Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΝΥΜΑΤΑ

date Σεπ 14th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Μὲ ἀφορμὴ ἐνέργειες τοῦ μητροπολίτη Αἰτωλίας π. Κοσμᾶ


Η ΑΙΡΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;

 

Γιατί ὑπηρετεῖτε, Σεβασμιώτατε, τὴν κακόδοξη αὐτὴ πρακτικὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν;

Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν σημερινῶν Ἐπισκόπων γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Παράδοση εἶναι κυρίως θεωρητικό. Στὴν πράξη, ἀποκλίνουν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, καταπατοῦν Εὐαγγελικὲς ποιμαντικὲς Ἐντολές, (ἀναφερόμαστε κυρίως στὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν) καὶ ἀρνοῦνται τὴν ὁμολογιακὴ στάση-φρόνημα τῶν Ἁγίων. Καὶ ἐνῶ εἶναι τόσο «χαλαροὶ» (ἂν ὄχι φοβισμένοι) στὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων, ὅταν πρόκειται γιὰ παρόμοιες ἢ μικρότερης σημασίας παραβάσεις κατωτέρων τους, ἐκεῖ ἐξασκοῦν ὅση δεσποτικὴ δύναμη τοὺς ἐναπέμεινε.

Ἀφορμὴν διὰ τὴν κατάθεση αὐτῆς τῆς ὀδυνηρῆς διαπιστώσεως, ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας π. Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος θεωρητικὰ ἀγωνίζεται κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, στὴν πράξη ὅμως τοὺς ἀνέχεται καὶ τοὺς ἀναγνωρίζει.

Διαβάσαμε στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» ποὺ κυκλοφορεῖ (21/9/2012, ἀρ. φ. 1942), ὅτι ὁ π. Κοσμᾶς ἐνημέρωσε μὲ Ἐγκύκλιο περὶ τῆς ἀποσκιρτήσεως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνατολίου ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ περὶ τῆς προσχωρήσεώς του στοὺς «σχισματικοὺς παλαιοημερολογίτες»· καὶ προέτρεπε τοὺς πιστοὺς «νὰ μὴν ἔχουν καμία πνευματικὴ ἐπικοινωνία καὶ σχέση» μὲ τὸν π. Ἀμφιλόχιο. Καὶ συνέχιζε: «Ἔχοντας εὐθύνη ὡς Ἐπίσκοπος ἐπισημαίνω σὲ ὅλους καὶ τοὺς προτρέπω νὰ μὴν ἔχουν καμία πνευματικὴ ἐπικοινωνία καὶ σχέση» μὲ τὸν π. Ἀνατόλιο.

«Ἀγαπητοὶ (σημειώνει ἀκόμα στὴν Ἐγκύκλιό του),ὑπακοὴ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ μᾶς φέρει σωτηρία, ἡ ἀνυπακοὴ ἀπώλεια. Εὔχομαι καὶ προσεύχομαι νὰ ἀνανήψη ὁ π. Ἀνατόλιος, νὰ ἐπανέλθη μὲ μετάνοια στὴν Ἐκκλησία μας, νὰ ἐπιτύχη τὴ σωτηρία του…».

Σωστὴ ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἐπισκόπου π. Κοσμᾶ, ἂν τὴν δεῖ κανεὶς θεσμικά, νομικά, κοντόφθαλμα, ἀπομονωμένη ἀπὸ τὸ πλαίσιο τῆς Πίστεως καὶ τῆς ἁγιοπατερικῆς ζωῆς. Γιατί, πράγματι, ὁ καλὸς ποιμὴν πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν διαφύλαξη τοῦ ποιμνίου του.

Ἐδῶ, ὅμως, τίθενται δύο τεράστια –ἀλληλοσχετιζόμενα– θέματα.

α) Ποιοί λόγοι ὁδήγησαν τὸν π. Ἀνατόλιο νὰ προβῆ σ’ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια; Δὲν γνωρίζουμε, οὔτε μᾶς ἐνημέρωσε ὁ Μητροπολίτης, ἀλλὰ εἶναι σαφὲς ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς στρέφει πολλοὺς ἀδελφούς μας πρὸς τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, καὶ ὑπ’ αὐτὸ τὸ πρῖσμα ἐξετάζουμε τὴν περίπτωση.

β) Γιατί αὐτὴ ἡ ταχύτατη ἀποκήρυξη τοῦ π. Ἀνατολίου καί, ἀντίθετα, ἡ μακροχρόνια ἀνοχὴ πρὸς τὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς ὁμοίους του Οἰκουμενιστὲς ἐπισκόπους; Ἢ μήπως, διὰ τέτοιων ἐνεργειῶν, π. Κοσμᾶ, μᾶς διδάσκετε ἔμπρακτα μιὰ καινοφανῆ θεωρία, ὅτι ἡ αἵρεση γιὰ τοὺς σημερινοὺς ἐπισκόπους εἶναι ἀνεκτή, ἐνῶ τὸ σχίσμα εἶναι χειρότερο ἀπὸ τὴν αἵρεση; Δὲν θὰ ἴσχυε σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση –κατ’ ἀναλογίαν, καὶ γιὰ ὅλους μας ἀσφαλῶς, ἂν τὴν υἱοθετήσουμε– ὁ ἔλεγχος τοῦ Κυρίου,  «πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου;» (Ματθ. ζ΄ 4).

Πρὶν ἐκφράσουμε τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας στὸ θέμα αὐτό, ἂς δοῦμε ἄλλη μιὰ ἐνέργεια τοῦ Σεβασμιωτάτου π. Κοσμᾶ. Θεώρησε καθῆκον του νὰ ἐνημερώσει τὴν ἐκκλησιαστική του ἀρχή. Ἀλλὰ πρῶτα ἐνημέρωσε (σύμφωνα μὲ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο»), ὄχι τὴν Ἱ. Σύνοδο (στὴν ὁποία κατήγγειλε ἐκ δευτέρου τὸ γεγονός), ἀλλὰ πρῶτα ἐπικοινώνησε μὲ τὸ Φανάρι καὶ ἔδωσε ἀναφορὰ στὸν  ἡγέτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο!

Α) Γιὰ ποιό λόγο ἔδωσε ἀναφορὰ στὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὁ Σεβασμιώτατος; Δὲν εἶναι οἱ πράξεις τοῦ Πατριάρχη καὶ τῶν ἄλλων Οἰκουμενιστῶν ἡ αἰτία, ποὺ οἱ πιστοί, γιὰ νὰ μὴ συμπράττουν μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐξαναγκάζονται νὰ ἀντιδροῦν εἴτε ἐκκλησιαστικά, εἴτε ἀντι-εκκλησιαστικά;

Μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι διὰ τῆς Ἐγκυκλίου του προβαίνει σὲ ἐνημέρωση τῶν πιστῶν μὲ μόνο σκοπό «τὴ δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ γιὰ τὴ σωτηρία σας». Δὲν ἀναρωτήθηκε ποτέ του ὅμως, ὅτι ἔτσι ὅπως ἐνεργεῖ, δὲν συνεργεῖ στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σωτηρία τῶν πιστῶν; Κι αὐτὸ γιατί, ὄχι μόνο ἀποκρύπτει ἀπὸ τὰ πνευματικά του τέκνα ὅτι ὁ Πατριάρχη Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ δίνει καὶ ἀναφορά, ὡς μὴ ὄφειλε, στὸν κ. Βαρθολομαῖο, ἀναγνωρίζοντας τὴν κυριότητά του καὶ προσφέροντάς του ταπεινὴ ἐκδούλευση. Αὐτές του οἱ ἐνέργειες, ὅμως, δὲν δίνουν στοὺς πιστοὺς τῆς Μητροπόλεως (καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος) τὸ σαφὲς μήνυμα, ὅτι ὁ Πατριάρχης πορεύεται εἰς τὰ τῆς Πίστεως ὀρθόδοξα; Πὼς ὅ,τι λέγει καὶ κάνει, εἶναι ὀρθόδοξο; Δὲν παραπλανᾶ πρὸς ἀπώλεια καὶ ὄχι πρὸς σωτηρία τοὺς πιστούς;

Δηλώσατε, Σεβασμιώτατε, πὼς παρακαλεῖτε «τὸ Θεὸ νὰ φωτίσει τὸν π. Ἀνατόλιο νὰ ἐπιστρέψη»! Ποῦ νὰ ἐπιστρέψει, Σεβασμιώτατε πάτερ, ὁ ἄγνωστός μας π. Ἀνατόλιος; Ἂν ἐπιστρέψει σὲ σᾶς, ποὺ ἐπικοινωνεῖτε καὶ δίνετε ἀναφορὰ γιὰ τὶς πράξεις σας στὸν ἀρχηγὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (καὶ ἄρα ψευδεπίσκοπο κατὰ τοὺς Πατέρες), δὲν εἶναι σὰν νὰ ἀναγνωρίζει κι ὁ π. Ἀνατόλιος ὡς ὀρθόδοξο τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἔγινε(;) ἡ αἰτία νὰ προσχωρήσει στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο; Δὲν εἶναι, σὰν νὰ ἐπιστρέφει στὸν Πατριάρχη, τὸν ἐμμένοντα ἐπὶ χρόνια στὶς αἱρετικὲς θέσεις του; Δὲν εἶναι δηλαδή, σὰν νὰ ἀποδέχεται στὶς κακόδοξες θεωρίες, περὶ «βαπτισματικῆς θεολογίας» καὶ «ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν», τῆς θεωρίας ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν τὸν ἴδιο Θεό», κ.λπ.; Δὲν εἶναι σὰν νὰ ἀναγνωρίζει, ὅτι καλῶς κάνετε κι ἐσεῖς, ὡς ποιμενάρχης του, ποὺ δὲν προφυλάσσετε τὸ ποίμνιο ἀπὸ τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ κ. Βαρθολομαίου; (Ἂν μάλιστα αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία τῆς «ἀποσκιρτήσεως» τοῦ π. Ἀνατόλιου).

Σᾶς θυμίζω, Σεβασμιώτατε, τί λέγατε σὲ Ἐγκύκλιό σας τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2007: «Κάθε σχέση μὲ τὶς νεοεποχίτικες ἰδέες τῶν Οἰκουμενιστῶν, ποὺ θέλουν νὰ ζυμώσουν μὲ τὶς διάφορες ψευτοθρησκεῖες τὴν ἀμώμητη Ὀρθοδοξία, εἶναι ἀποστασία! Παπικοὶ καὶ προτεστάντες δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία…! Κάθε σχέση μαζί τους εἶναι ἄρνηση τῆς σωτηρίου Ἀληθείας!… Ὅταν σήμερα παρατηροῦμε ἄμβλυνσι τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος καὶ τάσεις κοινωνίας μὲ ὅλους τους κακοδόξους αὐτούς, ἐνῶ παραμένουν ἀμετανόητοι, δὲν ζοῦμε τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο ἀλήθεια;… Σήμερα,  ἂς  διαχωρίσουμε  τὴ θέση μας  ἀπὸ τοὺς κακοδόξους».

Ἐπαναλαμβάνω, πὼς δὲν γνωρίζουμε τὰ κίνητρα τοῦ π. Ἀνατόλιου. Ἂν ὅμως, εἴτε αὐτός, εἴτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος πιστός, συμφωνεῖ μὲ τὶς παραπάνω διδασκαλίες-συμβουλές σας, ὅτι «κάθε σχέση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἄρνηση τῆς σωτηρίου Ἀληθείας», γιατί ἐκπλήττεσθε ποὺ διαχώρισε (αὐτὸς μὲ λάθος τρόπο) τὴ ἔναντί σας θέση του, καθὼς βλέπει πὼς ἐσεῖς ἐπικοινωνεῖτε καὶ μνημονεύετε τὸν σχετιζόμενο μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀποστασίας,  Οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη; Ἐσεῖς δὲν τὸν διδάξατε: «ἂς διαχωρίσουμε  τὴ θέση μας  ἀπὸ τοὺς κακοδόξους»;

Β) Τί εἶναι χειρότερο, Σεβασμιώτατε; Ἡ αἵρεση ἢ τὸ σχίσμα; Θυμᾶστε τί λέγει ἡ διαχρονικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησία μας (μὲ τὸ στόμα τοῦ Μ. Βασιλείου) γι’ αὐτὰ τὰ δύο; Ἡ αἵρεση, μᾶς ἀποκόπτει ἀπὸ τὸ Θεό, ἐνῶ τὸ σχίσμα, εἶναι ἰάσιμη κατάσταση, ἐφ΄ ὅσον διατηρεῖται ἡ ὀρθὴ πίστη.

Γ) Προτρέψατε τοὺς πιστοὺς «νὰ μὴν ἔχουν καμία πνευματικὴ ἐπικοινωνία καὶ σχέση» μὲ τὸν π. Ἀνατόλιο, γιατί, ὅποιος κοινωνεῖ μαζί του, καθίσταται ἀκοινώνητος, κατὰ τὸ «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται».

Γιὰ σᾶς, ὅμως, ποὺ ὑποδεχθήκατε τὸν Πατριάρχη στὴν Πάτρα, ἀρνεῖσθε νὰ τὸν κατονομάσετε ὡς Οἰκουμενιστή, καὶ δίνετε ἀναφορὰ σ’ αὐτόν, τὸν ἀρχηγέτη τῆς ἐσχάτης παναιρέσεως στὴν ἱστορία, δὲν ἰσχύει τό: «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται»; Γιατί οἱ πιστοί, ἐὰν ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν «ἀποσκιρτήσαντα» ἀρχιμανδρίτη, κινδυνεύουν, καὶ δὲν κινδυνεύουν, ὅταν ἐπισκέπτονται π.χ. τὸ Φανάρι γιὰ νὰ πάρουν τὴν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενιστῆ κ. Βαρθολομαίου; (Οἱ ἐπισκέψεις πρὸς τὸ Φανάρι, τελευταῖα, πληθαίνουν, κατ’ ἐπιθυμία τοῦ κ. Βαρθολομαίου).

Τί θὰ μᾶς διδάξετε λοιπόν; Οἱ Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ Ἐπίσκοποι εἶναι ὀρθόδοξοι; Ἐπίσκοπος ἐσεῖς, δὲν ἔχετε συνειδητοποιήσει ἀκόμα τὶς κακοδοξίες τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου; Γιατί τοῦ δίνετε ἀναφορά; Γιατί ἐπικοινωνεῖτε μαζί του ἐκκλησιαστικά; Τί νόημα ἔχει ἡ δυναμικὴ προτροπή,  νὰ «διαχωρίσουμε  τὴ θέση μας  ἀπὸ τοὺς κακοδόξους»; Ἔχει πρακτικὸ ἀντίκρισμα, ἢ εἶναι λόγια του ἀέρα; Εἶναι ἔνδειξη ταπείνωσηςἀνοχὴ τῶν αἱρετικῶν, ἢ ἀντίθετα, παράβαση ὅλης τῆς ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως περὶ καταγγελίας τῶν αἱρετικῶν ψευδοποιμένων καὶ ἀπομακρύνσεως ἀπ’ αὐτούς;

Διδάσκετε τὸν π. Ἀνατόλιο καὶ τοὺς πιστούς: «ἡ ὑπακοὴ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ μᾶς φέρει σωτηρία, ἡ ἀνυπακοὴ ἀπώλεια». Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ποιά ἡ ὑπακοὴ σ’ αὐτήν, σύμφωνα μὲ τὴν δική σας θέση, τὴν σαφῶς ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴν οἰκουμενιστικὴ ἰδεολογία; Θεωρεῖτε ὅτι κάνει ὑπακοὴ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅποιος ὑπακούει στὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη καὶ σὲ ἐσᾶς, ποὺ τὸν ἀποδέχεσθε; Ἢ μήπως δὲν συμφωνεῖτε μαζί του, ἀλλὰ φοβᾶσθε νὰ τὸ ὁμολογήσετε;

Θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς παραθέσω ἑκατοντάδες κείμενα Πατέρων. Στὰ πλαίσια, ὅμως, ἑνὸς ἄρθρου δὲν εἶναι αὐτὸ δυνατό. Σταχυολογῶ γι’ αὐτό, λίγες γραμμὲς ποὺ μᾶς δείχνουν τὴν στάση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τοῦ μαθητή του Ἰωσὴφ Καλόθετου πρὸς ἕνα προκάτοχο τοῦ κ. Βαρθολομαίου, τὸν Πατριάρχη Καλέκα. Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Καλέκα δὲν ἦταν περισσότερες, συγκρινόμενες μὲ αὐτὲς ποὺ διατυπώνει καὶ ἐνεργεῖ ὁ κ. Βαρθολομαῖος.

Ὑπ’ ὄψιν ὅτι, ὅταν ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἔλεγε τὰ παρακάτω γιὰ τὸν Καλέκα, ἀνῆκε σὲ ἄλλη ἐπισκοπή, ὁ δὲ Καλέκας δὲν εἶχε κριθεῖ ἀπὸ Σύνοδο ὡς αἱρετικός, ὅπως καὶ σήμερα ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν ἔχει κριθεῖ ἀπὸ Σύνοδο, ἀφοῦ αὐτὸς ἐλέγχει τὰ πράγματα, καθόσον  ἐσεῖς οἱ Ἐπίσκοποι ἐπικοινωνεῖτε μαζί του, ἀφήνοντάς του ἀνοικτὸ τὸ πεδίο γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῆς αἱρέσεως, ὅπως συνέβαινε σὲ ὅλες τὶς περιόδους ποὺ μιὰ αἵρεση ἐπεκτεινόταν.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, λοιπόν, θεωροῦσε τὸν πατριάρχη Καλέκα ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μὲ ὅσα εἶχε κάνει, ἀφοῦ ἦταν μὲν κανονικὸς θεσμικὰ Πατριάρχης (ὅπως σήμερα ὁ κ. Βαρθολομαῖος), ἀλλὰ αἱρετικός. Μᾶς διδάσκει δὲ ὁ Ἅγιος, ποιοί ἀποτελοῦν ἀληθινὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ποιοί εἶναι ἀποκομμένοι ἀπ’ αὐτή. Κριτήριο γι’ αὐτὸ θέτει, τὸ ἂν διδάσκουν τὴν Ἀλήθεια, κι ὄχι ἂν ἔχουν θεσμικὰ  τὸ ἀξίωμα τοῦ Πατριάρχη ἢ τὸν τίτλο τοῦ ὀρθόδοξου πιστοῦ. Γράφει: «ὅποιος εἶναι ἀποχωρισμένος ἀπὸ τὸν Καλέκα (σ.σ. σήμερα τὸν κ. Βαρθολομαῖο), τότε ἀνήκει πράγματι στὸν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καὶ εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸ Θεὸ κατὰ τὴν εὐσεβῆ πίστι» («Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας», Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους, σελ. 268).

Στὸ ἴδιο πνεῦμα κινεῖται καὶ ὁ ἱερὸς Ἰωσήφ, μιλώντας γιὰ αἱρετικὴ «ἐκκλησία» τοῦ Καλέκα, καὶ τὴν πραγματικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν, λοιπόν,  ὁ πατριάρχης Καλέκας ἀφόρισε τὸν ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ καὶ τοὺς ἄλλους ὁμολογητὲς (1344 μ.Χ.), ἔγραφε: «Ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία» ποὺ μᾶς «ἔχει ἀποδιώξει; Ἡ τῶν Ἀποστόλων; Ἐμεῖς ὅμως εἴμαστε ὑποστηρικταὶ τῆς (Ἐκκλησίας τῶν Ἀποστόλων) καὶ συμφωνοῦμε μαζί της… Ἑπομένως δὲν μᾶς ἔχει ἀποβάλει ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία…ἀλλὰ ἡ καινοφανὴς Ἐκκλησία καὶ τὰ παράδοξα δόγματα ποὺ αὐτὸς  συνέστησε» (σ.σ. ὁ Καλέκας τότε, καὶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος σήμερα). «Ἀφοῦ λοιπὸν ἔγινες ἐργαστήριον κάθε ψεύδους, κάθε συκοφαντίας, ὁποιουδήποτε φαύλου πράγματος, πάσης ἀδικίας, καπηλείας,  …ἔπειτα “χειροτονεῖς” καὶ τὸν ἑαυτό σου Ἐκκλησία; Δὲν γνωρίζεις φαίνεται, ὅτι καὶ οἱ Νεστόριος καὶ Μακεδόνιος πιθανῶς νὰ ἰσχυρίσθησαν αὐτὸ ποὺ καὶ ἐσὺ τώρα ἰσχυρίζεσαι, διότι καὶ αὐτοὶ εἶχαν τὸν ἴδιο θρόνο μὲ σένα (σ.σ. καὶ τὸν κ. Βαρθολομαῖο).

»Γιατί εἶσαι Ἐκκλησία; (σ.σ. ἀπευθύνεται στὸν Καλέκα καὶ τὴν ὁμάδα του). Ἀπὸ τὸ ὅτι δωροδοκεῖς; …Ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν κάνεις διάκριση μεταξὺ τῶν ἀνιέρων καὶ τῶν ἁγίων; Ἀπὸ ὅτι ἐπιτρέπεις τὴν εἴσοδο τοῦ ἱεροῦ σὲ ὅλους τους μολυσμένους καὶ βέβηλους; (σ.σ. ἐπιτρέπεις τὴν εἴσοδο τοῦ Πάπα στὴν Ἐκκλησία καὶ “συλλειτουργεῖς” μαζί του, κ. Βαρθολομαῖε). … Ἀπὸ τὸ ὅτι πωλεῖς τὴν χάρι τοῦ Ἁγ. Πνεύματος; Ἀπὸ τὸ ὅτι γέμισες τὴν Ἐκκλησία μὲ ὅλες τὶς αἱρέσεις; …ἢ ἀπὸ τὸ ὅτι πωλεῖς τὴν εὐσέβειαν τὴν δικήν σου καὶ τῶν Ἐπισκόπων σου καὶ ὅσων σὲ ἀκολουθοῦν, γιὰ τοὺς ὁποίους καὶ καυχᾶσαι ὅτι ἀποτελοῦν καὶ Ἐκκλησία;

»Ἄλλοτε πάλι χαρακτηρίζει τὴν ψευδοεκκλησία τοῦ Καλέκα “σφαλερὰν καὶ πόρω Θεοῦ βάλλουσαν”. Κατὰ συνέπεια ὁ πατριάρχης “δεῖ ὑποταγῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἧς πρὸ ὀλίγου ἀφηνίασεν ἀποσκιρτήσας”. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ὁ ἱερὸς Ἰωσὴφ συνιστοῦσε: “Ἀποκοπτέον ἡμᾶς τῆς ἐκείνου κοινωνίας”. Προσέθετε δὲ ὅτι χρειάζονται πηγὲς δακρύων γιὰ νὰ κλαύση κανεὶς τὸ “συντριμμα” τῆς Ἐκκλησίας· τὶς σφαγὲς –ὄχι τῶν σωμάτων– ἀλλὰ τῶν ψυχῶν καὶ τὴν καινοτομία τῆς πίστεως» («Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν…, ὅπ. παρ., σελ. 274-275).

Βλέπετε, Σεβασμιώτατε, ποιός ἔχει ἀποσκιρτήσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες ποὺ τόσο σέβεσθε; Ὁ ἐπικοινωνῶν μὲ τὴν αἵρεση, ὁ μὴ ἔχων τὴν Ἀλήθεια, ὁ διδάσκων ἐπίμονα καὶ μακροχρόνια τὴν αἵρεση, ἀσχέτως ἂν δὲν ἔχει κριθεῖ ἀκόμα ἀπὸ Σύνοδο. Ἀρνεῖτε τὸ Θεὸ καὶ χάνει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, καθένας ποὺ διδάσκει συνειδητὰ τὴν αἵρεση. Ἔχετε μήπως, νὰ μᾶς ὑποδείξετε κάποια ἄλλη Πατερικὴ διδασκαλία γι’  αὐτό, Σεβασμιώτατε;

Νὰ κλείσω μὲ τὴν θέση τοῦ Πατριάρχη Γενναδίου. Γράφει: «Οἱ Σύνοδοι καὶ οἱ ἄλλοι πατέρες ὁρίζουν ὅτι “αὐτῶν ποὺ ἀποστρεφόμαστε τὸ φρόνημα πρέπει νὰ ἀποφεύγωμε καὶ τὴν κοινωνία”… Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ὁ Κύριός μας λέγει: “Ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ” (Ἰω. ι΄ 5)… Μὴ γένοιτο νὰ κάνω αἱρετικὴν τὴν Ἐκκλησία μου, τὴν ἁγία μητέρα τῶν Ὀρθοδόξων, δεχόμενος τὸ μνημόσυνο τοῦ πάπα, ἐφόσον ὁμολογεῖ καὶ πιστεύει ἐκεῖνα, γιὰ τὰ ὁποία δὲν τὸν δέχεται ἡ Ἐκκλησία μας… Καὶ θὰ εἶμαι ὁπωσδήποτε ἀκοινώνητος πρὸς τὸν πάπα καὶ ὅσους ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ αὐτόν, ὅπως καὶ οἱ Πατέρες μας. Διότι πρέπει νὰ μιμούμαστε τὴν εὐσέβειά τους, ἀφοῦ δὲν ἔχουμε τὴν ἁγιωσύνη καὶ τὴν σοφία τους”» (ὅπ, παρ., σελ. 303-304).

(Σεβασμιώτατε, μὲ ἰδιαίτερο ἄλγος ψυχῆς γράφονται αὐτά, ἐξ’ αἰτίας καὶ τῆς γνωριμίας μας, καὶ τῶν σχετικῶν συζητήσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς συγκεκριμένης βοήθειάς σας πρὸς μέλος τῆς Ἑνώσεώς μας. Ἀλλὰ ἂν «φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια», πόσῳ μᾶλλον, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν Ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του).

Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2012

«ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ “ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ”»

Απάντηση σε κριτική 

Ι.Μητροπόλεως Πειραιώς

ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Καθεστωτικοι αντι-Οικουμενιστες αυθαιρετουν θεολογικα
και διασυρουν τον π. Ευθυμιο Τρικαμηνα
για να δικαιολογησουν την αντι-Πατερικη απραξια τους
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΚΡΙΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Προδημοσίευση ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», τεύχ. 13-14)
π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς (Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν), μᾶς πληροφόρησε τηλεφωνικῶς πρό 2 μηνῶν περίπου, ὅτι ἑτοιμάζει κριτικὴ (ἂν καταλάβαμε καλά, ἀρνητική), γιὰ τὸ βιβλίο «Ἡ διαχρονικὴ συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ διακοπῆς μνημονεύσεως Ἐπισκόπου κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας αἵρεσιν» τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ. Ὁ καιρὸς περνοῦσε καὶ ἡ δημοσίευση τῆς κριτικῆς καθυστεροῦσε.

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα, δεχθήκαμε ἄλλο τηλεφώνημα ἀπὸ τὸν π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο (τοῦ ἴδιου Γραφείου Αἱρέσεων), ποὺ μᾶς ρωτοῦσε, ἂν θέλουμε νὰ δημοσιεύσουμε στὸ περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» τὴν κριτικὴ ἑνὸς βιβλίου οἰκουμενιστὴ-«ὀρθόδοξου» τῆς Γερμανίας. Δεχθήκαμε, πληφορώντας τον, ὅτι ἔχουμε στείλει καὶ ἐμεῖς, στὸν Σεβασμιώτατο Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, μερικὰ πρὸς δημοσίευση κείμενα.

Ὅταν ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος τὰ κείμενά μας, ποὺ ἀφοροῦσαν κριτικὴ σὲ ἐνέργειές του, οἱ ὁποῖες βλάπτουν τὸν ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγῶνα, μᾶς ἀπέστειλε ἕνα γράμμα, στὸ ὁποῖο μᾶς ἀποκαλοῦσε κακόδοξους, παρὰ τὴν βράβευση ποὺ εἶχε κάνει στὸν Πρόεδρο τῆς Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», παρὰ τὰ ἐπαινετικὰ λόγια ποὺ εἶχε στείλει σὲ ἐμᾶς καὶ στὸν π. Εὐθύμιο, καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν κριτικὴ τοῦ ἐκ Γερμανίας συγγραφέα, ἡ ἀποστολὴ τῆς ὁποίας σήμαινε ὅτι συνεργαζόταν —γιὰ κάποιους δικούς του λόγους— μὲ ἕνα «κακόδοξο» ἔντυπο, γιὰ τὴν καταδίκη κακόδοξου οἰκουμενιστῆ!

Μὲ τὸ γράμμα αὐτὸ μᾶς προ-εἰδοποίησε ὅτι θὰ δημοσιοποιοῦσε τὴν κριτικὴ ἐναντίον τοῦ βιβλίου τοῦ π. Εὐθύμιου, ποὺ φαίνεται κρατοῦσε γιὰ ὥρα ἀνάγκης (π.χ. ἐκφοβισμὸ γιὰ συμμόρφωση ἀντιδρώντων) στὸ «Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν»!

Φαίνεται, ὅτι ὁ κ. Σεραφεὶμ (εἰδικὰ στὸ πρόσωπο τοῦ π. Παύλου, τὸν π. Ἄγγελο δὲν τὸν γνωρίζουμε), εἶχε βρεῖ τοὺς κατάλληλους ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἀντιαιρετικὴ αὐτὴ ὁμάδα· τοὺς ἰδανικοὺς ἱεροεξεταστὲς καὶ τοὺς ἄριστους στυλοβάτες τοῦ κακόδοξου Ἐπισκοποκεντρισμοῦ ποὺ λυμαίνεται τὴν Ἐκκλησία καὶ —φεῦ!— τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ νομίζουν πὼς καταπολεμοῦν!

Ὁ π. Παῦλος Δημητρακόπουλος, εἰδικά, δὲν ἔπρεπε νὰ ξεχάσει ὅτι καὶ ἡ Ἕνωσις καὶ τὸ περιοδικὸ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» τὸν ὑποστήριξαν, ὅταν ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του, ἐπειδὴ δὲν ὑπήκουσε σ’ αὐτόν, ἀντιτάχθηκε καὶ χαρακτήρισε (ὁ π. Παῦλος) τὸν Δεσπότη του Οἰκουμενιστὴ καὶ τὸν Οἰκουμενισμὸ αἵρεση. Καὶ προέβη σ’ αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμό, πρὶν κάποια Σύνοδος ἀποφανθεῖ ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση, ἢ ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός του εἶναι αἱρετικὸς Οἰκουμενιστής! (Σημειώνουμε καὶ κρατοῦμε αὐτὴ τὴν θέση, γιατὶ ὅταν πῆγε στὴν Μητρόπολη Πειραιῶς, τὸ ἐκεῖ περιβάλλον τὸν ἀνάγκασε νὰ μεταβάλει αὐτὴν τὴ γνώμη).

● ● ●
Μὲ αὐτὴν τὴν ἁρμοδιότητα, τώρα, ὁ π. Παῦλος ἀποφάσισε —ἢ τοῦ ἀνετέθη— νὰ βγάλει «λάθος» τὸ βιβλίο τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ, ποὺ πραγματεύεται τὸ Ὑποχρεωτικὸ τῆς Διακοπῆς Μνημονεύσεως τῶν αἱρετικῶν Ἐπισκόπων, μὲ βάση τὴν ποιμαντική, τὴν θεολογία τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ὁ ΙΕ΄ Κανόνας.

Ἔτσι, ἐπεδόθη μὲ ζῆλο στὸ ἔργο αὐτὸ καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει, ἀκροβατώντας ἐπικίνδυνα μὲ ἄγαρμπες ταχυδακτυλουργικὲς κινήσεις μεταξὺ Ἱερῶν Κανόνων καὶ πατερικῶν κειμένων, ὅπως ἕνα ἁπλὸ διάβασμα τῆς κριτικῆς του δείχνει, ἀφοῦ εἶναι εὐδιάκριτο ὅτι, οὔτε τὰ ἴδια τὰ κείμενα κατανόησε (ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πέρασε ἀπὸ «προκρούστειο κλίνη»), οὔτε τὴ διήκουσα σκέψη τοῦ βιβλίου ἀντελήφθη. Ἐπιδίδεται μὲ τὴν κριτικὴ αὐτὴ σὲ μιὰ δονκιχωτικὴ σκιαμαχία, μὴ νοῶν «περὶ τίνων διαλέγεται ἢ περὶ τίνων διαβεβαιοῦται»!

Ὁ π. Παῦλος, μᾶς διδάσκει τώρα, σ’ αὐτὴ τὴν κριτική του, ὅτι δὲν πράττει ὀρθά, ὅποιος δὲν κάνει ὑπακοὴ στὸν Ἐπίσκοπό του —ἀκόμα κι ἂν διδάσκει πράγματα αἱρετικὰ ὁ ἐπίσκοπος— ἐὰν δὲν ὑπάρξει καταδίκη τοῦ ἐπισκόπου ἀπὸ Σύνοδο!

Γράφει: «Ἀλλοίμονο, ἂν κάθε πιστὸς μεταβληθῆ σὲ κριτὴ καὶ δικαστὴ καὶ τοποθετήσει ἔτσι τὸν ἑαυτό του ὑπεράνω Συνόδων καὶ Πατέρων καὶ ἔχει τὴν ἀξίωση νὰ κρίνει τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως τοῦ κάθε ἐπισκόπου…» (σελ. 7). «Τὸ ὅτι ὁ παρὼν Κανόνας θέτει ὡς ἐξαίρεση γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο τὰ θέματα πίστεως καὶ δικαιοσύνης, δὲν σημαίνει, ὅτι δίδει τὸ δικαίωμα στὸν κάθε πιστό, νὰ γίνει κριτὴς καὶ δικαστὴς τοῦ ἐπισκόπου, ἐὰν καὶ κατὰ πόσον δηλαδὴ ὁ ἐπίσκοπος εἶναι αἱρετικὸς ἢ ἄδικος…, δὲν εἶναι ἁρμόδιο καὶ ἱκανὸ τὸ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας νὰ κάνει αὐτὸ τὸ ἔργο ἀλάνθαστα καὶ δίκαια, ἐπειδὴ δὲν ἔχει τὴν ἀνάλογη πνευματικὴ ὡριμότητα. Αὐτὸ τὸ ἔργο ἀνήκει μόνον σὲ Σύνοδο ἐπισκόπων. Ἐὰν ὁλόκληροι Σύνοδοι ἐπισκόπων συνέβη νὰ πλανηθοῦν…, πόσο μᾶλλον εἶναι εὔκολο νὰ πλανηθεῖ ἕνας ἁπλοϊκὸς πιστός»! (σελ. 9).

Μόνο μιὰ ἐξαίρεση αὐτῆς τῆς θέσεως δέχεται ὁ π. Παῦλος, τοῦ ἑαυτοῦ του! Αὐτός, ὡς ἀνώτερος Συνόδων, μπορεῖ νὰ κρίνει καὶ νὰ καταγγέλλει τὸν ἐπίσκοπό του (τῆς Βεροίας) ὡς ἀνήκοντα στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Εἶναι ἀποκαλυπτικὰ μιᾶς δίγλωσσης νοοτροπίας (σὲ σύγκριση μὲ ὅσα σήμερα λέει), ἐκεῖνα ποὺ ὁ ἴδιος γράφει σὲ κείμενο ποὺ εὐγενῶς φιλοξενήσαμε στὸ περιοδικό μας, ὅταν μᾶς εἶπε πὼς διώκεται γιὰ τὶς ἀντι-οἰκουμενιστικές του ἰδέες (καὶ καλοπροαίρετα τὸν πιστέψαμε καὶ τοῦ συμπαρασταθήκαμε). Γράφει ἐκεῖ ὁ π. Παῦλος: «Ὁ ἐπίσκοπος Βεροίας (στὸν ὁποῖον τότε ὑπαγόταν), ὅταν τοῦ ζητοῦσα ἐξηγήσεις γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, μοῦ ἔλεγε: “Πρὸς τὸ παρὸν δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε θέση ἀπέναντι στὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ ὀφείλουμε, ἀκολουθώντας τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία, νὰ περιμένουμε τὴν ἐπίσημη θέση καὶ συνοδική της ἀπόφαση σχετικὰ μὲ τὸ ἐν λόγῳ θέμα”».

Σ’ αὐτὴ τὴν θέση τότε, ἡ ἀντι-οικουμενιστικὴ συνείδηση τοῦ π. Παύλου, ἐξεγείρετο ὡς «ἐξ ἐνστίκτου», ἀντιδροῦσε ἔντονα καὶ ἔλεγε:

«Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας δὲν περίμεναν τὴν ἐπίσημη συνοδικὴ καταδίκη τῆς αἱρέσεως, γιὰ νὰ πάρουν θέση καὶ νὰ ἀρχίσουν τὸν ἀντιαιρετικό τους ἀγῶνα, ἀλλὰ ἄρχιζαν τὸν ἀγῶνα ἀμέσως μετὰ τὴν ἐμφάνισή της. Καὶ ἀκριβῶς οἱ ἰδικοί τους ἀγῶνες ἔφερναν τελικὰ σὰν ἀποτέλεσμα τὴν σύγκληση συνόδου καὶ τὴν συνοδικὴ καταδίκη τῆς αἱρέσεως. Μία ματιὰ στὴν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία μαρτυρεῖ, ὅτι πάντοτε προηγεῖτο ὁ ἀντιαιρετικὸς ἀγῶνας καὶ ἐπακολουθοῦσε ἡ σύνοδος, ποτὲ δὲν γινόταν τὸ ἀντίθετο». Π.χ. «ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, …ὅταν πληροφορήθηκε ἀπὸ μοναχικοὺς κύκλους τῆς Θεσσαλονίκης τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Βαρλαάμ, ἐθεώρησε χρέος του νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ἐρημητήριο καὶ νὰ κατέβη στὸν ἀγῶνα. Μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια ἀγώνων, τὸ 1341, συγκροτήθηκε ἡ πρώτη Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία πανηγυρικὰ τὸν ἐδικαίωσε. Ἀλοίμονο, ἂν ὁ ἅγιος περίμενε νὰ προηγηθεῖ σύνοδος καὶ μετὰ νὰ ἀρχίσει τὸν ἀγῶνα»! (Δημητρακόπουλος, Ἀρχιμ. Παῦλος, «“Εἰπὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ”. Γιατὶ διώχθηκα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βερροίας», περ. «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», 3 (2020) 17).

Ἐπειδὴ δημοσιεύσαμε αὐτὸ τὸ κείμενό του, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ γράψαμε ἄλλο ἕνα κείμενο μὲ τὸ ὁποῖο τὸν ὑποστηρίζαμε, αἰσθάνθηκε τότε τὴν ἀνάγκη νὰ μᾶς μνημονεύσει εὐγνωμόνως: «Πέραν αὐτῶν καὶ ἄλλα πρόσωπα, πληροφορηθέντα τὸν ἄδικο διωγμό μου, ἐξέφρασαν τὴν ἀποδοκιμασία τους πρὸς τὸν «ἅγιο» Βεροίας». Παρομοίως καὶ ἡ «Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”», ἡ ὁποία μὲ χαρὰ θέλησε νὰ φιλοξενήση στὸ περιοδικό της τὸ ἄρθρο μου: «Εἰπὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ», μόλις δὲ ἐπληροφορήθηκε τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος συκοφαντικὸ ψήφισμα, δημοσίευσε ἄρθρο στὴν ἱστοσελίδα «Ἀκτῖνες» μὲ τίτλο «Ἕνα ἀκραιφνὲς κείμενο οἰκουμενιστικοῦ μιθριδατισμοῦ» (http://www.romfea.gr).

Βλέπετε, λοιπόν, ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ κρίνει τὸν ἐπίσκοπό του, ἴσως γιατὶ ἔχει τὴν αὐτοσυνειδησία, ὅτι εἶναι ἀνωτέρας πνευματικῆς καταστάσεως· στὸν π. Εὐθύμιο, ὅμως, ἀκόμα κι ἂν διαθέτει ἀτράνταχτα πατερικὰ ἐπιχειρήματα, δὲν τὸ ἐπιτρέπει, διότι αὐτὸ δὲν συμφέρει στὸ ἐξουσιαστικὸ κατεστημένο ποὺ τώρα ὁ π. Παῦλος ὑπηρετεῖ. Ὅταν ἐδιώκετο ὁ ἴδιος, (ὅπως διώκεται ὁ π. Εὐθύμιος τώρα), ζητοῦσε τὴν συμπαράστασή μας ἐναντίον τοῦ σάπιου δεσποτικοῦ κατεστημένου, ἐναντίον τοῦ ὁποίου κατεφέρετο μὲ ὀξεῖς χαρακτηρισμούς.

Ἔγραφε σὲ συμπρεσβύτερό του, στοχεύοντας τὸν τότε ἐπίσκοπό του μητροπολίτη Βεροίας: «Ποιός σὲ ἔβαλε ἐσένα νὰ ἀσχολεῖσαι καὶ νὰ κρίνεις τὸν συμπρεσβύτερό σου; Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο νομίζεις ὅτι ὑπερασπίζεις καὶ συγκαλύπτεις τὸ ἀφεντικό σου; …Τὴν δίψα γιὰ προβολὴ καὶ ἐξουσία κάπου ἀλλοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν ἀναζητήσεις, ἀδελφέ μου…  Στοὺς δεσποτάδες, ποὺ ἀπὸ φόβο καὶ δειλία, μήπως δυσαρεστήσουν τὸ Φανάρι καὶ κινδυνεύσει ἡ θέση τους, κουκουλώνουν τὴν αἵρεση καὶ παίζουν τὸν καραγκιόζη. Καὶ ὅταν πᾶνε στὸ Φανάρι γίνονται φίλοι τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἐνῶ ὅταν ἔρχονται στὴν ἐπαρχία τους γίνονται Ὀρθόδοξοι» («Ἕτοιμοι πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι», 6/12/2010, aktines.blogspot.gr/2010/10/315.html).

Ἀλλὰ τί γυρίσματα ἔχουν οἱ καιροί! Τώρα, ποὺ τοῦ δόθηκε ἕνα κόκκαλο ἐξουσίας, ἡ δεσποτοκρατία ἔγινε ἀναγκαία γιὰ νὰ ἐπιβάλει στὴν Ἐκκλησία «τὴν τάξη τῆς σιωπῆς» καὶ «τὴν ἡσυχία τοῦ νεκροταφείου». Δὲν ξέρουμε πόσο ἀναγνωρίζει τὸν ἑαυτό του τώρα, σὲ ὅσα τότε κατηγοροῦσε. Ἔλεγε: «Τὸ ἐκκλησιαστικὸ καθεστὼς στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἔτσι διαμορφωμένο, ὥστε στὶς Μητροπόλεις νὰ κυριαρχεῖ ἡ ἐξουσιαστικὴ αὐθεντία τοῦ Δεσπότου, οἱ δὲ ἱερεῖς βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή του… Τὸ ἀρρωστημένο αὐτὸ ἐκκλησιαστικὸ καθεστώς ἐπιδρᾶ ψυχολογικὰ καὶ διαμορφώνει τὴν νοοτροπία καὶ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ παπὰ κατὰ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ ἀναγκάζεται πάντοτε νὰ ταυτίζεται μὲ τὴν γραμμὴ ποὺ χαράσσει ὁ Δεσπότης του, ἔστω καὶ ἂν σὲ πολλὲς περιπτώσεις κατὰ βάθος διαφωνεῖ. Πῶς νὰ τολμήσει ὁ καϋμένος ὁ παπὰς νὰ διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὴν ἔνοχη ἀπαγόρευση κάθε ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν ὁποία ἐπέβαλε ὁ “ἅγιος” Βεροίας, τρομοκρατώντας τον» (aktines.blogspot.gr/2010/12/211317.html).

● ● ●
Ὁ π. Παῦλος καὶ ὁ π. Ἄγγελος (τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς) πέφτουν μὲ τὴν κριτική τους, σὲ πάρα πολλὲς παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, ἀντιφάσεις καὶ γκάφες, ποὺ θὰ σχολιάσουμε προσεχῶς, ἂν ὁ π. Εὐθύμιος δὲν τοὺς ἀπαντήσει. Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι κι ἡ ἑξῆς: Στὴν προσπάθειά του νὰ χτυπήσει τὸν π. Εὐθύμιο (μὲ τὴν ἄδεια ἢ τὴν εὐλογία τοῦ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἀδιάφορο), ἀναπτύσσουν ἕνα λογικὸ κατασκεύασμα ἐπιχειρημάτων, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ ἴδιοι καταδικάζουν τὸν Ἐπίσκοπό τους κ. Σεραφείμ.

Δηλαδή, σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενά τους, ποὺ παραπάνω ἐκθέσαμε (καὶ ἄλλα πολλά), ὁ κ. Σεραφεὶμ φέρθηκε ἀντι-συνοδικὰ καὶ κατέφερε χτύπημα κατὰ τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἐκφώνησε ἀναθέματα κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, γνωστοῦ ὄντος ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι μιὰ αἵρεση ποὺ δὲν ἔχει ὀνομαστικὰ καταδικασθεῖ ἀπὸ Σύνοδο Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει κατὰ τὴν ἀστήρικτη θεωρία τους. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ κ. Σεραφείμ, λοιπόν, καταδικάζεται ἀπὸ τὸν π. Παῦλο, ὡς ἀνεπίτρεπτη, σύμφωνα μὲ τὴν λογικὴ τῆς ἀντιαιρετικῆς ὁμάδος τῆς Μητροπόλεώς του· εἶναι, λέγει ἡ ἀντιαιρετικὴ ὁμάδα, ὡσὰν νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ὁ Πειραιῶς, ὑπεράνω ἐκκλησιαστικῶν Συνόδων, ὡς νὰ ἀντικαθιστᾶ τὴν Ἐκκλησία!

Μὰ τέτοια ἀστοχία, π. Παῦλε; Οἰκοδομήσατε μὲ κόπο ἕνα (ἔτσι κι ἀλλιῶς) ἀλλοπρόσαλλο λογικὸ οἰκοδόμημα κατηγοριῶν κατὰ τοῦ π. Εὐθύμιου καὶ ἡμῶν, καὶ τὸ μόνο ποὺ καταφέρατε εἶναι, καθὼς καταρρέει μετὰ πατάγου, νὰ τραυματίζει τὸν προϊστάμενό σας μητροπολίτη Πειραιῶς! Ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐξαπέστειλε ἀφρόνως τὴν κριτική σας, ποὺ τὸν ἐκθέτει, κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ π. Εὐθυμίου καὶ κατὰ τῶν δικῶν μας κεφαλῶν!…

Ἀλλὰ ὁ π. Εὐθύμιος, οὐδόλως ὑποτιμᾶ ἢ φέρεται ἀσεβῶς πρὸς τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων· ἀντίθετα τὸ Εὐαγγέλιο, τὶς διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὶς Συνοδικὲς ἀποφάσεις καὶ τὴν καθόλου Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἔχει σὰν μόνο καθοδηγητικὸ κριτήριο τῆς ζωῆς του, τῆς διδασκαλίας του καὶ τῶν ἐνέργειῶν του, λέγοντας τὸ αὐτονόητο: πὼς δηλαδή, ἐφ’ ὅσον βιώνουμε ὀρθόδοξα τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός, ἔχουμε ἀπαραίτητα καλλιεργήσει ὀρθόδοξο αἰσθητήριο (ἔνστικτο), διὰ τοῦ ὁποίου ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι, ἡ ἐμφανισθεῖσα αἵρεση, ἀντίκειται στὴν Ἁγία Γραφή, στὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Ἔτσι, δὲν «χρειάζεται» (γιατὶ πρακτικὰ εἶναι ἀσύμφορο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὑποβοηθητικὸ γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς αἱρέσεως) νὰ περιμένουμε τὴν ἀπόφαση μιᾶς Συνόδου γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ψευδεπισκόπους. Τὸ δὲν «χρειάζεται», τοῦ π. Εὐθύμιου, δὲν ἀποτελεῖ περιφρόνηση τῶν Συνόδων καὶ αἰτία νὰ μᾶς κατηγορήσετε γιὰ Προτεσταντισμό, π. Παῦλε, ἀφοῦ οἱ ἀποτειχιζόμενοι δὲν βγάζουν ἀποφάσεις, ἀλλὰ πράττουν τὸ κατ’ αὐτοὺς καὶ ἀναμένουν τὴν Σύνοδο γιὰ τὰ περαιτέρω, ὅπως διδάσκει καὶ ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (τὸν ὁποῖον ἐπικαλεῖσθε).

Δὲν καταλάβατε, λοιπόν, καὶ παρερμηνεύσατε τὰ γραφόμενα ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο. Παρόλο ποὺ ὁ ἴδιος ἐζήτησε ἐπανειλημμένως τὴν κριτικὴ τῶν θέσεών του —βάσει τῆς διαχρονικῆς ἁγιοπατερικῆς Διδασκαλίας καὶ Πρακτικῆς, ὥστε, ἂν κάπου σφάλλει, νὰ τὸ διορθώσει— ἐσεῖς, ἀντὶ καλοπίστου κριτικῆς, τὸν ὑποτιμᾶτε, τὸν εἰρωνεύεστε, διαστρέφετε ἀνεπίτρεπτα τὶς θέσεις του, μὲ περισσὸ μάλιστα ζῆλο καὶ ἀγωνία, ὡσὰν διατελοῦντες κάτω ἀπὸ διατεταγμένη ὑπηρεσία καὶ διεκπεραιώνοντες ἐντολὲς ἀνωτέρου σας νὰ τὸν «καταδικάσετε», μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ ἀπαξιώσετε τὸ ἔργο του στὰ μάτια ὅσων πιστῶν ἢ εὐκολόπιστων ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν τὶς λεπτὲς ἔννοιες τῶν θεολογικῶν αὐτῶν διαφορῶν ποὺ καταχρηστικὰ καὶ μὲ βαρβαρότητα μεταχειρίζεστε.
● ● ●
Κρίμα, π. Παῦλε καὶ π. Ἄγγελε, κρίμα Σεβασμιώτατε κ. Σεραφείμ! Ὀνομάζετε αἵρεση τὸν Οἰκουμενισμό· ἀναγνωρίζετε ὅτι διακινεῖται καὶ ἁπλώνεται αὐτὴ ἡ αἵρεση 100 περίπου χρόνια καὶ κατασκάπτει τὰ θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλοιώνει τὸ φρόνημα τῶν πιστῶν· ἀναγνωρίζετε ὅτι ὑπάρχουν Ἐπίσκοποι καὶ λαϊκοὶ ποὺ φρονοῦν αἱρετικὰ καὶ συμμετέχουν στὴν αἵρεση· βλέπετε ὅτι ἐπὶ 100 χρόνια οἱ Σύνοδοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔχουν βραχυκυκλωθεῖ ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ ἀδυνατοῦν ὄχι μόνον νὰ συνέλθουν γιὰ νὰ καθαιρέσουν τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ φοβοῦνται (μὲ πρώτην τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα) ἀκόμα καὶ νὰ κατονομάσουν τοὺς αἱρετικούς, ὥστε νὰ προφυλαχθεῖ ἀπὸ αὐτοὺς τὸ ποίμνιο, ποὺ συστηματικὰ ἐκμαυλίζεται καὶ καθεύδει· ἀπὸ τὴ μιὰ ἰσχυρίζεσθε ὅτι μόνο Σύνοδος μπορεῖ νὰ τοὺς καταδικάσει, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐκφωνεῖτε «ἀναθέματα» κατὰ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν ὡσὰν νὰ εἶσθε —σύμφωνα μὲ τὴν κατὰ τοῦ π. Εὐθυμίου πολεμική σας— ὑπερεκκλησία· καὶ κατόπιν ὅλων αὐτῶν, κατηγορεῖτε τὸν π. Εὐθύμιο κι ἐμᾶς, ἐπειδὴ κάναμε ἁπλῶς τὸ αὐτονόητο: ἐφαρμόσαμε ἕναν Ἱερὸ Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔστω κάνοντας χρήση τῆς «προαιρετικότητάς» του. Ποῦ εἶναι λοιπὸν ὁ ἔπαινός σας πρὸς τὴν πράξη μας αὐτή, ὅπως αὐτὸς τοῦτος ὁ Ἱερὸς Κανόνας ὑποδεικνύει;

Τόση πιά τύφλωση; Τόση καὶ περισσότερη, δυστυχῶς. Διότι γιὰ νὰ κατοχυρώσετε τὴν ἀνυπόστατη αὐτὴ κατηγορία, ἐπιστρατεύετε τὸν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικὰ μᾶς δικαιώνει, ἀφοῦ θεωρεῖ …ἐπιτρεπτὴ τὴν Διακοπὴ Μνημονεύσεως καὶ τὴν ἀποτείχιση, ἔστω δυνητικά-προαιρετικά! Καὶ ταυτόχρονα αὐτός, ποὺ καλέσατε συνήγορό σας, καταδικάζει τὴν ἑρμηνεία σας! Οὔτε αὐτὸ εἶστε εἰς θέσιν νὰ καταλάβετε; Ὁ π. Ἐπιφάνιος θεωρεῖ ἐπιτρεπτὴ τὴν ἀποτείχιση, καὶ μάλιστα, ὄχι ἐξετάζοντάς την ἀφηρημένα καὶ ἱστορικά, (ἴσως τότε νὰ πιπιλίζατε κι ἐσεῖς τὸ παραμύθι ποὺ χρησιμοποιοῦν κάποιοι, ὅτι σὲ ἄλλες ἐποχὲς ἐπιτρεπόταν, ἀλλὰ σήμερα εἶναι ἀλλιῶς τὰ πράγματα), ἀλλὰ τὴν «ἐπιτρέπει» συγκεκριμένα γιὰ τὴν ἴδια τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ ἐπὶ πατριάρχου Ἀθηναγόρα ὑπῆρχε! Σημειῶστε δέ, ὅτι τότε, πρὶν μερικὲς δεκαετίες, οἱ οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες τοῦ Ἀθηναγόρα ἦταν ἀραιές, ἐν πολλοῖς κρυφές, καὶ τὰ πράγματα ἦσαν συγκεχυμένα.

Ἂν λοιπόν, τότε, διέκρινε ὅτι ἐπιτρεπόταν ἡ Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεως καὶ ἡ ἀποτείχιση (ἀφήνουμε προσωρινά, γιὰ τὴ συζήτηση, κατὰ μέρος τὸ ὑποχρεωτικό, γιὰ τὸ ὁποῖο διαφωνοῦμε), πῶς γίνεται σήμερα, ἐσεῖς ποὺ τὸν ἐπικαλεῖστε ὡς ἔγκυρο διδάσκαλο γιὰ τὸ θέμα, νὰ κατηγορεῖτε ὅσους νόμιμα προχωρήσαμε σὲ ἀποτείχιση; Δὲν σκέπτεστε, ὅτι τώρα, ποὺ ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ προχωρεῖ ἄνευ ἀντιστάσεως, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει σιωπὴ καὶ φίμωτρο, ποὺ ἔχει ὑποδουλώσει (κατὰ τὴν διαπίστωσή σας) καὶ αὐτὸ ἀκόμα τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὁ π. Ἐπιφάνιος θὰ θεωροῦσε ὄχι μόνον προαιρετική, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεωτικὴ τὴν ἀποτείχιση; (Ἡ ἀναφορά μας στὸν π. Ἐπιφάνιο γίνεται, ἐπειδὴ τὸν μνημονεύσατε. Ἐμεῖς ἐπιμένουμε ὄχι στὴν θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ γνώμη ἑνὸς σεβαστοῦ προσώπου, ἀλλὰ στὴ διαχρονικὴ συμφωνία πάντων τῶν Ἁγίων).

● ● ●
Ἐσεῖς, π. Παῦλε, ὅπως δημόσια γράψατε, βιώσατε τὸ φίμωτρο, ποὺ γνωρίζει ἄριστα νὰ μεταχειρίζεται ἡ δεσποτοκρατία. Ἔχετε τὴν ἐμπειρία ἀπὸ τὸν μητροπολίτη τῆς Βέροιας. Καὶ αὐτὴ ἡ φίμωση σᾶς ἔκανε νὰ φύγετε ἀπὸ ἐκεῖ γιὰ τὴν μητρόπολη Πειραιῶς. Νὰ συμμετέχετε ἐνεργὰ στὴν ἄτυπη Σύναξη κληρικῶν, μοναχῶν καί τινων λαϊκῶν στὴν Γατζέα τοῦ Βόλου, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ἐσεῖς ποὺ σέβεσθε τάχα τὸ Συνοδικὸ σύστημα καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες! (Γιὰ μᾶς, βέβαια, ἐπιβάλλεται ἡ σύναξη πιστῶν στὸν καιρὸ τῆς «ὑπεραιωνόβιας» Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πρὸς ἀνταλλαγὴ σκέψεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, χωρὶς ἀσφαλῶς τὴν ἐκζήτηση ἀδείας ἀπὸ τὸν οἰκεῖο αἱρετίζοντα μητροπολίτη ἢ τὴν ἀναμονὴ ἀποφάσεως Συνόδου, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀποφεύγει τὴν ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως, ὅπως ὁ διάβολος τὸ λιβάνι).

Ξεχάσατε ἆραγε, π. Παῦλε, ὅσα ἀντίθετα μὲ τὶς δικές σας ἀντιπατερικὲς θέσεις περὶ ἀποτειχίσεως, μᾶς δίδαξε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης σ’ αὐτὲς τὶς Συνάξεις, καὶ ὅσα περὶ ἀποτειχίσεως συζητοῦσαν νὰ κάνουν ὑπεύθυνα οἱ Πατέρες, ἀλλὰ καὶ ὅσα δημοσίευσαν κατὰ καιροὺς οἱ τῆς Συνάξεως αὐτῆς; Ἡ ἀναμονὴ καταλληλότερου χρόνου περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου, (μὲ τὴν ὁποία δὲν συμφωνήσαμε) δὲν ἀναιρεῖ τὴν θετική τους ἁγιοπατερικὴ τοποθέτηση περὶ ἀποτειχίσεως. Διὸ καὶ οἱ δύο πρωτοπρεσβύτεροι ποὺ προΐσταντο τῆς Συνάξεως, ὅταν ἀνακοινώσαμε εἰς ἐπήκοον τῶν δεκάδων ἱερομονάχων, ἱερέων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ποὺ παρίσταντο στὴ Σύναξη, ὅτι μιὰ ὁμάδα πιστῶν, θεωρώντας ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια ἀναμονῆς, θὰ προχωρήσει σὲ ἀποτείχιση, μᾶς ἀπάντησαν, ὅτι εἴμαστε ἐλεύθεροι νὰ τὸ προχωρήσουμε, καὶ ὅτι βρισκόμαστε στὸν ἴδιο μ’ αὐτοὺς δρόμο, ἔστω κι ἂν ἀκολουθοῦμε διαφορετικὸ τρόπο.

Ὅλοι αὐτοί, ἆραγε, κάνουν λάθος, ἐνῶ ἐσεῖς κατανοήσατε τὴν ἑρμηνεία τοῦ ΙΕ’ Κανόνος καὶ τοὺς Πατέρες καλύτερα ἀπὸ αὐτούς; Γιατί λοιπόν, σπέρνετε ζιζάνια, τὴ στιγμὴ ποὺ συζητᾶμε μὲ ἀναφορὰ στοὺς Πατέρες καί, παρόλο ποὺ ἔχουμε τὶς παρουσιαζόμενες σὲ κάθε ἀγῶνα ἀντιπαραθέσεις, ὅμως ἐξετάζουμε καλόπιστα τὸ δέον γενέσθαι; Γιατί, μάλιστα, αὐτὴ ἡ κακόπιστη κριτικὴ πραγματοποιεῖται μετὰ ἀπὸ μιὰ βράβευση τοῦ προέδρου τῆς ΦΕΚΦ γιὰ τὸν ὅποιον ἀγῶνα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ(!), μὲ διαστρέβλωση τῶν θέσεών μας; Γιατί γίνεται, μάλιστα, τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ἔχετε νὰ μᾶς προτείνετε κάποια ἄλλη πρακτικὴ μέθοδο ἀντιμετωπίσεως τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Τὴ στιγμὴ πού, ἐσεῖς οἱ ἴδιοι, κάνατε τὴν οἰκτρὰ διαπίστωση, ὡς ὑπεύθυνοι τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὅτι ἀποτελεῖ αἰσχύνη γιὰ ὅλους μας τὸ γεγονὸς ὅτι συμβιώνουμε μὲ αὐτὴν τὴν παναίρεση ἐδῶ καί 100 χρόνια καὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὴν ἀνακόψουμε, παρόλον αὐτὸν τὸν «χαρτοπόλεμο» δεκαετιῶν, (κατὰ τὴν διατύπωση τοῦ καθηγητὴ Κορναράκη) καὶ νὰ τὴν καταπολεμήσουμε ἐπιτυχῶς!

Ἀκόμη καὶ ἡ «Ὁμολογία Πίστεως», οἱ Ἡμερίδες, οἱ Συνάξεις καὶ τὰ Συνέδρια δὲν κατάφεραν νὰ ἀνακόψουν τὴν πορεία τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀφοῦ (κατὰ τὴν ὁμολογία πρωτοπρεσβύτερου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου), ὅλα αὐτὰ δὲν ἔφεραν τὸ ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα. Καὶ ὄχι μόνο δὲν ἔφεραν τὸ ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ κάθε ἀντίδραση, οἱ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας Οἰκουμενιστές, (ὑπομειδιώντας ἢ καγχάζοντας κάτω ἀπὸ τὸ μουστάκι καὶ τὰ γένια τους γιὰ τὴν ἀφέλειά μας) πολλαπλασιάζουν τὶς συμπροσευχές, τὴν παρουσία τους σὲ «Θ. Λειτουργίες» αἱρετικῶν, τὴν συμμετοχή τους σὲ διαθρησκειακὰ συνέδρια, Ἡμερίδες καὶ ποικίλες ἄλλες οἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις, μὲ δηλώσεις καὶ ἀνακοινωθέντα, διὰ τῶν ὁποίων ἐμπεδώνουν στὰ μάτια τῶν πιστῶν τὴν δαιμονιώδη θέση, ὅτι οἱ «μικρὲς» διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτελέσουν ἐμπόδιο γιὰ τὴν Ἕνωση ὑπὸ τὸν Πάπα, διαστρέφοντες τερατωδῶς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν».

Ἐσεῖς, πάτερ, ἔχετε νὰ προτείνετε κάποιον πιὸ ἄμεσο καὶ δραστικὸ τρόπο καὶ μέσο καταπολεμήσεως τῆς αἱρέσεως, καλύτερο ἀπὸ τὴν Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεώς τους καὶ τὴν Ἀποτείχιση ἀπὸ αὐτούς, ποὺ οἱ Πατέρες μᾶς δίδαξαν καὶ ἐφάρμοσαν;

Ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὴ γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, μὲ τὴν ὁποία ἐν πολλοῖς συμφωνοῦν καὶ οἱ κληρικοὶ τῆς Συνάξεως τοῦ Βόλου. Καὶ περιμένουμε κάποια στιγμή, ποὺ θὰ ἐκλείψουν οἱ δυσκολίες, οἱ ὁποῖες τώρα ὑπάρχουν, νὰ συνεχιστεῖ ἀπὸ κοινοῦ ὁ ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς αὐθεντικότητας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καὶ τῆς ἀκεραιότητας τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μὲ ὁδηγούς μας μὲν τοὺς Ἁγίους Πατέρες, συντονιστὲς δὲ τοὺς ποιμένες ποὺ συμφωνοῦν ὀρθοδόξως καὶ ὀρθοπρακτικῶς μαζί τους
Ἐσεῖς, πατέρες, καὶ ὁ ἱερατικὸς προϊστάμενός σας ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τί πράττετε ἐπ’ αὐτοῦ;
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2012
Ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

«Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος“»

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.