Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΝΥΜΑΤΑ

date Μαρ 15th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.
_

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ! ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ!

 Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ,  

ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟ Τ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ.ΕΙΡΗΝΑΙΟ

 _________Κανένα έγκλημα δεν τον βαρύνει! Όλες οι δικαστικές Αποφάσεις των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο Ισραήλ είναι υπέρ Αυτού! Είναι αθώος! Και όμως είναι φυλακισμένος! Είναι σε απόλυτη απομόνωση! Έτσι θέλησαν οι εκκλησιαστικές Αρχές του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων! ‘Επί έξη συναπτά έτη  δεν μπορεί να εξέλθει από το κελλί Του!
_d47
d47
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
                                 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΑΡΗΣ                                                                                        ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   –   16673  ΒΟΥΛΑ
  Τηλ2109658849    fax2109657210    www.imglyfadas.gr    Emailimgl@otenet.gr

Ἀριθμ. Πρωτ.  299                                               Ἐν Βούλᾳ τῇ  5ῃ  Μαρτίου  2014
Πρός τόν Ἐξοχώτατον
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
Κύριον Κάρολον Παπούλιαν
Εἰς  Ἀθήνας
            Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
                                        «Χαίρετε, ἐν Κυρίῳ πάντοτε !»
            Κατά μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 2010, ἐθέσατε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, τήν πρωτοβουλίαν τοῦ τότε Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Φιλίππου Πετσάλνικου, διά τήν δημιουργίαν  «Ταμείου Ἀλληλεγγύης», πρός τοῦτο εἰδικοῦ λογαριασμοῦ, ἀνοιχθέντος ἐν τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος.
            Ἐρωτώμενοι πολλάκις ὑπό ἐμπεριστάτων χριστιανῶν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διά τήν πορείαν τοῦ ὡς ἄνω Ταμείου, ἐπιτραπήτω τῇ ἡμετέρᾳ ἐλαχιστότητι, ὅπως αἰτηθῇ παρά τῇ Ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι, ἀπάντησις ἐπί τῆς μέχρι σήμερον συγκεντρώσεως χρημάτων ἐν τῷ Ταμείῳ Ἀλληλεγγύης, ὡς καί εἰς ποίους Φορεῖς ταῦτα διατίθενται.
            Ἐπισπροσθέτως, παρακαλοῦμεν, ὅπως λάβωμεν γνῶσιν τοῦ προορισμοῦ καί τῆς διαθέσεως τῶν ἐκτάκτων εἰσφορῶν («χαρατσιῶν»), τῶν περικοπῶν-μειώσεως μισθοδοσίας συντάξεων καί τοῦ «ἐφ΄ ἅπαξ» κατά 45% (ἐνῷ τά χρήματα ἔχουν παρακρατηθῆ διαχρονικῶς, ἐκ τοῦ  ὑπαλλήλου καί ὡς ἐκ τούτου ὅλα τοῦ ἀνήκουν πλήρως), τῆς αὐξήσεως τοῦ Φ.Π.Α., τῶν μειώσεων τῶν ἐπιδομάτων ἐνδεῶν πολυτέκνων καί ἀτόμων μέ εἰδικάς ἀνάγκας, ὡς καί τῶν λοιπῶν θυσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
            Προφανῶς γνωρίζετε, ὅτι ὑπάρχουν οἰκογένειαι, αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν οὔτε τόν ἐπιούσιον ἄρτον  «μιά φραντζόλα ψωμί», ἄλλαι δέν ἔχουν χρήματα διά τήν πληρωμήν ΔΕΗ ἤ ΕΥΔΑΠ, ἄλλαι χάνουν τάς οἰκίας των, λόγῳ δανείων. Δεινή ἡ κατάστασις. Οἱ πολύτεκνοι ὑποφέρουν μέ μειώσεις τῶν ἐπιδομάτων καί μέ τάς αὐξήσεις παντοῦ, τάς καταργήσεις νόμων ὑπέρ αὐτῶν. Ἡ Ἑλλάς θά συρρικνωθῇ καί θά εἶναι ἡ χώρα τῶν γερόντων. Γερόντων, δίχως πνευματικούς πατέρας, ἐφ ὅσον οἱ κληρικοί θά σπανίζουν.
            Ὁ παράλογος περιορισμός διορισμοῦ κληρικῶν, ἀνά τήν Ἑλλάδα (εἷς κληρικός διορίζεται κατ΄ ἔτος εἰς ἑκάστην Ἱ. Μητρόπολιν, δηλαδή ἐάν εἰς μίαν Ἱ. Μητρόπολιν συνταξιοδοτηθοῦν ἐπί πλέον τοῦ ἑνός ἤ ἀποβιώσουν περισσότεροι τοῦ ἑνός, τότε ὡρισμένοι ἐνορῖται δέν θά ἔχουν Ἱερέα-Ἐφημέριον) ἔχει ἀντίκτυπον ἰδιαιτέρως εἰς τήν ὕπαιθρον καί εἰς τά σύνορα τῆς πατρίδος ἡμῶν. Καιροφυλακτοῦν ἐκτός συνόρων ῥασοφόροι ἐκ τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, νά περάσουν τά σύνορα, τά περισσότερα τῶν ὁποίων εἶναι ἐντελῶς ἀφύλακτα. Τό αὐτό θά συμβῇ καί μέ τούς Ἀλβανούς, καί τούς Βούλγαρους οἱ ὁποίοι εἰσέρχονται ἀνεξελέγκτως εἰς τήν πατρίδα ἡμῶν.
            Ταῦτα πάντα ἀναφέρομεν καί ἐρωτῶμεν, ἵνα ἔχωμεν λόγον παρακλήσεως πρός τούς αἰτοῦντας παρ΄ ἡμῖν ἐξήγησιν καί ἐν δειναῖς δοκιμασίαις καί δυσκολίαις εὑρισκομένων ἀδελφῶν ἡμῶν.
            Προσευχόμενοι, τόσον διά τήν πρόοδον τῆς φιλτάτης τε καί γλυκυτάτης ἡμῶν Πατρίδος, ὅσον καί διά τήν κατ΄ ἄμφω Ὑμετέραν ὑγείαν, ἐπευχόμεθα ἐγκαρδίως πᾶσαν παρά τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ εὐλογίαν.
 Μετά πάσης τιμῆς,
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ὁ  Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης
Π Α Υ Λ Ο Σ   ὁ   Α΄
Κοινοποίησις:
1. Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν.
2. Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννην Στουρνάραν.
3. Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστον Σταϊκούραν.
4. Ὑφυπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιον Μαυραγάνην.
d47 _

Γερμανικο εντυπο ισχυριζεται οτι ο Σορος χρηματοδοτει τον ΣΥΡΙΖΑ!

Μήπως χρηματοδοτεί και τους νεοεποχίτες «ορθόδοξους» επισκόπους και πατριάρχες, γι’ αυτό γίνονται Ιούδαι, προδόται της πίστεως και της πατρίδος; Για να δούμε θα πάρουν τα αργύρια της προδοσίας τους στον τάφο του;
_d47

“ΣΗΚΩ ΕΥΑΓΟΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!”

14/03/2014

Ιωάννη Παρίση Υποστράτηγου ε.α.=Δρ. Διεθνών Σχέσεων Σήμερα θυμόμαστε ξανά με εθνικό ρίγος και συγκίνηση και τιμούμε έναν ήρωα και ποιητή, […]

d47
_
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕΩΝ: 
ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Βρείτε υλικό σε παρουσιάσεις power point και κείμενα κατάλληλα για σχολικές εορτές,

εκδηλώσεις, αφιερώματα.  

επιλέξτε εδω:
(Ανανεώνεται)
Θησαύρισμα ιδεών και αναφορών για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό.

Δεν αποταμιεύουμε την πληροφορία για τον εαυτό μας μόνο.

_d47

ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΙ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ!

__

_

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.