Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΓεννηθηκαμε ορθοδοξοι, αραγε θα πεθανουμε και ορθοδοξοι;

Η διαφορα του δογματος

καθιστᾷ ἀδύνατη τὴν ἕνωσι με τον πάπα και με τους όλους αιρετικούς

κατρακυλαΔυστυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια ἀναγνωρίζουμε τὸ βάπτισμα τῶν λατίνων, ἐσχάτως ἀναγνωρίσαμε καὶ τὸ βάπτισμα τῶν προτεσταντῶν, ἀναγνωρίσαμε τὸν τίτλο τῆς «Ἐκκλησίας» σ᾿ ὅλους τοὺς χριστώνυμους ὀργανισμούς, καὶ πάει λέγοντας. Τὸ κακὸ εἶνε ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἀκοῦμε τοὺς διαφόρους σημερινοὺς «Βρυεννίους», ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποκαλοῦμε ταλιμπὰν καὶ φουνταμενταλιστὰς κ.λπ.. Θὰ ἐπαναλάβουμε αὐτὸ ποὺ ἤδη εἶπε ὁ Βρυέννιος· «Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἆρα ἐλθὼν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς, δηλαδὴ τὴν ὀρθόδοξον;».

Και ο σεβάσμιος επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος, έλεγε· Γεννηθήκαμε ορθόδοξοι, άραγε θα πεθάνουμε και ορθόδοξοι;

Ὁ Βρυέννιος όχι μόνο δὲν θεωρεῖ σωτηρία αὐτὴ τὴν ἕνωσι, ἀλλὰ καὶ τὴ θεωρεῖ ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν αὐταπάτη καὶ κοροϊδία, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ διαβολικὴ ἐνέργεια· τὴν θεωρεῖ διαίρεσι χειρότερη, καὶ σχίσμα γενικό, καὶ ὁλοκλήρωσι τῆς ἁμαρτίας. Αὐτὰ εἶνε καὶ σήμερα τ᾿ ἀποτελέσματα τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν διαλόγων των. Ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν κοροϊδεύουν τοὺς λαοὺς καὶ δὲν τοὺς ἀφήνουν νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀφ᾿ ἑτέρου ῥίχνουν ὄχι ἁπλῶς λάδι ἀλλὰ βενζίνη στὴ φωτιά. Διαφορετικὰ βέβαια ἔχει τὸ ζήτημα ὅταν οἱ ἑτερόδοξοι ἀναγνωρίζουν τὰ λάθη τους καὶ ἐπιστρέφουν ἐν μετανοίᾳ στὴν Ὀρθοδοξία. Τότε καταραμένοι καὶ ἀναθεματισμένοι εἶνε ὅσοι τοὺς κλείνουν τὸ δρόμο καὶ δὲν τοὺς δέχονται.

Πατήστε παρακάτω, στην Σέρβικη ιστοσελίδα, του αγωνιστού ορθοδόξου επισκόπου Αρτεμίου και δέστε τα βίντεο, κάτω από το Σέρβικο κείμενο.

http://www.eparhija-prizren.org/saopstenja/2013/1062-liturgijske-reforme-gde-nas-vode.html

ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ! ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΟΙ ΝΑΟΙ

ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ

Μ’ αυτούς συμπροσεύχεται ο πατριάρχης Βαρθολομαίος!!! Στο άρμα αυτών των γελοιοτήτων, των χορευτών και καρναβαλιστών, που μετέτρεψαν τους ναούς των σε κέντρα διασκεδάσεων, για να μαζέψουν κόσμο, θέλει να ενώσει την Μιαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, την Αγίαν μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ο πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι ορθόδοξοι επίσκοποί μας -πλην ελαχίστων- τον υποδέχονται στις Μητροπόλεις των και δεν μιλούν!!!

Φοβούνται τον αθεόφοβο πατριάρχη και δεν φοβούνται τον Θεό;

Τί λένε οἱ άγιοι πατέρες καὶ οἱ ιεροί κανόνες

–  “Ἐὰν κάποιος προσευχηθῇ μαζὶ μὲ ἀκοινώνητο, ἔστω καὶ σὲ σπίτι (ὄχι δηλαδὴ μόνο σὲ ἐκκλησία), ν᾿ ἀφορισθῇ κι αὐτός (ὅπως εἶνε ἀφωρισμένος ὁ ἀκοινώνητος)” (10ος κανὼν τῶν ἀποστόλων).

–  “Νὰ μὴν ἐπιτρέπεται νὰ κοινωνοῦμε μὲ ἀκοινωνήτους, οὔτε εἰσερχόμενοι στὰ σπίτια ―αὐτὸ δὲν τὸ ἔχει τὸ Πηδάλιο. Προφανῶς λέει “ἐν οικῳ” κατ᾿ ἐπίδρασιν τοῦ 10ου ἀποστολικοῦ ποὺ ῥητὰ τὸ ἀναφέρει― νὰ συμπροσευχώμαστε” (2ος κανὼν τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου).

–  “Ὅτι δὲν πρέπει νὰ συμπροσευχώμαστε μὲ αἱρετικοὺς ἢ σχισματικούς” (32ος κανὼν τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου). Για τη συνεχεια πατήστε εδώ·

–  “Αὐτῶν τῶν ὁποίων ἀποστρεφόμεθα τὸ φρόνημα, τούτων ἁρμόζει ν᾿ ἀποφεύγουμε καὶ τὴν κοινωνία” (εἶνε λόγος τοῦ μεγάλου Βασιλείου).

– Συμφωνώντας μὲ τὴ γνώμη αὐτὴ τοῦ μεγάλου Βασιλείου καὶ ὁ Γρηγόριος ὁ θεολόγος ἀναλύει ὡς ἑξῆς. “Κανείς μὴ νομίζει ὅτι λέω, πὼς πρέπει νὰ δεχώμεθα κάθε είδους εἰρήνη· διότι γνωρίζω ὅτι, ὅπως ὑπάρχει κάποια ἐπανάστασι πολὺ καλή, ἔτσι ὑπάρχει καὶ κάποια ὁμόνοια πολὺ βλαβερή· ἀλλὰ (λέω νὰ δεχώμεθα τὴν εἰρήνη) ποὺ καὶ καλὴ εἶνε καὶ γιὰ καλὸ σκοπὸ συνενώνει”.

– Ἀλλὰ ἀπ᾿ αὐτοὺς (τοὺς πατέρες καὶ τοὺς κανόνες) πολὺ σαφέστερα ὁ ἱ. Χρυσόστομος λέει· “Διότι ἐὰν προκειμένου γιὰ τὰ μέλη (τοῦ σώματος) κόβουμε τὸ σαπισμένο καὶ ἀγιάτρευτο, ἐπειδὴ φοβούμεθα μήπως καὶ τὸ ὑπόλοιπο σῶμα δεχθῇ τὴν ίδια ἀσθένεια, καὶ τὸ κάνουμε αὐτὸ ὄχι γιατὶ καταφρονοῦμε ἐκεῖνο (τὸ μέλος), ἀλλὰ περισσότερο ἐπειδὴ θέλουμε νὰ διαφυλάξουμε τὸ ὑπόλοιπο σῶμα (ἀπὸ τὴ μόλυνσι), πόσῳ μᾶλλον εἶνε ἀναγκαῖο νὰ πράττουμε τὸ ίδιο προκειμένου γι᾿ αὐτοὺς ποὺ συναναστρέφονται μαζί μας γιὰ κακό; Διότι ἐὰν μὲν μποροῦμε κ᾿ ἐκείνους νὰ διορθώσουμε κ᾿ ἐμεῖς οἱ διοι νὰ μὴ βλαβοῦμε, πρέπει νὰ κάνουμε τὰ πάντα· ἐὰν ὅμως κ᾿ ἐκεῖνοι μένουν ἀδιόρθωτοι καὶ ἐμᾶς μᾶς βλάπτουν, εἶνε ἀνάγκη νὰ τοὺς ἀποκόπτουμε καὶ νὰ τοὺς πετοῦμε. Διότι εἶνε φοβερό, φοβερὸ ὁ συγχρωτισμὸς μὲ κακούς. Δὲν ἐξαπλώνεται τόσο γρήγορα ὁ λοιμός, οὔτε ἡ ψώρα διαδίδεται σ᾿ αὐτοὺς ποὺ συναναστρέφονται μ᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπ᾿ τὸ νόσημα αὐτό, ὅσο ἡ κακία τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων”. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος συμβούλευε λέγοντας ἔτσι· “Καὶ θὰ βγάλετε τὸν πονηρὸ ἀπὸ ἀνάμεσά σας” (Α΄ Κορ. 5,13). Καὶ ὁ προφήτης λέει· “Βγῆτε ἀπὸ ἀνάμεσά τους καὶ ξεχωρισθῆτε” (Ἠσ. 52,11· Β΄ Κορ. 6,17). Καὶ πολὺ σωστά. Διότι ἐὰν ὅταν ἔχουμε κακὰ παιδιὰ τ᾿ ἀποκηρύττουμε, καὶ δὲ λαμβάνουμε ὑπ᾿ ὄψιν τὴν φυσικὴ συγγένεια, οὔτε τοὺς νόμους της, οὔτε τὴν ὑποχρέωσι ποὺ αὐτὴ δημιουργεῖ, πολὺ περισσότερο πρέπει ν᾿ ἀπομακρυνώμεθα ἀπὸ τοὺς φίλους ὅταν εἶνε κακοί. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος λέει· “Ἂν σὲ σκανδαλίζῃ τὸ μάτι σου” καὶ ὅσα εἶνε στὴ συνέχεια· (“βγάλ᾿ το καὶ πέταξέ το ἀπὸ πάνω σου· διότι σὲ συμφέρει νὰ χαθῇ ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη σου καὶ νὰ μὴ ῥιχτῇ ὅλο τὸ σῶμα σου στὴ γέεννα” Ματθ. 5,29-30). Διότι κι ἂν δὲν βλαβοῦμε οἱ διοι, πάντως σκανδαλίσαμε ἄλλους (μὲ τὸ νὰ μὴ ἀποκόπτουμε τὸ σάπιο μέλος). Ἐκτὸς τούτου οὔτε κανεὶς ποὺ ἔχει φιλικὲς σχέσεις μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως μπορεῖ νὰ εἶνε φίλος τοῦ βασιλέως, οὔτε ἀξίζει νὰ ζῇ”. Αὐτὰ λοιπὸν εἶνε τὰ ῥητὰ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (τὰ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα μας)».

Κάποιος ἐπίσκοπος, σὲ μιὰ ψυχὴ τοῦ ποιμνίου του ποὺ σκανδαλίσθηκε μὲ τὶς συμπροσευχὲς τῶν οἰκουμενιστῶν, εἶπε γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴ στάσι τους· «Μεγάλοι θεολόγοι λένε, ὅτι συμπροσευχὴ εἶνε μόνο ἡ εὐχαριστιακή, ἡ τέλεσι δηλαδὴ θείας λειτουργίας μὲ αἱρετικοὺς ἢ σχισματικούς, καὶ ὄχι ἡ ἁπλῆ συμπροσευχή». Ἅγιε δέσποτα καὶ ὁμοφρονοῦν τες οἰκουμενισταὶ ὅλων τῶν βαθμῶν καὶ τῶν ἀποχρώσεων· οἱ προαναφερθέντες πατέρες δὲν εἶνε μεγάλοι θεολόγοι καὶ λένε τὰ ἀντίθετα; Τὸ σπουδαιότερο· οἱ ἀποφάσεις τῶν προαναφερθέντων κανόνων, οἱ ὁποῖοι λένε «καὶ στὸ σπίτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συμπροσευχηθῇς», δὲν εἶνε ἐκ Πνεύματος ἁγίου;

56863256126937899214214

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΑΤΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΘΕΟΛΟΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΥΧΑΣΘΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΑΣ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ

Δεν βλέπετε την κατακύλα που πήρε; Και θέλει να συμπαρασύρει όλους τους ορθοδόξους στον γκρεμό της παγκοσμιοποίησης;

56863256126937899214214

 Από πού κι ως πού σεβασμιώτατε Σιατίστης βρίσκεται εκτός Εκκλησίας ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος;

Του Λ. Νανη

«Ὅσον ἀφορᾷ τὸν Παναγιώτατο Oἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας εὑρισκόμενος εἶσθε τὸ πλέον ἀκατάλληλο πρόσωπο γιὰ νὰ δίνετε ὁδηγίες». Tάδε έφη, μεταξύ άλλων «χαριτωμένων», ο μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης.

Από πού κι ως πού κε Παύλε βρίσκεται εκτός Εκκλησίας ο ομολογητής θεολόγος (Νικ. Σωτηρόπουλος); Επειδή η ΜΕΙΖΩΝ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΤΕΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ επέβαλε στον ειρημένο εκλεκτό επιστήμονα και φλογερό ιεραπόστολο έναν ψευτο-αφορισμό, τον και κουρελο-αφορισμό προσφυέστατα αποκληθέντα, ΑΝΑΙΤΙΩΣ, ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΩΣ, ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΏΣ; Πώς ανέχεται η χριστιανική, κατ αρχήν, αλλά, δευτερευόντως, και η δημοκρατική σας συνείδηση, να επιβάλλεται η εσχάτη των πνευματικών ποινών σε ένα μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, χωρίς να τηρούνται ουσιώδεις δικονομικοί όροι; Χωρίς δηλονότι να κληθεί ο κατηγορούμενος, ενώπιον του συνοδικού σχήματος που θα διασκεφθεί εξετάζοντας εξονυχιστικά την υπόθεσή του και θα εκφέρει την αντίστοιχη δικαστική κρίση, προκειμένου να αναπτύξει την απολογία του; Δε συνιστά κάτι τέτοιο θεμελιώδη ανατροπή, όχι μόνο του εκκλησιαστικού, αλλά και του κοσμικού δικαίου; Δεν αποτελεί μια τέτοια πρακτική έκφραση κυκλωπείου δικαίου;

Γνωρίζετε ασφαλώς πώς εκφράζεται, εν προκειμένω, ο ιερός Χρυσόστομος: «ουδέ Σκύθαι, ουδέ Σαυρομάται, ούτω δικάζουσιν»! Κι εσείς, αντί να υψώσετε φωνή διαμαρτυρίας για την καταπάτηση των σχετικών ιερών κανόνων, αποδέχεσθε σαν έγκυρη την επαίσχυντη απόφαση της θλιβερής, ληστρικής, «μείζονος και υπερτελούς» συνόδου.

Ευτυχώς κάποιοι συνεπίσκοποί σας, όπως οι άξιοι της αποστολής τους μητροπολίτες Αιτωλοακαρνανίας και Πειραιώς, έγραψαν στα καττύματα των υποδημάτων τους τον ψευτο-αφορισμό και κάλεσαν και καλούν στις περιφέρειές τους τον ακτήμονα, ασκητικώς διαβιούντα, φλογερό και ζηλωτή ιεραπόστολο, άξιο πνευματικό τέκνο του μακαριστού γίγαντα και λέοντα της Ορθοδοξίας, πολυκλαύστου π. Αυγουστίνου Καντιώτη, προκειμένου να κηρύξει στον πεινώντα και διψώντα λαό του Θεού, το λόγο του Ευαγγελίου.

Τα βέλη σας κε Παύλε να τα τοξεύσετε κατά του διαρκώς ολισθαίνοντος σε επικίνδυνες ατραπούς, σε θέματα Ορθοδόξου Δόγματος, πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κι όχι εναντίον εκλεκτών προσώπων που ανάλωσαν τη ζωή τους στο κήρυγμα, τη συγγραφή και την ιεραποστολή οδηγώντας, Χάριτι Θεία, μυριάδες ψυχών στο Χριστό. Η «επίσημη» Εκκλησία οφείλει όχι μόνο να αποζητεί τη συνεργασία με τέτοια πρόσωπα αλλά και να τα τιμά καθηκόντως. Αντ᾿ αυτού, σε κάποια απ᾿ αυτά, επιφυλάσσει διωγμούς και απαξίωση! Τι κρίμα!

Λ.Ν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.