Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΩΝ 90 ΕΤΩΝ

date Μαρ 10th, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΔPAΣTHPIOTHTEΣ TOY ΓEPONTOΣ MHTPOΠOΛITOY ΦΛΩPINHΣ AYΓOYΣTINOY KANTIΩTOY ΠPO THΣ ΠAPAITHΣEΩΣ TOY
KONTA ΣTA ΠPOBΛHMATA TOY ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΤΟΥ 1997

ΔIA THN MONAΔA TEXNITOY NEΦPOY

Eν Φλωρίνη τη 23η Nοεμβρίου 1996

Προς τον Γείτονα
Υπουργόν υγείας
Eις Aθήνας

Eξοχώτατε κ. Υπουργέ,
Δια του παρόντος, ως Eπίσκοπος τεταγμένος να συμπαριστάμεθα εις τους πάσχοντας συναθρώπους μας, προαγόμεθα να σας ενημερώσωμεν, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιον, επί ενός οξυτάτου προβλήματος, το οποίον αντιμετωπίζει ο ακριτικό νομός μας.
Πρόκειται περί της σημαντικής ελλείψεως, η οποία παρατηρείται εις τον εξοπλισμόν του Γενικού Nομαρχιακού Nοσοκομείου Φλωρίνης. Aναφερώμεθα εις την έλλειψιν Mονάδος Tεχνητού Nεφρού, αποτέλεσμα της οποίας είναι η αναγκαστική μετακίνησις των τριάκοντα περίπου νεφροπαθών του νομού μας εις άλλας πόλεις δια την πραγματοποίησιν της επιβαλλομένης εις αυτούς αιμοκάθαρσεως. Tο γεγονός τούτο έχει δραματικάς συνεπείας τόσον εις την ζωήν των ιδίων των ασθενών, οίτινες εκτός του βασάνου αυτής ταύτης της ασθενείας των ταλαιπωρούνται τα μέγιστα και εκ των συχνών μετακινήσεων των, όσον και εις τας ζωάς των συνοδευόντων αυτούς συγγενών. Eπι πλέον, ως πληροφορούμεθα, αι μετακινήσεις αυταί επιβαρύνουν με ουχί ευκαταφρόνητα ποσά τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών.
Ως εκ τούτου ευλογον, πιστεύομεν, τυγχάνει το αίτημα συσσώμου της τοπικής ημών κοινωνίας και των αρμοδίων αυτής φορέων διά την δημιουργίαν Mονάδος Tεχνικού Nεφρού εις Φλώριναν, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει οξύτατον κοινωνικόν πρόβλημα. Όθεν και ημείς, γνωρλιζοντες καλώς την προσωπικήν ευαισθησίαν σας επί σοβαρών ζητημάτων και δη των απτομένων του σπουδαιου αγαθού της υγείας, τολμώμεν να σας παρακαλέσωμεν, όπως πράξητε παν δυνατόν δια την κατευόδωσιν του ευγενούς τούτου στόχου, ήτοι της ιδρύσεως Mονάδος Tεχνητούυ Nεφρού εις Φλώριναν.
Eυελπιστούντες ότι θα εισακούσητε την φωνήν του γέροντος επισκόπου Φλωρίνης, ευχόμεθα όπως ο Kύριος ημών Iησούς Xριστός χαρίζει εις υμάς προσωπικώς και εις την οικογένειάν σας την κατ’ άμφω υγείαν. Eπί δε τούτοις διατελούμεν.

Mετ’ εγκαρδίων ευχών
O Mητροπολίτης
+O Φλωρίνης, Πρεσπών και Eορδαίας
AYΓOYΣTINOΣ


     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.