Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ MHTΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (Απο το ιστολογιο: www.fotgrammi.gr)

date Μαι 22nd, 2020 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ MHTΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΚΑI ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΄21

ΣΠΑΝΙΟ VIDEO 18.3.1964

https://www.youtube.com/watch?v=G-i_07XHBZk&feature=youtu.be                                    

https://www.fotgrammi.gr/work/σεβασμιωτατοσ-πρωην-φλωρινησ-κυροσ-α/

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ»

(Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

1.ἈκολουθοῦμEN-MESO-SKORPIONε τὸν ἀετὸν τῆς ἀντικειμενικότητος Ἰωάννη Χρυσόστομο: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομε» τὸν πιστὸν μιμητὴ αὐτοῦ σύγχρονο Γέροντα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης, ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτη, ὁποῖος ἐπαναλάμβανε τὰ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου θέτοντας κάποιον περιορισμόνἐλεγκταὶ μὲν ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματισταί», διότι ἀπὸ τὶς ἄπειρες ταλαιπωρίες καὶ γελοιοποιήσεις ποὺ ὑφίστατο ἐν λόγῳ ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας εἶχε τρομερώτατες καταπογοητεύσειςἀπὸ ὅλους τοὺς ἰθύνοντας, ἰδιατέρως δὲ ἀπὸ τοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας!!!!!……

2.Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν θέλομε νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὰ ὅσα τελικῶς ἀναγκάσθηκε νὰ πῆ ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἰς τὸ θέατρον «Ἀκροπόλ», ὅπου εἶχαν «σαρδελοποιηθῆ» ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μέχρι τὴν ὁδὸ Κοραῆ, ἔμπροσθεν τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης μέχρι καὶ Ἀκαδημίας – στὸ ἄνω μέρος ἐπὶ τῆς Ἱπποκράτους πολλὲς δεκάδες χιλιάδες ἀκροατῶν!!!!!……

3. Δὲν θέλομε νὰ ρίχνωμε λάδι στὴ φωτιὰ καὶ νὰ τὰ ἐκμεταλλεύωνται ὁ συρφετὸς τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων ποὺ συνεργάζονται στενώτατα μὲ ἰθύνοντας τῆς Ἐκκλησίας, «…., ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου». (Β’ Τιμόθεον 3, 1-5), διότι ἀργὰ ἤ γρήγορα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀρχίσῃ νὰ ἐξυγιαίνεται καὶ θὰ ἀπομακρύνωνται αὐτὰ τὰ τρισάθλια ὑποκείμενα ποὺ ἀνήκουν σὲ ἐκκλησιαστικὲς φατρίες καὶ θὰ δοξασθῇ οὐσιαστικὰ ἡ Ὀρθοδοξία μας!!!!!……

ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 14.8.2018

1.Ὅπως ἔχομε ἀνακοινώσει σὲ ἑκατοντάδες Μητροπολίτας, Σεβασμιωτάτους, Πανοσιολογιωτάτους Θεοφιλεστάτους, Ἡγουμένους, Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρόπους, Πρωτοσυγκέλους, Πρωτοπρεσβυτέρους καὶ λοιποὺς καὶ λοιπούς, ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 2018 μέχρι καὶ 14 Αὐγούστου 2018 ἐμφανιζόταν ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀείμνηστος πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης καὶ μᾶς ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς κάθε ἡμέρα: «Μὴ ἀποκάμετε, μὴ ἀποθαρρύνσθε, νὰ ἐπιμείνετε, μὴ πτοεῖσθε, μὴ σᾶς κυριεύσει ἀβελτηρία καὶ ἀκηδία, ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του, θὰ νικήσετε».

2. Τὴν 14.8.2018 βιώσαμε τὴν ἀναβλάστησιν ἑνὸς κορμοῦ κούφιου καὶ πλήρως ἀπεξηραμένου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο εἰς τὴν ἕδρα τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τοποθετημένος παραπλεύρως τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Γιάτρισσας, δωρεᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ Σωματεῖο τὸ ἒτους 2011.

3. Γνωρίζοντες, αὐτὸν τὸν ἀνεπανάληπτον ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ ὅλες τὶς ὄψεις, ἀναμένομε νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ θαῦμα του, διότι τὴν βλάστησιν τοῦ κούφιου καὶ θεόξερου ξύλου, τὴν εἴδαμε ὅλοι.

4. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ ἑκατοντάδες ρασοφόροι πρὸς τοὺς ὁποίους ἐμεῖς ἀπευθυνθήκαμε, ἵδρωναν τὰ αὐτιά τους τόσο πολὺ καὶ δὲν καταδέχθηκε οὔτε ἕνας – ἐφαρμόζοντες τά: «…ἀγρὸν ἠγόρασα….» – νὰ προσέλθῃ νὰ βεβαιωθῇ περὶ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Φοβήθηκαν μήπως τὰ ἱδρωμένα αὐτιά τους πάθουν ψύξιν καὶ ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον ἐπαναλάμβανε: «….ἐρωτῶ σέ, ἔχε μὲ παραιτημένο…»!!!.

5. Τὸ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ αὐτὸ ΓΕΓΟΝΟΣ δημοσιεύθηκε, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἁγ. Ὄρους, εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 76 σελίδες 59 – 62, ὀπισθόφυλλον καὶ ἐξώφυλλον, ὡς συνημμένως .

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.Οἱ γράφοντες αὐτὲς τὶς πενιχρὲς γραμμὲς ἐκάκιζαν σφόδρα τὸν ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου πρώην Μητροπολίτην Φλωρίνης κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτη, διότι ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττική, ὅπου διαβιεῖ ἄνω τοῦ 50% τῶν Ἑλλήνων καὶ μετέβει εἰς τὴν ἄγονη περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα, τὴν Πτολεμαΐδα καὶ μικρὲς πόλεις, ὅπου ὠργίαζε ἡ σλαβικὴ ποδηγεσία.

Εἰς τὴν Ἀττικὴν εἶχε ἐγκαθιδρυθῆ εἰς τὶς καρδιὲς ὅλων τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὡς Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἐθνάρχης καὶ οἱ περισσότεροι τῶν εὐλαβῶν ἦσαν διατεθειμένοι νὰ θυσιασθοῦν γιά «τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία».

2. Τώρα ὅμως βλέπομε, ὅτι τὸν ἀδικούσαμε σφόδρα καὶ πιστεύομε ὅτι ἦταν ὄργανο τῆς Θείας Προνοίας νὰ σωθῇ ἡ Ἑλληνικὴ Μακεδονία. Διότι ἐκεῖ ὠργίαζαν οἱ σλαβόφωνοι και ἐὰν δὲν ἐθηριομαχοῦσε ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος, διὰ 43 περίπου χρόνια, ὄχι μόνον τὴν Κεντρικὴν Μακεδονίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν Χαλκιδικὴν μέχρι τὸν Ἀξιὸν ποταμόν, θὰ τὰ εἴχαμε χάσει. Καὶ ἀνατολικότερα τοῦ Ἀξιοῦ θὰ ὠργιάζαν, οἱ ἕτεροι σλαβόφωνοι, οἱ Βουλγαρόφωνοι – Βούλγαροι τοῦ Πυρῆνος. Καί ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη θὰ εἶχε ἑνωθῆ μὲ τὴν Δυτικὴ Θράκη, ὁπότε τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων θὰ εἶχαν ὑλοποιηθῆ πρὸ πολλῶν δεκαετιῶν. Θὰ εἴχαμε τεράστια προβλήματα, θὰ ἀφηνίαζαν οἱ πολιτικοί μας μὲ τὶς ἀκραῖες ἀπάτριδες συμπεριφορές τους. Εὐχαρίστως θὰ ἐδέχοντο ὄχι μόνον τὶς συρρικνώσεις τῶν κοινωνικῶν κατακτήσεων ἀλλὰ καὶ τῆς πατρίδος μας.

3. Τώρα ἔχουν ἐπικρατήσει ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ Μαρξισμοῦ, ὅπως μᾶς τὶς προεῖπε ἡ τότε πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κυρία Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη τὴν 12η Μαρτίου τοῦ 2006 κατὰ τὴν ὁρκομωσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια. Δηλαδή, ὅτι ὅλες οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις διὰ τὶς ὁποῖες ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος πᾶνε χαμένες. Πειθήνια ὄργανα καὶ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐξωμοτοῦν συνεχῶς.

(ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=VCuxEGKJXRQ)

4. Ὅπως ἐγράψαμε στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», θὰ ἔπρεπε ἤδη οἱ Περιφερειάρχες, αἱρετοὶ καὶ ὑπὸ τῆς πολιτείας διοριζόμενοι, τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ ὅλοι οἱ Δήμαρχοι νὰ ἀνεγείρουν ἀδριάντες τοῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ σὲ κάθε ὁδικὸν κόμβον ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν Φλώρινα καὶ νὰ τὸν ἀνακηρύξουν ὡς ἀνεξίτηλον ὁλοκαύτωμα καὶ σωτῆρα τῆς Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Μακεδονίας.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΟΙ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΜΑ

1.Μὲ τὴν εἴδησιν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θὰ μετέβαινε νὰ ἐνθρονισθῇ εἰς τὴν Φλώρινα, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοὶ μετέφεραν εἰς ἔμπρακτον ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης των τάπητες καὶ ἑκατέρωθεν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθοδέσμες στοὺς δρόμους ποὺ θὰ διήρχετο, ὅπως τὸ Εὐαγγέλιον διηγεῖται γιὰ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν, ὅτι ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ ἀντηχοῦσε ὁ αἶνος : «Ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ»!!!!….

2. Ἄλλους, ὅμως, χαιρέκακους καὶ ἀνθρώπους τοῦ Σατανᾶ, ὅπως οἱ γραμματεῖς, οἱ φαρισσαῖοι καὶ οἱ ὑποκριτὲς καὶ οἱ σύχρονοι Ἰοῦδες, τοὺς εἶχε τόσον πολὺ κατακυριεύσει ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Διάβολος καὶ οἱ λεγεῶνες αὐτοῦ, ὥστε βυσσοδομοῦσαν ἐναντίον του, ὅπως μὲ τὸ νά, «ψοφήσῃ ἡ γίδα τοῦ γείτονα»!!!!!…..

Ἀντὶ νὰ παρακαλέσουν τὸν μέγιστον δωροδότην, φιλάνθρωπον καὶ φιλεύσπλαχνον Θεὸν νὰ τοὺς δώσῃ καὶ εἰς αὐτοὺς κάποια δυνατότητα νὰ μιμοῦνται τὸν Αὐγουστῖνο, ἀπεναντίας τὸν ἐσπίλωναν παντοιοτρόπως:

Α) «Ἀοῦ δὲν τὸ κάνω ἐγώ, νὰ μὴ τὸ κάνει κανένας»,

Β) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14),

Γ) «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5),

Δ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).

3. Μετὰ τὴν ἐνθρόνισίν του δὲν κατακυριεύθηκε ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Σατανᾶ γιὰ νὰ λέγῃ καὶ πιστεύει ὅτι εἶναι ἴσος μὲ τὸν Θεό, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀμέσως ἐπώλησε τὴν Mercedes τῆς Μητροπόλεως. Ἀγόρασε ἕνα φορτηγό, στὸ ὁποῖο ἐφόρτωνε τρόφιμα, ὀπωροκηπευτικά, ξύλα κλπ ἀγαθὰ καὶ περιόδευε καὶ τὰ δώριζε – διένειμε σὲ ὅλους τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη, ἀκόμη καὶ στοὺς συμπαθέστατους ΡΟΜΑ, παρὰ τὶς τεράστιες καὶ δισεπίλυτες ἀντιξοότητες καὶ προβλήματα τῶν ἄγονων περιοχῶν τῶν γεμάτων ἐκ τῆς πανσλαβικῆς προπαγάνδας τοῦ συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων!!!!!…..

4. Ἀντὶ νὰ τὸν συγχαροῦν καὶ νὰ τοῦ τείνουν χείρα συνεργασίας ἢ συμπαραστάσεως οἱ διάφοροι Πατριάρχες, Μητροπολίτες, Ἐπίσκοποι – κληρικοὶ καὶ φορεῖς τῆς πολιτείας, ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχον!!!!!……

Παραδείγματος χάριν, τοῦ ὑφάρπαζαν τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις ὡς δῆθεν κρατικές.

Προσέφυγε στὰ δικαστήρια καὶ τοῦ ἐπεδικάσθησαν οἱ ἐκτάσεις!!!!!……

5. Τὸν κατέτρεχον γιὰ νὰ μὴ δύναται νὰ δωρήση τὰ πτωχὰ σπιτάκια εἰς τοὺς ΡΟΜΑ, ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἑλληνικῆς ἰθαγενίας. Ἐφεῦρε τρόπους νὰ τοὺς τὰ ἐνοικιάζῃ. Τὸ ποσὸν τοῦ ἐνοικίου τὸ ἒκανε ὡσὰν δωρεὰ καὶ μάλιστα τὸ ἐπιδοτοῦσε. Τοιουτοτρόπως οἱ ἐν λόγῳ ἐπιδοτήσεις ἐχρησιμοποιοῦντο ἀπὸ τοὺς ΡΟΜΑ γιὰ νὰ πληρώνουν τὸ ἐνοίκιο καὶ ἔμεναν δωρεάν!!!!!…..

6. Ἐφρόντισε νὰ τοὺς κατηχήσῃ καὶ τοὺς ἐβάπτισε, 101 ΡΟΜΑ, ὁμαδικῶς στὸ ποταμὸ Σακουλέβα τῆς Φλώρινας τὴν 5.5.1968.

Σύμφωνα μὲ τὸν Σωκράτη, εἶχε νοῦν και δὲν ἤθελε νὰ ἰδιοποιηθῇ τὴν ἰδιότητα τοῦ χωροφύλακος ἢ τοῦ μαστιγοφόρου!!!!…..

Αὐτὲς τὶς ἰδιότητες τὶς παραχώρησε εἰς τοὺς ὑπευθύνους τῶν ὁμάδων καὶ τοιουτοτρόπως ἐπειθάρχησαν ἀκόμη καὶ οἱ πλέον ἀτίθασοι. Ὁ νοῦν ἔχων Αὐγουστῖνος ἐφήρμοσε τό «dirigieren und regieren» (δηλαδὴ νὰ διοικῇς καὶ νὰ κυβερνᾶς)!!!!!……

Τοιουτοτρόπως τοὺς μετέτρεψε εἰς πρότυπα πειθαρχείας, τάξεως, ἡσυχίας, εὐλάβειας καθαριότητος, εὐποιΐας, κοινωφελῶν ἒργων, διὰ τὴν πρόοδον καὶ τὴν εὐημερία ἐν γένει τῆς κοινωνίας!!!!!!……

Τοὺς ἔκανε ἑλληνόψυχους, παρ’ ὅλον τὸ ὅτι ἡ δικτατορία καὶ ὅλοι οἱ «χαραμοφάηδες» ἰθύνοντες, τὸν ἐμπόδιζαν καὶ τὸν κατεδίωκον.

7. Ὅλοι οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πρέπει νὰ αἰσχύνωνται, διότι δὲν ἐμιμήθησαν τὸ κοινωνικὸν καὶ ἐθνικὸν ἒργον τοῦ κυροῦ Αὐγουστίνου.

8. Ἀπηγόρευε δέ, σὲ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς καὶ ἑλληνόψυχους νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς πειθαρχημένους ΡΟΜΑ μὲ τὰ γνωστὰ ρατσιστικὰ ὀνόματα, ὅπως παραδείγματος χάριν: «τσιγγάνοι», «γύφτοι», «τουρκόγυφτοι» καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐπέβαλε νὰ προσφωνοῦνται ὡς «Νεοφώτιστοι».

9. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι αὐτὸ ἔγινε εἰς αὐτὲς τὶς πτωχότατες στέπες τῆς Ἑλλάδος, ὅπου δὲν ἔχει ἑκατοντάδες πάμπλουτους ἤ ζάμπλουτους ἐφοπλιστάς καὶ ἀποκατεστημένους δημότας μὲ τὰ πλούσια ἀρχοντικά, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πάμπτωχες τρῶγλες.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ «ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΩΝ»

ποὺ εἶναι, ὡς γνωστόν, ὅ,τι αἰσχρὸν ἐστὶν καὶ λέγειν.

Μπουρμπούλι εἶναι τὸ αἴσχστο ἔθιμο, οἱ μασκαρεμένοι νὰ συνέρχωνται καὶ νὰ συνουσιάζωνται μὲ οἱονδήποτε ἤ οἱανδήποτε τὸ ζητήσει. Στὸ τέλος ὑποχρεοῦντο νὰ πετᾶν τὶς μάσκες καὶ νὰ ἀλληλοαποκαλύπτωνται, ποῖος ἤ ποία ἦτο ὁ συνουσιαζόμενος. Τοιουτοτρόπως κόρες ἔβλεπαν ὅτι ὁ δεινὸς ἐραστής των ἦτο ὁ πατέρας των καὶ πατεράδες ἔβλεπαν ὅτι ἡ θερμόαιμη σεξουαλική των σύντροφος ἦτο ἡ ἴδια ἡ θυγατέρα των,

« καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (ΨΑΛΜ. 48, 21).

1.Ὁ ἴδιος ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς ὅτι ἄν ἦτο ὄντως κάποια πραγματικὴ ψυχαγωγία γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὁ ἴδιος θὰ τὸ ὑπεστήριζε ἐνθέρμως καὶ θὰ παρεκίνη τὸν κόσμο πρὸς τοῦτο.

Πολλοὶ ἄνθρωποι διερωτῶνται, ἔπρεπε νὰ ἐνσκήψῃ ὁ κορωνοϊός γιὰ νὰ σταματήσουν τά «μασκαριλίκια»;

2. Αὐτὸς ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸς Αὐγουστῖνος, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης διαπιστώνοντας ὄργια τῶν ὀργίων ἐθλίβετο ἀφαντάστως καὶ ἐτόνιζε προσευχόμενος θερμότατα μετὰ δακρύων: «Μακάρι, νὰ ἦταν ἐργάσιμη ἡμέρα ἡ Κυριακή, ὁπότε δὲν θὰ διεπράττοντο ὅλα αὐτὰ τὰ τρισάθλια ὄργια ποὺ λαμβάνουν χώρα τὶς Κυριακές».

3. Παρατηρώντας δὲ τὴν μεγίστη πρόκλησιν τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, νὰ κατασπαταλοῦν χιλιαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι χρειάζεται ἕνας ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐπιβιώνῃ ὑγιεινῶς καὶ θεαρέστως, στηλίτευε δριμύτατα αὐτὴ τὴν φρικτοτάτη ἐξοργιστικὴ ἀνισότητα ποὺ περιγράφει ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος μὲ τό «Ὅς μὲν πεινᾶ ὅς δὲ μεθύει»(Α΄ Κορινθ. 11, 21).

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ,

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΟ

1.Ἐνίκησε ἀκόμη καὶ τοὺς ἀριστερίζοντες κρυπτοκεφαλαιοκράτες -μαρξιστάς, τοὺς ἔχοντας καπιταλιστικὲς νοοτροπίες καὶ καταθέσεις, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς συνταγματάρχες, οἱ ὁποῖοι παρεδέχοντο ὅτι «παντοῦ ἐπικρατήσαμε ἐκτός τῶν περιοχῶν γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα. Ἐκεῖ θριαμβεύει μόνο ὁ Αὐγουστῖνος».

2.Καὶ ὄντως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του δὲν ἐπέτρεψε νὰ τολμήσουν οἱ συνταγματάρχες τὴν ἐγκατάστασιν καζίνο εἰς τὴν Φλώρινα. Ὡς ἐκ τούτου ἀκόμη τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος πληρώνει στοὺς Κοὲν καὶ σὲ λοιποὺς ἰσραηλινῶν συμφερόντων πρόστιμο, διότι ἀκόμη δὲν τοὺς ἐπετράπη ἡ ὡριστικὴ ἐγκατάστασις εἰς τὴν Φλώριναν.

3. Παντοῦ ἀλλοῦ ἐγκατέστησαν οἱ Ἰσραηλινοί, ἴσως καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑλληνικῶν «τρωκτικῶν», τὰ οὐσιαστικὰ λησταρχεῖα, τὰ ὁποῖα κατ’εὐφημισμὸν ὀνομάζονται «καζινό».

4. Σήμερα ὅμως μετὰ μεγίστης προθυμίας σπεύδει τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ ἀνεγείρῃ τὸ συντομώτατον Καζίνο στὴν πρώην ἔκτασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ.

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπῆρξε ἡ ἐντονώτατη ἔκκλισις καὶ παράκλησίς μας νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ ἀκίνητα τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ γίνουν ἀξιόλογα ἔργα ἀναπλάσεως εἰς τὶς δυτικὲς περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς καὶ σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ὅπου οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι πνίγονται ἀπὸ τὶς πλημμύρες τὸν χειμῶνα καὶ καίγονται ἀπὸ τὶς πυρκαγιὲς τὸ θέρος.

5. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνεῦμα κακοήθειας, ἀλαζονείας καὶ κατατρεγμοῦ, ἔπεισαν τοὺς συνταγματάρχες ὅτι ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος ἦτο τρελλὸς γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν. Ὅπως προείπαμε, εἰς τὴν Φλώρινα καὶ εἰς τὶς ἄλλες περιοχὲς τῆς βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος δὲν κυριαρχοῦσαν οἱ στρατιωτικοί, ἀλλὰ ὀμολογοῦσαν ὅτι ἐκεῖ κυριαρχεῖ ὁ Αὐγουστῖνος. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτό, ἔστειλαν τὴν 6.4.1968 τριμελῆ ἰατρικὴ ἐπιτροπή, ὅπως ὁ νόμος 671/ἄρθρ. 37/ΦΕΚ 324/27.9.1943 ὥριζε, ἐφαρμόζοντας τὰ τρισάθλια σχέδια τῶν καταχθόνιων σκοτεινῶν δυνάμεων, διὰ νὰ τὸν χαρακτηρίσουν ὡς τρελλὸν, νὰ τὸν ἐκθρονίσουν καὶ νὰ τὸν ἐγκλείσουν εἰς δημόσια ψυχιατρεῖα καὶ τρελλοκομεῖα.

Ὁ Θεὸς ὅμως ἔκανε τὸ θαῦμα του: Ὁ Γέρων Μητροπολίτης ἀνέβηκε στὸ ὑπερῶον καὶ ἠργάζετο. Εἶχε δώσει ὅμως καὶ ρητὴ ἐντολὴ εἰς τοὺς συνεργάτες του νὰ ὑποδεχθοῦν μὲ εὐγένεια τοὺς τρεῖς καθηγητὰς, νὰ τοὺς φιλοξενήσουν καὶ νὰ τοὺς στείλουν στὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Κατὰ πληροφορίες, οἱ δύο καθηγητὲς αὐτοκτόνησαν καὶ ὁ ἕνας ἐκλείσθη εἰς τὸ Δρομοκαΐτειο

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΤΡΙΕΣ

Ὡς γνωστόν, ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος κατατρέχετο ἀπὸ τοὺς πάντας, ἰδίως ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς φατρίες, ὅπως ἡ ἄκρως καταστρεπτικὴ φατρία τοῦ Φωστίνης, τὸ τάγμα τοῦ μακαρίτου Παντελεήμονος Χίου Φωστίνης, ὁ ὁποῖος εἶχε γίνει μέχρι καὶ τυμβωρύχος καὶ τόνιζε ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος ἦταν δῆθεν γόνος μὲ ἀφροδισιακὰ νοσήματα καὶ δὲν θὰ ζοῦσε οὔτε 60 χρόνια(*). Ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα ὁ Θεὸς τὰ διέψευσε καὶ ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν, 104 ἐτῶν.

Ὁ πρώην πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης μᾶς διηγεῖτο:

Α) Σαράντα ὀκτώ (48) ὧρες μετὰ τὴν κοίμησίν του τὰ χέρια του ἦσαν τόσον ζεστά, ὡσὰν νὰ μὴ εἶχε ἀποθάνει,

Β) τοῦ ἐσταύρωναν τὰ ζεστὰ χέρια, ὡς εἴθισται εἰς κεκοιμημένους, ἐκεῖνος ἐσήκωνε τὴν δεξιὰν χείρα καὶ εὐλογοῦσε τὰ πλήθη,

Γ) τοῦ τὰ κατέβαζαν καὶ πάλι τὰ ἐσήκωνε καὶ εὐλογοῦσε τὰ πλήθη συνεχῶς.

Ὤ τὶ ἐκπλήξεις ἔχομε νὰ δοῦμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Πόσοι Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες ψευτοάγιοι θὰ κριθοῦν ἀπὸ ρακένδυτους ἀλλὰ ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς ἐπισκόπους καὶ μοναχούς!

___________________

(*) Στον ελεεινό συκοφαντή,  απήντησε ο προσωπικός γιατρός του πατέρα του, που ζοῦσε, αλλα και ο ίδιος ο π. Αυγουστῖνος, με πλῆθος στοιχείων, που αποδείκνυαν την αυστηρότητα στα χριστιανικά ιδεώδη πατέρα του.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – ΕΙΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΔΙΣΤΕΣ

1.Λόγῳ τοῦ ἄμετρου ἐγωϊσμοῦ, τῆς φιλαυτίας, τῆς ζήλιας, τοῦ φθόνου, ὄχι μόνον δὲν τὸν προέβαλαν ὡς διεθνὲς πρότυπο καὶ παράδειγμα, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχαν οἱ πάντες μὲ ἄπειρες λασπολογίες, συκοφαντίες, διασυρμοὺς καὶ τὸν ἔσερναν στὰ Δικαστήρια μὲ ἀπίθανες δολοπλοκίες.

Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὸν κατέτρεξε, ἀλλὰ τὸν ἀνεγνώριζε καὶ τὸν ὑπεστήριζε, ἦταν ὁ ἐξ Ἰωαννίνων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Σπυρίδων Βλάχος.

2.Ὅταν ἡ «κοπροκρατία» (ἀριστοκρατία!!!!) ἐπραγματοποίησε εἰς τὸν Κῆπο τῶν Ἀνακτόρων κάποια δεξίωσιν, παρεκάλεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα Βλάχο νὰ πάρῃ μαζί του καὶ τὸν ἱεροκήρυκά του Αὐγουστῖνο. Ἐκεῖ ἡ «ἀφρόκρεμα» τῶν κυριῶν τοῦ προσέφερε τσιγάρο καὶ ὅταν αὐτὸς ἀρνήθηκε, τὸν ἐρώτησαν:

« Πανοσιολογιώτατε, εἶναι ἁμαρτία τὸ τσιγάρο;».

Τότε ὁ λίαν ἑτοιμόλογος καὶ θαρραλέος Αὐγουστῖνος τοὺς ἀπήντησε:

«Ἂν σᾶς ὁμιλήσω τὴν γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ ἁμαρτήσω διότι ὁ Θεάνθρωπος καὶ Κύριός μου μοῦ τονίζει:

‘’Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς…,, (Ματθ. 7, 6)

Ὅμως θὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ Σωκράτους:

‘’Ὅσας ὀλιγοτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ Θεῖον ἐστί, τὸ γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστί,,.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι κανένας δὲν θὰ ἔχῃ τὸ θράσος νὰ καταφερθῇ ἐναντίον τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατέρα ὅλων τῶν φιλοσόφων τῆς ὑφηλίου».

Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος δὲν ἐταπείνωσε τὸν ἰδανικὸν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως σήμερα, δυστυχέστατα εἴθισται, ἀλλὰ εἶπε στὴν κοπροκρατία:

«Πάρτε την ρε, εἴδατε τί «μαντρόσκυλο» ἔχω ἐγὼ;

Ἂν τολμᾶτε θέστε του καὶ ἄλλες ἐρωτήσεις καὶ θὰ σᾶς κολλήση τὸ κεφάλι στὸν τοῖχο».


ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

Οὔτε ἡ Φρειδερίκη κατώρθωσε νὰ πείσῃ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Σπυρίδωνα Βλάχον νὰ τὸν κατατρέξῃ. Ἀπεναντίας δὲ ὁ Σπυρίδων Βλάχος, πανέξυπνος καὶ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὤν, εἶπε εἰς τὴν βασίλισσα :

«Μεγαλειοτάτη, ἔχω λίαν δυσάρεστα νέα. Τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Αὐγουστίνου καὶ κινδυνεύει ὄχι μόνον ὁ θρόνος τῆς Βασιλείας ἀλλὰ καὶ ὁ δικός μου. Πρὸς τοῦτο, παρακαλῶ νὰ σπεύσετε νὰ ζητήσετε συγνώμην ἀπὸ τὸν Αὐγουστῖνο, γιὰ νὰ μὴ χάσετε καὶ σεῖς καὶ ἐγὼ τὸν θρόνον μας».

Ἐθορυβήθη τόσον πολὺ μὴ χάσῃ τὴν βασιλεία καὶ ἡ Φρειδερίκη – ἡ φρίκη καὶ ἡ συμφορά – καὶ μετέβη καὶ ἐζήτησε συγνώμην ἀπὸ τὸν Αὐγουστῖνο.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θὰ ἦτο ὅμως μεγίστη παράλειψις νὰ μὴ ἀναφέρωμε τὸ περιστατικὸ μὲ τὸν τότε Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴν καὶ μετέπειτα Γεν. Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν καὶ στὸ τέλος Ἀρχηγὸν τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων Θεόδωρο Ρακιντζή, ὁ ὁποῖος κάλεσε τὸν ἡρωικὸν Αὐγουστῖνον, γιὰ νὰ τὸν κατατροπώσῃ καὶ ἐξευτελίσῃ.

Τὸν σκληροπυρηνικὸν καὶ κέρβερον Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν Θεόδωρον Ρακιντζὴ τὸν ἔτρεμον ἀκόμη καὶ οἱ ὑπουργοί.

Ὁ Ἀστ. Διευθυντὴς συνεκάλεσε ὅλους τοὺς διοικητὲς ἀστυνομικῶν Τμημάτων Ἀττικῆς, διὰ νὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ νὰ ρεζιλεύσῃ τὸν θαρραλέον καὶ γενναῖον θρυλικὸν Αὐγουστῖνον, τὸν ὁποῖον ἐπίσης εἶχε καλέσει εἰς τὴν Γενικὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Ἀθηνῶν.

Εἶπε εἰς αὐτόν : «Πρόσεξε καλὰ ἀγριοκαλόγερε Αὐγουστῖνε, νὰ συμμορφωθῇς καὶ νὰ μὴ εἶσαι ἀντάρτης, διαφορετικὰ θὰ σὲ στείλω στὴν ἐξορία καὶ θὰ σὲ βασανίσω».

Τότε ὁ μικρὸς τὸ δέμας ἀλλὰ μαχητὴς Αὐγουστῖνος εἰς μίαν αἰφνιδιαστικὴν κίνησιν πετᾶ ἀστραπιαίως τὸ πηλίκιον τοῦ Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Θεοδώρου Ρακιντζῆ εἰς τὸ δάπεδον καὶ λέει εἰς αὐτόν : «φτούσου μασκαρά, εἶσαι ἀνάξιος νὰ φέρῃς τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου»!!!…

Ἀντὶ νὰ ἐξευτελισθῇ καὶ νὰ τρομοκρατηθῇ ὁ μικρόσωμος Αὐγουστῖνος, ἔμειναν οἱ διοικηταὶ τῆς Ἀττικῆς ἄναυδοι καὶ ὁ Ρακιντζής, τὸν ὁποῖον εἶχαν φοβηθῆ ἑκατοντάδες χιλιάδες κοινῶν πολιτῶν, ἐκιτρίνισε ἐξ αἰτίας τοῦ ἀδιανοήτου ἐξευτελισμοῦ, τὸν ὁποῖον τοῦ προεκάλεσε ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος. Ἔκτοτε οὔτε εἰς τὰ στρατοδικεῖα δὲν ἐτόλμησαν τελικῶς νὰ τοὺς παραπέμψουν γιὰ νὰ τὸν δικάσουν.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ , ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΝΟΥΝ ΕΧΟΝΤΕΣ

1. Ἀκόμη καὶ οἱ ἄσπονδοι ἐχθροὶ τοῦ ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Γέροντος Αὐγουστίνου ἄρχισαν νὰ τονίζουν:«ἂν ὑπῆρχε σήμερα ὁ Αὐγουστίνος, δὲν θὰ συνέβαιναν τέτοια παρατράγουδα»!!!!!…..

Ἐνθυμούμεθα ὅτι εἰς τὸν στρατὸν οἱ διὰ ἀνδραγαθημάτων εἰς τὶς μάχες ἀναδειχθέντες στρατηγοί, διὰ τῶν παρασήμων τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, ὄχι διὰ τοῦ σιωνισμοῦ καὶ τῆς μασονίας (ὅπως νεώτεροι ἀξιωματικοί μας διὰ τῶν σχολῶν τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῶν μέσων τῶν διαφόρων κομμάτων), ἀείμνηστοι Βασίλειος Βασίλαρος καὶ Παναγιώτης Μπενηψάλτης , μᾶς ἔλεγαν στὶς μονάδες ποὺ ὑπηρετούσαμε: «Πρῶτα νὰ πλένουμε τὸ στόμα μας μὲ aquaforte καὶ μετὰ νὰ πιάνουμε στὸ στόμα μας τὸν ἑλληνόψυχο Αὐγουστίνο Καντιώτη».

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παλαιοὶ ἀξιωματικοί μας δὲν ἀνῆκαν σὲ κόμματα καὶ δὲν κομμάτιαζαν ὅπως σημερινοί.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ,

ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ

1.Ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ θρυλικὸς Γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ πρὸ 30 ἐτῶν (τὸ 1990) ὡμίλησε προφητικῶς καὶ σαφέστατα διὰ τὴν φρικτοτάτη ἐπιδημία ποὺ θὰ εἶναι ἀπείρως χειρότερη τῆς κοινῆς γρίπης καὶ θὰ ἔρθῃ «ἐξ ἀνατολὼν».

«ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ»

Ἀκούσατέ το:

α) https://www.youtube.com/watch?v=fzQLDUv_U0c

β) ΟΛΟΚΛΗΡΗ H ΟΜΙΛΙΑ :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1968&v=Delpcxi5Y10&feature=emb_logo

γ) Τόνιζε ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ 1977 τεῦχος 386, δημοσιευθεῖσα καὶ εἰς τὸ περισπούδαστον πόνημα του «ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ» (1994, σελ. 337) ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ.

2.Εἰς ἄλλη ὁμιλία του ἐτόνιζε – «ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΟΥ AΛΩNIZOYΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ» (Ἀθήνα 14.10.1962)!!!!!…..

https://www.youtube.com/watch?v=MUUbM3VgwQI&feature=emb_title

3.Εἰς τὴν μοναδικὴ καὶ ἐμνευσμένη ὁμιλία του τὴν 18.3.1964 εἰς τὴν Ἀθήνα, ἀπὸ θεῖον πὺρ ἐμπενόμενος, ἀναφέρθηκε μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα εἰς τὴν ὑποχρέωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821.

https://www.youtube.com/watch?v=Gi_07XHBZk&feature=youtu.be καὶ

https://youtu.be/Gi_07XHBZk

Τὸ ἐν λόγῳ Video ἀνέδειξε ἡ ἀδελφὴ Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου (http://www.augoustinoskantiotis.gr/).

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1.Φρονοῦμε ὅτι ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, πρέπει νὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ ὅλους τοὺς νοῦν ἔχοντας ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, Φιλέλληνες καὶ ὁμοδόξους Χριστιανοὺς τῆς Ὑφηλίου γιὰ τὸ Βραβεῖον Νόμπελ, γιὰ τὰ ἔργα του εὐποιΐας, Ὀρθοδόξου φρονήματος, προόδου, εὐημερίας, εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, ἀγάπης καὶ συμφιλιώσεως τῶν λαῶν!!!!!……

2.Ὄχι μόνο ἡ Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ ἡ Πολιτεία θὰ ἔπρεπε τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστῖνον ἀκόμη ἐν ζωῇ νὰ τὸν προβάλλουν διεθνῶς ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ τοῦ χορηγηθοῦν τὰ ἑξῆς βραβεῖα:

  • Α) Εἰρήνης,
  • Β) Φιλανθρωπίας,
  • Γ) Ἀνθρωπισμοῦ,
  • Δ) διαφόρων Ἀκαδημιῶν τῆς Ὑφηλίου,
  • Ε) Νόμπελ,
  • ΣΤ) Διεθνοῦς διαφανείας
  • Ζ) Οὐνέσκο

Η) Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

3. Ὁ γράφων αὐτὲς τὶς πτωχότατες γραμμὲς εἶχε ἐγκαταλείψει τὶς δουλειές του καὶ τὸ ἔτος 1992, γιορτὲς καὶ καθημερινές, ἐπικοινωνοῦσε μὲ ὅλους τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς διαφωτίζων αὐτοὺς νὰ βραβευθῇ ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Ὅλοι ἐξεπλήτοντο διὰ τὸ ἀνεπανάληπτον κοινωνικόν, ἀνθρωπιστικὸν καὶ ἐθνικόν του ἔργον.


Ἐπίσης ὅλοι ἐξεπλήτοντο γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία ποὺ εἶχα νὰ τοὺς ἐνημερώνω λεπτομερῶς πρὸς τοῦτο.

Ἄλλοι μὲν ὑλιστικῆς, μαρξιστικῆς, σιωνιστικῆς καὶ ἀντεθνικῆς νοοτροπίας, ἀντεπιχειροῦσαν, ἄλλοι δὲ μοῦ τὸ ἀπεκλειον, μὲ τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ βραβευθῇ ὁ Αὐγουστῖνος, ἐὰν δὲν ἔχει προηγουμένως βραβευθῇ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Τοὺς ἐτόνιζα ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος δὲν θὰ ἐβραβεύετο διὰ τὸ θρησκευτικὸν ἔργον του ἀλλὰ γιὰ τὸ ἀνθρωπιστικόν, κοινωνικόν, φιλανθρωπικὸν καὶ ἐθνικὸν ἔργον του. Ἄς ἔπραττε καὶ ὁ Μακαριώτατος κυρὸς Σεραφεὶμ παρόμοια ἔργα καὶ ἄς ἐβραβεύετο καὶ αὐτός. Κυρία, σύζυγος κάποιου «ἀθανάτου» ἀπαιτοῦσε νὰ τῆς κτίσω τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Ἄννης εἰς τὴν Πολιτεία καὶ θὰ μοῦ ἐξεπλήρωνε τὴν ἐπιθυμίαν μου. Μάλιστα δὲ εἶχα γράψει εἰς τὴν Ἀκαδημίαν ὅτι τὸ βραβεῖον πρὸς τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον θὰ ἐσυνοδεύετο μὲ 10.000.000 δραχμὲς ποὺ θὰ ἔδιδα ἐγώ.

Μὴ πραγματοποιηθείσης τῆς βραβεύσεως ἀπὸ τὴν Ἀκαδημίαν, ἀπέστειλα τὸ συνημμένον ἀπὸ 31.5.1993 ἔγγραφον πρὸς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ὁ χῶρος ὅμως καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμε ἐκτενῶς τὸ τεράστιον κοινωνικόν, ἀνθρωπιστικόν, φιλανθρωπικὸν καὶ ἐθνικὸν ἔργον τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου κυροῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη. Ἄλλοι εἰδήμονες τῆς στρατευομένης ἐκκλησίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ δύνανται νὰ τὰ ἐξιστορήσουν μὲ ἄφθαστον γλαφυρότητα καὶ νὰ μαγνητίζουν τοὺς ἀναγνῶστες των.

Πρέπει ὅμως νὰ τονίζουν καὶ τοὺς κατατρεγμούς, φυγαδεύσεις καὶ λυτρώσεις του ἀπὸ τὶς μπότες τοῦ φασίστα Μουσολίνι καὶ τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ.

Ἰδιαιτέρως σπουδαιότατη ἦταν ἡ δράσις του ἐπὶ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ μὲ τὶς 8.000 μερίδες φαγητοῦ καθημερινῶς εἰς τὴν Κοζάνη, τότε ποὺ μὲ ἕνα τενεκὲ λάδι ἢ μὲ δύο σάκους ἀλεύρι, ἀντάλλασες ὁλόκληρη πολυκατοικία.

Καὶ ὄχι τώρα ποὺ εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία μέσῶ τῶν Ἐρζιανῶν μὲ τὸ σύνθημα «ὅλοι μαζὶ μποροῦμε», νὰ συγκεντρώνῃς πολλαπλάσια ἀγαθά, ὄχι μόνον διὰ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς τζιχαντιστὲς καὶ ἐν γένει ἀλληλοσπαρασσομένους μωαμεθανούς. Τὸ μόνον ποὺ ἔχεις νὰ φροντίζῃς εἶναι νὰ μὴ σοῦ δώσουν κατὰ λάθος φιλεύσπλαχνοι χριστιανοὶ στὰ δέματα ἀγάπης προϊόντα χοίρου!!!!!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΥΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΦΕΡΘΗ ΕΚΤΕΝΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»:

ΤΕΥΧΗ
44ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

49ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

52ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

53ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

56ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

57ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

60ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

65ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

69ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

75ον ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΪΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

76ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

77ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

https://www.fotgrammi.gr/work/σεβασμιωτατοσ-πρωην-φλωρινησ-κυροσ-α/

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.