Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣΥΜΠΛΕOYN TA «ΠΙΣΤΕΥΩ» ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΣOΝΩΝ! ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ; Α΄

ΣΥΜΠΛΕOYN TA «ΠΙΣΤΕΥΩ» ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΣOΝΩΝ!  ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ; Α΄

Πιστεύουν ὅτι μέσα ἀπὸ κάθε θρησκεία, ὁ ἄνθρωπος λατρεύει τὸν ἴδιο Θεό!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:

 [Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου, ποὺ ἐκφώνησε στὶς 20-12-2001, στὴ «Διαθρησκειακὴ Συνάντηση τῶν Βρυξελλῶν» ἐνώπιον ἐκπροσώπων τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Ἰσλὰμ καὶ διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ἀρ. 603, σελ. 15]

      «Ἐὰν σταθῶμεν μὲ τὸ προσῆκον δέος ἀπέναντι τῶν προσωπικῶν ἀναζητήσεων  ἑκάστης ψυχῆς, ἡ ὁποία, γεννηθεῖσα εἰς ὠρισμένην θρησκευτικὴν παράδοσιν, ἀνοίγει τὰς πτέρυγάς της διὰ νὰ πετάξῃ εἰς ἀναζήτησιν τοῦ Ἠγαπημένου, ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἔχομεν ἀνθρώπινον χρέος νὰ σεβασθῶμεν ἀπολύτως τὴν προσωπικὴν πορείαν ἑκάστου πρὸς τὴν ὑπερτάτην ἀγάπην. Τότε ἐναγκαλιζόμεθα ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχὴν αὐτὴν καὶ παρακολουθοῦμεν ἐν ἄκρᾳ σιωπῇ καὶ προσευχῇ τὴν πορείαν της, εἴτε συμβαδίζει μὲ ἡμᾶς [τοὺς χριστιανούς] εἴτε ἀκολουθεῖ ἄλλον δρόμον [λ.χ. τὸν Ἰουδαϊσμὸ ἢ τὸ Ἰσλὰμ], διότι Ἠγαπημένος Θεός, Κύριός της, τὴν ἀναμένει καὶ θὰ τῆς δείξῃ τὸν δρόμον. Δὲν χρειάζεται ἀπὸ μέρους ἡμῶν οὐδεμία βία, οὐδεμία πίεσις, μόνον στοργὴ καὶ εἰρήνη».

[Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία του στὸ Ἐμιράτο τοῦ Μπαχρέιν, στὶς 25-9-2000.

Ἀπὸ τὸ ἐπίσημο περιοδικὸ τοῦ Πατριαρχείου ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ἀρ. 588, σελ. 16]

   «Ἀλλὰ δὲν ἐγκαταλείπομεν τὴν ἐλπίδα, ὅτι τὸ εὐαγγελικὸν κήρυγμα τῆς καταλλαγῆς, τοῦ συμβιβασμοῦ καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνεργασίας, …καὶ ἡ ἀντίστοιχος πρόσκλησις τοῦ Κορανίου …θὰ ὑπερισχύσουν, θὰ γίνουν ὑφ’ ὅλων ἀποδεκτὰ καὶ θὰ ὁδηγήσουν εἰς παγίωσιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐημερίας τῶν λαῶν, ὥστε ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [= ὅπως] προτιμᾷ καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ συνεργαζώμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλόν».

«Μεγάλη Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος»

«Ὁ Τεκτονισμὸς …δέχεται ἄνδρες ποὺ ἀνήκουν σὲ διάφορες θρησκεῖες καὶ ἀκολουθοῦν τὴ δική τους πίστη.

Δὲν ὑπάρχει γιὰ τὸν Τεκτονισμὸ ἰδιαίτερος Θεός. Ὁ Θεὸς κάθε Τέκτονα παραμένει Ἐκεῖνος τῆς Θρησκείας του. Προκειμένου δὲ νὰ μὴν ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν Τεκτόνων δογματικὲς ἀντιπαλότη-τες ἢ θρησκευτικὲς διαφορές, ὁ Θεὸς ἀποκαλεῖται μὲ τὴ γενικὴ προσωνυμία τοῦ «Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Συμπαντος» [Μ.Α.Τ.Σ., σὲ συντομογραφία].  […]

«Ὁ Τέκτων ἐνθαρρύνεται νὰ ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντα του, πρῶτα πρὸς τὸν Θεὸ ―μὲ ὁποιοδήποτε ὄνομα εἶναι γνωστός― μέσα ἀπ’ τὴν πίστη του καὶ τὴ θρησκευτική του πρακτικὴ, μετὰ πρὸς…»

[Ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα

τῆς «Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος»:    www.grandlodge.gr/el/ΟΤεκτονισμός/ΗΚοσμοαντίληψημας.aspx


     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.