Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ «ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ» ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

date Νοέ 17th, 2015 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 49-53, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου (εξαντλήθη)·

  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ: »ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»

«Εἰσβάλλουν οἱ βάρβαροι…»

«ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ»

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Πολλοί, αγαπητοί μου αναγνώσται, πολλοί, όταν ήκουσαν το σύνθημα «Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις», εξερράγησαν εις γέλωτας, βέβαιοι δια την αποτυχίαν της προσπαθείας. – Ο Επίσκοπος Φλωρίνης, είπον, επιχειρεί νέαν εκστρατείαν, η οποία, ως έγραψεν παλαιότερον δημοσιογράφος, παρομοιάζεται με τας εκστρατείας του μυθικού εκείνου ήρωος, του Δον Κιχώτη κατά των ανεμομύλων… Εις ένα λαόν, ο οποίος έχει μεθύσει κυριολεκτικώς από την τηλεόρασιν, η σύστασις «Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις» ομοιάζει με την σύστασιν εις αλκοολικόν να παύση να πίνη αλκοόλ. Κάτι χειρότερον από το αλκοόλ είνε η μανία της τηλεοράσεως, η οποία κατέλαβε μικρούς και μεγάλους. Ως έγραψεν Αμερικανίς δημοσιογράφος, η Μαίρη Ουίν, η τηλεόρασις είνε το ναρκωτικόν με την πρίζαν. Πατάς το κουμπί, συνδέεις την συσκευήν με το ηλεκτρικόν ρεύμα, και ιδού από εκατοντάδας χιλιόμετρα, ως διʼ αστραπής, φθάνουν διάφοροι ζωηραί εικόνες, αι οποίαι παρουσιάζουν ποικιλίαν πραγμάτων. Βλέπεις και ακούεις και παραδίδεσαι εις το μαγικόν αυτό κουτί ευκολώτερον από ό,τι παρεδόθησαν εις την Κίρκην οι σύντροφοι του Οδυσσέως. Νεωτέρα Κίρκη, απείρως χειροτέρα της παλαιάς Κίρκης, αποδεικνύεται η τηλεόρασις. Η τηλεόρασις έχει γίνει ένα είδος πρώτης ανάγκης, ο επιούσιος άρτος του συγχρόνου κόσμου. Οι πολλοί δεν ημπορούν να ζήσουν χωρίς τηλεόρασιν. Εάν δια τον α΄ η τον β΄ λόγον η συσκευή δεν λειτουργει, οι τηλεθεαταί δεν υποφέρουν την στέρησιν της, εκνευρίζονται, αναστατώνουν το οικογενειακόν περιβάλλον, ωρύονται και βλασφημούν, ιδίως όταν η διακοπή γίνεται εις έργον που έχει διʼ αυτούς μεγάλο ενδιαφέρον. Μανιώδης καπνιστής δεν θα εστεναχωρείτο δια την έλλειψιν τσιγάρων τόσον, όσον στενοχωρείται ο μανιώδης θεατής της τηλεοράσεως όταν στερήται ταύτης. Ορθώς λοιπόν έχει λεχθή, ότι οι τηλεθεαταί προσβάλλονται από ένα νέον είδος ναρκομανίας, το οποίον είνε χειρότερον από το πάθος, το οποίον προκαλούν τα συνήθη ναρκωτικά. Και τα μεν ναρκωτικά διώκονται απηνώς, ενώ η δια της τηλεοράσεως εις βάθος και έκτασιν ενεργουμένη νάρκωσις όχι μόνον δεν διώκεται, αλλά και διατελεί υπό την προστασίαν του Κράτους!
Άνω των 2.000.000 τηλεοράσεις λειτουργούν εις την μικράν μας Πατρίδα. Καθημερινώς δε και αυξάνονται. Σπίτι, το οποίον δεν έχει τηλεόρασιν θεωρείται οπισθοδρομικόν. Πτωχοί υπάλληλοι και εργάται υποβάλλονται εις στερήσεις, δια να προμηθευθούν συσκευάς τηλεοράσεως. Επειδή δε εν Ελλάδι δεν υπάρχει εργοστάσιον κατασκευής τηλεοράσεων, η μικρά μας Πατρίς διαρκώς εξάγει συνάλλαγμα διʼ αγοράν συσκευών τηλεοράσεως. Λιτότητα και οικονομίαν συνιστούν εσχάτως οι κυβερνώντες τον τόπον τούτον. Αλλʼ εάν ετόλμων νʼ απαγορεύσουν την εκ του εξωτερικού εισαγωγήν τηλεοράσεων επί χρονικόν τι διάστημα, όλοι θα διεμαρτύροντο και θα εζήτουν την διακοπήν της απαγορεύσεως πράγματος, το οποίον, ως ανωτέρω είπομεν, αποτελεί διʼ αυτούς είδος πρώτης ανάγκης. Τα παιδιά ιδίως προτιμούν να μείνουν νηστικά, παρά να μη ίδουν τηλεόρασιν. Αι δε κραυγαί των μικρών καταπαύουν μόλις αι μητέρες πατήσουν το κουμπί. Τότε και μόνον επικρατεί ησυχία. Όλοι σιωπούν και βυθίζονται εις την νιρβάνα, τον ψευδή παράδεισον, τον οποίον δημιουργούν αι εκπομπαί.

Χίλιοι περίπου έκλεισαν τας T.V.

Έλα τώρα συ, μέσα εις αυτόν τον κόσμον, ο οποίος έχει καταληφθή από την μανίαν αυτήν της τηλεοράσεως, έλα να είπης «Κλείστε τις τηλεοράσεις»!

Η αποτυχία του συνθήματος θεωρείται από τους περισσοτέρους βεβαία. Και όμως ο γράφων τας γραμμάς ταύτας εξ αφορμής δημοσιογραφικής ερεύνης γύρω από την αθλίαν επίδρασιν της συγχρόνου τηλεοράσεως, ιδίως εν Ελλάδι, έρριψε το σύνθημα «Κλείστε τις τηλεοράσεις». Παρεκάλεσα δε, όπως όσοι αναγνώσουν το σχετικόν άρθρον και αποφασίσουν να κλείσουν τας τηλεοράσεις, μου γράψουν, συστήσουν δε εις φίλους και συγγενείς να κλείσουν και αυτοί τας τηλεοράσεις των.
Και το αποτέλεσμα; Μηδέν ανεμένετο από εκείνους, οι οποίοι μας εκάγχαζον διʼ ένα τοιούτον καθυστερημένον σύνθημα. Και όμως, το αποτέλεσμα δεν υπήρξε μηδέν. Τρεις περίπου εκατοντάδες αναγνωστών απήντησαν εις την έκκλησιν μας. Έγραψαν επιστολάς και με λέξεις συγκινητικάς όχι μόνον επεδοκίμασαν το περιεχόμενον του άρθρου, αλλά και έλαβον ηρωικήν απόφασιν και έκλεισαν τας τηλεοράσεις των, δοξάζοντας τον Θεόν, διότι απηλλάγησαν της βλαπτικής επιδράσεως της τηλεοράσεως. Το δε συγκινητικώτερον είνε, ότι ωρισμέναι εκ των αποφάσεων περί κλεισίματος της τηλεοράσεως ελήφθησαν εν οικογενειακώ συμβουλίω.
Επιστολαί αναγνωστών, οι οποίοι απεφάσισαν να κλείσουν τας τηλεοράσεις των, εδημοσιεύθησαν εις το δημοσιογραφικόν όργανον της Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης «Σάλπιγξ Ορθοδοξίας» (τεύχος 108/1977) και παρετέθησαν εις το παρόν τεύχος προ του άρθρου τούτου (σελ. 32-48). Αλλά και μετά την δημοσίευσιν των επιστολών, αν και έχουν παρέλθει έτη από της δημοσιεύσεως του άρθρου «Κλείστε τις τηλεοράσεις», λαμβάνω επιστολάς ατόμων, τα οποία τελευταίως έλαβον γνώσιν τούτου. Ιδού μία εκ των νεωτέρων επιστολών˙

  • «Σεβασμιώτατε,
    Ἔπειτα ἀπὸ τὸ χάλασμα τῶν τεσσάρων παιδιών μας ἀπὸ τὴν τηλεόρασι ἀπεφασίσαμε νὰ τὴν κλείσωμε. Διαβάσαμε καὶ τὴν σχετικὴ “Σπίθα”. Ἤδη τὰ παιδιά μας συνῆλθαν καὶ βρήκαν τὸν ἑαυτό τους. Διαβάζουν χριστιανικὰ βιβλία καὶ περιοδικὰ τὴν ὤρα ποὺ σπαταλούσαν ἄδικα στὴν τηλεόρασι. Τὸ σπίτι ξαναβρῆκε τὸν κανονικό του ρυθμό.
    Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὰ καλά σας λόγια. Σὰν εὐλογία περιμένομε τὸ δῶρο σας γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς τηλεοράσεως. Σᾶς εὐχόμεθα κάθε εὐλογία εἰς τὸ ἔργον σας.
  • Μετὰ σεβασμοῦ
    Γεωργία Σμυρνάκη»

Αλλά δεν έκλεισαν τας τηλεοράσεις μόνον αυτοί, οι οποίοι μας έγραψαν. Ως καλώς γνωρίζομεν, υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι δια διαφόρους λόγους δεν μας εγνώρισαν την απόφασιν των δια το κλείσιμον της τηλεοράσεως. Δυνάμεθα μετʼ ασφαλείας να είπωμεν, ότι οι χριστιανοί, οι οποίοι εξ αφορμής του άρθρου εκείνου της «Σπίθας» έκλεισαν τας τηλεοράσεις, ανέρχονται εις χιλίους.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.