Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ΙΩΝΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, ΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ

date Απρ 4th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ΙΩΝΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, ΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΝΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ «ΠΡΟΦΗΤΩΝ»

Μεγάλο Σάββατο· κι εκεί στην ησυχία του «κελιού» μου, ξαναδιάβαζα ένα από τα αναγνώσματα της ημέρας: του Ιωνά, που αντί να κηρύξει στους Νινευΐτες, όπως του είπε ο Θεός, κρύφτηκε στο αμπάρι ενός πλοίου. Και χωρίς να το θέλω, από μόνη της η σκέψη προχωρούσε σε σύγχρονες αναγωγές: Η ανυπακοή του Ιωνά, που με την παιδαγωγία του Κυρίου μετετράπη σε υπακοή· και η φαινομενική υπακοή σύγχρονων τινών προφητών-κληρικών-πολιτικών σε εντολές προϊσταμένων τους και δημοκρατικές αρχές, που στην πραγματικότητα συνιστά ανυπακοή στον Θεό και την δημοκρατία.

Και η μεν πορεία του Ιωνά, αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο κύκλο, η δε πορεία συγχρόνων διαδόχων του, έχει σταματήσει στο ημικύκλιο. Έτσι το ιερό κείμενο για τον Ιωνά, πήρε μέσα μου την παρακάτω παράξενη μορφή. Αν είναι ανίερη η αναγωγή, θα το κρίνετε εσείς.

1. ΚΑΙ εγένετο λόγος Κυρίου προς τον προφήτην Ιωνάν, ήτοι προς τους σύγχρονους ιερείς και προφήτες.

2. πορεύθητε εις πόλεις και κηρύξατε, ότι ανέβη προς με η ασέβεια αυτών και οι αιρέσεις αυτών.

3. και εσκέφθησαν τινές σύγχρονοι προφήτες –μεγαλόσχημοι Επίσκοποι και ιερείς: βαρύ το καθήκον που μας επρόσταξε να κάνουμε ο Κύριος· πως είναι δυνατόν να αντιταχθούμε προς τους ηγέτες της Νέας Τάξης και του Οικουμενισμού; Πρέπει να το αποφύγωμεν αυτό; Και εσκέφθησαν έτσι, διότι το επιπολάζον ρεύμα του Οικουμενισμοῦ είχε διαβρώσει τις συνειδήσεις τους· «ηγάπησαν γαρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον ήπερ την δόξαν του Θεού».

4. Και αφέντες το ποίμνιο αυτών εις χείρας των Οικουμενιστών, εγκατέλειψαν το πλοίον της Εκκλησίας και εισήλθον εις εκείνο του πράσινου Πατριάρχου, δικαιολογούμενοι πως τοιουτοτρόπως δείχνουν σεβασμόν και κάνουν υπακοήν εις τον εκπρόσωπον του Κυρίου, στην πραγματικότητα όμως, φεύγοντες εκ προσώπου Κυρίου.

5. και Κύριος εξήγειρε πνεύμα μέγα εις την θάλασσαν, και εγένετο κλύδων μέγας εν τη θαλάσση, και το πλοίον της Εκκλησίας (και της πατρίδος) εκινδύνευε του συντριβήναι. και εφοβήθησαν οι απλοί πιστοί, και εκβολήν εποιήσαντο των εν τω πλοίω χρυσοποίκιλτων αμφίων και ράβδων και μιτρών και εγκολπίων και των αλλων δεσποτικών και εξουσιαστικών εξαρτημάτων εις την θάλασσαν του κουφισθήναι απ΄  αὐτῶν.

6. Οι Επίσκοποι, όμως και οι ιερείς, εκρύβοντο εις το αμπάρι του πλοίου και εκεί εκάθευδαν και έρρεγχαν.

7. και προσήλθον προς αυτούς τινές και είπον αυτοίς· τι υμείς ρέγχετε; ανάστητε και επικαλέσθητε τον Θεόν, και εκδιώξατε εκ του πλοίου πάντα μολυσμόν, όπως διασώση ο Θεός ημάς και υμάς και ου μη απολώμεθα.

8. και αναβάντες ύστερον εις το κατάστρωμα του πλοίου, είπεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού· δεύτε βάλωμεν κλήρους και επιγνώμεν τίνος ένεκεν η κακία αύτη εστίν εν ημίν; και έβαλον κλήρους, και έπεσεν ο κλήρος επί τους συνεργάτας του Πατριάρχου και τους συμβιβασθέντας προς αυτόν. 8 Και είπον προς αυτούς· τι ποιήσομεν ημίν και κοπάσει η θάλασσα αφ  ἡμῶν; ότι η θάλασσα επορεύετο και εξήγειρε μάλλον κλύδωνα.

9. και τότε ηκούσθησαν πολλαί φωναί Πατέρων Αγίων λεγόντων· 13 άρατε αυτούς και εμβάλατε εις την θάλασσαν, εκτός της νηός της Εκκλησίας και κοπάσει η θάλασσα αφ  ὑμῶν·

10. και έλαβον αυτούς και εξέβαλαν εις την θάλασσαν, και εσταμάτησε η θάλασσα εκ του σάλου αυτής.

11. και εφοβήθησαν οι πιστοί φόβω μεγάλω και έθησαν θυσίαν τω Κυρίω και ηύξαντο τας ευχάς.

12. Και οι εκβληθέντες εις την θάλασσαν διεσώθησαν και ναυλώσαντες άλλο υπερσύγχρονο πλοίο, έπλεαν κατά της νηός της Εκκλησίας έχοντες θυμόν μέγα κατά των πιστών, οίτινες εξέβαλον αυτούς εις την θάλασσαν.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

και καλή λευτεριά από ανυπάκουους προφήτες και εθελόδουλους πολιτικούς

Κ.Ε., Εκπαιδευτικός

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.