Αυγουστίνος Καντιώτης«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. Σκοτωνουν τα παιδια σας»

date Ιούλ 14th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 12-15, εκδοση 1981

(ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ)

Καθημερινή εφημερίς επιτίθεται

  «Κλειστε τις τηλεορασεις»Αλλʼ αίφνης εν μέσω της βαθείας νυκτός της αδιαφορίας περί την ηθικήν αγωγήν του λαού μας ηκούσθη φωνή˙ «Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σκοτώνουν τα παιδιά σας». Τίνος η βροντερά αυτή φωνή; Είνε η φωνή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ Σεραφείμ εκ του καθεδρικού ναού των Αθηνών; Είνε η φωνή της Ι. Συνόδου;… Δυστυχώς η ανωτάτη ηγεσία της Εκκλησίας μας περί άλλα ασχολείται, η φωνή της επί θεμάτων υψίστης θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής σημασίας έπαυσε να ακούεται. Και αν ακούεται κάποτε, δεν ακούεται ως φωνή ισχυρά του Αγίου Πνεύματος, ικανή να εκριζώση τα άκαρπα πελώρια δένδρα της αμαρτίας. Άπνοια εν των εκκλησιαστικώ οργανισμώ. Ω, είθε το Άγιον Πνεύμα, του οποίου την ιεράν κάθοδον επί τους αποστόλους εν πυρίναις γλώσσαις εορτάζει κατʼ έτος η Εκκλησία κατά την Κυριακήν της Πεντηκοστής, είθε να εμφυσήση νέαν πνοήν ζωής εις τας νεκρωθείσας καρδίας κλήρου και λαού.

Η φωνή, το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», ηκούσθη εκ μέρους αθηναϊκής εφημερίδος, η οποία διενήργησε προ ετών μεγάλην έρευναν, σχετικήν με την τηλεόρασιν, ως αύτη λειτουργεί εν Ελλάδι.

Χαίρω, διότι το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», το οποίον ως ιεροκήρυξ εν Αθήναις και ως επίσκοπος εν τη επαρχία έρριψα, έρριψεν ήδη μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίς, χωρίς – εννοείται – να υπάρχη μεταξύ μας ουδεμία συννενόησις. Αλλά το κακόν έχει παραγίνει τόσον, ώστε και εφημερίς ακόμη, η οποία εις άλλα θέματα τρέμει μήπως χαρακτηρισθή ως καθυστερημένη εάν λάβη ορθήν χριστιανικήν θέσιν, ετόλμησε να ρήξη φωνήν διαμαρτυρίας προς το πανελλήνιον.

Συγχαρητήριον τηλεγράφημα

Και μόνον δια την φωνήν αυτήν είνε αξία συγχαρητηρίων. Προς την διεύθυνσιν της εφημερίδος εστείλαμεν το εξής τηλεγράφημα˙

«Σᾶς συγχαίρω θερμῶς διὰ τὴν λίαν διαφωτιστικὴν ἔρευναν ποὺ διεξάγετε περὶ τῆς βλαβερᾶς ἐπιδράσεως τῆς τηλεοράσεως εἰς τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους. Δυστυχῶς εἰς τὴν Πατρίδα μας ἡ τηλεόρασις λειτουργεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατʼ ἀπομίμησιν ξένων αἰσχρῶν προτύπων Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, διὰ τῶν ὁποίων ἕνας ὁλόκληρος βορβορώδης ποταμὸς ἀθλιότητος καὶ ἐγκλήματος διοχετέυεται μὲ σατανικὴν μαεστρίαν, εἰσβάλλει εἰς ὅλα τὰ σπίτια καὶ μολύνει τὴν ἠθικήν, θρησκευτικὴν καὶ ἐθνικὴν ἀτμόσφαιραν τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν. Ἡ ἔρευνά σας, τεκμηριωμένη διὰ στοιχείων, εἶνε ἀποκαλυπτική. Ὑπάρχουν κράτη, τὰ ὁποῖα κατηγοροῦνται ὡς ὁλοκληρωτικά, ἀλλʼ ἐν τούτοις ἔχουν λάβει δραστικὰ μέτρα, καὶ ἐκ τῆς μικρᾶς ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς μεγάλης ὀθόνης δὲν διοχετεύεται τοιοῦτος βόρβορος. Ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς ψυχοκτονίας τῆς νεότητος εἶνε τὸ ἴδιον τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖον εἰς μὲν τὸ τελευταῖον Σύνταγμα ὁμιλεῖ περὶ ὑγιοῦς ἀνατροφῆς τῆς νεότητος, ἀλλʼ ἐν τῆ πράξει ἀφήνει νὰ διεφθείρεται ἡ νεότης, καὶ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδος νὰ διαγράφεται σκοτεινόν. Οἰκογένεια, Σχολεῖον καὶ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀντιδράσουν ὄχι χλιαρῶς ἀλλʼ ἐντόνως. Ὅ,τι καλὸν κτίζεται μὲ τοὺς κόπους γονέων καὶ διδασκάλων καὶ κηρύκων τοῦ Εὐαγγελίου, κρημνίζεται μὲ τὰς ἀθλίας ἐκπομπὰς τῆς τηλεοράσεως, ἡ ὁποία μὲ μαγικὴν τέχνην ἀσκεῖ τεραστίαν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῶν ψυχῶν. Τὸ σύνθημά μας «Κλείστε τὶς τηλεοράσεις» πρέπει νὰ γίνη δεκτὸν ἀπὸ κάθε ἑλληνικὴν οἰκογένειαν. Κάποια προφητεία, ἡ ὁποία ἐλέχθη πρὸ 200 ἐτῶν καὶ ἀποδίδεται εἰς τὸν ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, προανήγγειλεν, ὅτι ἕνα κουτί, ποὺ θὰ κυβερνᾶ ὄχι ὁ Θεὸς ἀλλὰ ὁ διάβολος, θὰ τρελλάνη τὸν κόσμον. Ἤδη ἡ προφητεία αὐτὴ ἐκπληροῦται εἰς βάθος καὶ πλάτος ἀφάνταστον»…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.