Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; Β΄ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

date Νοέ 23rd, 2015 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Μικρο ἀπόσπασμα καὶ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

  • Ἡ Νεὰ ἐπηυξημένη ἔκδοση του 2015, σελ. 256. Εἶναι ἕνα βιβλίο Πατερικό, μὲ πολλὰ παραδείγματα ἀπό τὴν Ἁγία Γραφή, ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν καθημερινή ζωή. Εἶναι σε ἁπλὴ γλώσσα, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου.
    Ἃν θέλουμε νὰ νιώσουμε τὴν μεγαλύτερη χαρὰ στὴν ζωή μας καὶ νὰ συντελεστῇ μέσα μας τὸ μεγαλύτερο θαυμα χρείαζεται ταπείνωση, ἀληθινὴ μετάνοια καὶ καλή ἐξομολόγηση. Τὸ βιβλίο ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου, αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἔχει, νὰ μᾶς οδηγήση στὸν δρόμο τῆς σωτηρίας.
    Ἡ πρώτη ἐκδοσή κυκλοφόρησε το 2002, σελ. 200 καὶ τὸ προλόγισε ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Μητροπολίτης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

«ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ»

Νέα ἔκδοση ἐπηυξημένη, σελ. 12

«…ΕὑρισκόμεΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ ιστθα ἐγγὺς τοῦ κρημνοῦ, ἐγγὺς τῆς κατάρας, ἐγγὺς τῆς καταστροφῆς, ἐγγὺς Ἁρμαγεδῶνος.
Μιὰ μόνον ἐλπὶς ὑπάρχει. Ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ ἀποχρώσεων, θὰ σωθοῦμε, μόνο ἂν κάνωμε στροφὴ 180 μοιρῶν πρὸς τοὺς αἰωνίους δρόμους τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ νόμο τῆς συνειδήσεως, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Δεκαλόγου, πρὸς τὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Μόνον ἐὰν ἐγκαταλείψουμε τὴν ἁμαρτία καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς τὸν Θεό, θὰ σωθῇ ὁ κόσμος. Μόνον ἐὰν πραγματικῶς μετανοήσωμεν, θὰ ἔρθῃ ἡ σωτηρία».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………
«Μετανοεῖτε»……………………………………
Α΄. Η ΑΜΑΡΤΙΑ
Ἡ ἀποστασία τῶν καιρῶν μας……………………….
Τί εἶνε ἡ ἁμαρτία .……………………………..
1. Γλύκυσμα μὲ στρυχνίνη…… ………………….
2. Παιχνιδάκι – βόμβα……………………………
3. Παράβασις……………………………………
Τὰ σωτήρια «μὴ»…………………………………
4. Ἐπανάστασις κατὰ τοῦ Θεοῦ……………………..
5. Ἀχαριστία » ………………………………
6. Ἀνασταύρωσις τοῦ Χριστοῦ………………………
7. Τὸ μεγαλύτερο κακὸ……………………………
Πῶς νὰ παρομοιάσουμε τὴν ἁμαρτία;…………………
8. Τὸ ἑπτακέφαλο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως…………….
Ἀπογειωθεῖτε, ξεκολήστε ἀπὸ τὴ λάσπη………………
Τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα……………………………..
Ποιά εἶνε τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα;……………………
Παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφὴ…………………..
Παραδείγματα ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο………………….
Παράδειγμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἁμαρτωλῶν σωτηρία………..
Νὰ φοβηθοῦμε τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα………………….
Τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας………………
Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου……………………………
Ἡ ἁμαρτία καταστρέφει τὴν περιουσία τοῦ ἀνθρώπου……
Καταστρέφει τὴν ὑγεία……………………………
Καταστρέφει τὴν τιμὴ καὶ τὸ καλὸ ὄνομα…………….
Ἀφαιρεῖ τὴ γαλήνη τῆς συνειδήσεως………………..
Στερεῖ τὴν ἐλευθερία καὶ σκλαβώνει……………….
Ἡ κόλασις ὑψίστη τιμωρία………………………..
Πῶς θ᾿ ἀπαλλαγοῦμε;…………………………….
Μία λέξις· «Ἥμαρτον»!…………………………..
Ἡ ἁμαρτία = λιμὸς πνευματικὸς……………………
Τὸ τέλος τῆς ἁμαρτίας…………………………..
Μὴν ἀπελπίζεσθε, ὑπάρχει συγχώρησις………………
Ἡ ἁμαρτία εἶνε Κίρκη……………………………
Ἡ μετάνοια ἀναγκαία γιὰ τὴν σωτηρία μας……
«Μετανοεῖτε»…………………………….
Ἡ ἀνθρωπότης νοσεῖ· ποιά ἡ αἰτία;………….
Ἡ καταπάτησις τοῦ θείου νόμου………….
Ποιός θὰ σώσῃ τὴν ἀνθρωπότητα;………..
Οἱ ἀπαισιόδοξοι· Δὲν ὑπάρχει θεραπεία………
Οἱ ὑπεραισιόδοξοι· Βαδίζουμε πρὸς πρόοδον!….
Οἱ ἐπαναστάται· τὸ αἱματοκύλισμα………..
Μοναδικὸς ἰατρὸς ὁ Χριστὸς………………..
Ποιό τὸ ἰατρεῖο καὶ ποιά τὰ φάρμακά του;…
Μετάνοια, φάρμακο ἰσχυρὸ καὶ ῥωμαλέο…….
«Μετανοεῖτε»…………………………………………
«Θὰ μὲ συγχωρήσῃ ὁ Θεός;………………………
Ὁ ἀμετανόητος……………………………………..
Β΄. Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Σάλπισμα μετανοίας…………………………….
Ἀμετανόητος λαὸς ………………………………
Ποιός φταίει;………………………………………
Πῶς οἱ σκληρὲς καρδιὲς θὰ ποῦν τὸ «Ἥμαρτον»;..
Δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὴ μετάνοια……………..
1. Μνήμη θανάτου …………………………………..
2. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ……………………………..
α΄. Τὸ προφορικὸ κήρυγμα…………………..
β΄. Ὁ γραπτὸς θεῖος λόγος……………………
γ´. Τὰ συναξάρια, οἱ βίοι τῶν ἁγίων……….
4. Ὁ πόνος καὶ ἡ θλῖψις ……………………….
5. Ἔκτακτα γεγονότα……………………………
6. Ὁ φωτισμὸς τοῦ Θεοῦ……………………….
Τί εἶνε μετάνοια………………………………..
Τὸ μεγαλύτερο θαῦμα……………………….
Θάνατος καὶ ἀνάστασι……………………….
Πῶς γεννᾶται ἡ μετάνοια…………………..
Ἕνας σωτήριος λογισμὸς……………………
Τὸ δρέπανο τοῦ θανάτου……………………..
Ἐμπόδια τῆς μετανοίας……………………….
Ὁ δαίμων τῆς ὑπερηφανείας………………
Ὁ δαίμων τῆς ἀπελπισίας……………………
Ὁ δαίμων τῆς ῥαθυμίας καὶ τῆς ἀναβολῆς
Τώρα, ὄχι αὔριο!…………………………………
Τὸ σχοινὶ τῆς σωτηρίας ……………………..
Γνωρίσματα ἀληθινῆς μετανοίας ………….
1. Ἡ λύπη γιὰ τὰ ἁμαρτήματα…………….
2. Βαθειὰ συναίσθησι……………………….
3. Ἡ ταπείνωσις………………………………
4. Ἡ ἐξαγόρευσις τῶν ἁμαρτιῶν…………..
5. Ἡρωϊκὴ ἀπόφασι ἀλλαγῆς………………
6. Διαρκὴς μετάνοια……………………………
7. Μέριμνα γιὰ τὴ σωτηρία………………….
8. Νὰ ὁδηγήσῃς καὶ ἄλλους στὴ μετάνοια…
Νέα πρόσκλησι: Κανεὶς ἀνεξομολόγητος…….
Δύο ἀκόμη λόγια……………………………………..
Γ΄. ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Ἡ ἁμαρτωλὴ Νινευῒ…………………………………
«Μετανοεῖτε»…………………………………………
Μία ὁλόκληρη πόλις μετανοεῖ……………………
Ἡ Νινευῒ……………………………………………….
Πόλις ἁμαρτωλὴ……………………………………..
Τὸ θεῖο δικαστήριο ἀποφασίζει …………………
Ὁ δραπέτης Ἰωνᾶς……………………………………
Ἡ στάσι τοῦ προφήτου…………………………….
Πιάστε τον!……………………………………………..
Νέα διαταγὴ τοῦ Θεοῦ………………………………
Τὸ συντομώτερο κήρυγμα………………………….
Ἡ πόλις σῴζεται, ὁ Ἰωνᾶς λυπᾶται!………….
Πιστεύετε στὴν ἁγία Γραφή!……………………..
Ὄχι ὁ χρόνος, ἀλλὰ ἡ διάθεσι………………….
«Θέλω θαύματα γιὰ νὰ μετανοήσω»…………..
Δύσπιστοι στὸ Θεό, εὔπιστοι στὰ δαιμόνια…..
Θὰ μᾶς δικάσουν οἱ Νινευῖται…………………….
Τὰ ἁμαρτήματα ἐπαναλαμβάνονται…………….
Ἀνθρωπότης, μετανόησον!…………………………
Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία………………………..
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος………………….
Ὄντως ψυχολογία τοῦ βάθους……………………
Περὶ μετανοίας (λόγος Ε΄)………………………….
Φυλαχθῆτε ἀπὸ τὴν παγίδα τῆς ἀπελπισίας…
Γενναῖοι στὸν ἀγῶνα…………………………………
«Ἔρως ἔρωτι νικᾶται»………………………………
Σ᾿ εὐχαριστοῦμε, ἅγιε Ἰωάννη…………………….

Δ΄. ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
Ὁ θρῆνος τῆς ψυχῆς………………………………..
Γιατί θρηνεῖ ὁ ἄνθρωπος;…………………………
Μέσα μας ὑπάρχει ἕνας νεκρός!………………..
Τί πρέπει νὰ γίνῃ;………………………………….
Ὑπάρχουν σήμερα δάκρυα;……………………..
Γιατί κλαίει ὁ μετανοημένος…….. ……………..
Μιμηταὶ τοῦ Χριστοῦ……………………………..
Ἕνα εὐφυὲς τέχνασμα…………………………….
Χριστέ, δός μας δάκρυα!………………………….
Ποῦ δάκρυα μετανοίας!…………………………..
Τὰ μικρόβια τῶν κακῶν λογισμῶν…………….
Γνώρισε τὸν ἑαυτό σου……………………………
Μόνος λυτρωτὴς ὁ Ἐσταυρωμένος……………
«Ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι…………..
Ζῆσε τὴν κάθε ἡμέρα σου σὰν νὰ εἶνε ἠ τελευταία..
Ἡ μετάνοια δῶρο Θεοῦ……………………………
Μετάνοια γιὰ ὅλους………………………………….
Ἆραγε θὰ σωθοῦμε;…………………………………
Σωστή ἐξομολόγηση…………………………………
Γιατί ὁ Θεὸς μᾶς ἀφήνει καὶ ζοῦμε;……………..
Ἐφ᾿ ὅσον ζῇς, μὴν ἀπελπίζεσαι!…………………
Μήπως δὲν ἔχουμε μετανοήσει;…………………..
Ἔσχατοι καιροὶ…………………………………………
Ξυπνᾶτε…………………………………………………..
Θὰ σωθοῦμε διὰ τῆς μετανοίας……………………
Μικρὴ καὶ μεγάλη ἀνάπαυσις………………………
Ἕνα γράμμα……………………………………………..
Σᾶς ἀπευθύνω μιὰ ἐρώτησι………………………….
Μὴ πῆς· Ἐγὼ δὲν ἔκανα τίποτε……………………
Ἕνας καθρέπτης……………………………………….
Α΄ Ἁμαρτήματα πρὸς τὸν Θεόν…………………….
Β΄ Ἁμαρτήματα πρὸς τὸν πλησίον…………………
Γιὰ τοὺς οἰκογενειάρχας………………………………
Γ΄ Ἁμαρτήματα πρὸς τὸν ἑαυτόν μας…………….
Ε΄. ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ
Καλόγεροι θὰ γίνωμεν;……………………………….
Οἱ ἐπιστήμονες ἀπαντοῦν……………………………
Ὁ ἀπελπισμένος βρίσκει τὴν ἐλπίδα……………..
Ὁ ἁμαρτωλὸς παίρνει συγχώρεσι…………………
Ὄργανο τῆς Θείας χάριτος………………………….
Ἀπίστευτα σοῦ φαίνονται;………………………….
Ἕνα συνεχὲς θαῦμα………………………………….
Ἂς βαδίσωμεν πρὸς τὸ ἐξομολογητήριον……..
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ …………………………..
Ἐπίκαιρο θέμα…………………………………………
Ἀνώτερο ἀπὸ ἀκολουθία…………………………..
Ἁπλᾶ πραδείγματα …………………………………..
Ἡ Θεία Χάρις………………………………………….
Τὰ 7 Μυστήρια………………………………………..
Τὸ ἅγιο Βάπτισμα……………………………………
Μὴ λερώσῃς τὸ ἔνδυμα…………………………….
Ποιός ὁ ἁναμάρτητος;………………………………
Δεύτερο Βάπτισμα……………………………………
Ποιός ἐξομολογεῖται;………………………………..
Ποιούς νὰ κλάψω;…………………………………..
Στάδια γιὰ μιὰ σωστὴ ἐξομολόγησι………..
ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ….………….
Προετοιμασία………………………………………….
Ἐρευνησε καλὰ τὸν ἐσωτερικόν σου κόσμο…..
ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ…………
Θὰ τὰ πῆς ὅλα, δὲ θὰ κρύψῃς τίποτε……………..
Ὁ ἐξομολόγος τάφος………………………………….
Ἐνώπιον ὅλων………………………………………….
Μὴ προφασίζεσαι………………………………………
Σὺ εἶσαι ὁ ἔνοχος……………………………………….
Τώρα, τώρα νὰ πῇς τὸ «ἥμαρτον»………………..
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ……………………..
Στόπ…………………………………………………………..
Νὰ ἐξομολογηθῆτε, καὶ μετὰ νὰ κοινωνήσετε…..
Ὅλοι πρὸς τὸν Ἰορδάνη, ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ριζικῆς ἀλλαγῆς
Περιεχόμενα ………………………………………………….

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.