Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤεσσαρακονθημερο Μνημοσυνο Γεροντος Χρυσοστομου Πηχου

date Οκτ 12th, 2021 | filed Filed under: ΠΝΕΥΜ. ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ

40νθημερον Μνημοσυνο

του Γεροντος Χρυσοστομου Πηχου

Stauros με τιμιο ξΤὸ­ τεσσαρακονθήμερον­ Μνημόσυνον­ ὑπὲρ­ ἀναπαύσεως­ τῆς ψυχῆς­ τοῦ­ πεφιλημένου­ προηγουμένου­ τῆς ­Ἱ.­ Μονῆς­ Λογγοβάρδας ­καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Ἀρχιμ.­ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ­ΠΗΧΟΥ
θὰ­ τελεσθῇ ­ὡς­ ἑξῆς:
-­Εἰς­ τὴν­ Ἱ. ­Μονὴν Ζ.­ Πηγῆς­ Λογγοβάρδας ­τὴν
Παρασκευὴ­ 15.10­.2021 τὸ­ ἑσπέρας ­στὶς­ 18.00 ­ἡ­ ἀκολουθία­ τῆς Παννυχίδος καὶ­ τὸ­ πρωῒ­ τοῦ ­Σαββάτου16/10­­ ὥρα­ 9­ τὸ­ Μνημόσυνον.
-­Εἰς­ τὸ ­Ἱ.­Ἡσυχαστήριον Ἁγ.­ Φιλοθέου ­Καμαρῶν­ τὸ­ Σάββατο­ 16­Ὀκτωβρίου,­ ὥρα­ 9­ τὸ­ πρωῒ.
-­Εἰς­ τὸ­ Ἱ.­ Προσκύνημα­ Παναγίας ­Ἑκατονταπυλιανῆς­ τὴν­ Κυριακὴ­ 17/10 τὸ ­πρωὶ ἀρχιερατικὴ θεία­ λειτουργία­ καὶ­ μνημόσυνον­ ὑπὸ­ τοῦ­ Σεβ. Μητροπολίτου­ Παροναξίας­ κ. ­Καλλινίκου
Ὅσοι­ εὐλαβοῦνται­ τὴν­ μνήμην­ τοῦ­ ἀοιδίμου­ πατρός,­ ἂς­προσέλθουν­ διὰ­ νὰ­ συμπροσευχηθῶμεν ὑπὲρ­ ἀναπαύσεως­ τῆς ­ψυχῆς ­του.
Ἡ ­ἀδελφότης ­τῆς­ Ἱ.­ Μονῆς­ Ζ.­ Πηγῆς­ Λογγοβάρδας

Παναγίτσα Γέρακα Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 7-9 π.μ.
Ζ. Πηγὴ Ἀλίμου Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 7-9 π.μ.
Νάξο, Ἱ. ναὸς Κοιμ. Θεοτόκου (Παναγία) στοὺς Τρίποδες τὸ Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 7-9 π.μ.
Σύρος, Ἱ. ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἑρμουπόλεως τὸ Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 7.30-9.30 π.μ.
Ἱ. ναὸν Ἀπ. Βαρνάβα Κάτω Πολεμιδίων στὴν Μητρόπολι Λεμεσοῦ τῆς Κύπρου Κυριακὴ 17 Ὀκτωβρίου 6.30-9.30

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.