Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΛΛΑΣ ΘΥΜΗΣΟΥ…. Σε ἠπατησαν οι μεγαλοι. Και συ εξακολουθεις να τους πιστευης; (Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

date Νοέ 1st, 2022 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» Ιουνίου 1957, φ.195
Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

ΕΛΛΑΣ ΘΥΜΗΣΟΥ….

Σὲ ἠπάτησαν οἱ μεγάλοι. Καὶ σὺ ἐξακολουθεῖς νὰ τους πιστεύης; 

Θηριο μασον.ιστ«…’H Ἑλλάς, ἕρμαιον τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν μεγάλων ἐθνῶν, ἔχει δοκιμάσει πολλὰς πικρίας καὶ ἀπογοητεύσεις μέχρι τοῦδε ἀλλʼ ἐν τούτοις δὲν ἐννοεῖ νὰ σωφρονισθῆ. Λησμονεῖ εὐκόλως τὰς συμφορὰς ἐκ τῆς προδοσίας καὶ ἀπιστίας τῶν συμμάχων της, Ἑλλάς! Ἐνθυμήθητι μερικὰς ἡμερομηνίας τῆς πολιτικῆς σου ζωῆς. Ἐνθυμήθητι τὰς μαύρας ἐκείνας ἡμέρας τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1922, κατὰ τὰς ὁποίας ἑκατομμύριον ὀρθοδόξου λαοῦ εἶχε συρρεύσει εἰς τὴν παραλίαν τῆς Σμύρνης. Καὶ ἐνῶ τὰ θωρηκτὰ τῶν μεγάλων δυνάμεων, τῶν λεγομένων συμμάχων, θὰ ἡδύναντο μὲ ὁλίγας ὁμοβροντίας τῶν τηλεβολῶν των νὰ τρέψουν εἰς ἄτακτον φυγὴν τὰς ἀγέλας τῶν θηρίων τῆς Ἄγαρ, ποὺ κατεσπάρασσον τὰ ἄοπλα πλήθη, αὐτοὶ ἀπαθῶς ἐθεῶντο τὴν ἐθνικήν μας ἐκείνην συμφοράν… Ἐνθυμήθητι τὴν 6 Σεπτεμβρίου 1955 κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ἐν Κων)πόλει παροικία τῶν Ἑλλήνων παρεδίδετο εἰς τὸ πῦρ καὶ εἰς τὴν ἀτίμωσιν. Ἑλλάς! Οἱ σύμμαχοί σου οὐδὲν ἐπέδειξαν οὐσιαστικὸν ἐνδιαφέρον. Ὤ καὶ ἐὰν ἐθραύετο ἕνας καὶ μόνον ὑαλοπίναξ τῆς ἰδικῆς των πρεσβείας καὶ ἐρραπίζετο ἕνας καὶ μόνον ἰδικός των πολίτης! Ἐντὸς ὀλίγων ὡρῶν ὑπεράνω τοῦ οὐρανοῦ θὰ ἐνεφανίζοντο σμήνη βομβαρδιστικῶν ἀεροπλάνων καὶ θὰ ἠπειλεῖτο μὲ καταστροφὴν ἡ βιαιοπραγήσασα πόλις. Ἑλλάς!

Ἐνθυμήθητι τὰς συνεδριάσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, κατὰ τὰς ὁποίας ἐπὶ δικαίων αἰτημάτων σου οὐδεμία αὐτῶν ἐλήφθη ἀπόφασις, διότι τὰ μεγάλα ἔθνη παίζουν τὴν διελκυστίνδα τῶν συμφερόντων των. Ἑλλάς! Ἐνθυμήθητι…

Ἐὰν ἀφαιρέσης τὸν Ναυαρῖνον, ποὺ δὲν ἧτο ἐπίσημος ἐνέργεια τῶν «χριστιανικῶν» κυβερνήσεων τῆς Εὐρώπης, ἀλλʼ ἐκδήλωσις ἀγανακτήσεως τῶν ναυάρχων, ποῖαι εἶνε αἱ πρὸς σὲ ἀληθεῖς ὑπηρεσίαι τῶν λεγομένων συμμάχων σου; Σὲ ἠπάτησαν οἱ μεγάλοι. Καὶ σὺ ἐν τούτοις ἐξακολουθεῖς νὰ πιστεύης εἰς τοὺς λόγους τῶν περισσοτέρων ἀπὸ ὅ,τι πιστεύεις εἰς τὰ δόγματα τῆς ἀμωμήτου πίστεως, τὰ ὁποῖα ἀπεκαλύφθησαν εἰς τὸν κόσμον, διὰ τῆς φωνῆς τῶν Προφητῶν καὶ πρὸ παντὸς διὰ τοῦ λόγου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καὶ λοιπὸν τὶ σεῖς θετικὸν ἔχετε νὰ προτείνετε; θὰ μᾶς ἐρωτήσητε. Ἀπαντῶμεν: Ὑπὲρ πᾶσαν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν ἀμφιβόλου ὠφελείας, ὑπὲρ τῆς ὁποίας κόπτονται οἱ πολιτικοί μας ἀρχηγοί, μία εἶνε ἡ πολιτική, ἡ ὁποία 100% θὰ ἀσφαλίση τὸ πολυπαθὲς ἡμῶν ἔθνος. Καὶ ἡ πολιτικὴ αὐτή, μὴ γελᾶτε ὦ ἄπιστοι καὶ ἀσεβεῖς, εἶνε Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΣΑΪΟΥ. Αὐτὴ συνιστά, ἵνα ἡ μικρὰ Ἑλλὰς εἰς τὰς πονηρὰς αὐτὰς ἡμέρας ἐπιζητήση, ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην συμμαχίαν, τὴν συμμαχίαν μετὰ τῆς κραταιάς, τῆς πανισχύρου, τῆς ἀηττήτου δυνάμεως τοῦ Κυρίου.

Ἀλλὰ μία τοιαύτη συμμαχία διὰ νὰ γίνη ζῶσα πραγματικότης καὶ νὰ φέρη τὰ λαμπρὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς προϋποθέτει πίστιν ἀκλόνητων τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ Προφήτου: «Ἐὰν μὴ πιστεύσητε οὐδὲ μὴ συνιῆτε» (Ἡσ. 7, 9). Προϋποθέτει ἐν Ἑλλάδι Νινευϊτικὴν μετάνοιαν, καθαρμὸν τοῦ Γένους, κοινωνικὴν δικαιοσύνην. Διότι ἡ ἠθική, κοινωνικὴ καὶ θρησκευτικὴ κατάστασις τῆς Πατρίδος εἶνε χειροτέρα ἐκείνης, τὴν ὁποίαν μὲ τὸ ἐξαπλοῦν οὐαὶ ἐκαυτηρίαζεν ὁ προφήτης Ἡσαΐας. Ἡ πλεονεξία ἐν τῶ ἔθνει ἡμῶν ὁργιάζει. Ἀμύθητα πλούτη συνεσωρεύθησαν εἰς τοὺς ὀλίγους. Κατὰ τινα ἐπίσημον ἔκθεσιν οἰκονομικοῦ συμβούλου ξένης Πρεσβείας 500 οἰκογένειαι δεσπόζουν τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς χώρας. Φοβερὰ δὲ τις ἀνεργία πλήττει ἑκατοντάδας χιλιάδων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταλείπουν τὴν πάτριον γῆν διὰ νὰ εὕρουν οἰκτρὸν θάνατον εἰς τὰ βάθη τῶν ἀνθρακωρυχείων τοῦ Βελγίου. Χθὲς διὰ 20 θέσεις ὑπαλλήλων τοῦ ΙΚΑ προσῆλθον 1.800 ὑποψήφιοι. Στενοχωρία οἰκονομική, ἀλλὰ καὶ ἀλόγιστος σπατάλη χρημάτων εἰς κέντρα διασκεδάσεως, καθημεριναὶ μέθαι καὶ κραιπάλαι, δεξιώσεις καὶ χοροεσπερίδες, ἐκδρομαὶ φυσιολατρικαί, ἐπιδείξεις γυμνῶν σαρκῶν, χαρτοπαίγνια, προικοθηρίαι, ἀγοραπωλησίαι ἀνδρικῶν κρεάτων, διαλύσεις γάμων, σκάνδαλα οἰκογενειακά, ἰδοὺ τὸ βρωμερὸν ρεῦμα ἐν μέσω τοῦ ὁποίου κυλίεται ἡ ζωὴ τῶν λεγομένων ἀριστοκρατικῶν κύκλων τῆς Πατρίδος. Ἀγέλαι πορνῶν καὶ παλλακίδων, ποὺ ἔζων πρὸ τινος ἐντὸς τῶν περιορισμένων οἴκων, ἐξεχύθησαν εἰς δρόμους, ποὺ κατέκλυσαν ξενοδοχεῖα, πλάζ, παραλίας, νήσους. Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ βλασφημεῖται δημοσία. Ἄθεοι δημοσιογράφοι ὀνομάζουν τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος. Πορνικὰ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, μὲ πρωτοφανεῖς σκανδαλώδεις εἰκόνας καὶ περιεχόμενον προκλητικώτερον ἀκόμη, στολίζουν τὰ περίπτερα καὶ διαφημίζονται ἀπὸ τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ. Καὶ κατόπιν τούτων τῶν συμπτωμάτων τῆς παρακμῆς περιμένομεν, ὡς οἱ ἄφρονες Ἰουδαῖοι, νὰ σωθῶμεν ἐκ τῶν ἔξω, ἐκ τῆς συμμαχίας μετὰ τῶν μεγάλων δυνάμεων!!!

* * *

Ἀγαπητοί μας συμπατριῶται Ἕλληνες! Ὅσοι πιστεύετε ἀκραδάντως εἰς τὸν Κύριον γίνετε θερμοὶ κήρυκες τῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποίαν προτείνει ὁ προφητικὸς λόγος. Σύμμαχός μας κραταιὸς ἔστω ὁ Θεός. Ἰδοὺ τὸ σύνθημά μας.

Ἐὰν ὑπῆρχε μία κυβέρνησις, ἡ ὁποία νὰ ἐσκέπτετο καὶ νὰ ἐνήργει χριστιανικῶς, ἕν θὰ ἧτο τὸ κύριον μέλημα αὐτῆς: Ἡ ἐπαναφορά, ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν φωτεινὴν εὐθείαν τροχιὰν τῆς συμμαχίας τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ Ὁποίου ἔχει ἀπομακρυνθῆ τεραστίως πλανωμένη εἰς τὰς ἀβύσσους τῆς ἐξωτερικῆς, ματαίας, σατανικῆς πολιτικῆς.

Ἑλλάς, προσφιλής μας Πατρίς! Ἄκουσε τὴν φωνὴν τῆς αἰωνιότητος. Πλησίασε καὶ πάλιν τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων σου. Κήρυξον τριήμερον νηστεῖαν καὶ κλαῦσον διὰ τὰ πολλὰ τῶν υἱῶν καὶ θυγατέρων σου ἀνομήματα. Ἐξάλειψον ἐκ τῶν ὁδῶν καὶ πλατειῶν πᾶσαν ἀσχημίαν. Σβέσον τὴν πυρκαϊὰν τῆς βλασφημίας. Τίμησον τὴν Κυριακὴν ἡμέραν. Πάταξον τὴν κλοπήν, τὴν ἁρπαγήν, τὴν πλεονεξίαν. Ἀνακούφισον τὸν πτωχὸν λαόν. Σφράγισον τὰ ποικίλα κέντρα τῆς διαφθορᾶς. Καῦσον τὰς πορνικὰς ἐφημερίδας καὶ περιοδικά. Λάβε αὐστηρὰ μέτρα κατὰ τῆς γενοκτονίας, τοῦ φοβερωτέρου τούτου ἐγκλήματος, ὅπερ ἐνεργοῦν ἐν τοῖς κόλποις τῶν Ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν μαῖαι καὶ ἰατροί, οἱ ὁποῖοι καυχῶνται διὰ τὸ πλήθος τῶν ἐκτρώσεων. Ἄκουσον τὴν ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐρχομένην φωνὴν τοῦ ἠγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Διονυσίου π. Γαβριήλ, ὅστις καὶ μὲ ἰδιαίτερον βιβλίον, ὅπερ ἐσχάτως ἐξέδωκε, κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ἐκ τῆς παιδοκτονίας. Ἀπαγόρευσον τὰ σίκερα, τὰ οἰνοπνευματώδη ποτά, τὰ τυχερὰ παίγνια, τὰ ἱπποδρόμια, τὰ φεστιβάλ, τὰς κρουαζιέρας, τοὺς αἰσχροὺς χορούς, τοὺς εἰδωλολατρικοὺς καρναβάλους, τὰ αἰσχρὰ καλλιστεῖα, τὰ μικτὰ λουτρά. Ἑλλὰς ἁγνίσθητι… Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν.

Καὶ πρῶτον ὅπερ μετανοοῦσα καὶ ἐπιστρέφουσα πρὸς τὸν Θεὸν πρέπει νὰ πράξης εἶνε ἡ ἐκπλήρωσις μιᾶς ἱερᾶς ὑποχρεώσεως, ἑνὸς τάματος, ὅπερ οἱ λαμπροὶ υἱοί σου, ἥρωες τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ὑπεσχέθησαν, ὅτι δηλαδὴ ἅμα τῆ ἀπελευθερώσει τοῦ ἔθνους ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ θὰ ἀνήγειρον εἰς τὴν νέαν πρωτεύουσαν τοῦ ἔθνους μεγαλοπρεπῆ ναόν, τὸν ὁποῖον θʼ ἀφιέρωνον εἰς τὸν ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δυστυχῶς μέχρι σήμερον ἡ ὑπόσχεσις αὕτη δὲν ἐξεπληρώθη. Ἄς ἐκπληρωθῆ τώρα. Ἄς κτισθῆ ὁ ναὸς ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως. Ἀλλὰ χρήματα; Χρήματα! Τὸ 1)3 τῶν χρημάτων ποὺ ἐξωδεύθησαν διὰ τὴν μεγάλην παραθαλασσίαν τῆς ἁμαρτίας λεωφόρον Φαλήρου-Σουνίου χάριν τοῦ τουρισμοῦ, χάριν τῶν μεικτῶν λουτρῶν, ἐὰν ἐξωδεύοντο, ὁ Ναὸς θὰ εἶχεν ἀνεγερθῆ. Διὰ τὸν διάβολον ἑκατομμύρια! Διὰ τὸν Χριστόν;

Ἄλλως ἐὰν φεστιβάλ, τουρισμοί, δελφικαὶ ἑορταὶ καὶ πανηγύρεις, ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, αἰσχρὰ ξόανα θεῶν εἶνε τὰ μόνα ποὺ συγκινοῦν ἄρχοντας καὶ λαόν, ὤ τότε μὲ δακρυβρέκτους ὀφθαλμοὺς κλείομεν τὸ παρὸν καὶ, ἐὰν που τῆς Ἑλληνικῆς γῆς ὑπάρχουν ἀκόμη δίκαιοι, ἄς προσευχηθοῦν διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ λαοῦ ἐκ τῶν μεγάλων συμφορῶν, ποὺ κατὰ τὸν ἀψευδῆ προφητικὸν λόγον ἔρχονται ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας».

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.