Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤηλεγραφημα ἐπισκοπου Φλωρινης Βασιλειου προς τον Αθανασιον Χρυσοχοον, που προσποιειται τον ἀθωο 2) Ὁ Γενικος επιθεωρητης Νομαρχιων Ἀθ. Χρυσοχοου λεει: Ἡ ἀπομακρυνσι του ιεροκηρυκος Αυγουστινου Καντιωτου απο την Φλωρινα, ο οποιος ειναι καρφος στην ξενη προπαγανδα, αποτελει εθνικο εγκλημα

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 34

Τηλεγραφημα ἐπισκοπου Φλωρινης Βασιλειου
που προσποιειται τον ἀθωο

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 36σ.ιντ. παριστ.την αθωα περιστερα

Ἐκ Φλωρίνης ἀριθ. 359, ἡμερ. 9/4/1942 (γραφει λαθος το ετος) ειναι το 1943
Κύριον Χρυσοχόον
Γενικὴν Διοίκησιν Μακεδονίας, Διεύθυνσιν Θρησκευμάτων, Θεσσαλονίκην

Πειθαρχοῦμεν ἀποφάσει Ἱερᾶς Συνόδου ἀριθ. 317 μεταθέσεως Καντιώτου Γρεβενά.

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Βασίλειος

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον
Ἐν Θεσ/νίκῃ τῇ 13/4/1943, Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

589345584235671765gogba

Ὁ Γενικος επιθεωρητης Νομαρχιων Ἀθ. Χρυσοχοου καταγγελλει:

Λόγῳ τῆς γνωστῆς καταστάσεως τῆς περιοχῆς Φλωρίνης καὶ τῆς ἐν αὐτῇ καταβαλλομένης ἐργασίας ὑπὸ τῶν ἀντεθνικῶς δρώντων ξένων προπαγανδῶν, θεωρῶν ὅτι ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ Φλωρίνης σήμερον τοῦ ἄνω Ἱεροκήρυκος ο οποιος ειναι καρφος στην ξενη προπαγανδα, αποτελει εθνικη ζημια

σελ. 34 σ.ιντἈριθ. ἐμπιστ. 522, 21.4.43

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 1016

Ἐν Θεσ/νίκη τῇ 5/4/1943

Πρὸς τὴν Γενικὴν Διοίκησιν Μακεδονίας
Διεύθυνσιν Ἐσωτερικῶν
Ἐνταῦθα

Ἔχω τὴν τιμὴν ν’ ἀναφέρῳ ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὴν ὑπ’ ἀριθ. Ε.Π. 794, 387- 15-3-43 ἀναφοράν μου, δι’ ἧς ὑποβάλλων πρότασιν ἀπονομῆς ἠθικῆς ἀμοιβῆς εἰς τὸν ἐν Φλωρίνῃ ἀπεσπασμένον ἱεροκήρυκα Αὐγουστῖνον Καντιώτην, ᾐτούμην ἅμα τὴν ἐπὶ ἓν ἔτι ἑξάμηνον ἀπόσπασιν αὐτοῦ εἰς τὴν Μητρόπολιν Φλωρίνης, καθ’ ὅσον ἐπέκειτο ἡ λῆξις τῆς πρώτης τετραμήνου ἀποσπάσεώς του, ὅτι ἀτυχῶς ἐπὶ τῇ λήξει τῆς τετραμήνου ἀποσπάσεως αὐτοῦ τὴν 31ην Μαρτίου, ἤτοι μετὰ δεκαπενθήμερον ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως μου, διετάχθη ἡ μετάθεσις αὐτοῦ εἰς Γρεβενά.

Ἡ τοιαύτῃ μετάθεσις, ἀφ’ ἑνὸς μὲν δὲν θεραπεύει τὰς ἀνάγκας Ἱεροκήρυκος τῆς Μητροπόλεως Γρεβενῶν, διότι ἡ μετάβασις τοῦ ἄνω ἱεροκήρυκος ἐκεῖσε εἶναι ἀδύνατος οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ἔτι, λόγῳ τοῦ ὅτι τυγχάνει ἀνεπιθύμητος νὰ ἐργασθῇ ὑπὸ Ἰταλικὴν κατοχήν, ἐφ’ ᾧ καὶ ἡ ἐξ Ἰωαννίνων ἀπομάκρυνσίς του, ἐθνικοθρησκευτικοῦ ἔργου εἰς τὴν ἐμπερίστατον ταύτην περιοχήν, ἀλλὰ καὶ τῆς περαιτέρω λειτουργίας τῶν ἱδρυθέντων ἐν Φλωρίνῃ κατηχητικῶν σχολείων, προσωπικῶς ὑπ’ αὐτοῦ ὀργανωθέντων διὰ μαθητὰς Δημοτικῶν Σχολείων καὶ Γυμνασίων, ἀποφοίτους Γυμνασίων καὶ φοιτητὰς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, ἐργαζομένους νέους καὶ νεάνιδας κλπ., ἅτινα λειτουργοῦσι κανονικώτατα καὶ ἀποδοτικώτατα, περιλαμβάνοντα πρόγραμμα δέκα συγκεντρώσεων ἑβδομαδιαίως.
Τὴν ἐθνικοθρησκευτικὴν ἐργασίαν τοῦ ἱεροκήρυκος τούτου χαρακτηρίζει καλῶς ἡ διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. Α.Π. 794/15-3-43 ἀναφορᾶς μου ὑποβληθεῖσα ἔκθεσις τῆς ἐκεῖσε Διοικήσεως Χωροφυλακῆς, ἣν καὶ πλείστων ἄλλων πηγῶν πληροφορίαι ἐπιβεβαιοῦσιν ὡς αὐτόχρημα ἐξαιρετικὴν ἐθνικοθρησκευτικὴν δρᾶσιν, τὴν δ’ ἐκ τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ δημιουργηθεῖσαν ἐντύπωσιν ἐν τῇ περιοχῇ Φλωρίνης ἐπισυναπτομένας ἐν ἀντιγράφῳ τηλεγραφικάς μου ἀναφορὰς πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὑπ’ ἀριθ. 884) καὶ Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργείου θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας (ὑπ’ ἀριθ. 877).-
Λόγῳ τῆς γνωστῆς καταστάσεως τῆς περιοχῆς Φλωρίνης καὶ τῆς ἐν αὐτῇ καταβαλλομένης ἐργασίας ὑπὸ τῶν ἀντεθνικῶς δρώντων ξένων προπαγανδῶν, θεωρῶν ὅτι ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ Φλωρίνης σήμερον τοῦ ἄνω Ἱεροκήρυκος ἀποτελεῖ ἐθνικὴν ζημίαν, ὑποβάλλω τὴν παράκλησιν ὅπως ἀνασταλῇ αὕτη μέχρι πέρατος τουλάχιστον τοῦ διανυομένου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους, ἵνα ὁλοκληρωθῇ τὸ ἀρξάμενον ἔργον τῶν κατηχητικῶν σχολείων, ὅπερ ἀπέδωκε καὶ ἀποδίδει ἐπαινετὰ ἀποτελέσματα, ὥστε νὰ θεωρῆται κάρφος διὰ τὴν βουλγαρικὴν προπαγάνδαν, μεθ’ ὃ νὰ διατεθῇ οὗτος διὰ τὴν συνέχισιν τοῦ ἐθνικοθρησκευτικοῦ ἔργου εἰς ἑτέραν ἐμπερίστατον Ἐπαρχίαν, τὴν Παιονίαν, ἀποσπώμενος εἰς τὴν Μητρόπολιν Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου.-

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΑΘΑΝ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Κοιν/σις
-Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ
-Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας.
-Ἱερὰν Σύνοδον Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
-Γ.Ε.Ν.

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.