Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΝΥΜΑΤΑ

date Νοέ 24th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΤΗΣΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ

____

_

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΦΘΑΣΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΩΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ;

ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗ ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΗ ; ; ;

28.11.2013

1. Μόνον ἄν κινητοποιηθοῦμε ὅλοι μας πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι, ἰδιαιτέρως πρὸς τοὺς ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, καὶ τοὺς βροντοφωνήσουμε καὶ πάλι τὴν ὑποχρέωσί τους νὰ κάνουν ὅ,τι περνᾶ ἀπὸ τὰ χέρια τους γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μόνον τότε θὰ ἔχουμε ἐπιτυχία.
2. Κοινοποιοῦμε συνημμένως :
Α)  Τὸ ἔγγραφό μας πρὸς διαφόρους πολιτικοὺς ὅλων τῶν κομμάτων.
Β) Σχέδιο Ἐπερωτήσεως Βουλευτῶν
Γ) Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσι Σχεδίου Νόμου, γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ τοὺς λόγους, ποὺ ἀναφέρονται στὰ ἐν λόγῳ συνημμένα.
3. Πρέπει ὅλοι μας νὰ κινηθοῦμε μὲ θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ δώσουμε εἰς ὅλους αὐτοὺς νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπιβάλλεται:
Α) ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῆ εὐλογοῦσα καὶ
Β) ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα,

Διαφορετικά, την συνέχεια εδώ· http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_

_4f923ef952

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ

Αναφορικά με το θέμα  των ιεραποστολικών αδελφοτήτων και της σχέσεώς τους με την «επίσημη» Εκκλησία αξίζει να παραθέσουμε απόσπασμα από δήλωση του μακαριστού μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου, το θέρος του 1974, με αφορμή την επιχείρηση, ευτυχώς ανεπιτυχή, της διαλύσεως των αδελφοτήτων, την οποία κατέστρωσε και προσπάθησε να υλοποιήσει η σεραφειμική κλίκα σε συνεργασία με την αλήστου μνήμης δυάδα Χρήστου-Αγγελόπουλου, που μετ ολίγον κακούργησε καρατομώντας, με τη μάχαιρα επαισχύντων συντακτικών πράξεων, δώδεκα αδιαβλήτους αρχιερείς!
Το εν λόγω απόσπασμα έχει ως εξής: » Οι εν τω Υπουργείω  ομιλούν περί συνεργασίας των Σωματείων μετά της επισήμου Εκκλησίας. Αλλ ερωτώ τον αξιότιμον κ.υπουργόν και τους περί αυτόν: πότε η επίσημος Εκκλησία εν τω πνευματικώ αυτής έργω εζήτησε την συνεργασίαν των Θρησκευτικών Σωματείων και ταύτα ηρνήθησαν; Πάντοτε μετά προθυμίας και αυταπαρνήσεως τα Θρησκευτικά Σωματεία προσέφεραν τας υπηρεσίας των εις την Εκκλησίαν, οσάκις αύται εζητήθησαν. Ιστορικαί εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου, αίτινες εχαρακτηρίσθησαν ως κανονικά κείμενα, ειδικαί απολογητικαί μελέται, υπεράσπισις εν δικαστηρίοις κατά αντιχριστιανικών κινήσεων, συγγραφή κατηχητικών βιβλίων, συμμετοχή εις πανελληνίους εράνους και συναγερμούς, υπηρεσίαι ιεροκηρύκων εις τας σκληροτέρας ημέρας του έθνους παρά τη στρατευομένη νεότητι και τω δυστυχούντι Ελληνικώ λαώ, είναι αι πολύτιμοι προσφοραί των Θρησκευτικών Σωματείων εις την Επίσημον Εκκλησίαν. Πάντοτε τα Θρησκευτικά Σωματεία έδγκαν το «παρόν» εις τα πνευματικά προσκλητήρια της Εκκλησίας, ως και εις τους συναγερμούς του Έθνους.
Ας παρουσιάσουν οι εχθρικώς διακείμενοι προς τα Σωματεία μίαν και μόνην περίπτωσιν, καθ ήν τα Θρησκευτικά Σωματεία δεν έσπευσαν να προσφέρουν τας ανιδιοτελείς υπηρεσίας των εις πάσαν ευγενή προσπάθειαν, τείνουσαν εις την πνευματικήν και ηθικήν εξύψωσιν του ελληνικού λαού. Η δε τυχόν εκφορά αντιθέτων γνωμών επί των διαφόρων εκκλησιαστικών θεμάτων δεν αποτελεί εχθρικήν εκδήλωσιν, αλλ είναι σημείον ζωηρού ενδιαφέροντος μιας ζώσης και ελευθέρας κοινωνίας, ως είναι η Εκκλησία, εν τη οποία μόνον κατόπιν πολλής συζητήσεως όλων των παραγόντων της εκκλησιατικής ζωής δέον να λαμβάνωνται αποφάσεις, ώστε αύται να απηχούν την καθολικήν συνείδησιν του πληρώματος της Εκκλησίας».
Σάλπιγξ Ορθοδοξίας, Ιούλιος 1974

 

_

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.