Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ – ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

date Νοέ 2nd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Πατῆστε τὸν τίτλο καὶ διαβάστέ το σὲ πλήρη μορφή σελιδοποιημένο σὲ pdf

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ἈπόσπασμαΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ  ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ. 247 ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΑΙ), Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη . Βιβλίον εἰς τό ὁποῖον ἀναφέρει ἀφιέρωσιν ὡς ἑξῆς: «ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ.

EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Ἀλλ’ ἐάν τό πλοῖον δέν κυβερνᾷ ἱκανός καί ἐπιδέξιος πλοίαρχος, ἀλλά νεαρός στερούμενος πείρας, τότες οἱ ἐν τῶ πλοίω ἀνησυχοῦν καί ἐκφράζουν φόβους. Πόσα πλοῖα δέν ἀπωλέσθησαν λόγω ἀπειρίας καί ἀδεξιότητος τῶν πλοιάρχων! Ὅταν ἤμην νεώτερος , ἐταξίδευον διά νά μεταβῶ εἰς μίαν ἀπομεμακρυσμένην νησῖδα τοῦ Αἰγαίου πελάγους. Ἦτο χειμών. Ὁ ἄνεμος σφοδρός. Τό πλοῖον ἐπάλαιε μέ τά ἄγρια κύματα. Καί ἐφαίνετο ὅτι ἐπλησίαζεν εἰς τόν προορισμόν του, ἀλλά δέν ἐπλησίαζεν. Ἐκινδύνευε κίνδυνον μέγαν. Εἶχε παρεκκλίνει τῆς γραμμῆς του καί ἐφέρετο ὁρμητικῶς πρός βραχῶδες ἀκρωτήριον. Τοῦτο ἀντελήφθη ἕνας ἐκ τῶν ἐπιβατῶν, ὁ ὁποῖος ὡς ἔμπορος ἐταξίδευεν ἐπί πολλά ἔτη εἰς τήν θάλασσαν καί ἡ περιοχή ἐκείνη τῆς θαλάσσης τοῦ ἦτο γνωστή. Ὁ ἐπιβάτης ἐκεῖνος ἔσπευσε καί ἀνῆλθεν εἰς τήν γέφυραν καί μέ φωνήν τρέμουσα εἶπε˙ « Καπετάνιε, τί κάνεις; Θά ρίξης τό πλοῖο στήν ξέρα. Ἄλλαξε πορεία. Χανόμαστε!. . .» Ὁ πλοίαρχος δέν περιεφρόνησε τούς λόγους τοῦ ἐπιβάτου. Ἐξήτασεν ἐπισταμένως τόν χάρτην, ἐπείσθη περί τῆς ὀρθότητας τῆς παρατηρήσεως καί διέταξε τόν πηδαλιοῦχον νά κάμῃ τήν σωτήριον στροφήν. Τό πλοῖον ἐσώθη χάρις εἰς τήν ἐπέμβασιν ἑνός ἐπιβάτου.
———————–

Τό παραπάνω ἀπόσπασμα γράφτηκε στήν Φλώρινα τό ἔτος 1979. Ὁ κυβερνήτης τοῦ πλοίου ποῦ ὀνομάζεται ΕΛΛΑΣ, δηλαδή ὁ ἑκάστοτε πρωθυπουργός τῆς χώρας, ὀφείλει νά μήν περιφρονήσει τήν νέαν παρατήρησιν τήν παροῦσα, καί ποῦ ἀπευθύνεται τόσο εἰς τόν κυβερνήτη τοῦ σκάφους (πρωθυπουργόν), ὅσο καί εἰς τό πλήρωμα του (ὑπουργοί, κλπ). Ὡς ὁ ἐπαναλαμβανόμενος ἀγωνιῶν ἐπιβάτης ποῦ βλέπει τό πλοῖον νά κατευθύνεται εἰς βραχῶδες ἀκρωτήριον τοῦ φωνάζει: « Καπετάνιε, τί κάνεις; Θά ρίξης τό πλοῖο στήν ξέρα. Ἄλλαξε πορεία. Χανόμαστε!. . .» Ἐκεῖνος ὁ ἐπιβάτης δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἴδιον τόν τίμιον βιοπαλαιστή Ἑλληνικό λαό μας, λαό μας ὅπου ἔχει ἀγωνισθῆ στή ζωή του γιά ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς οἰκογενείας του, ἀλλά καί νά συμβάλει νά ἀναπτερωθῆ ἡ ἐθνική οἰκονομία μας στηριζόμενη στά πόδια της. Ὁ ἀγῶνας τοῦ τίμιου βιοπαλαιστῆ δέν ἦταν μόνον ἀγῶνας γιά τά χρήματα, ἀλλά καί ἀγῶνας γιά μία κοινωνία ποῦ θά τά ἔχει ὅλα ἐν τάξη. Ἡ τάξη καί ἡ ἀσφάλεια ὅμως σήμερα συνεχῶς διασαλεύεται, ἡ ζωή μας ὁμοιάζει νά εἶναι ἀνεβασμένη σέ κινούμενο δίκυκλο διαγράφοντας τίς φοβερές ἀκροβατικές στροφές τοῦ θανάτου˙ ἐάν ἐνθυμῆσθε κάποτε τά ἐπικίνδυνα ἀκροβατικά νούμερα κάποιων ἀκροβατῶν στό ὀνομαζόμενα λούνα πάρκ.
Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπό τήν ἱστοσελίδα perierga.gr Τό τρομακτικό “Πηγάδι τοῦ Θανάτου” ἤ“Τεῖχος τοῦ Θανάτου”
Ἕνα ἀνοιχτό πάρκο-λουνα παρκ κατήντησε καί ἡ χώρα μας ἀπό ἐξαθλιωμένους συνανθρώπους μας , καί ποῦ δυστυχῶς αὐτό τό πάρκο τῆς ἐξαθλίωσης γίνεται δακτυλοδεικτούμενο σέ ὅλην τήν ὑφήλιο. Δέν μεριμνᾶτε γιά τήν ἀληθινή πρόοδο στή χώρα μας κύριε πρωθυπουργέ , οὔτε φροντίζετε γιά τήν διατήρηση τῶν ἑλληνορθόδοξων ἠθικῶν ἀξιῶν καί πατροπαράδοτων ἑλληνορθοδόξων ἠθῶν τῆς χιλιοβασανισμένης πατρίδος μας, ἀπεναντίας τάς πολεμῆτε. Ἑλληνορθόδοξη πίστη καί παράδοση ὕψιστων ἀξιῶν τάς περιφρονῆτε. Μόρφωση ἐν Θεῶ καί καλῶν τεχνῶν, ἐργασιῶν καί ἐπιστημῶν γιά τά παιδιά μας, τάς περιφρονῆτε. Πρόνοια γιά τούς μή ἔχοντες δέν ἔχετε, πρόνοια γιά μία ἀξιοπρεπῆ ὑγειονομική περίθαλψη τάς περιφρονῆτε, καθώς εἶσθε ἀνίκανοι νά φέρετε τήν Ἐθνικήν ἀνάπτυξη, καί λαμβάνετε τήν κοινωνικήν χορηγία-δανεικῶν πρός ἀναπλήρωσιν ἐκ τῆς * «ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ» ἀπό τά ζῶντα θύματα τῶν κοινωνικῶν δυστυχημάτων ποῦ ἐσεῖς ἐν ἀγνοία σας (θέλουμε νά πιστεύουμε) προκαλῆτε.
* «ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ»: Μεταφορική ἔννοια, καθώς κάποιες κοινωνικές μερίδες τοῦ λαοῦ μας θυσιάζονται στό βωμό τῶν μνημονίων.
Ἀλλά τέτοια «ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ»- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ γιά τήν ὀνομαζομένην «ΝΕΑΝ ΕΠΟΧΗΝ» ποῦ κάθε τόσο διαφημίζετε δέν διαφέρει σέ τίποτες ἀπό τίς ἀνθρωποθυσίες τῶν παλαιοτέρων καί σκοτεινῶν χρόνων τῆς ἀνθρωπότητος, ὅταν ἐκείνη εὑρίσκονταν μέσα στήν εἰδωλολατρίαν, καί ἐμπαίζονταν ἀπό τούς δαιμόνους σφόδρα. Βλέπουμε λοιπόν ἡ τάξη στή χώρα μας νά διασαλεύεται, ἡ διαφύλαξη τῶν προσωπικῶν μας , ἀλλά καί κοινωνικῶν μας παλαιοτέρων ἐπιτευγμάτων (ἐργασία, παιδεία, συντάξεις, κοινωνική πρόνοια, ὑγειονομική περίθαλψη, κλπ) νά κινδυνεύουν περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά μέ ὁλοκληρωτικό ναυάγιο. Ἡ τάξη καί ἡ ἀσφάλεια εὑρίσκεται συνεχῶς εἰς στήν στροφήν τοῦ θανάτου, νά ἀναμένωμεν τό ἐπαναλαμβανόμενον. . . «μοιραῖον»; ΟΧΙ κύριε πρωθυπουργέ τῆς χώρας ! ἐπιτέλους δεῖτε καθαρά τά σημεῖα καί τά σημάδια τῶν καιρῶν, ὅπως θά ἔλεγε , ἐάν ζοῦσε σήμερα, ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης. Μαθαίνουμε ὅτι ὁ πρωθυπουργός ζήτησε τήν βοήθεια τῶν Μητροπολιτῶν γιά νά καλυφθῆ ἡ ζήτηση τῶν συσσιτίων, Ἑλλήνων καί ἀλλοδαπῶν, ἄς ἐνθυμηθῆτε κύριε πρωθυπουργέ ὅτι καί ἐκεῖ, στά συσσίτια τῆς κατοχῆς ἕνας ἥρωας Μητροπολίτης ἔσωσε πολύ κόσμο, πολλούς συμπατριῶτες μας ἀπό βέβαιον θάνατον˙ καί αὐτός ἦταν ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁ Ἐπίσκοπος ποῦ ἀπεβίωσε δίχως μία ἀναφορά τιμῆς ἀπό τίς τελευταῖες κυβερνήσεις στήν χώρα μας.

Βλέπετε παρακάτω βίντεο, ἀπό τό διαδίκτυο.

8150 ΠΙΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

https://www.youtube.com/watch?v=0UhIlMk-Nq8

Ἕνας Ἐπίσκοπος Ἐθνικός ἥρωας,ποῦ προσέφερε τόσα πολλά καί σπουδαῖα πράγματα ἄξια τιμῶν γιά τήν πατρίδα, τόσο ὡς στρατιωτικός ἱερεύς στά χρόνια τῆς κατοχῆς, ὅσο καί στήν ἐποχή μας. Ἀλλά γιά τούς πραγματικούς ἥρωες καί εὐεργέτες τοῦ λαοῦ μας οὐδέν λόγος γιά τιμές καί ἀναφορές, ὄχι τίποτες περισσότερο , ἀλλά γιά νά δίνεται τό καλό παράδειγμα στίς νεότερες γενιές,καθώς τιμῶντας αὐτούς τούς ἥρωες (σάν τόν Αὐγουστίνο Καντιώτη) τιμᾶτε καί τήν φιλοτιμίαν τῶν νέων ὅπως τόν συμβουλεύονται (μέσα ἀπό τά ἑκατοντάδες βιβλία του, ποῦ ἔγραψε μέ μεγάλο πόνο ψυχῆς) στήν ταραχώδη καί λίαν ἐπικίνδυνη ἐποχήν μας. Τί θά ἦταν ἐπί παραδείγματι νά προτεινατε να ὑπάρξει μιά ὁδός μέ τό ὄνομα του; Τόσοι καί τόσοι ἄλλων κυβερνήσεων ἐπέρασαν καί ἐτίμησαν τά δικά τους πρόσωπα, τούς δικούς τους ἥρωες, ποῦ θεωρηθῆκαν καί ἐθνικοί ἥρωες (δέν σχολιάζω καλῶς ἤ κακῶς) ἀλλά ἐκεῖνος, θά μοῦ ἀνταπαντήσετε . . ΔΕΝ εἶναι δικός σας ἥρωας, δέν ἀποτελοῦσε τό δικό σας πρότυπο , γιατί ἡ ἀναφορά;
Τώρα γιά ἐσᾶς ἀκοῦμε κύριε πρωθυπουργε ἔγινε τό δικό σας πρότυπο ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ἐμπνευστές καί διεθνεῖς «ἥρωες» τῆς «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ», ἐκεῖνοι θά μᾶς ἀνοίξουν ἀναφέρεστε τό . . . ΝΕΟ ΔΡΟΜΟ, τήν . . ΝΕΑΝ ΕΥΤΥΧΙΑΝ. Ἀπομένει νά τούς . . τιμήσωμεν κιόλας μέ τάς νέους ὀδούς ποῦ θά φέρουν . . τά ὀνόματα τους στήν Ἑλλαδικήν ἐπικράτειαν μας. Θεός σας ἡ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» πλέον, ἐπαναλαμβάνεστε μέ τούς προηγούμενους , δυστυχῶς˙ μιά ὁδός- «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» γεμάτα εἰκονοστάσια ἀπό τά καθημερινά δυστυχήματα τῶν καθημερινῶν τροχαίων= ἀνακυκλούμενων καί ἐπαναλαμβανόμενων θλιβερῶν συμβάντων˙ τροχαίων πολιτικῶν, κοινωνικῶν , θαλάσσιων, καί ἄλλων συνονθυλευμάτων ποῦ ΕΣΕΙΣ θαρρῶ προκαλεῖτε μέ τήν ἀπιστίαν καί ἀνικανότητα σας . ΕΣΕΙΣ , ΝΑΙ! οἱ ἄπειροι , ἐγωιστές, καί ἀπρόσεχτοι καπεταναῖοι αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ πλοίου ποῦ ὀνομάζεται: ΕΛΛΑΣ. Ἐσεῖς, οἱ ἀπομακρυσμένοι ὁλοένα ἀπό τόν ἀληθινόν Θεόν τῆς πίστεως μας˙ εἶστε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ἠθικοί ὁδηγοί τῶν κάθε δυστυχημάτων τοῦ λαοῦ μας, διότι ἐσεῖς ἁπλά εἶσθε στό τιμόνι. Εὔχομαι τήν μετάνοια ὁλονῶν σας (ὅλων τῶν ἀνορθόδοξων κυβερνώντων) καί ὁλονῶν μας , ὅποιων ἀπό τόν λαόν μας, ποῦ δώσαμε τήν ψῆφο μας καί τήν ἐμπιστοσύνη μας σέ λάθος χέρια. Γιατί στό κάτω-κάτω ὁ λαός ἐπιβαίνει στό πλοῖο ποῦ ὀνομάζεται: ΕΛΛΑΣ, καί κάθε ναυάγιο (ψυχῆς καί σώματος) στήν τρικυμιώδη θάλασσα τῆς ζωῆς, ὅπως καί κάθε τροχαῖο=ἐπαναλαμβανόμενο κακό τῆς ζωῆς ποῦ συμβαίνει, ὁ λαός εἶναι ποῦ θά εὑρίσκεται ναυαγός , ἤ διασῶστες μέ τούς ἑκάστοτε ναυαγούς , παλεύοντας μέ τά κύματα˙ ἤ ἀκόμα ὡς πονεμένοι θεατές καί τηλεθεατές παρακολουθώντας μέ πόνο ψυχῆς τά ἄψυχα σώματα ποῦ ἐκβράζει ἡ ἀγριεμένη θάλασσα τῆς σκληρῆς ζωῆς. Μιᾶς ζωῆς ποῦ κάποιοι κυβερνῶντες τῆς παγκοσμιοποίησης στήν ὑφήλιο ἐναγκαλιστῆκαν τόν θάνατο, ὅπως οἱ δικοί μας (κυβερνῶντες) καί ποῦ μαζί μέ τόν θανάσιμο ἐναγκαλισμό τους μᾶς ἔφεραν καί τά ναυάγια ψυχῶν καί σωμάτων , μέσα ἀπό τά δουλικά μνημόνια, καί ὄχι μόνον. Μνημόνια-κρεμάλες φερόμενα ἀπό προηγούμενες κυβερνήσεις καί κατοχυρωμένα μέ κρατική βούλλα ἀπό τήν σημερινή κυβέρνηση˙ το θλιβερό ἀποτέλεσμα ; νά δυστυχοῦν καί νά ναυαγοῦν οἰκογένειες, ψυχή καί σώματι. Διότι, οἱ ὁδηγοί ποῦ εἴχαμε καί ἔχουμε ἀκόμα (2015) στίς κυβερνήσεις μας περιφρονῆσαν τήν πηγή τῆς Ζωῆς, τόν Ἰησοῦ Χριστό μας καί ἀληθινό Θεό μας.
Πρωθυπουργέ ! ὅλοι μας κάνουμε λάθη, καί ὁ πρῶτος ὁ γράφων, ὅμως ἡ μετάνοια μᾶς περιμένει! Ἐνθυμηθῆτε τήν ὑπόσχεση σας στό Ἅγιο Ὄρος, ὅταν ζητήσατε νά μείνετε μόνος, ἐσεῖς καί ἡ Παναγία μας!
Ἐκεῖ θαρρῶ, καί θέλω νά πιστεύω, ὅτι ἐδώσατε μία ὑπόσχεση, νά ἐπιστρέψετε πίσω. Ἡ ἐπιστροφή, ὅπως ἡ πέστροφα (πέστροφα= ἐπιστρέφω) ἀναζητοῦσε τήν πηγή τῆς ἀρχῆς στή ζωή της. Ἐμπρός λοιπόν! τό δικαστήριο τῶν μνημονίων ἀκόμα δέν ἔκλεισε! Στέκεται ἐκεῖ καί περιμένει τήν ἐπιστροφή σας!˙ μιά ἐπιστροφή ὡς τοῦ πρωταγωνιστή ἥρωα τοῦ Βίκτωρος Οὐγκώ, τόν Γιάννη Ἁγιάννη. Ἡ μουσική παρακάτω εἶναι ἀπό τήν ὁμώνυμη ταινία: «ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ». Τήν ἔγραψε ὁ συμπατριώτης μας (Ἕλλην) Βασίλης Πολυδούρης. Ἄκουσε την σέ παρακαλῶ, καί πάρε τή γενναῖα ἀπόφαση, ἄκουσε τή γιά λίγο καί σήκω στά ἕδρανα τῶν Εὐρωπαϊκῶν δικαστηρίων= αἴθουσες συνεδρίων γιά τίς διαπραγματεύσεις ποῦ δικάζεται ἄδικα ἡ χώρα μας, καί ὑπεστήριξε τήν ἀθῶα μερίδα τοῦ δυστυχισμένου λαοῦ μας. Κάντο, μόνον γιά αὐτούς˙ ἀντιμετώπισε πάλι σέ νέο γύρω τούς Ἰαβέρηδες τῶν ἀθλίων, τούς σύγχρονους αὐτούς ἐφιάλτες.

ΜΟΥΣΙΚΗ Β.Πολυδουρη.οι αθλιοι

ΤΕΛΟΣ

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.