Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMIA ZΩNTANH IΣTOPIA – Ο π. Αυγουστινος Ν. Καντιωτης την Κατοχη στην Κοζανη

date Νοέ 3rd, 2018 | filed Filed under: ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο

MIA ZΩNTANH IΣTOPIA

π. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης τὴν Κατοχὴ στὴν Κοζάνη

Πρόλογος τοῦ βιβλίου MIA ZΩNTANH IΣTOPIA Νο1
τῆς Ἀνδρ. Καπλάνογλου, ἐκδοσις 2003, σελ. 288

Mια Zωντ. Nο 1

υπ. π. Α.

Μιὰ ἱστορία ἀπὸ ἕναν κήρυκα τοῦ θείου λόγου, ἀπὸ ἕναν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ, στὴν πρωτεύουσα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας.
Μιὰ ζωντανὴ ἱστορία ἑνὸς μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτου καὶ ἐθνικοῦ εὐεργέτου τῆς Κοζάνης, ποὺ ἐκτυλίχθηκε τὰ μαῦρα χρόνια τῆς Κατοχῆς.
Μιὰ ἱστορία ποὺ δὲν λησμονεῖται ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, στὸ πέρασμα τῶν ἐτῶν. Μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ σεβασμὸ στέκεται δίπλα στὸ ταπεινὸ ὄργανο τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὡς ἄγγελος Θεοῦ ἦρθε στὴν πόλι, τὶς πιὸ δύσκολες στιγμὲς τοῦ πολέμου. Τότε, ποὺ ἡ μπότα τῶν Γερμανῶν καταπατοῦσε τὰ Ἑλληνικὰ ἐδάφη, ἀποδεκάτιζε τὸν πληθυσμὸ τῆς Μακεδονικῆς γῆς, κατέκαιε τὰ χωριὰ τῆς Πατρίδος. Τότε, ποὺ ἡ μαύρη ἀγορὰ ὠργίαζε, ἡ πεῖνα, οἱ ἀρρώστιες καὶ ὁ θάνατος ἅπλωναν ἀπειλητικὰ τὰ μαῦρα φτερά τους πάνω ἀπὸ τὴν πόλι τῆς Κοζάνης. Τότε, ποὺ «ὅλα τά ᾿σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά», ὁ π. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης στάθηκε ὄρθιος. Ἔγινε φύλακας ἄγγελος τῆς πόλεως, ἔγινε προστάτης τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων. Ἔγινε στοργικὸς πατέρας τῶν προσφύγων καὶ ὀρφανῶν. Πάλεψε μὲ τοὺς μαυραγορῖτες καὶ τοὺς ἀσπλάχνους πλουσίους. Ἔγινε τὸ ξυπνητήρι τους. Συκοφαντήθηκε καὶ διαβλήθηκε. Ἔφτασε πολλὲς φορὲς μέχρι τὰ Γερμανικὰ ἀποσπάσματα, ἀλλὰ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τὸν ἔσῳζε. Ὕψωσε τὴν σημαία τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης. Πάλεψε στῆθος μὲ στῆθος μὲ τὸν κατακτητή. Καὶ νίκησε.
Μιὰ ὁλοζώντανη ἱστορία τοῦ Γέροντος ἐπισκόπου τῆς Φλωρίνης, ποὺ καὶ στὰ 97 του χρόνια μὲ συγκίνησι θυμᾶται τὴν Κοζάνη καὶ τοὺς ἀνθρώπους της.
Μιὰ ζωντανὴ ἱστορία, μιᾶς ὁλοζώντανης μορφῆς, ποὺ ἔπαιζε κορώνα γράμματα τὴν ζωή του, καὶ ὅμως ἔφθασε σὲ βαθὺ γήρας καὶ παραμένει στὴν Στρατευόμενη Ἐκκλησία, γιὰ νὰ διαλαλῇ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ.
Μιὰ ζωντανὴ ἱστορία, ποὺ τὴν διηγεῖται ὁ ἴδιος ὁ π. Αὐγουστῖνος. Τὰ λόγια του, ποὺ παραθέτω στὴν συνέχεια αὐτούσια, εἶνε ἄλλοτε ἀπὸ κηρύγματα τοῦ ἄμβωνος, ποὺ δείχνουν τὴν δύναμι τῆς ἀγάπης, ἄλλοτε ἀπὸ μαθήματα ἁγιογραφικῶν κύκλων, ἀνδρῶν, ποὺ δείχνουν τις θυσίες τῶν ἐκλεκτῶν του συνεργατῶν, τοὺς ἀφανεῖς ἐκείνους ἥρωες τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, ποὺ σὲ χρόνια δύσκολα στάθηκαν δίπλα του καὶ προσέφεραν τεράστιο κοινωνικὸ ἔργο, καὶ ἄλλοτε σὲ ἱεραποστολικὲς συγκεντρώσεις γυναικῶν, ὅπου διδάσκει τὴν ἐνεργὸ ἀγάπη ἑνὸς λαοῦ, ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔσωσε ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς πείνας πολλὲς ψυχές.

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ἀπολαμβάνει κανεὶς τὶς διηγήσεις τοῦ Γέροντος, εἶνε στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς του. Ἔχοντας γύρω του συγκεντρωμένα ὅλα τὰ στελέχη στὸ κιόσκι, στρώνει πνευματικὴ τράπεζα, μὲ ποικιλία ἐδεσμάτων. Συνοδευόμενος πάντοτε ἀπὸ τὸν π. Ἱερόθεο Κοκονό, τὸν πνευματικὸ πατέρα τῆς Κατασκηνώσεως, δίνει συμβουλὲς πολύτιμες, ἀπαντᾷ σὲ ἀπορίες στελεχῶν, κάνει ὁ ἴδιος ἐρωτήσεις γιὰ νὰ μᾶς δώσῃ ἀφορμὴ καὶ νὰ ἐλέγξῃ τὶς γνώσεις μας. Παιδαγωγὸς θαυμάσιος, ποικίλλει τὴν τροφὴ στὴν πνευματικὴ τράπεζα, μὲ διάφορες ἱστορίες καὶ ἀνέκδοτα, πολὺ διδακτικά. Ἀνοίγει τὸ βιβλίο τῶν ἀναμνήσεών του καὶ διηγεῖται ζωντανὲς ἱστορίες ἀπὸ τὴν περιπετειώδη ζωή του πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς ζωντανῆς ἱστορίας τοῦ π. Αὐγουστίνου, ποὺ φυλάσσεται αὐτούσια σὲ κασέττες καὶ ἔχει σχέσι μὲ τὴν Κοζάνη, θὰ παραθέσω ἀπομαγνητοφωνημένη στὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίο. Ἀντλῶ ἀπὸ ὅλες τὶς πηγές, ὅπου καὶ ἐὰν τὴν βρῶ, γιὰ νὰ κάνω κοινωνοὺς τῆς πνευματικῆς τραπέζης καὶ ἄλλους ποὺ ἐκτιμοῦν τὸν π. Αὐγουστῖνο καὶ θὰ εἶχαν τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὸ στόμα του θαυμαστὲς διηγήσεις.
Στὴν πνευματικὴ αὐτὴ τράπεζα εἶνε καλεσμένοι ὅλοι, καὶ ἰδιαίτερα ὁ λαὸς τῆς Κοζάνης, ποὺ ἔμεινε δίπλα του σ’ ὅλη τὴν περιπετειώδη ζωή του.
Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔγινε ποιμενάρχης τῆς Φλώρινας καὶ ἀγαπήθηκε ἀπὸ τὸν ποίμνιό του, ἀλλὰ παρέμεινε καὶ πνευματικὸς πατέρας τῆς Κοζάνης. Μὲ εὐγνωμοσύνη ὁ λαὸς τῆς Κοζάνης ἀναφέρει τὸ ὄνομά του καὶ ἐκεῖνος τὸ γνωρίζει. Ὅταν κάποτε τοῦ εἶπα πῶς ἐκφράζονται γι’ αὐτὸν οἱ Κοζανῖτες, ἀπήντησε·
―Ἔ! τὸ ξέρω, ὅτι ἡ Κοζάνη μὲ ἀγαπᾷ.
Ἂς δοξάσωμε, λοιπόν, τὸν Θεό, γιὰ τὸν ἐργάτη αὐτὸ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἂς ἀκούσωμε, στὴν συνέχεια, τί ἔχει νὰ μᾶς διηγηθῇ ὁ Γέροντας.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.