Αυγουστίνος Καντιώτης» ΕΣΥΛΗΘΗΝ Ο ΤΑΦΟΣ»

 “ΕΣΥΛΗΘΗΝ Ο ΤΑΦΟΣ“.pdf

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΣΥΛΗΘΗ Ο ΤΑΦΟΣἈγαπητοί ἀναγνῶστες, ὅπως καί σέ προηγούμενα πονήματα ἀναφερθήκαμε ὅτι τίποτα στόν κόσμο μας δέν εἶναι τυχαῖο, ἔτσι καί σήμερα ἐδῶ στό παρόν πόνημα θά τό ἐπαναλάβουμε. Καί θά τό ἐπαναλάβουμε, ὑπογραμμίζοντας καί τονίζοντας ἐπίσης τήν σημασίαν ὅπου ἔδιδε ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Φλώρινας στήν ἐπικαιρότητα. Εἶναι ἀρκετά χρόνια τώρα ὅπου οἱ ἀρχαιολόγοι ἕλληνες καί ξένοι ἔχουν ἐπικεντρωθεῖ στά ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς Ἀμφίπολης στή Μακεδονία μας, καί στά μέσα τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2014 ἔρχεται στό φῶς μέσα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα ἡ μεγάλη ἀποκάλυψη˙ ἀποκάλυψη ὅταν ἀνακοινώθηκε ἀπό τούς ἀρχαιολόγους ὅτι στά σπλάχνα τῆς μακεδονικῆς γῆς ὑπάρχει ἕνας μεγάλων διαστάσεων ἀρχαῖος τάφος. Ὁ τάφος ὅπως μᾶς διαβεβαιώνουν οἱ καλοί καί ἔμπειροι ἀρχαιολόγοι ἔχει συληθεῖ, καί φυσικό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἔχει συληθεῖ, καθώς πλῆθος ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά καί τά εὑρήματα καί τά μή εὑρήματα τό ἀποδεικνύουν περίτρανα. Τό ἐρώτημα λοιπόν ὅπου τίθεται στό παρόν πόνημα εἶναι: πρῶτον, γιατί παρέμειναν ἀνέπαφες σχεδόν οἱ Καρυάτιδες ; ὡς ἀκοίμητες παροῦσες στόν τάφον; καί δεύτερον, τί θέλουν νά μᾶς φανερώσουν; καθώς ὅπως προείπαμε τίποτε στόν κόσμο μας δέν εἶναι τυχαῖο, καί γιά ὅλα ὑπάρχει τόσο ἡ παραχώρηση, ὅσο καί ἡ Πρόνοια τοῦ μεγαλοδύναμου Θεοῦ μέ *διδακτικά νοήματα (*να ξ ατν διδακτικό νόημα εναι τό σημερινό θέμα μας, μεταξύ κα λλων πολλν διδαγμάτων που σως πρχουν κα δν θ ναφερθομε). Ἕνα λοιπόν δίδαγμα (π τά πολλά) γιά τόν σύγχρονο κόσμο μας μέσα ἀπό τόν τάφο τῆς Ἀμφίπολης, εἶναι ἡ σεμνή φορεσιά τῶν Καρυάτιδων, και ἡ διατήρηση στούς αἰῶνες πομνουσα λμψη τς ληθεας, δηλαδή ἡ ὑπομονήν. Καί οἱ δυό εἶναι πολύτιμες διδακτικές ἀρετές. Μᾶς ὑποδεικνύουν τα ἀρχαῖα ἐκεῖνα ἀγάλματα λοιπόν πώς στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ὑπῆρχε κάποτε ὁ καλός της πολιτισμός, ἐκεῖνος τῆς εὐπρεποῦς ἐνδυμασίας τῶν γυναικῶν, καί ὅτι ὁ πολιτισμός στήν ἀρχαῖα Ἑλλάδα μας ἄρχισε νά φθείρεται καί νά σκλαβώνεται ἀπό τήν στιγμήν ὅπου εἰσῆλθε ὡς πνευματικόν δηλητήριον ἡ γυμνότης τῶν ἀγαλμάτων της. Ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὅταν τοῦ προέβαλαν τόν ἰσχυρισμόν ὅτι ὁ πολιτισμός τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος εἶχε μέσω τῶν ἀγαλμάτων της τό δῆθεν κάλλος τῶν γυμνῶν σωμάτων, ἀπαντοῦσε:
Τό παραπάνω εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: ’’ΕΛΕΓΧΟΣ’’ σελ. 302, εἶναι ἀπό τό συγγραφικό πόνημα τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη, καποτελε τό πνευματικόν λατριον γι τό παρόν συγγραφικό πόνημα ὅπου διαβάζετε (Ἐσυλήθην ὁ τάφος).
Ὅσο γιά την ὑπομονήν τῶν Καρυάτιδων, αὐτό τό μαρτυράει ἡ ἱστορία τῶν Καρυατίδων, ὅταν λέγεται ὅτι προορίστηκαν ἀπό τούς Ἕλληνες προγόνους μας σέ μίαν τιμωρίαν, ἕνα εἶδος φυλακῆς, ὅπως κρατοῦν μέ τά κεφάλια τους τήν ὀροφήν ἑλληνικῶν ἀρχιτεκτονικῶν ναῶν, κλπ˙ νά κρατοῦν δηλαδή τόν ἀρχαῖον πολιτισμόν της. Πιστεύω ἀκόμα ὅτι, καί παλαιότερα ὅταν κρατοῦσαν οἱ γυναῖκες στήν κεφαλήν τους δοχεῖα μέ νερό, δέν ἦταν (κ πψεως συμβολισμο) καθόλου τυχαῖο. Στό χωριό μου μάλιστα (Καρυά Λευκάδος) ἐνθυμοῦμαι κάποτε ὡς μικρό παιδί ὅπου ἤμουν, τίς γυναῖκες ὅπου ἔσπευδαν στήν πηγήν, κουβαλώντας στήν κεφαλήν των τά μεταλλικά, κλπ, δοχεῖα τους μέ τό νερό τῆς βουνήσιας πηγῆς˙ ἔσπευδαν μέ τήν παραδοσιακήν ἐκείνην ὄμορφη φορεσιά τους, πόσο πολύ λοιπόν ὁμοίαζαν ὡς κάποιες σύγχρονες Καρυάτιδες!!.
Σήμερα τό ἴδιο ἐκεῖνο χωριό (Καρυά) τό ἔχει ἁλώσει ὁ «πολιτισμός» μας, ὅπως καί κάθε ἄλλωστε χωριό (σχεδόν) στήν Ἑλληνικήν μας ἐπικράτεια. Οἱ γυναῖκες λοιπόν εἶναι προορισμένες ἐκ φύσεως ἐάν τό θελήσουν, καί τό πιστέψουν, νά ξεδιψάσουν τήν ἀνθρωπότητα μέσα ἀπό τήν καλήν καί ὀρθόδοξα χριστιανικήν παιδαγωγίαν τους˙ ἀναφέρομαι στήν παιδική ἡλικίαν ὅπου διαπαιδαγωγῆται κυρίως ἀπό τίς μητέρες. Ὕδωρ πνευματικῆς Ζωῆς, ὅπου ξεδιψάει καί τό σῶμα, καί αὐτό μπορεῖ νά τό δώσει μόνον ὁ ἄρχων τῆς Ζωῆς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός μας. Μποροῦν οἱ γυναῖκες (ἐάν τό θέλήσουν) νά ξεδιψάσουν καί αὐτές καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος μέ ὕδωρ πραγματικόν καί αἰώνιον (γαν Γραφή-ρθδοξη χριστιανικήν Παιδαγωγίαν), καί ὄχι νά καυτηριάζουν τόν κόσμο (πως σήμερον) ἐπιδεικνύοντας τήν ἁμαρτωλήν καί ψυχοκτόνον δημοσίαν ἡδονήν˙ τήν ἀστείρευτη ἐκείνη παθολογική δίψαν ὅπου ποτίζει μέ τό «τρελό νερό» τόν ἄφρονα κόσμον˙ δημοσίαν ἡδονήν (πεζοδρόμια, τηλεόραση, χώρους ργασας, κλπ, κλπ) ὅπου ὡς ἀφηνιασμένο τρελό ἄλογον καλπάζει καί κλωτσάει ἀριστερά καί δεξιά, ἐμπρός καί ὄπισθεν σέ ὅποιον σταθεῖ δίπλα του , προκαλώντας του τραύματα δαιμονικῆς ἀγαλλίασης (βλέπε: γαλμα= λεανση το γλματος, κα που σημαίνει: γαλλαση.)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὁ τάφος τῆς Ἀμφίπολης ! ἔρχεται νά μᾶς ὑπενθυμίσει τό δικό μας τάφο, ἕναν τάφο καρδίας ὅπου ἔχουμε μέσα στά στήθη μας ἄνδρες καί γυναῖκες. Εἶναι ὁ τάφος-σπήλαιον, ὅπου εἴτε δέχθηκε τό ἀληθινό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί ἀπελευθέρωσις Τοῦ κυρίου μας (ησο Χριστο), ἤ δέν τό ἔχει δεχθεῖ ἀκόμα, καί οἱ καρδιές μας, εὑρίσκονται ἔρημες καί σκοτεινές, ὡς σκοτεινές σπηλιές παραδομένες και παραχωμένες στή λήθη τοῦ χρόνου. Ἡ καρδιά ὅμως περιμένει !! καθώς εἶναι ὄχι δικό μας δημιούργημα πλάσεως, ἀλλά τοῦ μεγαλοδύναμου Θεοῦ, καί ὡς δικό του δημιούργημα ἀποζητᾶ τόν πλάστη της, ἀποζητᾶ ὅπως θεραπευτεῖ καί ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τό σκότος ἐκεῖνο, σκότος ἀνελέητο μέσα στή φυλακή τοῦ σαρκικοῦ σπηλαίου της. Μέσα ἐκεῖ στό σαρκικό σπήλαιο, σαρκικό σπήλαιο ὅπου εἶναι ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει καί ὁ ἦχος τῆς ὑπάρξεως της , καί ἐκεῖνος εἶναι οἱ χτύποι τῆς καρδιᾶς, τό βιολογικό ἐκεῖνο ζωντανό ρολόι τοῦ ἀνθρώπου. Τάφο ὅμως μήν τό ξεχνοῦμε εἴχαμε καί κάποιον ἄλλον, τόν περίλαμπρο ἐκεῖνο Τάφο τῆς Ἀναστάσεως, τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως Τοῦ μοναδικοῦ καί ἀληθινοῦ Σωτήρα μας, ὅπου ἐξέπεμψε ὡς φάρος σωτηρίας : ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ γιά ὁλόκληρη την ἀνθρωπότητα. Ἐάν εἰς τήν γεωγραφικήν ἔκτασιν στή γῆ ὑπάρχει
κάποια ὀνομασίαν ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ, στόν πνευματικόν καί πραγματικόν κόσμο, τό γεωγραφικόν στίγμα του εἶναι ὁ Τάφος Τοῦ Ἀναστά-σιμου Κυρίου μας. Ἐκεῖ θά συναντηθοῦν γιά νά ἐναγκα-λισθοῦν οἱ χτύποι τῆς καρδιᾶς μέ τό Ἀναστάσιμο Φῶς Τοῦ Κυρίου μας. Ἐκεῖ θά συναντηθοῦν νά ἐναγκαλισθοῦν Ἅγιο Φῶς, καί Ἅγιος Ἦχος μαζί, ὅπως οἱ χαρμόσυνοι ἦχοι ἀπό τίς καμπάνες ὅπου χτυποῦν χαρμόσυνα στήν ἄφιξη Τοῦ Ἁγίου Φωτός κάθε χρόνο στά Ἱεροσόλυμα, καί στίς ἐκκλησιές τῆς ὀρθόδοξης χριστιανοσύνης ὅλης τῆς ὑφηλίου (που πρχουν).

Καλό πλοιπο νγνωσης. “ΕΣΥΛΗΘΗΝ Ο ΤΑΦΟΣ“.pdf
συγγραφες Λ. Α.

8e5075126da0

RoumaniaΠροσκυνηματική επίσκεψη Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ στην Αρχιεπισκοπή Τομίδος (Κωνστάντζα Ρουμανίας)

8e5075126da0

ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ  22.9.2014

http://www.fotgrammi.gr

ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

(Ἐφημερίδα Δημοκρατία 14.9.2014)

Μία ἐμπεριστατωμένη ἐνημερωτικὴ ἀναφορὰ στὴν ἐπιτυχῆ ἐκδήλωσί μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τὴν 10.9.2014 ἀπὸ τὸν Ἀντώνη Μακατούνη.
Δημήτρης Ελ Χούρι Ένας Ρωμιός του Λιβάνου μιλά για τη φρίκη των τζιχαντιστών: Παίζουν ποδόσφαιρο με κομμένα κεφάλια!
Παναγιώτης Σαββίδης11/09/201416:1630

Η ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΣ TV
http://www.acheloostv.gr/online/culture/3718(Ὀλόκληρη ἡ ἐκδήλωσις θὰ προβληθῆ τὶς προσεχεῖς ἡμέρες, καὶ αὐτὸ εὐγενὴς προσφορὰ τῶν ἀνιδιοτελῶν ἀδελφῶν Μπόκα καὶ τῶν ἄξιων συνεργατῶν τους. Τοὺς εὐχόμαστε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὑγεία καὶ δύναμι).

ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΑΒΟΦΩΝΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΝ 10.9.2014

https://www.facebook.com/levantparty.org

رئيس حزب المشرق يُشعل أثينا متحدثاً عن معاناة مسيحيي الشرق

في الحدث اللبناني, غير مصنف 21 سبتمبر, 20142:12 مساءً  239 زيارة
– See more at: http://www.alhadathnews.net/archives/136691#sthash.IRziBZVp.dpufhttps://www.facebook.com/nosoralrum/photos/a.1406197159610584.1073741829.1404880363075597/1546152598948372/?type=1&theaterالخطاب كان حماسياً ، بعض الموجودين بكوا تأثراً ، وبعضهم الآخر وقفوا ليهتفوا بأنهم يريدونه «رئيساً لحكومتهم» . مرددين كلمة «مستحق – اكسيوس » مرات عديدة .
الخوري كان اتجه الى اليونان بناء على دعوة منظمة «تاما تو اثنوس» ، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين اليونانيين السياسيين والدينيين ، وكان له لقاء هامشي مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.
وفيما يلي نص الخطاب كاملاً :
http://www.lebanondebate.com/details.aspx?id=181626

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
http://www.fotgrammi.gr/index.php?option

8e5075126da0

 Ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 στο πλευρό των νέων της Δερβιτσάνης και όσων αγωνίζονται εθνικά στα πάτρια εδάφη

Την προσφιλή τους τακτική «τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας» αποδεικνύουν ότι ακολουθούν πιστά οι Αλβανοί. 
Ενώ την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου προχωρούσαν δημόσια στην ανακήρυξη της Δημοκρατίας της Ιλλυρίδας στα Σκόπια, ο Εισαγγελέας Αργυροκάστρου καλούσε δύο μέρες νωρίτερα σε ανάκριση νέους από το χωριό Δερβιτσάνη, με αφορμή την χρήση ιστορικών συμβόλων της Βορείου Ηπείρου στο πανηγύρι που πραγματοποίησαν στις 15 Αυγούστου 2014, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθούν και δεκάδες άλλοι από την ερχόμενη εβδομάδα.Συγκεκριμένα η Νεολαία Δερβιτσάνης είχε αναρτήσει στο σχολείο του χωριού, όπου στο προαύλιο του διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το πανηγύρι για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μία μεγάλη σημαία της Αυτονόμου Πολιτείας της Βορείου Ηπείρου, ενώ τύπωσε εκατοντάδες μπλούζες που έφεραν μπροστά την σημαία της Βορείου Ηπείρου, στο πλάι την σημαία της Μητέρας Ελλάδας και πίσω τον δικέφαλο αετό με τα διακριτικά γράμματα ΑΗ (Αυτόνομος Ήπειρος) και την χρονολογία 1914, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τον Αυτονομιακό Αγώνα. 

Ενώ λοιπόν οι Αλβανοί αρέσκονται στο να δημιουργούν συνεχώς αναταραχές στις γειτονικές χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, χρησιμοποιώντας τις εκεί μειονότητες τους (πριν χρόνια στο Κοσσυφοπέδιο, σήμερα στα Σκόπια, το Πρέσεβο και το Μαυροβούνιο), την ίδια στιγμή θίγονται όταν νέοι Βορειοηπειρώτες τιμούν απλώς την ιστορία και την παράδοση τους, υπενθυμίζοντας απλώς άμεσα ή έμμεσα την υποχρέωση της Αλβανίας να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στον Ελληνισμό της Β. Ηπείρου, με πρώτη και κυριότερη το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας.Το ίδιο σκηνικό ζήσαμε και στο χωριό Φοινίκη Αγίων Σαράντα, όπου η αλβανική αστυνομία κινητοποιήθηκε διεξάγοντας έρευνες επί μία εβδομάδα και πλέον, για τα συνθήματα που γράφτηκαν στους τοίχους και τα αυτοκόλλητα που κολλήθηκαν σε δημόσιους χώρους με αναφορά στην αυτονομία της Βορείου Ηπείρου.Ο Εθνικός Σύλλογος «Βόρειος Ήπειρος 1914» εκφράζει τη συμπαράσταση του στους νέους της Δερβιτσάνης και δηλώνει ότι προτίθεται να σταθεί στο πλευρό τους με όποιο τρόπο θελήσουν, καθώς και σε όλους τους Βορειοηπειρώτες που αγωνίζονται για τα δικαιώματα του Ελληνισμού της αλύτρωτης Ηπείρου στα πάτρια εδάφη.Παράλληλα όμως εκφράζουμε την εκτίμηση και την αντίθεση μας στο ότι κάποιοι πολιτικοί παράγοντες του χώρου μας ενοχλούνται από την επιτυχία ανιδιοτελών δραστηριοτήτων που δεν δέχονται ταμπέλες και δεν τίθενται υπό οποιοδήποτε έλεγχο.
 
 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 1914 

_

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.