖς συνιστοῦμε κυρίως :

Α) τὸ λίαν ρεαλιστικὸ ἐξώφυλλο, ποὺ ἐπιγραμματικῶς ἀναφέρεται στὴν ἱστορία καὶ στὴν ἀποστολή τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ποὺ δὲν ἀρέσουν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ παντοιοτρόπως θέλουν νὰ τὶς ἀλλοιώσουν παρουσιάζοντάς τες, ὅπως τὶς βολεύει, ἐπιδοτώντας παντοιοτρόπως τοὺς ἰδιοτελεῖς γενίτσαρους τοῦ πνεύματος νὰ τὴν ἀμαυρώνουν τὴν ἱστορία, τολμοῦντες οἱ χυδαῖοι αὐτοὶ ἀνθέλληνες νὰ παρουσιάζουν ἀκόμη καὶ τὸν θρυλικὸ γέρο τοῦ Μοριᾶ σὰν τά «μοῦτρα τους».

Ἄς γίνῃ δόγμα μας καὶ βίωμά μας: «ὅσα δὲν λύονται, κόπτονται ! ».

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.