Αυγουστίνος Καντιώτης«ΤΟ ΣΛΑΒΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΨΕΥΤΟΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ» Αγωνιστικη ομιλια στο Αμυνταιο 21.7.2019 (βιντεο). 2. Τελευταιο αποσπασμα απορρητου εμπιστευτικης επιστολης του 1943. Περιεχεται στο βιβλιο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με τη δρασι του ιεροκηρυκα Αυγουστινου Καντιωτου τα χρονια της Κατοχης στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1942-46)». Το βιβλιο μοιραστηκε δωρεαν ως ευλογια του αειμνηστου Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου στους παρευρισκομενους

«ΤΟ ΣΛΑΒΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ

ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΨΕΥΤΟΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ»

Αγωνιστική ὁμιλια στο Αμυνταιο την Κυριακή 21.7.2019, τοῦ ἀξιωτικοῦ ε.α, οικονομολόγου, συγγραφέα Δημήτριου Βαλασίδη

Την ἐκδήλωση οργάνωσε ὁ ἀκομμάτιστος Ελληνορθόδοξος Σύλλογος Ἱερός Λόχος

———-

———

2. ΥΜΝΟΣ Σ᾽ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΦΥΛΑΓΕ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΕ Η ΑΓΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Στο τέλος τῆς ὁμιλίας μοιράστηκε δωρεαν ὡς εὐλογία τὸ βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μὲ τὴ δρᾶσι τοῦ ἱεροκήρυκα π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς (1942-46) στὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Παραθέτουμε τὸ τελευταῖο ἀπόσπασμα της ἀπόρρητης ἐμπιστευτικῆς ἐπιστολὴς πού ἔστειλε ὁ διοικητης τῆς ἀστυνομίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΣ, στὶς 26.2.1943. Εἶναι ἕνας ὑμνος γιὰ τὴ μεγάλη προσφορά τοῦ νεαροῦ τότε ἱεροκήρυκα π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στὸν λαό τῆς Φλώρινας, ποὺ ἦταν κάρφος στα μάτια τῆς ἄγριας Βουλγαρικῆς προπαγάνδας. Ζητεῖ ὡς ἀναγκαία την παραμονή τοῦ ἱεροκήρυκα στην πόλι.

 • «…Ὁ θεόπεμπτος οὗτος ἀνὴρ πληροῖ ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος τὰς εὐχὰς ὅλων τῶν πολλαπλῶν ἀκροατῶν του ἀπὸ κρυφὸν δέος καὶ μυστικὴν ἀόριστον θρησκευτικὴν ταραχὴν καὶ ἐνσαρκώνει τὴν θείαν σκέψιν εἰς τὰ ὑψηλὰ καὶ καλλιτεχνικὰ δημιουργήματά της, μὲ τὴν μελιστάλακτον διδασκαλίαν του.-
  Ὁ θεόφραστος οὗτος ἀνὴρ προσπαθεῖ πολυσχιδῶς νὰ ἑνώσῃ τὴν διαχωρισμένην ἐνταῦθα κοινωνίαν εἰς διάφορα Ἐθνικὰ τμήματα, καὶ ἐν πολλοῖς τὸ ἐπιτυγχάνει, διότι εἶναι σοφὸς κυβερνήτης τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ ἀξιόπιστος καθηγητὴς τῶν ἄλλων.-
  Ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θεοπρεποῦς Καντιώτου κηρύσσεται καθημερινῶς ἐνταῦθα τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, σφυρηλατοῦνται τὰ ἀνώτερα Θρησκευτικὰ καὶ Ἐθνικὰ ἰδεώδη καὶ γαλβανίζεται ἡ θέλησις καὶ τῶν ἀσθενικῆς ἀκόμη συνειδήσεως ἀνθρώπων εἰς τὴν πίστιν τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας καὶ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Ἑλληνικῆς ἰδέας εἰς τὴν ἀκραίαν ταύτην Ἑλληνικὴν γωνίαν, ἔνθα ὁ ἀγὼν τῶν ἰδανικῶν τούτων γίνεται σφοδρός.-
  Ὁ θεόπνευστος Αὐγουστῖνος ἵδρυσε Κατηχητικὰ Σχολεῖα ἐνταῦθα καὶ διδάσκει νυχθημερὸν καὶ συστηματικῶς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, εἰς ἃ προσέρχονται μορφωμένοι καὶ ἀμόρφωτοι, πλούσιοι τε καὶ πένητες καὶ κατηχοῦνται, οὐ μόνον τὸ φῶς καὶ τὴν ἀγάπην, ἀλλὰ καὶ τὰς Ἐθνικὰς ἀληθείας.-
  Ὁ καλοποιὸς τῶν γλυκυτέρων καὶ ζωηροτέρων πατριωτικῶν κηρυγμάτων οὗτος Ἱεροκήρυξ ἐνεφανίσθη ἐν τῇ κοινωνίᾳ ταύτῃ ὡς ἐμψυχωτὴς καὶ ἀναβαπτιστὴς τῆς ἐκ τῆς πολεμικῆς λαίλαπος χαλαρωθείσης χριστιανικῆς καὶ πατριωτικῆς συνειδήσεως τῶν πολιτῶν, καὶ ἀδιάφορος πρὸς πάντα κίνδυνον καὶ προβαλλόμενον ἐμπόδιον χωρεῖ πρῶτος εἰς τὸν Ἐθνικὸν καὶ Θρησκευτικόν του δρόμον.-
  Κατὰ τὰ κηρύγματα τοῦ σκαπανέως τούτου τῶν τοῦ Θεοῦ ἀληθειῶν οὐδεὶς τῶν πολιτῶν περιφέρεται ἀσκόπως ἐν τῇ πόλει καὶ κατὰ τὰς κωδωνοκρουσίας τῆς ἐκκλησίας μία ἐπῳδὸς ἀκούεται: «Πᾶμε εἰς τὸν Καντιώτην!». Πάντες προσέρχονται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἵνα παρακολουθήσουν τοῦτον, ὡς νὰ ἕλκωνται ὑπὸ κάποιας ἀοράτου δυνάμεως.-
  Τὸν θεόκλητον Αὐγουστῖνον ἐγνώρισαν ὅλοι, νέοι, μικροί, μεγάλοι, καὶ μὲ περισσὴν προθυμίαν ἐφαρμόζουν τὰς διδαχάς του.-
  Τὸ θεάρεστον ἔργον τοῦ εὐρυμαθεστάτου τούτου κληρικοῦ συνεχίζεται καὶ ἔσχε τοσαῦτα Ἐθνικὰ ἀποτελέσματα ἐνταῦθα, ὥστε νὰ θεωρῆται παρὰ πάντων ἀπαραίτητος διὰ τὰς παρούσας περιστάσεις ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.-


Κατόπιν τούτου παρακολουθοῦντες καὶ ἡμεῖς μὲ θαυμασμὸν καὶ ἀπόλυτον ἱκανοποίησιν τὴν μεγίστην ταύτην Ἐθνικὴν ἐργασίαν τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροκήρυκος, κρίνομεν σκόπιμον καὶ παρακαλοῦμεν ὅπως ἡ ἐργασία του αὕτη ἐκτιμηθῇ προσηκόντως.-

 • Ὁ Διοικητὴς τῆς Διοικήσεως
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΣ
  Ταγ/ρχης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
1) ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
2) ΓΕΝΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
α) Διεύθυνσιν Χωροφυλακῆς
β) Ἐπιθεώρησιν Νομαρχιῶν
3) ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΔΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – (Γραφ. Εἰδικῆς Ἀσφαλείας

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.