Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ, κατα την ασκησιν των Αρχιερατικων καθηκοντων

date Ιούλ 23rd, 2014 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ;

π.-Αυγ...

ΑΣ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΑΥΤΟ ΟΙ «ΚΑΛΟΙ» ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΣΙΩΠΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΘΕΟ!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΗΚΩΝΟΤΑΝ ΘΥΕΛΛΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΙΚΟΥΣΕ

Νικόλαος Βαρβέρης Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Φλωρίνης


«ΜΕΤΑΝΟΩ, ΜΕΤΑΝΟΩ  ΠΙΚΡΩΣ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ

ΠΟΥ ΕΝΩ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΩΣ ΦΛΟΓΕΡΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΑΣ ΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΩΣ ΕΚΡΙΘΗΚΕ ΑΙΣΧΟΣ»

Ἐν Θεσνίκῃ τῇ 19-12-1973

Σεβασμιώτατε Πάτερ Αὐγουστίνε
Φλώριναν

  Ἐν ἔτει 1967 ἢ 1968, δὲν ἐνθυμοῦμαι ἀκριβῶς, συνεκλήθη, ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Φλωρίνης, σύσκεψις τῶν Προέδρων τῶν Σωματείων καὶ Συλλόγων Φλωρίνης, μὲ θέμα τὴν ἐξέτασιν τῆς δημιουργηθείσης ἐκρηκτικῆς καταστάσεως, ἥτις προέκυψεν ἐκ τοῦ κριθέντος τότε ὡς ἀσυνήθους τρὀπου ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων Σας ὡς Ἐπισκόπου Φλωρίνης καὶ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἐπανέλθῃ ἡ γαλήνη εἰς τὰς σχέσεις ὑμῶν πρὸς τὴν μερίδα τῶν δυσαρεστημένων κατοίκων τῆς πόλεως. Εἰς τὴν σύσκεψιν ταύτην προσκληθείς, ἔλαβον μέρος καὶ ἐγὼ ὡς Πρόεδρος τότε τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Φλωρίνης. Κατ᾽ αὐτὴν ἐκρίθη ἡ κατὰ τ᾽ ἀνωτέρω δημιουργηθήσα κατάστασις  ὡς ἀπαράδεκτος καὶ ἐλήφθη ἀπόφασις νὰ ἀποσταλῶσι τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Κυβέρνησιν καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ὅπερ καὶ ἐγένετο καθορισθέντων μάλιστα καὶ τῶν κατ᾽ ἰδίαν … τὰ ὁποῖα ἐγέννησαν τὴν ἔντασιν εἰς τὰς σχέσεις ὑμῶν καὶ μέρους τοῦ ποιμνίου Σας.
Δὲν γνωρίζω ἐὰν ἡ σύσκεψις αὔτη προεκλήθη ἢ ἐκινήθη ἀπὸ ἄλλους ὑψηλὰς κατέχοντας θέσεις, γνωρίζω ὅμως ὅτι δὲν ὑπῆρξεν εἰς τὴν βούλησιν τῶν συσκευθέντων ἢ τουλάχιστον τῆς πλειοψηφίας αὐτῶν, πολὺ δὲ περισσότερον ἐμοῦ, ὅστις σᾶς ἐγνώρισα ἐκ τοῦ πλησίον κατὰ τὴν κατοχὴν ὡς φλογερὸν ἱεροκήρυκα καὶ ἐθνικὸν ἐργάτην, ἡ πρόθεσις νὰ διωχθῆτε καὶ δὴ κατὰ τὸν ἀνεκδιήγητον ἐκεῖνον τρόπον τῆς παραπομπῆς Σας εἰς ψυχιατρικὴν ἐξέτασιν, ὅστις δικαίως ἐκρίθη ΑΙΣΧΟΣ
Ἀληθὲς εἶναι ὅτι ὁ ἀσυνήθους δριμύτητος διὰ τὴν πόλιν Φλωρίνης Ἐλεγκτικὸς λόγος Σας κατὰ τὴν ἄσκησιν τῶν Ἀρχιερατικῶν καθηκόντων σας προεκάλεσε σὲ δυσαρέσκειαν εἰς πολλοὺς καὶ εἰς ἐμένα ἀκόμη, ὁ ὁποῖος ἐγνώρισα καὶ ἐνέκρινα μέσα μου τὰ κατὰ τὴν κατοχὴν κηρύγματά Σας ὡς Ἱεροκήρυκος, διότι εἴχον τὴν γνώμην ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἱεροκήρυκος καὶ τοῦ διδακτικοῦ καὶ ἐλεγκτικοῦ λόγου τοῦ Ἐπισκόπου, ὡς συνέβαινε μὲ τοὺς προκατόχους Σας Ἐπισκόπους Φλωρίνης.
…νὰ πλησιάσω πρὸς τὴν Μεγαλωσύνην Του, διότι εἶναι δυστυχὲς ἀληθῶς ὅτι ἱστάμην πολὺ μακράν τους ἀπορροφημένος ἀπὸ τὴν ἐπαγγελματικὴν δραστηριότητά μου, τὰς βιωτικὰς ἀνάγκας καὶ τ᾽ ἀλλεπάλληλα οἰκογενειακὰ ἀτυχήματά μου. Ἤμην ἐν ἄλλαις λέξεσι χριστιανὸς μόνον κατ᾽ ὄνομα καὶ οὐχὶ κατ᾽ οὐσίαν. Καὶ ἐπλησίασα τὸν Θεὸν καὶ ἤρχισα νὰ μελετῶ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ ἄλλα Ἐκκλησιαστικὰ Συγγράματα καὶ ἀνεκουφίσθην ἐκ τῆς θλίψεως διὰ τὸν θάνατον τῆς συζύγου μου μεγάλως.
Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερον ἐπείσθην ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ κρίνω τὴν δρᾶσιν Σας μὲ κοσμικὰ κριτήρια, ἀλλὰ μὲ πνευματικὰ τοιαῦτα, ἅτινα ἀναπηδοῦν ἐκ τῶν σελίδων τῶν Ἱερῶν Βιβλίων, τουτέστιν τῆς Καινῆς διαθήκης καὶ τῶν πράξεων καὶ ἐπιστολῶν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ δὴ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Τοῦ Θείου Παύλου καὶ τὰ ὁποῖα μὲ ἔπεισαν ὅτι ὁ Ἐλεγκτικός Σας λόγος ἦτο σύμφωνος ἀπολύτως πρὸς τὸν λόγον καὶ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐλέγχοντος μετὰ δριμύτητος τὴν ἠθικὴν διαφθορὰν καὶ ὑποκρισίαν τοῦ λαοῦ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ δεὶ τῶν Ἀρχόντων αὐτοῦ.
Μετὰ τὴν διαπίστωσίν μου ταύτην ἤρχισα νὰ αἰσθάνομαι τύψεις συνειδήσεως διότι κατὰ κάποιον ἀθέλητον τρόπον συνετέλεσα καὶ ἐγὼ εἰς τὸ νὰ δοθῇ ἀφορμὴ καὶ στήριγμα εἰς τοὺς διώκτας σας νὰ σᾶς ὑποβάλουν εἰς δεινὴν ψυχικὴν δοκιμασίαν, διὰ τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ καυχᾶσθε διότι καὶ ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἀπόστολοι ἐδιώχθησαν ὡς ὑμεῖς καὶ ἀπεκλήθησαν μαινόμενοι (Κατὰ Μᾶρκον γ 20, κατὰ Ἰωάννην ζ 20, Πράξ. κστ´ 24) ὡς κάλλιον ἐμοῦ γνωρίζετε.
Μετανοῶ … μετανοῶ πικρῶς διὰ τὴν ἀθέλητον κατὰ τ᾽ ἀνωτέρω καθ᾽ ὑμῶν ἐνέργειαν μου καὶ ζητῶ τὴν συγγνώμην καὶ συγχώρησίν Σας, ἀσπαζόμενος τὴν δεξιάν Σας καὶ ἀποδεχόμενος τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας Σας.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης
Νικόλαος Βαρβέρης
Συντ/χος δικηγόρος
Θεσ/κη.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.