Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΘΥΣΙΑ

Η ΘΥΣΙΑ

Από το βιβλίο «ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ», έκδοση 1950, σελ. 197-199 του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

 «… Ὦ Ἑλλάς. Ἐσταυρωμένη Πατρίς μας. Μαρτυρεῖς, θυσιάζεσαι καὶ Σύ, ὅπως ὁ θεάνθρωπος, Δίδεις, τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν σου διὰ νὰ ζήσῃ ἡ ἀνθρωπότης. Καὶ ἀντὶ τῆς εὐγνωμοσύνης δέχεσαι ὄξος καὶ χολὴν παρὰ τῶν νεωτέρων σταυρωτῶν τοῦ πνεύματος τοῦ Ναζωραίου. Ἀλλὰ τὰ πικρὰ ποτήρια τῶν θλίψεών Σου θὰ διαδεχθοῦν τὰ κοσμοχαρμόσυνα μηνύματα τῆς ἐθνικῆς Σου Ἀναστάσεως».

jubpls

Μ. Παρασκ.«Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τὴν πλευράν σου,
Λόγε, σοὺς θανόντας παῖδας ἐζώωσας ἐπιστάξας
ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς».
(ἐκ τοῦ ἐπιταφίου θρήνου― Στάσις δευτέρα)

  Κατόπιν, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, κατόπιν τῆς αἰσχρᾶς προδοσίας, τῆς παρανόμου δίκης Του καὶ τῆς καταδίκης Του ἀπὸ τοὺς ἐμπαθεῖς καὶ ἀνόμους κριτᾶς, ποὺ ἔφερον τὰ ὀνόματα τοῦ Ἄννα, καὶ τοῦ Καϊάφα, τοῦ Ἡρώδου καὶ τοῦ Πιλάτου, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς αρων τὸν Σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου Του ὁδηγεῖται εἰς τὸν λόφον τοῦ Γολγοθᾶ καὶ ἐκεῖ προσφέρει τὴν θυσίαν Του ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας.
Μ ο ν α δ ι κ ὴ  θ υ σ ί α! Οὐδεμία ἄλλη θυσία ὡς πρὸς τὴν οὐσίαν καὶ τ’ ἀποτελέσματα αὐτῆς δύναται νὰ συγκριθῇ πρὸς τὴν θυσίαν τοῦ Γολγοθᾶ. Τὸ αἷμα ποὺ ἐχύθη εἰς τὸν λόφον ἐκεῖνον ἦτο ΑΙΜΑ―ΛΥΤΡΟΝ διὰ τοῦ ὁποίου ἡ σκλάβα ωυχὴ θραύει τὰ δεσμὰ τῆς ἐσωτερικῆς δουλείας, ἀποκτᾷ πτέργας ἀετοῦ, πετᾷ εἰς τὰ ὕψη, διαγράφει τοὺς πλέον φωτεινοὺς κύκλους καὶ κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ:ἘΠὶ τέλους εἶμαι ἐλευθέρα. Μὲ ἐλευθέρωσε ὁ Χριστός. Τὸ αἷμα αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. «Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ἧ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε»(Γαλ. ε΄ 1).
Ποῖος δύναται νὰ περιγράψῃ τὴν ἄπειρον ἀξίαν τῆς θυσίας αὐτῆς;
Μίαν ὡραίαν εἰκόνα τῆς λυτρωτικῆς δυνάμεως πού ἔγκλείει καὶ ἡ ἐλαχίστη ρανὶς τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μᾶς δίδει ὁ ἀνωτέρω στίχος τοῦ ἐπιταφίου Θρήνου.
Ὁ στίχος αὐτὸς ὁμιλεῖ διὰ τὴν θυσίαν τοῦ πτηνοῦ ποὺ λέγεται πελεκάν. Τὸ φιλόστοργον τοῦτο πτηνὸν κτίζει τὴν φωλεάν του εἰς μέρη ἐρημικά, ἐπάνω εἰς ἀποκρήμνους βράχους. Ἀλλὰ συμβαίενι κάποτε τοῦτο― ἐνῷ ἡ μήτηρ πελεκάν πετᾶ πρὸς ἀνεύρεσιν τροφῆς διὰ τοὺς νεοσσούς της, ὄφις βλέπει τὴν φωλεάν, ἕρπει καὶ ἀνέρχεται πρὸς τοὺς βράχους, ἀλλὰ λόγῳ τῆς δυσχεροῦς θέσεως δὲν δύναται νὰ πλησιάσῃ καὶ νὰ καταφάγῃ τοὺς νεοσσούς,ἀλλὰ ἐν τῇ μανίᾳ του ἐξακοντίζει διὰ τοῦ ἀέρος τὸ δηλητήριον καὶ οἱ νεοσσοί ἀπονεκροῦνται. Ἡ μήτηρ― πελεκάν ἐπιστρέφει. Τὰ βλέπει νενεκρωμένα. Καὶ τότε― καθὼς λέγει ἀρχαία παράδοσις― κτυπᾶ μὲ τὸ ράμφος τὴν πλευράν της, ἀνοίγει τὰς φλέβας της, ραντίζει, ποτίζει μὲ τὸ αἷμα της τοὺς νεοσσοὺς καὶ τὸ αἷμα τῆς μητρὸς ὡς ἀντιφάρμακον ἐξουδετερώνει τὸ δηλητήριον τοῦ ὄφεως καὶ τοὺς ἀναζωογονεῖ.
―Τὰ παιδιὰ τοῦ πελεκᾶνος ἐσώθησαν διὰ τοῦ αἵματός του.
Θ α υ μ α σ ί α  ε ἰ κ ὼ ν  τ ῆ ς  θ υ σ ί α ς  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ. Διότι, παρακαλῶ, τὶ είμεθα ἡμεῖς οἱ ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ἐρχόμενοι εἰς τὸν πλανήτην ἄνθρωποι; Ἁπλούστατα εἴμεθα ὡς τὰ παιδιά του πελεκᾶνος ποὺ ἐπλησίασε ὁ ἀρχαῖος ὄφις, ὁ δράκων, ὁ Σατανᾶς καὶ ἐξηκόντισε καὶ ἐξακοντίζει ἐναντίον μας τὸ δηλητήριον. Τὸ δηλητήριον δὲν εἶνε ἡ ἁμαρτία; Ἡ ἁμαρτία, ἡ παράβασις τῶν ἐντολῶν τοῦ αἰωνίου Ἠθικοῦ Νόμου, περὶ τοῦ ὁποίου εἶπεν ὁ Κύριος. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι»(Ματθ. 24,35), ἡ ἁμαρτία, αὐτὴ εἶνε τὸ φοβερώτερον δηλητήριον ποὺ εἰσχωρεῖ μέσα εἰς τὸν ψυχικὸν ὀργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου καὶ δηλητηριάζει τὴν διάνοιαν, τὴν καρδίαν, τὴν θέλησιν, τὸ πᾶν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀπονεκροῦται πνευματικῶς. Διότι «Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»(Ρωμ. 6,23).
Ἀλλ’ ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, τοῦ τρομεροῦ αὐτοῦ δηλητηρίου ἐξευρίσκει ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ τὸ φάρμακον, τὸ ἀντίδοτον ποὺ ἐξουδετερώνει τὴν καταστρεπτικὴν ἐπίδρασίν του καὶ ἀνιστᾷ τὴν νεκρωθεῖσαν ψυχὴν εἰς νέαν ζωήν, τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν ποὺ ἔχει ὅλα τὰ στοιχεῖα μιᾶς μακαρίας ζωῆς. Ὁ ὄφις πλέον δὲν δύναται νὰ βλάψῃ τὸν ἄνθρωπον. Συνετρίβη εἰς τὴν ρίζαν τοῦ Σταυροῦ.
Ἀγαπητοί μας! Τὸ φάρμακον τοῦτο, φάρμακον ἀθανασίας εἶνε ἐνώπιόν σας. Εἶνε τὸ Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου. Εἶνε ἡ Θεία Κοινωνία. Προσέρχεσθε πάντοτε μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ θὰ ἔχετε μέσα σας τὸν Ζωοδότην Χριστόν, ποὺ ὡς ἄλλος πελεκὰν δίδει τὸ αἷμα του διὰ νὰ σώσῃ τὰ τέκνα του.
Ὥ! Θείαν Ἁγάπη! Δὲν ὑπάρχει μέτρον πρὸς καταμέτρησίν σου. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱόν τουτὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων  εις   αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον»(Ἰωάνν. 3,16)
Τὸ δὲ ὑπέροχον παράδειγμα τοῦ πελεκᾶνος, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Χριστοῦ, μιμεῖται σήμερον καὶ ἡ ἀγαπητή μας Πατρίς, τὰ ἡρωϊκά της τέκνα ποὺ ἀγωνίζονται ἐπὶ μίαν ὀκταετίαν ἐπάνω εἰς τοὺς ἱστορικοὺς βράχους. Δὲν βλέπετε; Κ ό κ κ ι ν ο ς  ὄ φ ι ς  τ ε ρ ά σ τ ι ο ς  ἔχει τώρα πλησιάσει τὴν φωλεά της καὶ ἐξακοντίζει τὸ δηλητήριόν του. Ἀναρίθμητα ψεύδη, δολιότητας, συκοφαντίας ὅπως ἐκεῖναι ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν κατὰ τὴν δίκην τοῦ Χριστοῦ, τὸ πᾶν χρησιμοποιεῖ διὰ νὰ δηλητηριάσῃ τὴν διεθνῆ ἀτμόσφαιραν καὶ νὰ μᾶς θάψῃ καὶ σωματικῶς. Δ ι ὰ  ν ὰ  γ ί ν ῃ  ἡ  Ἑ λ λ ὰ ς  ἕ ν α  ἀ π έ ρ α ν τ ο ν  ν ε κ ρ ο τ α φ ε ῖ ον.
Ἀλλὰ δόξα τῷ Θεῷ. Ἡ Ἑλλὰς πολεμεῖ κατὰ τοῦ Ὄφεως καὶ δίδει τὸ αἶμα τῶν ἐκλεκτοτέρων παιδιῶν. Καὶ τὸ αἷμα αὐτὸ ποὺ χύνεται ἀπὸ 28 Ὀκτωβρίου 1940 μέχρι σήμερον σχηματίζει λίμνην καὶ εἶνε λ ύ τ ρ ο ν. Μὲ αὐτὸ ἀγοράζει ἡ Ἑλλὰς τὴν ἐλευθερίαν της. Ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὸ ἐξασφαλίζεται καὶ ἡ ἐλευθερία τῶν ἄλλων λαῶν. Διότι ἐὰν πέσῃ ἡ Ἑλλὰς εἰς τὸ πελώριον στόμα τοῦ ὄφεως, δὲν γνωρίζομεν ποία χώρα θὰ δυνηθῇ νὰ σταθῇ ὀρθία.
Ἀλλὰ τὸ ὑπέροχον παράδειγμα τῆς αὐτοθυσίας τοῦ Θείου Πελεκᾶνος, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀντιγράφουν καὶ ἄλλοι Ἕλληνες καὶ ἄλλαι Ἑλληνίδες. Δὲν κρατοῦν μὲν ὅπλα, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἀγωνίζονται ὑπὲρ τοῦ μεγαλείου τῆς Ἑλλάδος κατ’ ἄλλον τρόπον. Οἱ Ἕλληνες, δηλαδὴ αὐτοὶ καὶ Ἑλληνίδες, ὅταν ἀκούουν ὅτι τραυματίαι μας κινδυνεύουν καὶ ῎ςχουν ἀνάγκην αἵματος πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ αἵματος ποὺ ἔχυσαν εἰς τὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια τῆς Μακεδονίας τῆς Ἠπείρου καὶ Θράκης, τότε σπεύδουν εἰς τὰ Νοσοκομεῖα, ἀνοίγουν τὰς φλέβας των καὶ προσφέρουν ποτήρια ἀχνίζοντος αἵματος, ἰδικοῦ των αἵματος διὰ νὰ μεταγγισθῇ εἰς τὰς φλέβας τῶν ἡρώων μας  Ἄκρως συγκινητικὴ στιγμή! Νομίζεις ὅτι βλέπεις τὸν πελεκᾶνο ποὺ μὲ τὸ ράμφος του ἀνοίγει τὰς φλέβας, καὶ ποτίζει τὰ νεογνά του.
Ὦ Ἑλλάς. Ἐσταυρωμένη Πατρίς μας. Μαρτυρεῖς, θυσιάζεσαι καὶ Σύ, ὅπως ὁ θεάνθρωπος, Δίδεις, τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν σου διὰ νὰ ζήσῃ ἡ ἀνθρωπότης. Καὶ ἀντὶ τῆς εὐγνωμοσύνης δέχεσαι ὄξος καὶ χολὴν παρὰ τῶν νεωτέρων σταυρωτῶν τοῦ πνεύματος τοῦ Ναζωραίου. Ἀλλὰ τὰ πικρὰ ποτήρια τῶν θλίψεών Σου θὰ διαδεχθοῦν τὰ κοσμοχαρμόσυνα μηνύματα τῆς ἐθνικῆς Σου Ἀναστάσεως.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.