Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ; «Τον Παπα να καταρασθε, αυτος θα ειναι η αιτια» (Αγιος Κοσμας ο Αιτωλος) – WHAT IS PAPISM? “Curse the Pope, for he shall be the cause” (St. Cosmas the Aeotolean)

date Απρ 19th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ;

«Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε, αὐτός θα είναι ἡ αἱτία» (Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός)

KLEBOYN THN PISTH MAS

 

Το «δίς εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», έλεγαν οι παλαιοί. Άν είναι ανόητον να την πάθει κανείς δυο φορές, το να πηγαίνει στό στομα του λύκου, ενώ προηγήθησαν όχι μία άλλο πολλές «ευκαιρίες» για να τον γνωρίση, και μάλιστα όταν δεν πρόκειται απλώς δια το άτομον. αλλά δι’ αυτό το έθνος, την ορθόδοξον πίστιν μας, την ψυχήν μας, η τοιούτη θεληματική εξαπάτησις συνιστά έγκλημα φοβερόν. Αποθνήσκει ένας Πάπας, γίνεται άλλος (και περίεργον πώς πεθαίνει, αφού κηρύσσεται θεός), καί Χριστιανοί Έλληνες δείχνουν ότι πολύ τους μέλει καί ούτε πολύ ούτε λίγο βούλονται να τον νομίσουν και ως ευργέτην! Το να λησμονούν τι έπαθον, ακόμη και να μη υποπτεύωντοι και προβλέπουν, για να πάθουν τα ίδια κοί χειρότερα, αυτή είναι η στρατηγική τών «εξύπνων» Ελλήνων; Μήπως είδον ποτέ είλικρινιαν εις τον καταχθόνιον παπισμόν, μήπως έπαυσέ ποτέ να είναι ο αιώνιος και αδιάλλακτος εχθρός του Ελληνισμού και της Όρθοδοξίας, μήπως άλλάξαν ποτέ αι κακούργοι διαθέσειες του καθ’ ημών;

Ιδιαιτέρως η Κύπρος, ήδη από την εποχήν της φραγκοκρατίας γνωρίζει την…καλωσύνην και τας «καλάς διαθέσεις» του παπισμού. Όταν μελετά κανείς τας τρομεράς πιέσεις και τα φοβερά δεινοπαθήματα πού υφίσταντο οι Κύπριοι από τούς παπιστἀς, κυριολεκτικώς κλαίει κοί φρίσσει. Όχι μόνον τας περιουσίας τους επήραν έδωσαν εις τους τιμαριούχους «ευγενείς» φράγκους, τους δε Κυπρίους έκαμαν δουλοπαροίκους των, αλλά και την πίστιν των «κατεπάτησαν, τας ορθοδόξους μητροπόλεις κατήργησαν και έκαμαν λατινικάς, και υποχρέωσαν τον κλήρον των λαών ν’ αναγνωρίσουν τον Πάπαν – άγιον πατέρα- αλλ’ αυτό τούς εχώριζεν από την Όρθοδοξίαν και τους λοιπούς Ορθοδόξους. Τόσo τρομεραί ήσαν αι πιέσεις των παπιστών, ώστε η επέλευσεις των τούρκων (1571) εθεωρήθη υπό των Κυπρίων λύτρωσις. Εάν ο αγροίκος ασιάτης ήτο περισοότερον βάρβαρος καί αἰμοβόρος, όμως άφηνε τουλάχιστον κάποιαν έλευθερία εις τα της πίστεως. Ενώ οι παπισταί φράγκοι όχι μόνον τα κτήματα των άλλο και την ψυχήν των εβούλοντο να κλέψουν! Ούτε οι σκύλοι δεν θα έκαμναν, όπως οι παπισταί κατά το Μαρτύριον των Αγίων Δεκατριών της Καντάρας, πού τούς έκαψαν ζωντανούς εις το κεντρον της Λευκωσίας καί ακολούθως έρριψαν πάνω εις τα Λείψανα των Άγιων πτώματα ίππων και χοίρων καί τα ξανάκαψαν!! Και αυτό είναι ένα απο τα πολλά βασανιστήρια των παππιστών εις τούς Χριστιανούς.

Άλλαξε ποτέ αυτή η…φιλάδελφος νοοτροπία, του Πάπα και των παπιστών; Δεν είναι πολύς καιρός, πού η επίσημος εφημερίς τής Αρχιεπισκοπής τούς εχαρακτήρισε «λύκους βαρείς» και με δριμείς λόγους τούς εκάκιζε και τους κατηγόρει: και τώρα οι λύκοι έγιναν αρνία και «αδελφοί», και άνθρωποι της εκκλησίας και της πολιτείας σπεύδουν ν’ αποδώσουν «τιμἀς» και ίσως περιμένουν απο αυτόν ωφελιμότητα! Σημειωτέον, ότι ουδέν άλλο ορθόδοξον κράτος ανεγνώρισεν, ως η Κύπρος, επισήμως τον παπισμόν, με κογκορδάτον, πρέσβη κλπ., όπερ είναι ύβρις κατά του Θεού και της Όρθοδοξίας. Και όσοι σέβοντοι τον θεόν καί την πίστιν των, ας συνειδητοποιήσουν περί τίνος πρόκειται καί διότι παρεχωρήθη να μας έλθουν τα κακά και να εξυπνισθούν δια να μη μας έρθουν τα χειρότερα.

Αντί να «συλλυπούνται» Χριστιανοί Έλληνες, ότι πέθανε ένας Πάπας, προτιμότερον να ελυπούντο ότι πέθανε αμετονόητος αδιόρθωτος αιρετικός και σύρει όπισθέν του εκατομμύριο ανθρώπους για να φτάσουν «στου σατανά την αγκαλιά, μάνα μαζί με τα παιδιά», όπως λέγει το περί αυτών ρητόν του λαού μας. Δεν έχουν ύπ’ όψιν των οι κληρικοί και λοιποί πού σπεύδουν να δείξουν «ενδιαφέρον» περί Πάπα, τι λέγει η Εκκλησία μας, τι λέγουν οι Άγιοι μας. ΄Η όλα τα καταπατούν; Οι Πατέρες μας λέγουν, ότι αφ’ ότου εξέπεσεν απο την ορθόδοξον πίστιν όχι μόνον «ποιμήν» και «αρχηγὀς» δεν είναι ο Πάπας αλλ’ ούτε πρόβατον υγιές, άλλο ψωρολέον χρήζον θεραπείας. Ό ‘Αγίος Μάρκος Ευγενικός διακηρύσσει «Πέπεισμαι ότι όσον μακρύνομαι Λατίνων, τοσούτον ένούμαι τη αλήθεια και τοις αγίοις πατράσι και τοις θεολόγοις της Εκκλησίας.» Άλλος Άγιος λέγει «Εάν συγκαταβήτε Λατίνοις, Χρίστος υμάς ουδέν ωφελήσει». Ο άγιος ιερομάρτυς και Ισαπόστολος Κόσμάς Αιτωλός (1779), ο όποιος επροφήτευσε πολλά θαυμαστά πού έγιναν εις τους καιρούς μας, επροφήτευσε και τούτο «Τον Πάπα να καταράσθε, αυτός θα είναι η αιτία.» Οι περιφρονούντες την Ορθόδοξιαν και τους Πατέρας της και θέλοντες να σχετίζωνται με Πάπαν και παπιστάς, ας ενθυμούνται τούς αφωρισμένους της Μ. Λαὐρας του αγίου Όρους, οι όποιοι συνελειτούργηοαν με τους λατινόφρονας και παπιστας (1274) και μετά θάνατον έμειναν άλυωτοι τυμπανιαίοι, τα νύχια και τα μαλιά των μεγάλωσαν υπέρμετρα ωσάν αγκάθια και έγιναν φρικιαστικόν θέαμα, πού όποιος τους έβλεπεν έμενεν ο τρόμος είς την ψυχήν του έφ’ όρου ζωής: δια τούτο τους έκρυψαν εις απρόσιτον σπήλαιον.

Τόσες φορές έπεχειρήθη ένωσις με τούς ποπιστάς, που πάντοτε επίδιωξις του Πάπα ήτο η υποδούλωσις και εξαφάνισις της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και πού τόσας φοβεράς ζημίας επροξένησαν εις το έθνος και την Εκκλησίαν και τάς ψυχάς. Με την ψευδένωοιν της Φερράρας—Φλωρντίας (1439), μήπως εβοήθησαν ο Πάπας τους Χριστιανούς Έλληνας; Πού δι’ αυτό επρόδωσαν την πίστιν των, ή μάλλον, όπως βεβαιώνουν οι Ιστορικοί, επέσπευσε την πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως και καταστροφήν του κράτους, την οποίαν αυτοί προητοίμασαν με τους θεομισίτους σταυροφορίας των; Τα παθήματα δεν θα μας γίνουν ποτέ μαθήματα; Άλλαξε λοιπόν η είναι δυνατόν ν’ αλλάξει ποτέ ό παπισμός; Πού, πότε και πως πορετηρήθη ποτέ τοιαύτη πρόθεσις; Τούναντίον η αιμοβορία και η δολιότης και σατανική πανουργία και άναισχυντια του «συγχρονίζονται» και δεν έχουν όρια. Κατά τον τελευταΐον μεγάλον πόλεμον οι παπισταί έσφαξαν λυσσωδώς 800.000 Ορθοδόξων εις την Κροατίαν τής Σερβίας και εγέμισαν κοφίνια με μάτια Ορθοδόξων πού ετύφλωσαν, ως καταγγέλλουν εις επίσημα βήματα Σέρβοι επίσκοποι.

Ο Πάπας διατάσσει τους δικούς του να φορούν ορθόδοξα ράσα εις την χώρα μας και να «εορτάζουν» τω Πάσχα συγχρόνως με τούς Ορθοδόξους διά προσηλυτισμών. Δια τους σκοπούς των, ευρίσκοντες όργανα «όρθοδόξους», επέτυχαν να εισαγάγουν το ημερολόγιόν των είς την Όρθοδοξίαν από του 1924, παρά την αντίδρασιν των ευσεβών, δια να διαιρέσουν τούς Ορθοδόξους και ώς «πρώτον βήμα», όπως τω ώνόμαοαν, δια -ένωσιν, πού όμως δεν θα είναι του Χριστού, αλλά του αντίχριστου. Διά τον παπιστικόν προσηλυτισμών στήνουν «σχολεία» των εις την πατρίδα μας—ωσάν να μη είμεθα άξιοι νά έχωμε σχολεία—δια να διαβρώσουν την πίστιν εις τάς ψύχος των παιδιών μας και δια τα όποιο πολλάκις εξεφράσθησαν δριμύτατα αυτοί πού σήμερον σπεύδουν να τους «τιμήσουν». Ποιὁν λόγον θα δώσουν οι γονείς πού στέλλουν τα παιδιά των εις τα τοιαύτα σχολείο, δια να τα χωρίσουν από τον Θεόν και θανατώσουν τάς ψυχάς των.

Καλό περιμένουν ο Χριστιανοί Έλληνες απο τον Πάπαν «τω θηρίον της Άποκαλύψεως», ή ύπονόμευσιν και εκμετάλλευσιν; Ας μη λησμονούμε την ιστορίαν και μη περιφρονούμε τους Πατέρας μας και ας εννοούμε – «ότι αι ήμεραι πονηραί εισι».

WHAT IS PAPISM?

“Curse the Pope, for he shall be the cause” (St. Cosmas the Aeotolean)

“To err twice is not of a wise man’s nature”, that ancients used to say. If it is foolish for one to suffer twice, to go into the lion’s den, when there preceded not one but many “opportunities” to get to know him, and indeed when it is not about simply an individual, but about the very nation, our orthodox faith, our soul, such-like willful deception constitutes a dreadful crime. One pope dies, another comes to be (and his death is a strange thing, since he is preached as being god), and Christian Greeks show by their words and behavior that he means a great deal to them, and more or less they want to think him to be a benefactor! For them to forget what they suffered, still not even to suspect and look ahead, so that they might suffer the same and worse things – this is the strategy of the “intelligent” Greeks? Perhaps they ever saw sincerity in underworld popery? Perhaps she ever ceased to be the eternal and incorrigible enemy of Hellenism and Orthodoxy? Perhaps she ever changed her evil-dealing dispositions against us?

Particularly Cyprus, already from the time of Frankish rule, knows the … goodness and the “good dispositions” of popery. When on studys the terrible pressures and the fearful extremely hard sufferings that the Cyprians were subjected to by the papists, literally one cries and is terrified. Not only did they take their properties and gave them to honorable “noble” Franks, and made the Cyprians their colonial slaves, but even their faith did they “trample underfoot, they abolished the orthodox metropolises and made latin ones, and forced the clergy and laity to recognize the Pope – holy father – but this separated them from Orthodoxy and the rest of the Orthodox. So horrible were the pressures of the papists, that coming of the turks (1571) was regarded by the Cyprians as liberation. If the savage asian was more barbarous and blood-thirsty, yet, nevertheless, he allowed some freedom with regard to matters of faith. While the papist Franks not only deliberated to steal the properties of the other, they even deliberated to steal their soul! Not even dogs would have done, as did the papists during the Martyrdom of the Holy 13 of Kantaras, whom they burned alive in the center of Lefkosia and following that threw over the Relics of the Saints the corpses of horses and swine and burned them again!! And this is one of the many tortures of the papists against Christians.

Has this … brotherly mentality of the Pope and the papists ever changed? It was not long ago, when an official paper of the Archdiocese characterized them as “ravenous wolves” and with harsh words showed their evil nature and accused them: and now the wolves became lambs and “brothers”, and people of the church and of the state hasten to render unto him “honors” and perhaps await from him…benefits! It is noteworthy, that no other orthodox nation recognized, as did Cyprus, papism officially, with a concordant, embassador etc., which is an insult, an hybris against God and Orthodoxy. And those that respect God and their faith, these people should become aware of what this issue concerns, and how it was permitted for evils to come upon us, and we should wake up so that worse things do not befall us.

Instead of Christian Greek “offering condolences”, on account of the death of a Pope, it would be preferable for them to lament that an unrepentant and uncorrectable heretic died, and is dragging behind him millions of people in order to reach “satan’s bosom, mother with children:, as the a saying of our people goes with regard to them. The clerics and the rest of the people who hasten to show “interest” concerning the Pope, do not know what our Church says, what our Saints say? Or they trample all underfoot? Our Fathers say, that since the very instant the fell and renagaded from the orthodox faith not only is the Pope not a “shepherd” and “Leader”, but neither is he a healty sheep, but lice-filled in need of therapy. Saint Mark Eugenicos declares “I am convinced that the more I distance myself from the Latins, that much more I unite with the truth and the holy fathers and the theologians of the Church.” [Elsewhere he says, “the Latins are not schismatics; they are heretics.” And, “flee from the latin-minded clergy as you would a poisonous snake.”] Another saint says “If you condescend to the Latins, Christ shall in no way benefit you.” The saint and sacred-martyr and Equal to the Apostles Cosmas the Aetolos (1779), who prophesied many marvelous things that came to pass in our times, prophesied this too “Curse the Pope, he shall be the cause.” Those disdaining Orthodoxy and Her Fathers, and wanting to be associated with the Pope and papists, shoul remember those of Megistis Lavra of Mount Athos who were excommunicated for concelebrating with the latin-minded clerics and the papists (1274), and after death their corpses remained as uncorrupted drums, their nails and hair grew beyond any normal degree, and looked like thorns and become a horrific sight, a sight which, whoever beheld their gruesomeness, terror would remain in their soul for life: for this reason the hid them in an unreachable cave.

So many times was the union with the papists endeavored, that every time the ambition of the Pope was the enslavement and extermination of Orthodoxy and of Hellenism, and which provoked so many fearful damages to the nation and the Church and the souls. With the false-union of Ferrara-Florentia (1439), perhaps the Pope helped the Christian Greeks? Which on account of this reason they betrayed their faith, or rather, as Historians affirm, they hastened the fall of Constantinople and the destruction of the nation, which they prepared with their god-hated crusades? Will not the sufferings ever become lessons to us? So have they changed or is it ever possible for popery to change? Where, when and how was such-kind of disposition ever observed? Quite the opposite, his bloodthirsty and beguiling and satanic cunningness and shamelessness are “modernized” and have no bounds. During the last World War the papists slaughtered rabidly 800,000 Orthodox in Serbia’s Croatia, and filled barrels with the eyes of the Orthodox they had blinded, as Serbian bishops declare from official seats.

The Pope orders his own to wear orthodox robes in our nations and to “celebrate” Pascha (Easter) at the same time with the Orthodox for proselytizing purposes. For their aims, finding “orthodox” instruments, they have succeeded in introducing the new calendar into Orthodoxy from 1924, despite the reaction of the pious faithful, so that they might divide the Orthodox and as a “first-step” as they called it, for union, which shall not be of Christ, but of the antichrist. For their papal proselytism they set up “schools” in our fatherland – as if we are not capable enough to have schools – in order to corrupt the faith in the souls of our children and for which many times those who hasten to “honor” them expressed themselves most harshly. What account shall the parents who send their children to such-kind of schools, so that they might separate the from God and murder their souls.

Do the Christian Hellenes await something good from the Pope “the beast of the Apocalypse”, or undermining and exploitation? We should not forget history and disdain our Fathers and we have to understand – “that the days are evil”.
____________

Christian Orthodox Periodical “He Soteria”, Sacred Monastery of the ALL-holy Ever-Virgin Mary, Lemesos. Those wishing to disseminate such-kind and other Orthodox pamphlets, write us and we shall send you

____________________________________

Χριστ. Ορθόδοξον Περιοδ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Ι. Μονή Παναγίας, Γερμασόγεια, Λεμεσού. 0ι επιθυμούντες να διανείμουν τοιαύτα και άλλα Ορθόδοξα φυλλάδια, ας γράφουν να τους στείλωμε.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.