Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤα αρνια εν μεσω λυκων-αρχοντων, ανθιστανται & νικουν! Προτιμουν να κατασπαραχθουν παρα να αρνηθουν την πιστι των & να εφαρμοσουν στη ζωη τους αντιχριστιανικες διαταξεις (Αποσπ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» Μητροπολ. Φλωρινης Αυγουστινου)

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», φυλ. 422, Ιαν. – Φεβρ. 1983
Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

Τα αρνια ανθιστανται και νικουν!

Kakoi poimenesΕΙΔAΜΕ, ἀγαπητοί, τὴν στάσιν τοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι τοῦ Καίσαρος. Αὐτή πρέπει νὰ εἶνε πάντοτε ἡ στάσις τῶν πιστῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας, ἀπέναντι τοῦ Καίσαρος, εἴτε βασιλεύς καὶ αὐτοκράτωρ λέγεται, εἴτε πρόεδρος δημοκρατίας, εἴτε πρωθυπουργός, εἴτε ὑπουργός εἴτε ἄλλως.

«Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ». Θεμελιώδης ἀρχή ῥυθμιστική τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Κράτους. Ὅπου ὑπῆρξαν ἤ ὑπάρχουν πιστοί εἰς τὸν Χριστόν ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὅπου ὑπῆρξεν ἤ ὑπάρχει ἐλευθέρα καὶ ζῶσα Ἐκκλησία, ἔστω καὶ εἰς ὀλίγα πρόσωπα περιωρισμένη, ἐκεῖ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐτηρεῖτο καὶ τηρεῖται. Δὲν ὑπάρχουν νομοταγεῖς, ὅσον οἱ χριστιανοί. Ὄντως ἀρνία ἐν μέσῳ λύκων, ἀρχόντων ἀπίστων καὶ τυραννικῶν. Ἀλλά τὰ ἀρνία τῆς ἱερᾶς ποίμνης τοῦ Ἰησοῦ εἰς ζητήματα πίστεως καὶ ἠθικῆς προετίμων νὰ κατασπαραχθοῦν ἀπό τούς λύκους-ἄρχοντας, παρά νὰ ἀρνηθοῦν τήν πίστιν των καὶ νὰ ἐφαρμόσουν εἰς τὸν βίον των ἀντιχριστιανικάς διατάξεις. Ὑπεράνω τοῦ Καίσαρος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὤν ἐπί πάντων Θεός εὐλογητός εἰς τούς αἰῶνας. Χάριν τῆς πίστεως καὶ τῶν μικροτέρων ἀκόμη ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ τὰ ἀρνία μετεβάλλοντο εἰς λέοντας πῦρ πνέοντας καὶ προεκάλουν τὴν κατάπληξιν τοῦ κόσμου διὰ τὴν παρρησίαν καὶ τὴν γενναιότητά των. ῎ Ας ἐνθυμηθῶμεν τούς μεγάλους Ἱεράρχας, τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον, τὸν Μέγαν Βασίλειον, τὸν Γρηγόριον τὸν Θεολόγον, τὸν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον, τὸν Μᾶρκον τὸν Εὐγενικόν. Ἄς ἐνθυμηθῶμεν, πῶς ὡμίλησαν καὶ πῶς ἀντέστησαν εἰς τούς ἄρχοντας τοῦ Κράτους, ὅταν τὸ κινδυνευόμενον ἦτο ἡ πίστις.

Ἄς ἐνθυμηθῶμεν, τί ὑπέστησαν χάριν τῆς πίστεως. Νὰ περιγράψωμεν τὸν ἡρωϊκόν των βίον λεπτομερῶς; Χρειάζονται βιβλία ὁλόκληρα. Καὶ οὔτε αὐτά ἐπαρκοῦν. Ἐπιλείψει ἡμᾶς ὁ χρόνος διηγουμένους τὰ κατορθώματα τῶν ἐνδόξων τῆς Ἐκκλησίας Πατέρων. Καὶ μόνον οἱ Πατέρες ἀπέδειξαν ἡρωϊσμόν; Καὶ ἁπλοϊκοί χριστιανοί ἐμαρτύρησαν διὰ τὴν πίστιν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.