Αυγουστίνος ΚαντιώτηςKIΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ (Όχι μονο απο τα αισχη που προβαλουν αλλα και απο την πλυση εγκεφαλου, που κανουν)

date Σεπ 21st, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 24-25, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Κινδυνεύουν και οι μεγάλοι

  «Κλειστε τις τηλεορασεις»Σχολείον, λοιπόν, ψεύδους, απάτης και εγκλήματος είνε η τηλεόρασις. Δεν το λέγομεν ημείς, αλλά το διαπιστώνουν έρευναι, τας οποίας έχουν διενεργήσει ευσυνείδητοι διδάσκαλοι και καθηγηταί.

Αλλά γράφοντες περί της ολεθρίας επιδράσεως της τηλεοράσεως, δεν πρέπει να περιορίσωμεν την ολεθρίαν αυτήν επίδρασιν μόνον εις τας παιδικάς και νεανικάς ψυχάς. Βεβαίως εις τας ψυχάς αυτάς η επίδρασις αυτή είνε μεγαλυτέρα. Αλλʼ η βλαβερά επίδρασις επεκτείνεται εις όλους τους ανθρώπους οιασδήποτε ηλικίας. Όλοι μολύνονται εκ των αισχρών θεαμάτων της μικράς και της μεγάλης οθόνης. Μόνον ο βαθμός της μολύνσεως διαφέρει. Μήπως δεν υπάρχουν γέροντες, οι οποίοι εφαίνοντο εγκρατείς και γαλήνιοι, και αίφνης από παρακολούθησιν αισχρών ταινιών επαρουσίασαν μίαν ανησυχητικήν αλλαγήν, και έπραττον και έλεγον πράγματα, τα οποία προεκάλουν την εντροπήν;

Δια τούτο ορθώς ο καθηγητής της Κοινωνιολογίας κ. Ιωάννης Παπαζαχαρίου εις διάλεξιν του ετόνισεν· «Ἐσφαλμένως ὑπὸ τῶν πολλῶν καὶ ὑπὸ τῆς κοινῆς γνώμης ὑπολαμβάνεται, ὅτι ὁ κινηματογράφος δύναται νὰ ἀσκήση ἐπιβλαβῆ ἐπιρροὴν μόνον ἐπὶ τὴν κυρίως ἐφηβικὴν ἡλικίαν. Ἀλλʼ ἄς μὴ ἀπατώμεθα, διότι ἡ πικρὰ ἀλήθεια, ὡς ἀπέδειξεν ἐγγύτερα ἐγκληματολογικὴ ἔρευνα, εἶναι ὅτι ὀλεθρίαν ἐπίδρασιν ἀσκεῖ οὗτος ὡσαύτως τόσον ἐπὶ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν, ὅσον ἀφʼ ἑτέρου καὶ ἐπὶ τὴν μετεφηβικήν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνηλίκους. Εἰς πᾶσαν, λοιπόν, περίοδον τῆς ἡλικίας του διατρέχει κινδύνους ἀπὸ τὸ βρωμερὸν θέαμα ὁ ἄνθρωπος, πλὴν ἀπλῶς ἡ ζημία αὕτη ποικίλλει ποιοτικῶς καὶ ποσοτικῶς, ἀναλόγως πρὸς τὴν περίοδον τῆς ἡλικίας ἑκάστου, ἀλλὰ καὶ βεβαίως καὶ ἀναλόγως πρὸς ἄλλους παράγοντας, ὡς μορφώσεως κ.τ.λ.» (Ιδέ βιβλίον «Θέαμα καὶ νεότης», Αθήναι 1962, σελ. 55-56).

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.