Αυγουστίνος ΚαντιώτηςНеделя о Суде — Божественный суд – ΤO ΘΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Неделя о Суде — Божественный суд

«Тогда сядет на престоле славы Своея …» (Мф. 25,31)

«Τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ…»

Κυριακή της Απόκρεω – Το θείο δικαστήριο

http://apologet.spb.ru/gr

THS B Parousias(Слово старца † Епископа Флоринского Августина Канциоту)
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Евангельское зачало нынешнего дня, которая звучит словно гром, говорит нам о том, что Христос придет со всякой славой и величием. И Его будут сопровождать святые ангелы. Как цари во время своих мирских выходах являются с войсками и во всей земной славе, так и Царь ангелов и архангелов явится во всей Своей славе и величии. Труба архангела вострубит, и ее услышат в каждом земном уголке, а гробницы умерших откроются.
Миллионы и миллиарды людей будут предстанут перед Его страшным Престолом, чтобы над ними был совершен Суд. Разве это сказка? Если вы считаете это сказкой, то тогда вычеркните себя из христианской веры. Но является ли это истиной? Это истина!
Это настолько истинно, насколько истиной является то, что есть солнце, что существуют звезды, что существуешь ты сам, что завтра настанет понедельник, что мы находимся здесь, а не в каком-то другом городе. Точно также как дважды два это четыре, точно также и в сердце христианина должна быть абсолютная и полная вера в то, что придет Христос. Уже однажды Он пришел. И он придет вновь для того, чтобы судить меня в то самое время, как я вам говорю, придет судить и вас, которые меня слушают, и весь мир.
Придет Христос. И что же Он сделает? Он разделит мир. Как говорит об этом Господь достаточно простым языком в притче. Как пастух вечером входит в овчарню, отделяя овец от козлов, как земледелец во время жатвы отделяет зерна от плевел, при этом последние он бросает в печь, и пшеницу собирает в житницы (складах). И, как рыбак, когда он вынимает свою сеть, он затем отделяет хорошая рыба и отбрасывает бесполезное и ненужное; Подобным же образом и Великий Рыбак и Великий Земледелец и Великий Пастырь человечества, Христос, разделит человечество, произведет разделение.

-Почему Он произведет разделение?
Потому что здесь мы все перемешаны. Все люди перемешаны. Невозможно узнать кто святой, а кто грешный. Тот кто кажется святым, что не исключено вовсе, во глубине своей души совершенно иной, а тот кто внешне кажется грешным, он может оказаться святым. Здесь многое остается покрыто тьмой. То которые творят зло остаются на свободе, а те которые невиновны оказываются в тюрьмах. Человеческая справедливость словно поверхность паутины, которая ловит только маленьких мух, в то время как большие осы пробивают паутину и убегают. Точно также часто совсем бедные люди оказываются в тюрьмах, в то время как влиятельные и сильные люди живут ни чем не связанными. Сегодня на земле нет справедливости, мы только имеем лишь некую тень от нее. Не потому, что нет судей, но потому что нет свидетелей. Из ста свидетелей девяносто девять говорят ложь. Они берут в свои руки Евангелие, а тем самым отдается на свободу Варавва разбойник, а в это же время вновь распинается Христос. Справедливости нет.
«Правде научистеся, живущие на земли» (Ис. 26,9). Именно потому, что нет справедливости, и злодеи свободно расхаживают и размещаются в своих особняках и имеют вклады, сбережения и предаются разврату, свирепствуют, поэтому безусловно существует необходимость в том, чтобы определить один день на то, чтобы виновные были бы наказаны, а невиновные были бы вознаграждены. Да, придет Христос для того чтобы произвести разделение людей. Потому что, как я уже сказал, люди превращаются словно в проклятую мечеть.
В одном и том же доме доме Христос и прославляется и хулится. В том же самом доме муж неверующий и безбожник, а жена верующая и преданная; отец верующий, а дети не верят. В одном и том же доме святость и коррупция, свет и тьмы. Весь мир перемешан. Как мы можем противостоять этому положению, с помощью разводов? Нет. Следует ли нам пойти в горы и в ущелья? Нет. Мы будем перемешиваются, праведные и грешники, верующие и неверующие, богохульники и благочестивые. Но когда-то придется проходить через сито, великое сито, через него будет просеян весь мир. И ситом является будущий суд и воздаяние. Я приведу вам один пример.
Во время страшной зимы все было покрыто снегом. Он покрыл и зеленые луга и долины, и цветы и шипы, горы и ущелья — все стало казаться белым. Таковым является и весь мир. Но когда восходит солнце, когда его лучи низводят тепло и тает снег, тогда появляются цветы. и грязь, ранее сокрытая чистым снегом, также открывается. Поэтому, когда придет Христос, «солнце правды», то Он озарит все Своими теплыми лучами, они растопят снег и каждый из нас явится таким каким он есть на самом деле: грязью от грязи или цветком от цветка. Тогда воссияет истина, явиться Христос! Я, возлюбленные мои, трепещу ада.
Вы должны быть праведными не пугаться. Я грешный человек и поэтому не хотел бы чтобы существовало наказание. Но оно существует. Как несомненным является существование темноты, точно также несомненным является и существование наказания, ада. О братья мои, разве вы не ужасаетесь?

-А когда совершится будущий Суд?
Когда это произойдет? Вы меня спрашиваете об этом? Только последователи хилиазма определяют, что это должно случиться через тысячу лет. Пять раз до сего дня пытались определить месяц и время когда должен прийти Христос. И пять раз ошибались, разочаровывались. Время Второго пришествия Христа неизвестно, как не известны ни час когда нам предстоит умереть. Как вор никогда не назначает день и час для того, когда ему войти в чужой дом, подобным же образом, «как тать (вор) в нощи»» (1 Фес. 5,2), придет и Господь и будет судить вселенную.
Мои возлюбленные! Если мы предположим, что вас призывают для того, чтобы вы дали ответ на суде, то не от вас ли самих зависит ваше поведение, выбрать жизнь или смерть, и что вы для этого будете делать? Неужели же вы останетесь равнодушными?
Конечно, нет. Вы будете стараться подготовиться. Вы постараетесь найти лучшего адвоката, ему заплатите большие деньги за лучшее ведение и защиту вашего дела, мы постараетесь найти и лучших свидетелей. Итак, сегодня нас посылают для того, чтобы дать ответ на судилище Христовом. Много раз нас туда посылал Он. И это было столько раз, сколько длилась наша земная жизнь. И нам Он говорит: «Я приду в день, в который вы будите судимы, и вас будет судить Распятый… Однако мы проявляли безразличие. Так давайте же теперь поищем адвоката. Не адвоката на земле. Нам необходимо найти свидетеля защищающего нас в день страшного Суда. И непостыдным свидетелем и защитником , дорогие мои, для нас являются добрые дела. Каковы же эти дела? Нам о них сказал Господь. В тот день Господь будет вести суд на основании единственной заповеди, высочайшей заповеди о любви, которая заключает в себе все остальные заповеди, малые и большие. Он скажет: «Я был голоден и дали ли вы Мне есть, Я жаждал и дали ли вы мне пить, Я был в темнице и посетили ли вы меня, Я был наг и одели ли Меня, Я был болен и пришли ли вы Меня навестить» (Мф. 25, 35-36).

Это то скажет Господь. Итак, давайте же сегодня мы будем говорить в нашей душе – стоп греху! Стоп блуду, стоп прелюбодеянию, стоп богохульству, стоп всякому злу! И с помощью оружия веры и молитвы мы приложим все наши старания к тому, что бы здесь и сейчас мы начали творить добро и только добро. Потому что только добрые дела явятся для нас надежными и непостыдными свидетелями во время сего страшного дня Суда Господня.
Я надеюсь, мои друзья, что ни малое дитя, ни убеленный сединами старик, ни неграмотный, ни ученый, никто из вас да не услышит грозный глас праведного Судии: «Отойдите от Меня проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» (Там же 25, 41). Но все мы по молитвам Пресвятой Богородицы и всех Святых, да услышим сладчайший голос Господа, зовущий нас: «Приидите благословеннии Отца Моего, наследуйте царствие, уготованное вам от сложения мира». (Там же. Мф.25,34) Аминь.

(†)-епископ (митрополит) Флоринский Августин

___________________________

ΤO ΘΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

«Τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ…» (Ματθ. 25,31)

Η σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ ἀ-στράφτει καὶ βροντᾷ, μᾶς λέει, ὅτι θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστός. Θὰ ἔρθῃ μὲ κάθε δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια. Θὰ τὸν συνοδεύουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι. Ὅπως οἱ βασιλεῖς στὶς κοσμικὲς ἐμφανίσεις τους παρουσιάζονται μὲ στρατεύματα καὶ μὲ δόξα ἐπίγειο, ἔτσι καὶ ὁ Βασιλεὺςτῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων θὰ ἔρθῃ μὲ ὅλητὴ δόξα τῆς μεγαλοπρεπείας του. Σάλπιγξ ἀρχαγγελικὴ θὰ σαλπίσῃ, θ᾿ ἀκουστῇ σὲ κάθε γωνία τῆς γῆς, καὶ οἱ τάφοι τῶν κεκοιμημένων θὰ ἀνοιχθοῦν.
Ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἄνθρωποι θὰ παρουσιαστοῦν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματός του, γιὰ νὰ κριθοῦν.Εἶνε παραμύθι αὐτά; Ἂν τὰ θεωρῆτε παραμύθι, διαγράψτε τὸν ἑαυτό σας ἀπὸ τὸν χριστιανισμό. Ἐὰν ὅμως εἶνε ἀλήθεια; Καὶ εἶνε ἀλήθεια!
Εἶνε τόσο ἀλήθεια, ὅσο ἀλήθεια εἶνε ὅτι ὑπάρχει ἥλιος, ὅτι ὑπάρχουν ἄστρα,ὅτι ὑπάρχεις ἐσύ, ὅτι αὕριο ξημερώνει Δευτέρα, ὅτι βρισκόμαστε ἐδῶ καὶ ὄχι σὲ κάποια ἄλλη πόλι. Ὅπως δύο καὶ δύο κάνουν τέσσερα, ἔτσι μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ Χριστιανοῦ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ πίστις ἀπόλυτος, ὅτι θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστός. Ἦρθε μιὰ φορά. Καὶ θὰ ξαναέρθῃ, γιὰ νὰ κρίνῃ ἐμένα ποὺ σᾶς μιλῶ τὴν ὥρα αὐτή, κ᾿ ἐσᾶς ποὺ μὲ ἀκοῦτε, καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο.
Θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστός. Καὶ τί θὰ κάνῃ; Θὰ χωρίσῃ τὸν κόσμο . Ὁμιλεῖ μὲ ἁπλῆ γλῶσσα στὴν παραβολὴ ὁ Κύριος. Ὅπως ὁ τσοπᾶνος τὸ βράδι στὴ στάνη, προτοῦ νὰ βάλῃ τὰ πρόβατα μέσα στὸ μαντρί, χωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸτὰ γίδια· ὅπως ὁ γεωργὸς στὸ ἁλώνι χωρίζειτὸ σιτάρι ἀπὸ τὸ ἄχυρο, καὶ τὸ μὲν ἄχυρο τὸῥίχνει στὸ καμίνι, τὸ δὲ σιτάρι τὸ φυλάει στὶς ἀποθῆκες· καὶ ὅπως ὁ ψαρᾶς, ὅταν βγοῦν τὰ δίχτυα, ξεχωρίζει τὰ καλὰ ψάρια καὶ πετάει τὰ ἄχρηστα καὶ περιττά· κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ ὁ μέγας Ψαρᾶς καὶ ὁ μέγας Γεωργὸς καὶὁ μέγας Ποιμὴν τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Χριστός, θὰ χωρίσῃ, θὰ κάνῃ χωρισμό.
–Γιατί θ κάν χωρισμό;
Γιατὶ ἐδῶ εἴμαστε ἀνακατεμένοι. Εἶνε ἀνακατεμένος ὁ κόσμος. Δὲν μπορεῖς νὰ ξέρῃς,ποιός εἶνε ὁ ἅγιος καὶ ποιός ὁ ἁμαρτωλός.Ἐκεῖνος ποὺ φαίνεται ἅγιος, δὲν ἀποκλείεται μέσ᾿ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς του νὰ ἔχῃ τὴ διαφθορά· κ᾿ ἐκεῖνος ποὺ φαίνεται ἁμαρτωλός,μπορεῖ νὰ εἶνε ἅγιος. Εἶνε σκοτεινὰ τὰ πράγματα ἐδῶ. Κακοῦργοι εἶνε ἐλεύθεροι, καὶ οἱ ἀθῷοι εἶνε στὶς φυλακές. Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη εἶνε ἀραχνόπανο, ποὺ πιάνει μόνοτὰ μυιγάκια, ἐνῷ οἱ μεγάλες σφῆκες τρυποῦν τὸ ἀραχνόπανο καὶ φεύγουν· ἔτσι συχνὰ τὰ φτωχαδάκια εἶνε στὶς φυλακές, ἐνῷ οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροὶ μένουν ἀσύλληπτοι.Σήμερα δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη ἐπὶ τῆς γῆς · σκιὰ μόνο δικαιοσύνης ἔχουμε. Ὄχι διότι δὲν ὑπάρχουν δικασταί, ἀλλὰ διότι δὲν ὑ-πάρχουν μάρτυρες. Ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ μάρτυ-ρες οἱ ἐνενηνταεννιὰ λένε ψέματα. Παλαμίζουν τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ ἔτσι ὁ Βαραββᾶς ἐλευθερώνεται ἐνῷ ὁ Χριστὸς σταυρώνεται ἐκνέου. Δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη.
«Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9). Ἀκριβῶς λοιπὸν διότι δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη, καὶ οἱ κακοῦργοι περπατοῦν ἐλεύθεροι καὶ στεγάζονται στὰ μέγαρά τους καὶ ἔχουν καταθέσεις καὶ ὀργιάζουν, ἀκριβῶς γι᾿ αὐτὸ εἶνε ἀνάγκη, ἀφοῦ ὑπάρχει Θεός, νὰ ὁρίσῃ μιὰ μέρα κατὰ τὴν ὁποία θὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι καὶ θὰ βραβευθοῦν οἱ ἀθῷοι.Ναί, θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστός, γιὰ νὰ κάνῃ τὸ χωρισμό. Διότι, ὅπως εἶπα, ὁ κόσμος εἶνε ἀνακα-τεμένος.
Μέσα στὸ ἴδιο σπίτι ὁ Χριστὸς καὶ ὑμνεῖται καὶ βλασφημεῖται. Μέσα στὸ ἴδιο σπί- τι ὁ ἄντρας εἶνε ἄπιστος καὶ ἄθεος, ἡ γυναίκα εἶνε πιστὴ καὶ ἀφωσιωμένη· ὁ πατέρας πιστεύει, τὰ παιδιὰ δὲν πιστεύουν. Μέσα στὸ ἴδιο σπίτι ἁγιότης καὶ διαφθορά, φῶς καὶ σκοτάδι. Ἀνακατεμένος ὁ κόσμος.Πῶς θ᾿ ἀντιμετωπίσουμε αὐτὴ τὴν κατάστασι, μὲ τὸ διαζύγιο; Ὄχι. Νὰ πᾶμε στὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια; Ὄχι. Ἀνακατεμένοι θὰ εἴμαστε, δίκαιοι καὶ ἁμαρτωλοί, πιστοὶ καὶ ἄπιστοι, βλάσφημοι καὶ εὐλαβεῖς. Ἀλλὰ κάποτε θὰ πέσῃ κόσκινο, κόσκινο μεγάλο. Θὰ κοσκινιστῇ ὁ κόσμος. Καὶ κόσκινο εἶνε ἡ μέλλουσακρίσις καὶ ἀνταπόδοσις.Θὰ σᾶς φέρω ἄλλο ἕνα παράδειγμα.
Τώρατὸ χειμῶνα τὸ χιόνι τὰ σκεπάζει ὅλα. Σκεπάζει καὶ πρασινάδες καὶ βόθρους, καὶ λουλούδια καὶ ἀγκάθια, καὶ βουνὰ καὶ λαγκάδια· ὅλα φαίνονται ἄσπρα. Ἔτσι εἶνε καὶ ὁ κόσμος αὐτός. Ἀλλὰ ὅταν βγῇ ὁ ἥλιος, ὅταν θερμάνουν οἱ ἀκτῖνες του καὶ λειώσῃ τὸ χιόνι, τότε τὰ λουλούδια φαίνονται· καὶ ἡ κοπριά, ποὺ φαινόταν ἀπ᾿ ἔξω καθαρή, ξεσκεπάζεται. Ἔτσι ὅταν ἔρθῃ ὁ Χριστός, ὁ «ἥλιος τῆς δικαιοσύνης» , θὰ ῥίξῃ τὶς θερμαντικές του ἀκτῖνες, θὰ διαλυθοῦν τὰ χιόνια καὶ θὰ παρουσιαστῇ ὁ καθένας ὅπως εἶνε· ἡ κοπριὰ κοπριά, καὶ τὰ λουλούδια λουλούδια. Τότε θὰ λάμψῃ ἡ ἀλήθεια.Θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστός! Ἐγώ, ἀγαπητοί μου,τρέμω τὴν κόλασι.
Ἐσεῖς θὰ εἶστε δίκαιοι καὶδὲν φοβᾶστε. Ἐγὼ εἶμαι ἁμαρτωλός, καὶ γι᾿αὐτὸ δὲν θὰ ἤθελα νὰ ὑπάρχῃ κόλασι. Ὑπάρχει ὅμως. Ὅπως εἶνε βέβαιο ὅτι ὑπάρχει σκοτάδι, ἔτσι ὑπάρχει καὶ κόλασι . Ὦ ἀδελφοίμου, δὲν τρέμετε;
Κα πότε θ γίν μέλλουσα κρίσις;
Πότε θὰ γίνῃ; Ἐμένα ρωτᾶτε; Μόνο οἱ χιλιασταὶ ὁρίζουν κάθε φορὰ ἡμερομηνίες. Πέντε φορὲς ἔχουν ὁρίσει μέχρι τώρα τὸ μέροςτὸ μῆνα καὶ τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστός,καὶ πέντε φορὲς διαψεύσθηκαν. Ἡ ἡμέρα τῆςδευτέρας παρουσίας εἶνε ἄγνωστη , ὅπως ἄ-γνωστη εἶνε καὶ ἡ ὥρα ποὺ θὰ πεθάνουμε. Ὅπως ὁ κλέφτης δὲν ὁρίζει ἡμέρα καὶ ὥρα ποὺθὰ μπῇ στὸ ξένο σπίτι, κατὰ παρόμοιο τρόπο, «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί» (Α΄ Θεσ. 5,2) , θὰ ἔρθῃ ὁ Κύριος καὶ θὰ κρίνῃ τὴν οἰκουμένη.
Ἀγαπητοί μου! Ἐὰν ὑποθέσουμε, ὅτι σᾶς καλοῦν νὰ δικαστῆτε, κι ἀπὸ τὴ δίκη αὐτὴ ἐξαρτῶνται ὕψιστα συμφέροντά σας, ἡ ζωὴ ἢ ὁθάνατός σας, τί θὰ κάνετε; Θὰ μείνετε ἀδιάφοροι;
Ὄχι βέβαια. Θὰ προετοιμαστῆτε. Θὰφροντίσετε νὰ βρῆτε τὸν καλύτερο δικηγό-ρο, θὰ τὸν πληρώσετε ἀκριβὰ γιὰ νὰ ὑπερασπίσῃ τὴν ὑπόθεσί σας, θὰ βρῆτε καὶ μάρτυρες ὑπερασπίσεως.Σήμερα λοιπὸν μᾶς στέλνει κλῆσι γιὰ δικα-στήριο ὁ Χριστός. Πολλὲς φορὲς μᾶς τὴν ἔστειλε. Τόσες φορὲς ὅσα εἶνε καὶ τὰ χρόνιατῆς ζωῆς μας. Καὶ μᾶς λέει· Θὰ ἔρθῃ μέρα ποὺ θὰ δικαστῆτε, καὶ θὰ σᾶς δικάσῃ ὁ Ἐσταυρωμένος… Ἐμεῖς ὅμως ἀδιαφοροῦμε.Ἂς φροντίσουμε λοιπὸν ἀπὸ τώρα νὰ βροῦμεδικηγόρο. Ὄχι δικηγόρο τῆς γῆς. Νὰ βροῦμε μάρτυρες ὑπερασπίσεως γιὰ τὴν φοβερὰ ἡμέρα τῆς δίκης. Καὶ μάρτυρες ὑπερασπίσεως ,ἀγαπητοί μου, εἶνε τὰ καλὰ ἔργα .Ποιά εἶνε τὰ καλὰ ἔργα; Μᾶς τὰ εἶπε ὁ Κύριος. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα θὰ δικάσῃ μὲ βάσι μίαμόνο ἐντολή, τὴν κορυφαία ἐντολὴ τῆς ἀγάπης , ἡ ὁποία περιλαμβάνει ὅλες τὶς ἄλλες ἐντολές, μικρὲς καὶ μεγάλες. Θὰ πῇ· «Πείνασα καὶ μοῦ δώσατε νὰ φάω, δίψασα καὶ μοῦ δώσατε νὰ πιῶ, στὴ φυλακὴ ἤμουν καὶ μὲ ἐπι-σκεφθήκατε, γυμνὸς ἤμουν καὶ μὲ ντύσατε,ἄρρωστος ἤμουν καὶ ἤρθατε νὰ μὲ δῆτε» (Ματθ.25,35-36) . Αὐτὰ θὰ πῇ ὁ Κύριος.Λοιπόν, ἂς ποῦμε κ᾿ ἐμεῖς σήμερα μέσα ἀ-πὸ τὴν ψυχή μας ἕνα ἡρωικὸ ἄλτ! στὴν ἁμαρτία . Ἄλτ στὴν πορνεία, ἄλτ στὴ μοιχεία, ἄλτ στὴ βλασφημία, ἄλτ σὲ κάθε κακό. Καὶ μὲ τὰὅπλα τῆς πίστεως καὶ τῆς προσευχῆς νὰ προσπαθήσουμε ἀπ᾿ ἐδῶ κ᾿ ἐμπρὸς νὰ κάνουμε τὸ καλὸ καὶ μόνο τὸ καλό. Διότι μόνο τὰ καλὰ ἔργα θὰ εἶνε οἱ μάρτυρες ὑπερασπίσεως κατὰ τὴν φοβερὰ ἐκείνη ἡμέρα τῆς κρίσεως.
Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, οὔτε μικρὸ παιδὶοὔτε ἀσπρομάλλης γέρος οὔτε ἀγράμματοςοὔτε ἐπιστήμονας, κανείς ἀπὸ σᾶς νὰ μὴν ἀκούσῃ τὴν φοβερὰ φωνὴ τοῦ δικαίου Κριτοῦ «Πορεύεσθε ἀπὸ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ»(ἔ.ἀ. 25,41)· ἀλλὰ ὅλοι μας,διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων, ν᾽ ἀκούσουμε τὴν γλυκυτάτη φωνή του νὰ μᾶς καλῇ «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου»(ἔ.ἀ. 25,34)· ἀμήν.
†Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παρασκευῆς πόλεως Φλωρίνης τὴν 13-2-1977

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.