Αυγουστίνος Καντιώτης“ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ„…

date Φεβ 16th, 2017 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«Xριστιανικὴ Σπίθα», Αὐγουστος 1962,αρ. φυλ. 251
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

“ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ„…

  • (Τὸ κύριον ἄρθρον τοῦ προηγουμένου φύλλου τῆς «Σπίθας» ὑπὸ τὸν τίτλον «ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ;» προὐκάλεσε διαταραχὴν μεταξὺ τῶν δημοσιογραφικῶν κύκλων. Ἐξ αφορμῆς σημειώματος μεγάλης πρωϊνῆς Ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδος ἠναγκάσθημεν νʼ ἀποστείλωμεν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν ἐκδότην, διαμαρτυρόμενοι διʼ ἄδικον κρίσιν. Τὴν ἐπιστολὴν ταύτην δημοσιεύομεν ὁλόκληρον πρὸς γνῶσιν τῶν ἀναγνωστῶν μας.
    Πάντως, ἐφʼ ὅσον τὸ Πολιτικὸν Γραφεῖον δὲν διαψεύδει τὴν εὐρύτατα διὰ τῶν ἐφημερίδων κυκλοφορήσασαν φήμην ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος βλασφημεῖ τὰ Θεῖα, τὸ θέμα τοῦτο παραμένει ἐκκρεμὲς καὶ ὁ εὐσεβὴς λαὸς θλίβεται διὰ τὴν ἀπάθειαν, μετὰ τῆς ὁποίας οἱ ἐν τέλει ἀκούουν τὴν φρικτὴν κατηγορίαν. Θὰ μείνουν ἄρά γε ἀπαθεῖς, ὅταν διὰ τὰς φρικτάς μας βλασφημίας ἠ γὴ τῆς Ἑλλάδος σιεσθῆ ἐκ θεμελίων διὰ σεισμοῦ τινός…;).

Μια απαντησις

Πρὸς τὸν ἀξιότιμον κ. Χ.Δ. Λαμπράκην
ἐκδότην τῶν Ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων«Βῆμα» καὶ «Νέα»
Ἐνταῦθα
Εἰς τὸ φύλλον τῆς 18-8-62 τοῦ «Βήματος» καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν Σημειωμάτων ὑπὸ τὸν τίτλον «Παραδοξολογίαι» ὑμέτερος συντάκτης ἐδημοσίευσεν ἀρθρίδιον, διὰ τοῦ ὁποίου χαρακτηριζόμεθα ὡς θορυβοποιὸς ἱερωμένος, θορυβώδης ἱεροκῆρυξ, ἀνόητός τις καὶ παραδοξολόγος, ὅστις προτείνει πράγματα «αὐτόχρημα γελοῖα», ἀφορμὴ δὲ τῆς δημοσιογραφικῆς ταύτης ἐπιθέσεως ὑπῆρξεν ἡμέτερον ἄρθρον δημοσιευθὲν ἐν τῶ ὑπʼ ἀριθμ. 250 φύλλω τῆς «Σπίθας» ὑπὸ τὸν τίτλον «ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ;».
Σᾶς ἐσωκλείω, ἀξιότιμε κ. Λαμπράκη, τὸ φύλλον τῆς «Σπίθας» καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ κάμετε τὸν κόπον νὰ διαβάσετε τὸ κύριον ἄρθρον καὶ εἶμαι βέβαιος, ὅτι ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ἄρθρου δὲν θὰ κατελήγετε εἰς τὰς κρίσεις, εἰς τὰς ὁποίας κατέληξεν ὁ συντάξας τὸ ἀνωτέρω σχόλιον τῆς Ἐφημερίδος. Εἶμαι βέβαιος, ὅτι ὁ συντάκτης δὲν ἐδιάβασε τὸ ἄρθρον, ἀλλʼ ἠρκέσθη εἰς μίαν περίληψιν τοῦ ἄρθρου, δημοσιευθεῖσαν εἰς ἄλλην ἐφημερίδα, περίληψιν διαστρεβλώνουσαν τὰς ἐννοίας τοῦ ἄρθρου. Ἐὰν ὁ ἄγνωστός μοι συντάκτης ἐδιάβαζε τὸ ἄρθρον μας καὶ εἶχεν ἐν ἑαυτῶ ὀλίγην πίστιν, δὲν θὰ ἔγραφεν ὅ,τι ἔγραψεν, ἀλλὰ θὰ συνεμερίζετο καὶ αὐτὸς τὸ αἴσθημα τῆς λύπης καὶ τῆς ἀγανακτήσεως ποὺ αἰσθάνεται πᾶς εἰς Θεὸν πιστεύων Ἕλλην, ὅστις εἰς τὰς πολιτικὰς ἐφημερίδας πολλάκις ἔχει διάβάσει, ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς βλασφημεῖ. Ἰδίως δὲ ὑμέτεροι χρονογράφοι καὶ σκιτσογράφοι παρουσιάζουν κατὰ τὸν παραστατικώτερον τρόπον τὸν Πρωθυπουργὸν βλασφημοῦντα. Ἐξ αὐτῶν θὰ ἠδυνάμεθα νʼ ἀπαρτίσωμεν μίαν ὡραίαν ἀνθοδέσμην διὰ τὸ γραφεῖόν σας!
Αἱ ἐφημερίδες σας λοιπόν, ἀξιότιμε κ. Λαμπράκη, μὲ τὰ σκίτσα των καὶ τὰ χρονογραφήματά των ἐδημιούργησαν παρὰ τῆ κοινῆ γνώμη τὴν πεποίθησιν, ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς βλασφημεῖ τὰ Θεῖα καὶ ὅτι οἱ Ὑπουργοὶ πρὸ τῶν φρικτῶν ὕβρεων καὶ βλασφημιῶν του φεύγουν προτροπάδην φράσσοντες τὰ ὦτα. Καὶ τώρα ἡ πρωϊνή σας ἐφημερὶς ἔρχεται ὑπεραμυνομένη τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ βεβαιοῦσα, ὅτι δὲν ἠκούσθη ποτὲ νὰ βλασφημῆ τὰ Θεῖα!! Προσπαθὼν δʼ ὁ συντάκτης σας νὰ δικαιολογήση τὰς ἐκ τοῦ στόματος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κατὰ τοὺς χρονογράφους καὶ σκιτσογράφους, ἐκτοξευμένας φρικτὰς βλασφημίας γράφει, ὅτι ταῦτα «ποιητικῆ ἀδεία» λέγονται. Ὥστε «ποιητικῆ ἀδεία» ἐπὶ ἔτη τώρα ὁ Πρωθυπουργὸς τοῦ μοναδικοῦ ἐν τῶ κόσμω Ὀρθοδόξου Βασιλείου παρουσιάζεται ὑπὸ τῶν ἐφημερίδων σας βλασφημῶν «Χριστοὺς» καὶ «Παναγίες»; Καὶ ἦσαν ὅλα ταῦτα ψευδῆ καὶ ἀνυπόστατα, λεγόμενα πρὸς διασκέδασιν τῶν ἀναγνωστῶν σας καὶ πολιτικὴν ἐκμετάλλευσιν; Τί νὰ εἴπη τις διὰ τὴν νοοτροπίαν ταύτην τῶν συντακτῶν σας;
Ἀναπαύει τὴν συνείδησίν σας, ἀξιότιμε κ. Λαμπράκη, τὸ «ποιητικῆ ἀδεία»; Ἀλλὰ τότε «ποιητικῆ ἀδεία» οἱ δημοσιογράφοι καὶ οἱ χρονογράφοι σας ἄς παρουσιάσουν μίαν ἡμέραν εἰς τὰ φύλλα σας, ὅτι κάποιον σημαῖνον πρόσωπον ἐκσφενδονίζει κατὰ τῆς μνήμης τοῦ μακαρίτου πατρός σας φοβερὰν ὕβριν, λέγων ὅτι ἦτο… Σᾶς ἐρωτῶ; Θὰ ἠνείχεσθε σεῖς, φιλόστοργος υἱός, ὅστις ὀφείλετε τὸ πᾶν εἰς τὸν ἀείμνηστον πατέρα σας ἀπὸ τῶν στηλῶν τῶν ἐφημερίδων σας νὰ ὑβρίζεται καὶ νὰ βλασφημῆται «ποιητικῆ ἀδεία» χυδαίως ἡ μνήμη τοῦ πατρός σας ὅστις ὑπῆρξεν ὁ ἱδρυτὴς τοῦ μεγαλυτέρου σήμερον ἐν Ἑλλάδι δημοσιογραφικοῦ συγκροτήματος; Εἶμαι βέβαιος, ὅτι πὺξ-λὰξ θὰ ἐξεδιώκετε ἐκ τοῦ Γραφείου σας τὸν ἀποπειρώμενον ἕστω καὶ διʼ ὑπαινιγμῶν, διὰ σκίτσου ἤ χρονογραφήματος νʼ ἀτιμάση τὴν ἱερὰν μνήμην τοῦ πατρός σας. Μόνον ὡραίας λέξεις, εὐώδη ἄνθη ἔχετε διὰ τὴν μνήμην τῶν γονέων σας. Καὶ καλῶς πράττετε. Μεγάλη, βλέπετε, ἡ τιμὴ τοῦ πατέρα σας, ἡ τιμὴ τῆς μάννας σας, ἡ τιμὴ ὅλων τῶν προσώπων ποὺ ἀγαπᾶτε καὶ ἐκτιμᾶτε ἐν τῶ κόσμω τούτω, ἀλλὰ ἡ τιμὴ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἶνε τόσον μικρὰ καὶ ἀσήμαντος, ὥστε ἐπιτρέπετε, κ. Λαμπράκη, εἰς τοὺς σκιτσογράφους σας διὰ στόματος τοῦ Πρωθυπουργοῦ «ποιητικῆ ἀδεία» νὰ τοὺς ἀτιμάζουν καὶ νὰ ρίπτουν τὰ τίμια ὀνόματά των εἰς τὸν βόρβορον φρικτῶν βλασφημιῶν. Βλασφημεῖτε, λοιπὸν τὸν Θεόν, «ποιητικῆ ἀδεία». Εὖγέ σας!
«Ποιητικὴ ἀδεία!». Ἔχετε, ὡς πληροφοροῦμαι, κάμει λαμπρὰς σπουδὰς ἐν Ἀμερικῆ καὶ ἐγνωρίσατε καλῶς τὸν πολιτισμὸν τῆς μεγάλης αὐτῆς χώρας καὶ ἐσπουδάσατε ἰδιαιτέρως τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον δημοσιογραφοῦν ἐκεῖ κορυφαῖοι δημοσιογράφοι. Σᾶς ἐρωτῶ καὶ περιμένω νὰ μοῦ δώσετε ἀπάντησιν. Εἴδατε ποτὲ εἰς ἐφημερίδα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν οἱ χρονογράφοι καὶ οἱ σκιτσογράφοι νὰ παρουσιάζουν τὸν Πρόεδρον νὰ βλασφημῆ τᾶ Θεῖα; Οὐδέποτε! Ὁ ἐκάστοτε Πρόεδρος τῶν Ἡνωμ. Πολιτειῶν, διακρινόμενος ἐπὶ θερμότητι θρησκευτικοῦ συναισθήματος, δὲν θὰ ἠνείχετο νὰ παριστάνεται ἐνώπιον τοῦ εὐσεβοῦς Ἀμερικανικοῦ λαοῦ ὡς βλάσφημος. Ὅλας τὰς γελοιογραφίας θὰ τὰς ὑπέμενεν, ἀλλʼ οὐδέποτε θὰ ἤθελε νὰ παρασταθῆ, ὅτι ἐν τῆ ἐνασκήσει τῶν καθηκόντων του βλασφημεῖ τὰ Θεῖα. Τὸ Πολιτικὸν Γραφεῖόν του θὰ διεμαρτύρετο ἀμέσως καὶ διʼ ὅλων τῶν Ραδιοφωνικῶν Σταθμῶν τῆς Ἀμερικῆς θὰ ἀπεκαλεῖτο κατάπτυστος συκοφάντης ὁ τολμῶν νʼ ἀποκαλέση βλάσφημον τὸν Πρόεδρον τῶν Ἡνωμ. Πολιτειῶν, ὅστις, ὡς γνωστόν, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του ὁρκίζεται ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Βίβλου καὶ προσεύχεται ἰδιωτικῶς καὶ ἐκκλησιάζεται δημοσία τὰς Κυριακὰς ὅπου ἄν εὑρίσκεται. Ὑπὸ τοιοῦτον κλῖμα πολιτικῶν ήθῶν ἄς ἐτόλμα ἐν Ἀμερικῆ σκιτσογράφος καὶ χρονογράφος νὰ κάμη πνεῦμα καὶ νὰ παρουσιάση τὸν Ἀνώτατον Ἄρχοντα βλασφημοῦντα. Ἀλλὰ δυστυχῶς εἰς τὴν χώραν μας, τῆς ὁποίας τὸ Σύνταγμα ἔχει ὡς κορυφὴν τὴν ἐπίκλησιν τοῦ ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τὴν Ὀρθόδοξον χώραν μας οἱ μὲν σκιτσογράφοι καὶ δημοσιογράφοι «ποιητικῆ ἀδεία» παριστάνουν τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος ἐκβάλλοντα ἐκ τοῦ στόματός του ἀκάθαρτον βόρβορον βλασφημιῶν, ὁ δὲ Πρωθυπουργὸς βλέπων ταῦτα εἰς τὰς ἐφημερίδας «καρφὶ δὲν τοῦ καίγεται», μᾶλλον δὲ θὰ γελᾶ καὶ θὰ καγχάζη καὶ θὰ δροσίζεται μὲ τὰς τοιαύτας σκιτσογραφίας σας. Διότι, δυστυχῶς, εἰς τὴν χώραν μας, ἔνθα ἕνας Σωκράτης ἐπὶ τῆ ὑπονοία καὶ μόνον ὅτι δὲν σέβεται τοὺς θεοὺς κατεδικάσθη εἰς θάνατον καὶ οὐδεὶς βλάσφημος ὄχι πολιτικὸς ἡγέτης δὲν ἠδύνατο νὰ εἶνε, ἀλλʼ οὐδὲ ὡς ἀθλητὴς νὰ λάβη μέρος εἰς ἀγῶνας, εἰς τὴν χώραν αὐτὴν τῆς πίστεως καὶ εὐλαβείας, ἐν τοῖς ἐσχάτοις χρόνοις τῆς καταπτώσεώς μας, τὸ νὰ βλασφημῆ τις θεωρεῖται ὄχι ἀτιμία καὶ ὅνειδος, ἀλλὰ… εἶδος ἀνδρισμοῦ, καθὼς λέγει καὶ χυδαῖον ποίημα τῶν «μπουζουκίων». Ἐὰν δὲν βλασφημῆτε», ἔλεγεν ἐκπαιδευτὴς ἀξιωματικὸς πρὸς τοὺς κατωτέρους βαθμοφόρους τῆς μονάδος του, «δὲν εἶσθε, βρέ, ἄνδρες, δὲν εἶσθε ἄξιοι νὰ διοικῆτε τὸν στρατόν»!!!
Ὑπὸ τοιοῦτον κλῖμα ἠθῶν, ὡς διαμορφοῦται ἐν τῆ Πατρίδι μας, ἡ βλασφημία ἔπαυσε πλέον νὰ θεωρῆται ἔγκλημα, ἀποτρόπαιον ἁμάρτημα, ξένον πρὸς τὴν εὐσέβειαν τοῦ γένους μας. Ἡ βλασφημία θεωρεῖται ἀνδρισμός, προσὸν ἡγέτου! Δὲν ἀποκλείεται ἐντὸς ὀλίγου μεταξὺ τῶν προσόντων τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου Βασιλείου μας νὰ εἶνε καὶ… ἡ ἱκανότης τοῦ βλασφημεῖν χυδαίως τὰ Θεῖα. Ἰδοὺ γιατὶ ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ὅστις διʼ ἄλλος μικροτέρας κατηγορίας ἐντόνως διαμαρτύρεται, διʼ αὐτὴν τὴν δεινὴν κατηγορίαν δὲν ἀγανακτεῖ καὶ δὲν ἠσθάνθη τὴν ἀνάγκην νὰ διαμαρτυρηθῆ καὶ νὰ εἴπη, ὅτι τὸν συκοφαντεῖτε, καὶ ἔρχονται τώρα τὰ δημοσιογραφικά σας ὄργανα χωρὶς ἐντροπὴν νὰ εἴπουν εἰς τὸ Πανελλήνιον, ὅτι «ποιητικῆ ἀδεία» παρουσιάζουν τὸν Πρωθυπουργὸν νὰ βλασφημῆ καὶ νʼ ἀποκαλοῦν τὸν διαμαρτυρηθέντα κατὰ τῶν βλασφημιῶν ἱεροκήρυκα ὡς θορυβοποιόν. Σεῖς ἀπὸ τῶν στηλῶν σας διὰ τὰ πλέον ἐλάχιστα καὶ μηδαμινὰ κοσμικὰ συμφέροντα δημιουργεῖτε τεράστιον θόρυβον, διὰ τὸν ὁποῖον ἕνας Σαίξπηρ θὰ ἔλεγεν, ὅτι θορυβεῖτε διὰ τὸ τίποτε, καὶ πῶς θέλετε ἡμεῖς κληρικοὶ νὰ σιωπήσωμεν διὰ τὰς φρικτὰς κατὰ τῶν Θείων βλασφημίας, αἱ ὁποῖαι εἰς τὴν ἀρχαίαν Πολιτείαν τῶν Ἀθηναίων ἐθεωροῦντο τὸ μέγιστον ἔγκλημα;
Σκιτσογράφοι ζωγραφίζοντες τὸν Πρωθυπουργὸν ἐξερευγόμενον βλασφημίας, Πρωθυπουργὸς ἀδιαφορῶν διὰ τὰς εἰς αὐτὸν ἀποδιδομένας βλασφημίας, συντάκται ἐφημερίδων ἀναισχύντως γράφοντες, ὅτι «ποιητικῆ ἀδεία» δύνανται νὰ ἐκχύνουν βόρβορον κατὰ τῶν Θείων, ἰδοὺ ἡ κοινωνικὴ σήψις, ἰδοὺ ἡ φοβερὰ ἀσυνέπεια τοῦ ἀστικοῦ καθεστώτος, ὅπερ διὰ τοῦ Συντάγματος καὶ ἐπισήμων τελετῶν καὶ ἐκδηλώσεων κηρύττει τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεόν, ἀλλʼ ἀφήνει τὸ ὄνομά Του νὰ κοπροκυλίεται εἰς τὰ στόματα τῶν πολιτῶν καὶ εἰς τὰς στήλας τῶν ἐφημερίδων του.
Σᾶς ἠνώχλησα πολύ, ἀξιότιμε κ. Λαμπράκη, μὲ τὴν ἐπιστολήν μου ταύτην. Ἀλλʼ ἐὰν ἔγραψα τὴν ἐπιστολὴν αὐτήν, τὴν ἔγραψα, διότι θέλω νὰ ἐλπίζω, ὅτι νέος σεῖς ἰσχυρὸς δημοσιογράφος οὐσιαστικῶς Δ]ντὴς ὁλοκλήρου συγκροτήματος Ἑλληνικῶν ἐφημερίδων, θέλετε ἐκτιμήσει τὴν διαμαρτυρίαν μας ταύτην, ἥτις ἐκφράζει τὸν πόνον καὶ τὸν πόθον χιλιάδων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἴδουν τὸν Ἑλληνικὸν Τύπον κινούμενον εἰς τὰ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τῆς θρησκευτικῆς ἐκείνης πίστεως, ἥτις ἀποτελεῖ τὴν ψυχὴν τοῦ Ἔθνους μας.

Μετὰ τιμῆς
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Ἱεροκῆρυξ
Ἐν Ἀθήναις τῆ 22α Αὐγούστου 1962

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.