Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMHNYMATA

date Απρ 24th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΣΗ Ο ΘΕΟΣ!

Εἶναι περιττό νά ἐπισημάνω στούς ἀναγνῶστες μας –Κληρικούς καί λαϊκούς– τήν κρισιμότητα τῶν καιρῶν, τόν ὁρατό καί ἀόρατο πόλεμο πού γίνεται ἀπό τούς πολιτικούς δυνάστες τοῦ Γένους μας ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, τήν ἀπεμπόληση κάθε πνευματικῆς Ἀξίας, τήν οἰκονομική ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας, πού ἀπό νοικοκύρης ἔγινε ζητιάνος ἀπό τίς ἀμοραλιστικές, ἀπάνθρωπες καί προδοτικές πολιτικές τῶν Κομμάτων Ἐξουσίας ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων «Ποντίων Πιλάτων» τοῦ Κοινοβουλίου μας. Εἶναι, λοιπόν, περιττό νά ἐπισημάνω τίς ταιριαστές μέ τήν «Ἀποκάλυψη» ἡμέ­ρες πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Γνωρίζω ὅτι προσεύχεσθε, ὅπως καί ὅλοι μας, νά σκεπάση ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μας τό Ἔθνος μας, νά τό ἀνασύρη ἀπό τήν πνευματική ἀθλιότητα καί νά τό ἀποκαταστήση στήν ἁγιότητα, πού ἦταν ἀνέκαθεν τό πνευματικό περιβάλλον τῆς Πατρίδος μας. Ὅμως, ἐπίσης, γνωρίζω ὅτι μαζί μέ τήν προσευχή μας ἀπαιτεῖται καί κοπιώδης προσπάθεια, ἰδίως ἡμῶν τῶν Ποιμένων, ὥστε νά γίνη πράξη ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ Θεός μας δέν θέλει μόνο λόγια ἀλλά καί ἔργα καί αἷμα, ὅπως μᾶς εἶπε διά τῶν ἁγίων Του, «δός αἷμα καί λάβε πνεῦμα».

Ἡ Παναγία μας δέν ἀρκέσθηκε νά ἱκετεύη τόν «Υἱόν καί Θεόν της» ἀλλά ἔγινε καί «Ὑπέρμαχος Στρατηγός» τοῦ Ἔθνους μας καί προασπιστής τῆς Πατρίδος μας, ὥστε αὐτή, ἡ συγκεκριμένη Πατρίδα, νά παραμείνη ὁ ἰδανικός τόπος γιά νά ζήση κανείς τήν πνευματική ζωή. Πολύ περισσότερο ἐμεῖς οἱ Κληρικοί καί οἱ χριστιανοί μας ἔχουμε χρέος –παράλληλα μέ τήν προσευχή μας– νά ἐργασθοῦμε δραστικά καί ἀποφασιστικά γιά νά ἀναχαιτίσουμε τήν πολιτική λαίλαπα τῆς Πατρίδος μας, παρακινῶντας εὐσεβεῖς ἀνθρώπους νά πολιτευθοῦν, κηρύσσον­τας ἔτσι ἀπηνῆ διωγμό σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς πο­λι­τικούς πού ἐκλέχθηκαν στό Κοινοβούλιο τίς τελευταῖες δεκαετίες καί ἀποδεκάτισαν κυριολεκτικά κάθε ἱερό καί ὅσιο τοῦ Γένους μας καί τοῦ λαοῦ μας.

Εἴμαστε σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό τίς ἐκλογές καί δέν ὑπάρχει πολύς χρόνος γιά ἐκτενεῖς ἀναλύσεις, γι’ αὐτό θά ἀρκε­σθῶ νά θέσω κάποια καίρια ἐρωτήματα σέ ἐκείνους τούς χριστιανούς πού διστάζουν ἤ καί ἀρνοῦνται τό ἀποτέλεσμα πού θά προκύψη ἀπό αὐτά τά ἐρωτήματα, ἀφοῦ, ὅπως πολύ σωστά ἔχει πεῖ ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, στερούμεθα τῶν ἀπαντήσεων πού μᾶς χρειάζονται, γιατί ξεχάσαμε τά ἐρωτή­ματα!

 Ἐρώτημα πρῶτον:

Πιστεύουμε ἤ δέν πιστεύουμε ὅτι ἡ Πολιτική, ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ σήμερα, μέ τήν ἐπί 24ώρου βάσεως χειραγώγηση τοῦ λαοῦ μας, ἔχει τόν κυριαρχικό λόγο στή διαμόρφωση τοῦ ἤθους, τῶν πιστευμάτων καί τῆς βιοτῆς τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας μέ τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως (Μ.Μ.Ε. =γράφε Μέσα Μα­ζι­κῆς Ἐξαγριώσεως καί Ἐξαθλιώσεως!), τῆς Τηλεοπτικῆς, Ἠλεκτρο­νικῆς καί Ἐντύπου Ἐπικοινωνίας πού διαφεντεύει ἀπόλυτα;

Δέν πιστεύω νά διαφωνῆ κανείς σ’ αὐτό, ἀφοῦ ἡ καθημερινή πραγματικότητα τό ἐπιβεβαιώνει καί, μάλιστα, μέ τρόπο πού, κατ’ ἄνθρωπον, μᾶς ἀπελπίζει…

 Ἐρώτημα δεύτερον:

Ἀφοῦ συμφωνοῦμε, λοιπόν, ὅτι ἡ Πολιτική ἐπηρεάζει τόσο βαθειά τήν ψυχή τοῦ λαοῦ μας, πῶς μποροῦμε νά νοιώθουμε τόσο «χαλαροί» (γράφε, σχεδόν ἀδιάφοροι!) μπροστά στίς ἐκλογές καί νά τίς ἀντιμετωπίζουμε σάν ἕνα γεγονός πού ἔχει ἐλάχιστη ἤ καί καθόλου σημασία γιά τή ζωή μας;

Ἐρώτημα τρίτον:

Πῶς δέν αἰσθανόμαστε τήν τεράστια πνευματική μας εὐθύ-

νη γιά τήν ἐκλογή τῶν πολιτικῶν Συνδυασμῶν, ἀφοῦ ἔχουμε τό δικαίωμα νά ψηφίζουμε καί δέν εἴμαστε ἁπλοί ἀποδέκτες ἀρχόντων πού μᾶς ἐπιβάλλονται;

 Ἐρώτημα τέταρτον:

Γιατί δέν μποροῦμε νά ξεκολλήσουμε τό μυαλό μας ἀλλά τό ἀφήνουμε γαντζωμένο στήν ἐποχή πού δέν ὑπῆρχαν ἐκλογές καί οἱ χριστιανοί ἀναγκάζονταν νά ὑπομείνουν τά μαρτύρια ἀπό τούς ἀντιχρίστους ἄρχοντες-τυράννους; Εἶναι δυνατόν, τόν 21ον αἰῶνα, νά ὑποστηρίζουν νουνεχεῖς ἄνθρωποι ὅτι θά πρέπη νά προσευχόμεθα καί νά ὑπομένουμε τούς ἀντιχρίστους ἄρχοντες, ἐνῶ αὐτοί δέν μᾶς ἐπιβάλλονται διά τῆς βίας ἀλλά τούς ψηφίζουμε μέ τή θέλησή μας; Εἶναι δυνατόν νά ἀποκαλοῦμε σταυρωτάς τοῦ Χριστοῦ μόνο τούς Πολιτικούς καί ὄχι καί τούς ἑαυτούς μας πού τούς ἐκλέγουμε, δίδοντάς τους τά καρφά στό χέρι;

 Ἐρώτημα πέμπτον:

Γιατί θεωροῦμε χριστιανικό τό νά διαιωνίζουμε τή σύγχυση ἀντί νά χρησιμοποιοῦμε τήν «μάχαιραν», πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός γιά νά ξεχωρίζουμε τήν Ἀλήθεια ἀπό τό ψέμα; Δέν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐμεῖς ἐκλέγουμε τούς Πολιτικούς καί ἄρα εἴμαστε ἁπολύτως ὑπεύθυνοι γιά ὅ,τι αὐτοί πράττουν καί δέν εἶναι ψέμα ὅτι οἱ χριστιανοί εἴμαστε ἀνεύθυνοι γιατί δέν πρέπει νά ἀσχολούμεθα μέ τήν Πολιτική;

 Ἐρώτημα ἕκτον:

Δέν εἶναι ἄραγε πλάνη καί μωρία τό νά μήν ἀντιλαμβάνεται ὁ χριστιανός τήν πνευματική κοσμοχαλασιά πού γίνεται στήν Ὀρθόδοξη Χώρα μας ἀπό τούς ἀντιθέους Πολιτικούς ἀλλά νά περιορίζεται μόνο στήν προσευχή, ἀφήνοντας μέσα στήν πλάνη καί τήν μωρία του τόν Θεό μας νά διορθώση μόνος Του τά Πολι­τικά μας πράγματα, δηλαδή νά τρέξη ὁ Θεός στόν Ἄρειο Πάγο(!), νά συστήση Πολιτική Παράταξη, νά βρῆ ὑποψηφίους καί νά κατέλθη στίς ἐκλογές;

Ἤ, μήπως, εἶναι πιό πνευματικά διακριτικό τό νά περι­μέ­νου­με οἱ χριστιανοί, πότε θά ἐπανέλθη ἡ ἐποχή τῆς μονοκρα­τορίας, γιά νά καταργηθοῦν οἱ ἐκλογές σάν μέσον ἀναδείξεως κυβερνήσεων καί νά μᾶς στείλη ὁ Θεός ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν …Οὐρανό(!) Κυβερνήτη ἅγιο γιά νά σώση τήν Ἑλλάδα καί τόν χριστιανισμό τοῦ λαοῦ της;

Δέν μᾶς ἔμεινε καθόλου κρίση γιά νά ἀναλογισθοῦμε πώς ἄν ἐξακολουθήσουμε νά μένουμε ἀδρανεῖς καί ἄπρακτοι, μέ «σταυρωμένα χέρια», πάρα πολύ σύντομα δέν θά ὑπάρχη πιά οὔτε ἡ Ἑλλάδα πού γνωρίζαμε, οὔτε ἴχνος ἀπό τόν πιστό λαό της καί αὐτό, μέ ἀποκλειστικά δική μας εὐθύνη;

 Ἐρώτημα ἕβδομον:

Διακηρύσσουμε ὅτι εἴμαστε χριστιανοί καί, μάλιστα, τόσο προχωρημένοι, πού θέλουμε νά ἐξιχνιάσουμε καί τήν «Ἀποκά­λυψη» γιά νά πληροφορηθοῦμε τά ἔσχατα τῶν ἐσχάτων. Πῶς, λοιπόν, προχωρήσαμε τόσο στό «μεθαύριο», χωρίς νά προσέξου­με καί νά ἐπιμεληθοῦμε τό χρέος μας τοῦ σήμερα;

Πῶς ξεχάσαμε ὅτι μεταξύ τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας μεσολαβεῖ ἡ Ἀποκαθήλωση; Τήν Σταύρωση τήν ἔκαμαν οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἀνάσταση Αὐτός ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός καί Θεός μας, τήν Ἀποκαθήλωση, ὅμως τήν ἔκαμαν οἱ Φίλοι καί Μαθηταί τοῦ Χριστοῦ μας! Ἡ Ἀποκαθήλωση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Σταυρό Του εἶναι δικό μας ἔργο καί εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά ἀδιαφοροῦμε γι’ αὐτό καί νά ἀρκούμεθα στό νά ἀποδίδουμε εὐθύνες στούς σταυρωτές Του!

 Μετά τά ἐρωτήματα, τί;

Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε, ἔστω καί αὐτή τήν ὕστατη ὥρα, ὅτι τό Ἔθνος μας βρίσκεται στόν σταυρό –πάσχοντας πνευματικά, ψυχικά καί ὑλικά– ὄχι ἀπό ἀλλοεθνεῖς ἐξουσιαστές ἀλλά ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους πού ψηφίσαμε, δηλαδή ἐπιλέξαμε τούς ἐπί 180 χρόνια σταυρωτές Πολιτικούς.

Νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι μᾶς χάρισε ὁ Θεός μιά Ἀναστημένη ἀπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό Ἑλλάδα καί ἐμεῖς, μέ τίς ἐπιλογές μας, τήν ξανασταυρώσαμε καί ἐξακολουθοῦμε νά ἐπευφημοῦμε τούς σταυρωτές της!

Τότε πού σταυρώθηκε ὁ Χριστός, οἱ σταυρωτές Του κα­ταισχύνθηκαν καί ἔχασαν τήν ἐξουσία τους. Οἱ σταυρωτές, ὅ­μως, τῆς Πατρίδος μας ζοῦν καί βασιλεύουν καί κατακυ­ριεύουν καί καταδυναστεύουν τόν λαό μας –μέ τίς δικές μας ψήφους(!)– ξερριζώνοντας μέ τόν πιό βίαιο καί ἀπάνθρωπο τρόπο τήν Πίστη του, τήν ψυχή του καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς καθημερινῆς του ζωῆς!

Δέν ἔχει ἀκόμα συνειδητοποιήσει ὁ λαός μας τό τί ἐστί πολιτικό σύστημα τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά βλέπει μόνο κάποιες ἀπό τίς ἐπιπτώσεις του. Δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ Πολιτικοί μας δολοφόνησαν τόν Καποδίστρια γιά νά φτιάξουν ἕνα δικό τους Κράτος μέσα στήν Πατρίδα μας, μέ τό δικό τους προσωπικό, μέ τούς δικούς τους μισθοφόρους, πού τούς πληρώνουν ἁδρᾶ ἀπό τόν Κρατικό μας Κορβανᾶ, γι’ αὐτό φροντίζουν μέ ἐπιμέλεια νά τόν κρατᾶ πάντα ἕνας σύγχρονος Ἰούδας πού δέν τόν μέλει γιά τόν λαό ἀλλά μόνο γιά τήν διατήρηση τῶν μανδαρίνων πού θά τόν διατηροῦν στήν ἐξουσία.

Οἱ Πολιτικοί μας ἔχουν φτιάξει τό ἀπόρθητο Φρούριο τῆς Πολιτικῆς ζωῆς τοῦ Τόπου μας καί ἐλέγχουν ἀπόλυτα καί τίς παραμικρές εἰσόδους, ἀπό τίς ὁποῖες θά μποροῦσε κάποιος ἄλλος –πού δέν εἶναι δικός τους– νά εἰσέλθη στήν Πολιτική μας ζωή. Ἀποτελοῦν τή συνέχεια τῶν Κοτζαμπάσηδων –θά λέγαμε ὅτι εἶναι πιστά ἀντίγραφά τους– πού ἔπιναν τό αἷμα τοῦ λαοῦ μας στά δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκικῆς Κατοχῆς μέ τή συμμε­τοχή, δυστυχῶς, καί κάποιων κληρικῶν μας, μικροσχήμων καί Μεγαλοσχήμων!

Τούς Κοτζαμπάσηδες, πρῶτα ἀπό τό κάθε τι, προσπάθησε ὁ Καποδίστριας νά ἐξαρθρώση μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος μας, γνωρίζοντας τό παρασιτικό τους ἔργο καί τό ἀξεδίψαστο πάθος τους γιά τό κέρδος καί τήν ἐξουσία, ἀλλά δέν πρόλαβε γιατί τόν δολοφόνησαν!

Τώρα πρέπει νά συνεχισθῆ τό ἔργο του. Νά ξηλώσουμε ὁρι­στικά τό Κοτζαμπάσικο Πολιτικό πελατειακό Σύστημα τῆς Χώρας μας καί νά ἐνισχύσουμε, ψηφίζοντάς τους, ἀνθρώπους μέ τό φρόνημα τοῦ Καποδίστρια καί, κυρίως, μέ τή βαθειά του εὐλάβεια καί Πίστη, γιά νά Ἀποκαθηλώσουν τήν Πατρίδα μας ἀπό τόν σταυρό πού οἱ ἄθεοι καί ἀμοραλιστές διαχειριστές της τήν καταδίκασαν ἐπί 180 ὁλόκληρα χρόνια, ὥστε νά μένη, πλέον, στόν Θεό μας τό ἔργο τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἑλλάδος, πού δέν εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο ἀλλά Θεϊκό!

Τό ἔργο τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Χριστοῦ ἦταν καί εἶναι πάντοτε ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτό καί τό ἔργο τῆς Ἀποκαθηλώσεως τῶν ἀνθρώπων τῆς Πατρίδος μας ἀπό τή βρωμιά πού ἡ Πολιτική ἔχει κάνει φυσικό μας περιβάλλον, εἶναι καί πάλι ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας.

Οἱ «Συνεχιστές τοῦ Καποδίστρια» βρέθηκαν καί μέ πολλές προσωπικές θυσίες ἔχουν ἀρχίσει τόν ἀγῶνα τους ἀπό τό 2008 καί μᾶς περιμένουν δίπλα τους σ’ αὐτές τίς Ἐκλογές! Δημιούργησαν τήν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὅπως πρίν ἀπό τό 1821 δημιουργήθηκε ἡ «Φιλική Ἑταιρεία» γιά νά ἑτοιμάση τήν ἀποκαθήλωση τοῦ Γένους μας ἀπό τήν Δουλεία τοῦ ὁρατοῦ καί τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ Διαβόλου.

 Ἔφθασε, λοιπόν, ἀδελφοί, ἡ δική μας ὥρα!

Ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ Κλήρου καί τῶν ἐκκλησιαζομένων, γιά νά κάνουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, τήν ἀποκαθήλωση τοῦ Ἔθνους μας ἀπό τήν 180χρονη ἀθεϊστική καί ἀμοραλιστική Κοινοβουλευτική Δικτατορία τῆς Χώρας μας, πού συντηρήθηκε μέ τίς ψήφους καί τήν εὐθύνη μας. Εἶναι καί πάλι ἡ ὥρα τοῦ Κλήρου, ὅπως τό 1821, πού ἔγινε ἡ Πρώτη –μετά τήν Ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας– Ἀνάσταση τῆς Ρωμηοσύνης!

Ὅλα τά συνειδητά ἐκκλησιάσματα τῶν Ναῶν τῆς Πατρίδος μας, ἄν εἴχαμε συνειδητοποιήσει τή δύναμή μας καί τό ποιά Ἱερή Κληρονομία ἔχουμε χρέος νά ὑπερασπισθοῦμε –ἀκόμα καί μέ τήν ἐπίγεια ζωή μας– τότε, στίς 7 Μαΐου 2012 δέν θά ἦταν ἁπλῶς ἀποκαθηλωμένη ἡ Ἑλλάδα ἀπό τό ξένων συμφερόντων Πολιτικό της Σύστημα, ἀλλά θά ἦταν πολύ κοντά στήν Ἀνάστασή της!

Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ ἑπομένη τῶν Ἐκλογῶν!

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

Πρωτοπρεσβύτερος

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»,

Τεῦχος 119, Μάϊος 2012

Το προωθώ αυτούσιο οπως το έλαβα.

 • Αγαπητοί,
 • Συγκέντρωσα σε τούτο το μήνυμα από καλούς και έμπιστους αποστολείς, ζουμερές πληροφορίες αλλά είναι οι τελευταίες πριν από τις εκλογές! Ο Θεός να βάλει το χέρι του αλλά αν δεν βάλουμε κι εμείς το δικό μας, είμαστε άξιοι της μοίρας μας!
 • Μέρες τώρα, όλη η κοινωνία βράζει και αναμασάει τα σκάνδαλα, τη διαπλοκή κλπ.

ΉΡΘΕ Η ΩΡΑ ΜΑΣ!

Μετά τις εκλογές, ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ!

Δείτε παρακάτω ποια μέτρα ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ μετά τις εκλογές, έχοντας δεδομένο ότι θα συγκυβερνήσει ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, λογαριάζοντας εκτός του ξενοδόχου!

Αν το επιθυμείτε, αν θέλετε να αυτοκτονήσετε, πάτε και ψηφίστε ξανά το παρελθόν! Είναι η τελευταία ίσως ευκαιρία να δείξουμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε.

Έχουμε και έχω κουραστεί με τη δυσωδία, αν υπάρξουν άνθρωποι που θα ψηφίζουν ακόμα με παλιά, κομματικά, συναισθηματικά ή άλλου τύπου σκοτεινά κίνητρα, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας σαν λαός.

Σας έχουν ήδη αποσταλεί μεγάλα και αναλυτικά μηνύματα με αποδείξεις, στοιχεία, αναλύσεις κλπ. Φτάνουν, αρκούν, νομίζω έχει επέλθει κορεσμός στη συνείδησή μας! Ήρθε η ώρα μας!

Διαβάστε επίσης και ένα μικρό άρθρο, που αναφέρεται στη σπουδαιότητα των εκλογών μας, σε ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, για να εγκολπωθείτε ξανά το μέγεθος της σοβαρότητας της ψήφου μας…

Εξετάστε σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξει ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ στα αποτελέσματα, όπως εύστοχα αναφέρεται παρακάτω, από ένα καλό αποστολέα μας.

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ!

 • Τα πιο πολλά από αυτά τα έχει διαρρεύσει η Τρόικα είτε επίσημα είτε ανεπίσημα για να τα εμπεδώσει ο κόσμος!
 • Άλλωστε δηλώνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν υπογράψει και έχουν δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσουν πλήρως το Μνημόνιο 2 αλλά και τα όποια Μεσοπρόθεσμα προκύψουν.
 • Δείτε αναλυτικά:
 • – Κατάργηση 13-14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα
 • – Νέα μείωση του βασικού μισθού σε επίπεδα Βουλγαρίας στα 200 ευρώ καθαρά!
 • – Νέα μείωση βασικών και επικουρικών συντάξεων
 • – Μείωση κατά 10 ημέρες της ετήσιας αδείας
 • – Μείωση των προσαυξήσεων (από 75% σε 50% ή και 25%) με τις οποίες αμείβεται η απασχόληση σε Κυριακές και αργίες.
 • – Πλέον ευέλικτες σχέσεις εργασίας, κατάργηση συμβάσεων και δικαιωμάτων
 • – Άμεση απόλυση 50 χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων το 2012, 200.000 απολύσεις σε βάθος τριετίας
 • – Σταδιακή κατάργηση του ΕΦΑΠΑΞ στο δημόσιο τομέα – Άμεση περικοπή 30% αναδρομικά
 • – Σταδιακή κατάργηση της αποζημίωσης στον ιδιωτικό τομέα είτε από απόλυση είτε από σύνταξη.
 • – Πλήρης κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης. Προβλέπεται κατάργηση των εκπτώσεων φόρου όπως για τόκους στεγαστικών δανείων α΄ κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, νοσήλια ή και ασφαλιστικές εισφορές.
 • – Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 6,5% σε 13%
 • – Κατάργηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά
 • – Υπαγωγή των αγροτών σε ΦΠΑ
 • – Νέος ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ποτά/τσιγάρα
 • – Νέα αύξηση τέλους ταξινόμησης σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
 • – Νέα αύξηση τελών κυκλοφορίας
 • – Επιπλέον μείωση ή κατάργηση του αφορολόγητου ορίου
 • – Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων κάθε χρόνο
 • – Εξίσωση πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης
 • – Άρση της απαγόρευσης της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας λόγω χρεών
 • – Μονιμοποίηση του έκτακτου φόρου ακινήτων μέσω της ΔΕΗ και ενοποίηση όλων των φόρων επί της ακίνητης περιουσίας, σε μόλις δύο: σε ένα φόρο θα ενωθούν οι 33 φόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλον έναν όλο οι φόροι του κράτους.
 • – Φόρος ιδιοκατοίκησης (Ουσιαστικά θα είναι ένα είδος ενοικίου για όσους μένουν σε δικά τους σπίτια)
 • – Κατάργηση της μισθοδοσίας του Κλήρου
 • – Χαράτσια εφορίας ακριβώς μετά τις εκλογές:
 • α) Φόρος εισοδήματος,
 • β)  Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης,
 • γ) Τέλος επιτηδεύματος,
 • δ) ΕΤΑΚ 2009,
 • ε) Έκτακτη εισφορά ακινήτων,
 • στ) ΦΑΠ 2010,
 • ζ) ΦΑΠ 2011,
 • η) Ειδικό τέλος ακινήτων (χαράτσι) για το 2012
 • – Ιδιώτες φοροεισπράκτορες
 • – Πλήρες ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας ακόμη και στην… Τουρκία!
 • Οι Έλληνες δε θα μπορούν πλέον να πουν οτι δεν ήξεραν, δε θα μπορούν πλέον να πουν οτι παραπλανήθηκαν απο τις γνωστές ψεύτικες προεκλογικές δεσμεύσεις περι επαναδιαπραγμάτευσης, αυτοδύναμης Ελλάδας και άλλες τέτοιες μπαρούφες. Ο πρόεδρος του Eurogroup Γιούνκερ που αποχωρεί απο το αξίωμά του, δήλωσε σε συνομιλητές του πως φοβάται την εξέγερση των Ελλήνων, αφού καμία κοινωνία δε θα μπορούσε να δεχθεί το νέο τσουνάμι μέτρων που έρχεται με αρχή τον Ιούνιο.
 • Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε μέχρι εκεί αλλά να τους δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στις κάλπες…
 • Μπορεί οι γαλλικές εκλογές να είναι σημαντικές σε ότι αφορά τους συσχετισμούς δυνάμεων μέσα στην ΕΕ, αλλά εκείνο που κάνει ολόκληρη την ανθρωπότητα και κυρίως την ΕΕ να κρατά την αναπνοή της είναι οι ελληνικές εκλογές.
 • Ναι, όσο και αν φαίνεται παράξενο, οι ελληνικές εκλογές, που άλλοτε περνούσαν απαρατήρητες, αυτή τη φορά αποτελούν κατ’ αρχήν, τον σημαντικότερο παράγοντα εξέλιξης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και όσο ΠΑΣΟΚ και ΝΔ (τα οποία κόμματα είναι και τα μόνα που έχουν υπογράψει ότι θα τηρήσουν το μνημόνιο) δε λένε να ανακάμψουν στις δημοσκοπήσεις, τόσο και οι διεθνείς αγορές εμφανίζονται πιο νευρικές σε σχέση με το τι θα συμβεί μετά την 6η Μαΐου.
 • Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι, σε όσα κράτη χρεοκόπησαν στο παρελθόν και προσέφυγαν στο ΔΝΤ, μπορεί μεν να άλλαξε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και μπορεί να εξαφανίστηκε ολόκληρο το παλιό πολιτικό προσωπικό (κάτι που φαίνεται ότι δεν θα γίνει εδώ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, λόγω του ότι κυρίως έχει μείνει αλώβητος ο δημόσιος τομέας και η κρατικοδίαιτη εκλογική πελατεία), όμως σε όλα αυτά τα κράτη δεν υπήρχε.. το αντίστοιχο προηγούμενο της Ευρωζώνης.
 • Στη δική μας περίπτωση έχουμε ένα κράτος μέλος μιας ένωσης κρατών με κοινό νόμισμα που χρεοκόπησε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κυρίως το γεγονός ότι αυτή η Ένωση προσπαθεί με διάφορα γιατροσόφια να διασώσει το κοινό νόμισμα και τα συμφέροντά της, όχι προσφέροντας αλληλεγγύη, αλλά εξαθλιώνοντας το μέλος της και τιμωρώντας το, κερδοσκοπώντας και από πάνω σε βάρος του.
 • Αν λοιπόν καταδικαστεί η πολιτική αυτή της ΕΕ από τον ελληνικό λαό, τότε θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου εναντίον ολόκληρης της Ένωσης.
 • Το σημαντικότερο βέβαια εξ όλων είναι ότι, οι ίδιοι οι λαοί της ΕΕ και όχι μόνο, παρακολουθούν το πείραμα που γίνεται στην Ελλάδα και ανάλογα θα δράσουν και αυτοί στο μέλλον.
 • Αν ο ελληνικός λαός υποκύψει στις επιταγές της τρόϊκας και της Γερμανίας και δώσει ψήφο εμπιστοσύνης και συνέχισης στους δανειστές, τότε θα επέλθει μια μεγάλη παγωμάρα σε όλα τα ευρωπαϊκά έθνη.
 • Αν όμως ο ελληνικός λαός δείξει ότι θέλει να διώξει από πάνω του τους δανειστές και να ανακτήσει την Εθνική Κυριαρχία του και την ανεξαρτησία του, τότε κανένα παρόμοιο μέτρο δεν πρόκειται να αποτολμήσουν και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά θα αλλάξει συνολικά η οικονομική πολιτική ολόκληρης της ΕΕ, προς την κατεύθυνση της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, της έκδοσης χρήματος από την ΕΚΤ, έκδοσης ευρωομολόγων και δανεισμού απευθείας των κρατών από την ΕΚΤ. Απίστευτο, κι όμως αυτό είναι στα δικά μας χέρια.
 • Η μοίρα παίζει απίστευτα παιχνίδια. Από το πουθενά φέρνει και πάλι τους Έλληνες στην ατμομηχανή της ιστορίας.
 • Μέχρι τώρα το πειραματόζωο «Έλληνας», δέχεται με ανεξήγητη υπομονή και καρτερία, όλα όσα το ίδιο το σάπιο, διεφθαρμένο και απόλυτα υπεύθυνο πολιτικό σύστημα εφαρμόζει σε βάρος του.
 • Δεν εξεγέρθηκε, όπως ανέμεναν πολλοί, δεν επαναστάτησε, δεν πήρε στο κυνήγι τα διάφορα λαμόγια, αλλά κάθισε μοιρολατρικά στον καναπέ του και όταν τα πράγματα φτάνουν στο προσωπικό απροχώρητο, καταφεύγει στο ακραίο και άσκοπο μέτρο της αυτοκτονίας.
 • Τώρα όμως, το ίδιο το σάπιο πολιτικό σύστημα καλεί το «πειραματόζωο» στην κάλπη, για να ψηφίσει ουσιαστικά δημοψηφισματικά, αφού ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν συνυπογράψει και θα συγκυβερνήσουν: «Ναι ή όχι στο μνημόνιο», «Ναι ή όχι στην Εθνική Ανεξαρτησία», «Ναι ή όχι στην εξαθλίωσή του».
 • Τα κόμματα του μνημονίου μας τρομοκρατούν και τρομοκρατούν και τα μικρότερα κόμματα, κολλώντας τα στον τοίχο, με το δίλημμα «Ναι ή όχι στο ευρώ».
 • Εμείς, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, με ευθύτητα απαντάμε: «ΟΧΙ στο ευρώ».
 • Προέχουν οι Έλληνες.
 • Θα πέσει μαγείρεμα;;;;;;;;;;;
 • 1) Δεν θα διεξαχθούν exit polls
 • 2) Δεν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011. Άρα οι εκλογές θα διεξαχθούν με την απογραφή του 2001 (θα ψηφίσουν και οι πεθαμένοι).
 • 3) Η κυρία Φώφη Γεννηματά  προχωρά ακάθεκτη σε Ελληνοποιήσεις (όπως φαντάζομαι και η ΝΔ).
 • 4) Τα μικρά κόμματα δεν θα έχουν εκλογικούς αντιπροσώπους σε όλα τα εκλογικά κέντρα (βλέπε νοθεία καταμέτρησης ψήφων).
 • 5) Η διαδικασία επιλογής των νομικών που θα στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα διαρκεί κανονικά πάνω από ένα μήνα (για την αντικειμενική πρόσληψή τους). Άρα θα τοποθετηθούν άτομα «εμπιστοσύνης» των δύο μεγάλων κομμάτων.
 • 6) Η εκλογική αναμέτρηση θα διεξαχθεί και πάλι από μία ιδιωτική εταιρία, τη Singular. Θα θυμάστε τι έγινε το 2000… ΝΔ κυβέρνηση = 7-9 το απόγευμα… και τέλος και σημαντικότερο
 • 7) Πού είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση που κατά το Σύνταγμα πρέπει να μας οδηγήσει σε εκλογές;;; Όλος ο μηχανισμός του Υπουργείου εσωτερικών είναι στα χέρια του Γιαννίτση και της (πρώην) κυβέρνησης των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ= θα γίνει ΤΟ μαγείρεμα ώστε να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία….
 • Καλή Δύναμη καλό βόλι…

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.