Αυγουστίνος Καντιώτης«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» (ΙΑΤΡΕΙΑ-ΣΦΑΓΕΙΑ)

date Οκτ 30th, 2012 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

  ETOΣ Δ΄ -ΚΟΖΑΝΗ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1948                               ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 87

_________________________________________

«XΡΙΣTIANIKH ΣΠΙΘΑ»

– Συντάκτης: Αρχιμ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ  Ιεροκήρυξ –

____________________________

ΙΑΤΡΕΙΑ – ΣΦΑΓΕΙΑ

Η ΜΙΑ ΟΨΙΣ

«Ἡ μάννα σφίγγει τὸ παιδὶ βαθειὰ στὴν ἀγκαλιά της
γιατὶ εἶναι χρόνοι δύστυχοι καὶ τρέμει μὴ τὸ χάση.
Τραγούδι δὲν ἀκούεται, ψυχὴ δὲν ἀνασαίνει,
ὁ ὕπνος εἶνε θάνατος καὶ μνῆμα τὸ κρεβάττι,
κιʼ ἡ χώρα κοιμητῆρι κιʼ ἡ νύχτα ρημοκλῆσι».

ΑΡΙΣΤ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Ὡσὰν νὰ μὴν ἔφθαναν τὰ τόσα μαρτύρια τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος προσετέθη ἐσχάτως καὶ νέον στοιχεῖον τῆς Ἑλληνικῆς τραγωδίας: Τὸ παιδομάζωμα.

Τὸ παιδομάζωμα, ἡ ἐν μέσω θρήνων καὶ κοπετῶν βιαία ἀπαγωγὴ τῶν τέκνων ἀπὸ τοὺς κόλπους τῶν οἰκογενειῶν των, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ φρικτότερα τῶν ἐγκλημάτων. Τὸ ἐδοκίμασε πρώτη ἡ φυλή μας ἐπὶ 300 περίπου ἔτη κατὰ τὴν μαύρην ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας. Ὑπὸ τὰ ὄμματα τῆς Χριστιανικῆς Εὐρώπης ποὺ ἐκυβερνᾶτο ἀπὸ Πάπας, Βασιλεῖς καὶ Κοινοβούλια ἡ Ἑλλὰς ἐσφάζετο. Οἱ Ἀγαρινοὶ ὡς θηρία εἶχον ἐπιπέσει εἰς τὴν χώραν μας. Τὸ ἄνθος τῆς Ἑλληνικῆς νεότητος ἐξηφανίζετο συνεχῶς καὶ συστηματικῶς. Ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν ὡραιοτέρων Ἑλληνοπαίδων ἐξισλαμίσθησαν καὶ ἔγιναν οἱ φανατικώτεροι στρατιῶται τῆς ἡμισελήνου καὶ οἱ ἀπαισιώτεροι δήμιοι τῶν Χριστιανῶν ὑπὸ τὸ ὄνομα Γενίτσαροι.

Δυστυχῶς τὸ σατανικὸν τοῦτο μηχάνημα πρὸς ἐξόντωσιν τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀργοῦν ἀπὸ τὸ 1826 ἐτέθη καὶ πάλιν εἰς ἐφαρμογὴν ἐν ἔτει 1948. Ὑπὸ τὰ ὄμματα τὴν φορὰν αὐτὴν παρατηρητῶν Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ ὑποσχεθέντος τὴν ἐξάλειψιν τῆς ἀδικίας, τὸν θρίαμβον τοῦ δικαίου καὶ τὴν εἰρηνοποίησιν τῶν ἐθνῶν, διαπράττεται τὸ ἔγκλημα ἐναντίον μικρᾶς ἀλλὰ ἡρωϊκῆς χώρας ἡ ὁποία διὰ τοῦ αἵματος τῶν τέκνων της ἔσωσε τὴν ἀνθρωπότητα. Χιλιάδες τέκνα πατριωτῶν Ἑλλήνων ἀπʼ αὐτὰ τὰ λίκνα των ἀρπάζονται ὑπὸ νέων ἐχθρῶν τῆς μαρτυρικῆς μας χώρας, τὴν ὁποίαν ὡς νέοι Ἀβδοὺλ-Χαμίτ, μισοῦν θανασίμως. Ἐὰν ὑπῆρχε τρόπος θὰ ἐχαίροντο νὰ καταβυθίσουν τὴν Ἑλλάδα ὡς τὴν ἀρχαίαν Ἀτλαντίδα, εἰς τὸ βάθος τῆς Μεσογείου διὰ νὰ μὴν φαίνεται ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης οὔτε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἰστορικοὺς βράχους τοὺς ὁποίους οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος τρέμουν ὡς τοὺς ἀψευδεῖς μάρτυρες τῶν μυρίων ἐγκλημάτων των. Διότι εἰς τοὺς βράχους αὐτοὺς τῶν Ἠπειρωτικῶν καὶ Μακεδονικῶν ὀρέων ἴστανται αἱ Ἑλληνίδες μητέρες, βλέπουν πρὸς βορρᾶν καὶ κόπτονται καὶ θρηνοῦν διὰ τὰ ἀπωλεσθέντα τέκνα των καὶ αἱ σπαρακτικαί των φωναὶ διασχίζουν τοὺς αἰθέρας καὶ φθάνουν μέχρι τῶν Διεθνῶν Συνεδρίων, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν ὦτα διὰ νʼ ἀκούσουν τὴν φωνὴν αὐτήν.

Πόσον ἤλλαξεν ὁ κόσμος! Ὅτε πρὸ ἐτῶν γκάγκστερ ἐν Ἀμερικῆ κατώρθωσαν νʼ ἀναρριχηθοῦν εἰς τὸ μέγαρον τοῦ Λίντμπεργκ τοῦ διασημοτέρου τότε ἀεροπόρου τῆς μεγάλης αὐτῆς χώρας καὶ νʼ ἁρπάσουν ἀπὸ τὸν κοιτῶνα τὸ τέκνον του ἡ παγκόσμιος συνείδησις ἐταράχθη καὶ ἐπὶ ἑβδομάδας καὶ μῆνας αἱ ἐφημερίδες καὶ τῶν δύο ἡμισφαιρίων ἠσχολοῦντο μὲ τὴν ἀπαγωγὴν αὐτήν. Διʼ ἕνα τότε τέκνον ποὺ ἀπήχθη βιαίως τόσος θόρυβος! Ἀλλʼ ἰδοὺ τώρα ὄχι ἕνα τέκνον, ἀλλὰ χιλιάδες τέκνα τῶν ἐκλεκτοτέρων Ἑλλήνων, τῶν Ἑλλήνων ἐκείνων ποὺ ἔγραψαν μὲ τὸ αἶμα των τὴν ἐποποιΐαν τῆς Πίνδου καὶ ἐχάρισαν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα τὴν πρώτην ἀκτίνα τῆς Νίκης, ἁρπάζονται καὶ ὁδηγοῦνται ὡς ἀγέλαι κτηνῶν πέραν τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων καὶ ὅμως ἡ παγκόσμιος συνείδησις τῆς ἀνθρωπότητος δὲν ἐξεγέρθη ὅπως θὰ ἔπρεπε. Ἀλλοίμονον! Οἱ λαοὶ μετὰ τὸν τελευταίον πόλεμον παρουσιάζουν συμπτώματα ἠθικῆς ἀναισθησίας ἡ ὁποία τοὺς κάμνει νὰ εἶναι ἀπαθεῖς θεαταὶ καὶ τῶν τρομερωτέρων ἐγκλημάτων των.

Ἀλλʼ ἐκτὸς τοῦ φανεροῦ τούτου παιδομαζώματος ποὺ ἐθρήνησε εἰς τοὺς πρώτους στίχους ὑπερόχου ποιήματος του ἡ μοῦσα τοῦ Βαλαωρίτου, ἔν Ἑλλάδι ἀπὸ ἐτῶν πολλῶν διενεργεῖται καὶ ἄλλο εἴδος παιδομαζώματος, ποὺ δὲν φαίνεται δυστυχῶς ὅπως τὸ πρῶτον καὶ δὲν προκαλεῖ τὴν ἀνησυχίαν τῶν Ἑλλήνων.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Φίλε κ. ἀναγνῶστα! Διὰ νὰ ἴδωμεν τὸ νέον εἴδος τοῦ παιδομαζώματος δὲν εἶναι ἀνάγκη τὴν φορὰν αὐτὴν νὰ περάσωμεν τὰ Ἑλληνικὰ σύνορα, νὰ ἐρευνήσωμεν σπιθαμὴν πρὸς σπιθαμὴν τὰς γειτονικάς μας χώρας καὶ ἀνακαλύψωμεν τὰς κρύπτας ἐκείνας, εἰς τὰς ὁποίας ἔχουν ἐγκλεισθῆ αἱ χιλιάδες τῶν Ἑλληνοπαίδων, οἱ ὁποῖοι – ἀλλοίμονον – ἐὰν παραμείνουν εἰς τὰ ξένα ἐδάφη μὲ τὴν ἔντονον ἀνθελληνικὴν προπαγάνδαν θὰ χάσουν πᾶν ἴχνος ἑλληνικότητος καὶ ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἐπιζήσουν θὰ ἐπιστρέψουν ὡς νεώτεροι Γενίτσαροι διὰ νὰ σφάξουν… τὰς μητέρας ποὺ τοὺς ἐγαλούχησαν.

Ὁποία συμφορά!

Ἀλλὰ ἡ συμφορὰ αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν μίαν ὄψιν τῆς ἐθνικῆς τραγωδίας.

Ἀλλὰ ὅμως ὑπάρχει καὶ ἄλλη ὅψις τῆς τραγωδίας μὲ δράστας Ἕλληνας οἱ ὁποῖοι λέγουν ὅτι ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ μὲ τὰ ἔργα των συντελοῦν καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ἐξόντωσιν τῆς φυλῆς μας. Κάμνουν καὶ αὐτοὶ παιδομάζωμα. Παιδομάζωμα; Εἶναι ἐλαφρὸς ὁ χαρακτηρισμός. Ἐνεργοῦν εἰς εὐρυτάτην κλίμακα τὴν παιδοκτονίαν καὶ ἔχουν ἐγκαταστήσει τὰ σφαγεῖα των ἐντὸς τῶν πόλεών μας. Τὰ σφαγεῖα αὐτὰ τοὺ μέλλοντος τῆς φυλῆς μας εὐρίσκονται πλησίον τῶν Σχολείων μας καὶ ἀπέναντι πολλάκις τῶν ἐκκλησιῶν μας καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεών μας. Καὶ κατʼ εὐφημισμὸν ὀνομάζονται κλινικαὶ, ἰατρεῖα, νοσοκομεῖα ποὺ μὲ τὰς ὡραίας ἐπιγραφὰς των καὶ τὴν ἐξωτερικὴν λάμπουσαν καθαριότητα δὲν σʼ ἀφήνουν νὰ ὑποπτευθῆς ὅτι ἐκεῖ συντελοῦνται κακουργήματα πρὸ τῶν ὁποίων ὠχριοῦν τὰ παιδομαζώματα τῶν συμμοριτῶν. Εἰσέρχεσαι καὶ βλέπεις νοσοκόμον ἐστολισμένην μὲ λευκὴν στολὴν ὡς λευκὸς ἄγγελος καὶ συναντᾶς ἰατρὸν ἐπιστήμονα, ποὺ ἔχει σπουδάσει εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ γνωρίζει εὐρωπαϊκὰς γλώσσας καὶ σᾶς ὀμιλεῖ μὲ εὐγένεια ποὺ σὲ αιχμαλωτίζει. «Τὶ εὐγενὴς κύριος – εἴσαι ἔτοιμος νὰ εἴπης – τὶ θαυμάσιος ἐπιστήμων! Χαρὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀπέκτησε τοιούτους σπουδαίους ἐπιστήμονας!». Καὶ ὅμως ἐὰν τὰ λιθάρια τῆς κλινικῆς ἤ τοῦ ἰατρείου, πρὸς στιγμὴν ἀπέκτων φωνὴν θὰ σοῦ ἐφώναζον: «Μὴ ἀπατᾶσαι ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴν ἐμφάνισιν. Ἡ κλινικὴ αὐτὴ εἶναι σφαγεῖον». Ὁ ἰατρὸς αὐτὸς ποὺ εἴδες καὶ σὲ ἠχμαλώτισε μὲ τὴν εὐγένειάν του ἔχει ὑπερβεῖ εἰς ἀγριότητα τὸν Γιαγκούλα καὶ τὸν Μπαμπάνη καὶ τοὺς σημερινοὺς ἀκόμη δολοφόνους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἔχει σφάξει 30, 50, 60, 70, 100, 300… παιδιά Ἐλλήνων. Ὤ! τὸν δολοφόνον. Τὰ ἐξόντωσε μόλις ἤρχισαν τὰ πρώτα σκιρτήματα μέσα εἰς τὰς κοιλίας τῶν μητέρων των. Τὰ ἐξόντωσε μὲ τὰς ἀπαίσιας ἐκτρώσεις. Διὰ μίαν ἔκτρωσιν ἔλαβε καὶ τὴν γενναίαν ἀμοιβήν του εἰς λίρας ποὺ κωδωνίζουν συνεχῶς. Καὶ μὲ τοὺς φόνους αὐτοὺς ἔχει πλουτίσει, ἠγόρασε μέγαρα καὶ πολυκατοικίας, καὶ ζῆ ἐν πάση χλιδῆ καὶ ἀνέσει. Καὶ δὲν ἀποκλείεται ὁ μέγας αὐτὸς ἐγκληματίας τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος νὰ εἶναι ἐπίλεκτον μέλος τοῦ πατριωτικοῦ συλλόγου ἤ ὁμάδος ἐθνικῆς διαφωτίσεως καὶ νὰ ἐκφωνῆ λόγους πυρίνους ἐναντίον τῶν συμμοριτῶν καὶ νὰ ζωγραφίζη μὲ τὰ ζωηρότερα χρώματα τὸ ἔγκλημα τοῦ παιδομαζώματος.

Ὤ! τῆς ὑποκρισίας τῆς κοινωνικῆς ταύτης τίγρεως. Αὐτὸς ποὺ ξερριζώνει ἀπὸ τὰ σπλάχνα μητέρων τὰ ὡραιότερα ἄνθη τῆς Ἑλλάδος, αὐτὸς ἀναίσθητος τολμᾶ νὰ παρουσιάζεται ἐλεγκτὴς ἑνὸς ἐγκλήματος εἰς τὸ ὁποῖον πρῶτος αὐτὸς ἐνέχεται..την συνέχεια εδώ

Δὲν λέγομεν ὅτι ὅλοι οἱ ἰατροὶ τῆς πατρίδος μας εἶναι ἐγκληματίαι. Ὄχι. Εἰς τὴν χώραν, ἡ ὁποία εἶχε τὴν τιμὴν νὰ γεννήση τὸν πατέρα τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, τὸν Ἱπποκράτην, ὑπάρχουν δόξα τῶ Θεῶ, ὑπάρχουν Ἕλληνες ἰατροὶ ποὺ τηροῦν τὸν Ἱπποκράτειον ὅρκον: «ἁγνῶς καὶ ὁσίως διατηρήσω τὸν βίον τὸν ἐμὸν καὶ τὴν τέχνην τὴν ἐμὴν» ὅστις ὅρκος συνεπληρώθη χριστιανικῶς μὲ τὰς βαρυσημάντους λέξεις «πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν ἀνθρώπων». Καὶ οἱ ἰατροὶ αὐτοὶ προτιμοῦν νὰ τηρήσουν τὸν ὅρκον των καὶ νʼ ἀποθάνουν ἔχοντες ἰσόβιον σύντροφόν των τὴν ἔντιμον ἑλληνικὴν πενίαν τοῦ Ἀριστείδου, παρὰ νʼ ἀποκτήσουν τοὺς θησαυροὺς τοῦ Κροίσου πνίγοντες τὴν φωνὴν τῆς συνειδήσεως καὶ μολύνοντες ὡς σφαγεῖς τὰς χεῖρας των μὲ τὰ αἴματα τῶν ἐκτρώσεων.

Ἀλλὰ πλὴν τῶν εὐσυνειδήτων αὐτῶν ἰατρῶν ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀσυνείδητοι, οἱ ὑλισταί, οἱ ἄθεοι ἰατροί. Αὐτοὶ ὅταν εἰσέλθη εἰς τὸ ἰατρεῖον των χριστιανὴ γυναίκα, ἐμπαίζουν τὴν πίστιν καὶ τὴν προσήλωσιν εἰς τὰς ἁγνὰς παραδόσεις μας καὶ τὴν διαφωτίζουν, ὅτι ἡ ἔκτρωσις… ἔπαυσε πλέον νὰ εἶναι ἔγκλημα ποὺ τὸ ἤκουε ἡ ἀγνὴ Ἑλληνὶς καὶ ἔτρεμε, ἀλλὰ εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς προόδου (γράφε τοῦ ἐκφυλισμοῦ) εἶναι μία ἀθώα ἐπέμβασις τῆς ἐπιστήμης πρὸς ἀποβολὴν ἑνὸς… περιττοῦ πράγματος!

Ἔκτρωσις! Κύμα ἐκτρώσεων! Ἤρχισεν ἀπὸ τὰ μεγάλα ἔθνη ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ κυβερνήσουν τὸν σύμπαντα κόσμον. Κατὰ τὰς πρὸ τοῦ τελευταίου πολέμου δημοσιευθείας στατιστικὰς εἰς τὴν Μόσχαν τῶ 1926 ἐσημειώθησαν 25259 ἐκτρώσεις, εἰς τὸ Παρίσι 8-9 χιλιάδες Γαλλίδων μητέρων ἀπέθνησκον κατʼ ἔτος ἐκ τῶν ἐκτρώσεων, εἰς τὴν Γερμανίαν 35 χιλιάδες καὶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν το 25 ο}ο τῶν ἀποθνησκόντων γυναικῶν ὀφείλοντο εἰς τὸ ἔγκλημα τῆς ἐκτρώσεως. Καὶ τὸ κῦμα αὐτὸ ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἤρχισαν μεταπολεμικῶς νὰ λαμβάνουν τὰ ἔθνη διάφορα μέτρα, παμφλάζει τώρα εἰς τὴν ἀγαπητήν μας πατρίδα. Ἀπὸ τὰ χείλη ἰατροῦ ὑπηρετοῦντος εἰς μικρὰν πόλιν τῆς Β.Ἑλλάδος ἐξέφυγεν ἡ τρομερὰ ὁμολογία ὅτι 200 καὶ πλέον κορίτσια προσῆλθον καὶ ἐζήτησαν ἔκτρωσιν! Καὶ ὁ ἄθλιος ἐγέλα διότι χάρις εἰς τὴν ἐπέμβασιν τῆς ἐπιστήμης ἡ Ἑλληνὶς ἀπηλευθερώθη τῶν δεσμῶν τῶν προλήψεων καὶ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξαλείφη τὰ ἴχνη τῆς διαφθορᾶς της καὶ νὰ παρουσιάζεται καὶ πάλιν παρθένος ἀπατῶσα καὶ ἀπατωμένη μυριάκις.

Τὸ δὲ φοβερώτερον εἰς τὰ Κυκλώπεια αὐτὰ ἰατρεῖα τοῦ ἐγκλήματος δὲν λαμβάνουν χώραν μόνον ἐκτρτώσεις παρθένων, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν νομίμως συζευγμένων, αἱ ὁποίαι συναινέσει πολλάκις τῶν συζύγων των ζητοῦν νʼ ἀπαλλαγοῦν τοῦ ἀνεπιθυμήτου τέκνου ποὺ κατὰ λάθος διέφυγε τὴν ἄγρυπνον προσοχήν των καὶ ἔρχεται εἰς τὴν ζωήν! Αἱ ἀπαίσιοι αὐταὶ μητέρες μὲ ψυχὴν τίγρεως – ὄχι τίγρεως διότι καὶ αἱ τίγρεις ἀγαποῦν τὰ τέκνα των – μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἀσυνειδήτων ἰταρῶν πνίγουν τὴν ζωὴν εἰς τὰ πρῶτα αὐτῆς χαρωπὰ σκιρτήματα.

Ὤ! Ἥλιε κρύψε τὰς ἀκτῖνας σου διὰ νὰ μὴ βλέπης πλέον τὰ ἐγκλήματά μας!

ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

Καὶ ἤδη ἐρωτῶμεν. Πόσα ἄραγε νὰ εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ ἐξ αἰτίας τῶν ἀνωτέρω ἐγκλημάτων χάνει ἡ Ἑλλὰς ἐτησίως; Δὲν ὑπάρχει δυστυχῶς παρʼ ἡμῖν στατιστικὴ ὅπως εἰς ἄλλα ἔθνη. Ἐὰν ὑπῆρχε τοιαύτη στατιστικὴ νὰ εἶσθε βέβαιοι ὄτι ὁ ἀριθμὸς τῶν διὰ τῶν σατανικῶν τούτων μεθόδων ἐτησίως ἐξαφανιζομένων παιδιῶν θὰ ὑπερέβαινε κατὰ πολὺ τὸν ἀριθμὸν τῶν πέραν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων ἀπαχθέντων ἐσχάτως ἑλληνοπαίδων. Χιλιάδες ἔμβρυα ἐντὸς τῶν ἰατρεῖων ἐσφάγησαν καὶ ὡς πολτὸς αἵματος καὶ σαρκὸς ἐρρίφθησαν εἰς ἀκαθάρτους ὑπονόμους τῶν πόλεων καὶ ἀπʼ ἐκεῖ ἐξεχύθησαν καὶ ἐμόλυναν τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς θάλασσάς μας καὶ χρειάζεται τώρα μέγας ἐξαγνισμός, διότι τὸ αἶμα αὐτὸ τῶν ἀθώων βοᾶ καὶ ἡ φωνὴ των φθάνει εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Παντοκράτορος. Οὐαὶ εἰς τὰς μητέρας αἱ ὁποῖαι ἔπνιξαν τὴν ζωὴν τῶν τέκνων των. Οὐαὶ εἰς τοὺς ἰατροὺς καὶ τὰς μαῖας ποὺ συνήργησαν διὰ νὰ συντελεσθῆ τὸ ἔγκλημα τῆς παιδοκτονίας.

Ἀλλὰ ἡ παιδοκτονία αὐτὴ εἶναι διὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ἐθνικὴ αὐτοκτονία. Διότι ἡ Ἑλλὰς κατὰ τὸν τελευταῖον παγκόσμιον πόλεμον ὑπέστη εἰς ἀνθρώπινα θύματα τρομακτικὰς ἀπωλείας, αἱ ὁποῖαι προσεγγίζουν τὸ ἕνα ἑκατομμύριον ψυχῶν. Καὶ τὰ μεγάλα αὐτὰ κενὰ θὰ ἔπρεπε νὰ συμπληρωθοῦν διὰ τῆς αὐξήσεως τῶν γεννήσεων νέων Ἑλληνοπαίδων. Καὶ ὅμως ὁ Ἑωσφόρος φθονῶν τὴν σωτηρίαν τῆς πατρίδος μας ἐργάζεται διὰ νὰ μείνουν τὰ λίκνα τῶν Ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν κενὰ τέκνων.

ΑΣ ΜΗ ΜΕΙΝΗ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! Αὐτὸ εἶνε τὸ σύνθημα ποὺ ἔρριψε ὁ Σατανᾶς. Καὶ διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ καταχθονίου αὐτοῦ σχεδίου συνεργάζονται ὄχι μόνον ἐξωτερικοὶ ἐχθροί μας οἱ ὁποῖοι διὰ τῶν ὀργάνων των ἁρπάζουν χιλιάδες Ἑλληνοπαίδων, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες ἐκεῖνοι ποὺ δὲν θέλουν μὲν νʼ ἀποθάνη ἡ Ἑλλὰς καὶ εἰς ἐθνικὰς ἑορτὰς τραγουδοῦν «ἡ Ἑλλὰς ποτὲ δὲν πεθαίνει», ἀλλὰ μὲ τὰ ἐγκλήματά των δὲν κάμνουν τίποτε ἄλλο παρὰ νʼ ἀποδεικνύωνται ἄριστοι σύμμαχοι τῶν πρώτων καὶ νεκροθάπται τῆς φυλῆς μας.

Αὐτοὶ ὁδηγοῦν τὴν Ἑλλάδα ὄχι πρὸς τὴν δόξαν, ἀλλὰ πρὸς φρικτὴν ἐθνικὴν αὐτοκτονίαν.

Ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ ζήση καὶ διὰ νὰ ζήση πρέπει νὰ ληφθοῦν ἐπειγόντως:

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ

Ἐναντίον τοῦ κινδύνου τῆς ἐθνικῆς αὐτοκτονίας ἀνάγκη νὰ ληφθοῦν μέτρα δρακόντεια. Καὶ δή:

1) συνεχεια εδω Νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικῶς οἱ φονεῖς τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ ἰατροὶ ποὺ διέπραξαν καὶ διαπράττουν τὰ στυγερὰ αὐτὰ ἐγκλήματα τὰ ὁποῖα μὲ ὄμματα Κερβέρου πρέπει νὰ παρακολουθοῦν ὄργανα εἰδικῆς ὑπηρεσίας ἀδεκάστου χαρακτῆρος ποὺ δὲν θαμπώνονται ἀπὸ τὴν λάμψιν τοῦ χρυσοῦ.

2) Νὰ δημευθοῦν αἱ περιουσίαι τῶν δολοφόνων ἰατρῶν καὶ τὰ ποσὰ τῆς δημεύσεως νὰ διατεθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου ὐπὲρ τῶν Παιδουπόλεών μας, ἔξωθεν δὲ τῆς κλινικῆς ἤ τοῦ ἰατρείου τῶν ἰατρῶν αὐτῶν νʼ ἀναρτηθῆ μαύρη πινακὶς μὲ τὴν ἐπιγραφὴν: «ΕΔΩ ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΣΦΑΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΕΣΦΑΓΗΣΑΝ ΠΕΡΙ ΤΑ 200 ΠΑΙΔΙΑ…».

3) Τὴν ἰδίαν τύχην μὲ τὰ ἀνωτέρω ἰατρεῖα νὰ ὑποστοῦν καὶ τὰ φαρμακεῖα ποὺ πωλοῦν τὰ φάρμακα διὰ τῶν ὁποίων φονεύεται ἡ ζωὴ ἐν τὴ γενέσει αὐτῆς.

4) Νὰ καλέσουν οἱ Ἀρχιερεῖς τοὺς ἰατροὺς ἐκείνους ἐναντίον τῶν ὁποῖων βοᾶ ἡ κοινὴ γνώμη ὡς διενεργούντων τὰς ἐκτρώσεις καὶ ἤ νὰ τοῦς πείσουν νὰ ὑπογράφουν δήλωσιν ὅτι θὰ ἀπέχουν τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν ἐπαναλαμβάνοντες τὸν Ἱπποκράτειον ὅρκον «οὐ δώσω πεσσὸν φθόριον γυναικὶ» (δὲν θὰ δώσω φάρμακον πρὸς ἔκτρωσιν) ἤ νὰ τοὺς ἀφορίσουν καὶ νʼ ἀπαγορεύσουν εἰς τὰ πιστὰ τῆς ἐκκλησίας τέκνα οὐδὲ κὰν χαιρετισμὸν νʼ ἀξιώνουν τοὺς αἰσχροὺς καὶ ἀμετανόητους αὐτοὺς δολοφόνους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

5) Νὰ ἐνισχυθῆ ὑπὸ τοῦ Κράτους ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας διὰ σειρᾶς εὐεργετικῶν μέτρων ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων οἰκογενειαρχῶν καὶ νὰ θεσπισθῆ ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τῆς Μητρὸς κατὰ τὴν ὁποίαν νὰ ὑποχρεωθοῦν αἱ ἐκφυλισμέναι ἀτθίδες νὰ παρελάσουν πρὸ τῶν σεβασμίων ἐκ Πίνδου μη έρων, αἱ ὁποῖαι ἔφερον εἰς τὸν κόσμον τὰ περισσότερα τέκνα ποὺ τὴν στιγμὴν αὐτὴν μὲ ρωμαλέον σῶμα καὶ ὑγιᾶ τὴν ψυχὴν κρατοῦν τὴν Ἑλλάδα μας ὄρθιαν ἐν μέσω τῶν Βαλκανίων.

Καὶ 6) Νʼ ἀναληφθῆ προπαγάνδα καθʼ ἅπασαν τὴν χώραν διὰ νὰ τονισθῆ διʼ ὅλων τῶν μέσων ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια ὅτι ἔθνη τῶν ὁποίων αἱ πολῖται ἀντιστρατεύονται μὲ τοὺς φυσικοὺς καὶ ἠθικοὺς Νόμους τοῦ Δημιουργοῦ ἐξαλείφονται ἀπὸ τὸν πολιτικὸν χάρτην καὶ εἰσέρχονται ὡς θλιβεραὶ ἀναμνήσεις εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς παγκοσμίου Ἱστορίας διὰ νὰ ἐπιβεβαιοῦται πάντοτε ἡ σοφὴ παρατήρησις τοῦ Ἕλληνος Ἱστορικοῦ Πολυβίου ὅτι ἡ παρακμὴ τῶν ἐθνῶν συμπίπτει μὲ τὴν ἀπαιδείαν καὶ τὴν ὀλιγανθρωπίαν.

Ἀλλὰ τὰ μέτρα αὐτὰ θὰ ἐφαρμοσθοῦν ὅταν ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ κυβερνήσουν τὸν τόπον τοῦτον, διὰ νὰ γίνη καὶ πάλιν ἡ Ἑλλὰς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ μὲ κυβερνήτην τὸν ΧΡΙΣΤΟΝ ρυθμίζοντα ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς κοινωνικῆς μας ζωῆς.

_____

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Παρακαλεῖται ὁ φίλος ἀναγνώστης ποὺ κατοικεῖ εἰς πόλεις, ὅπως τὸ παρὸν φύλλον τοιχοκολλήση ἔξωθεν τὴς θύρας ἰατρείων καὶ κλινικῶν καὶ οἰκιῶν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐὰν μὲν εἶνε ἀθῶοι θὰ χαροῦν διὰ τὴν αὐστηρὰν καταδίκην τῶν ἀσυνειδήτων συναδέλφων των, ἐὰν δὲ εἶνε ἔνοχοι εἴθε νὰ αἰσθανθοῦν κάποιον νυγμὸν τῆς συνειδήσεῶς των διὰ τὸ ἀπαίσιον ἔγκλημα τῆς γενοκτονίας τῆς φυλῆς μας.

Τώρα ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην ἐποχὴν πρέπει νʼ ἀκουσθῆ εἰς τὰ ὦτα τῶν χριστιανῶν Ἑλλήνων ἡ προτροπὴ τοῦ Πνεύματος: «Χριστιανοὶ τὶ κοιμάσθε; Ἐγερθεῖτε ἐκ τοῦ ὕπνου καὶ ἐξέλθεται εἰς ἐπίθεσιν ἐναντίον κακοῦ μὲ τᾶ ξίφη σας ἠκονισμένα εἰς τὴν πέτραν τῆς πίστεως. Ἀγωνισθεῖτε ὑπὲρ τοῦ δόγματος ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ἠθικῶν Νόμων τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπὲρ τῆς Αληθείας, ἔστε δὲ βέβαιοι ὅτι θὰ εἶνει μαζύ σας ὁ Κύριος», ὅστις ἐνώπιον Ποντίου Πιλάτου εἶπε: «Ἐγὼ εὶς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυσα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῆ ἀληθεία» (Ἰωάν. 13, 37)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.