Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ’ Category

ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΗ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 2nd, 2013 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ», ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ

ΕΤΟΣ ΞΑ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ― ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛ. 632

ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

[Έγινε στην Ιερά Μονή του οσίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Ο διάκονος που χαστουκίζεται είναι ο αγωνιστής, σεβάσμιος γέροντας τώρα, ἀρχιμανδρίτης τῶν Πατρῶν Νικόδημος Πετρόπουλος και ο λαϊκός που διαμαρτύρεται είναι ο Γεώργιος Σαβόπουλος από την Κεφαλονιά]

ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΣΥΜΠΡ. ΑΙΡΕΤ.ιστ«Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει σταθερὰ καὶ ἀταλάντευτα, ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ συμπροσευχὴ τοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ μὲ αἱρετικούς. Ὄχι ἀσφαλῶς ἀπὸ μῖσος. Ἡ ῥήτρα αὐτὴ ἀποτελεῖ στοιχειῶδες μέτρο ἀσφαλείας γιὰ τὰ παιδιά της, ἀλλὰ καὶ ἕνα φιλάνθρωπο μήνυμα ἀφυπνίσεως γιὰ τοὺς ἄλλους. Ὑπάρχουν ἐπ᾿ αὐτοῦ καὶ θεόπνευστες ἐντολὲς τῆς ἁγίας Γραφῆς, καὶ παραδείγματα ἀποστόλων καὶ πατέρων, ἀλλὰ καὶ σχετικοὶ ἱεροὶ κανόνες ἁγίων Συνόδων. Αὐτὸ γνωρίζαμε καὶ αὐτὸ τηροῦμε οἱ ὀρθόδοξοι αἰῶνες τώρα.
Ἀλλὰ ἤδη κι αὐτὸς ὁ σωτήριος φραγμός, σύμφωνα μὲ ἄνωθεν ὁδηγίες, ἐπιχειρεῖται νὰ καταρριφθῇ. Γιατί; Διότι ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στοὺς σκοποὺς τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς νέας τάξεως, ποὺ θέλουν τὴν παγκοσμιοποίησι, καὶ ἑπομένως τὸ πλησίασμα, τὴ συναναστροφή, τὴν ἀπάμβλυνσι τῶν θρησκευτικῶν ἰδίως διαφορῶν, τὴ συναλοιφὴ ὅλων, τὸ θρησκειακὸ ἀνακάτεμα, μὲ μιὰ λέξι τὴν πανθρησκεία (ἕνα, κοινῶς, «ἱερὸ» ἀχταρμά). Καὶ ἤδη, μὲ τὶς ἐπανειλημμένες συμπροσευχές, ποὺ προβάλλουν κάθε τόσο τὰ μέσα ἐνημερώσεως, πολλοὶ κοντεύουν νὰ ξεχάσουν αὐτὰ ποὺ ἤξεραν.
Καὶ οἱ μὲν ἐκτὸς Ἐκκλησίας τὴ δουλειά τους κάνουν. Τὸ ἀνησυχητικὸ εἶνε, ὅτι στὰ σχέδιά τους παρασύρουν τὴν πνευματική μας ἡγεσία, ποὺ ἀρχίζει νὰ εἰσάγῃ νέες ἑρμηνεῖες καὶ νὰ νοθεύῃ τὴν καθαρὴ διδασκαλία της. Ἔτσι καὶ στὸ προκείμενο θέμα ἀκοῦμε τώρα νὰ λένε· «Ἡ συμπροσευχὴ ποὺ ἀπαγορεύεται δὲν εἶνε αὐτὴ ποὺ νομίζετε σεῖς οἱ ἀδαεῖς· εἶνε μόνο ἡ εὐχαριστιακή». Ἀπαγορεύεται δηλαδὴ ἡ συμπροσευχὴ μόνο σὲ θεία εὐχαριστία-λειτουργία. Ἐννοοῦν, ἔτσι, ὅτι οἱ ἄλλες συμπροσευχὲς ἐπιτρέπονται.
Ἀλλοίμονο βέβαια ἂν ἡ ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία ἄλλαζε ἔτσι, μὲ τὴν ἐπινόησι μιᾶς νέας ἑρμηνείας. Τὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας διακρίνουν τὴν ὀρθὴ ἀπὸ τὴ νόθο ἑρμηνεία· γνωρίζουν, ὅτι πᾶσα συμπροσευχὴ μὲ ἑτεροδόξους ἀπαγορεύεται. Οἱ οἰκουμενισταὶ ὅμως συλλαμβάνονται καὶ ἐδῶ ἀπὸ τὰ λόγια τους. Διότι οὔτε καὶ μὲ τὴ νεόκοπη αὐτὴ ἑρμηνεία τους φαίνονται συνεπεῖς. Τελικὰ καὶ σὲ εὐχαριστιακὲς συμπροσευχὲς ἔχουν προχωρήσει, καὶ μάλιστα πρὸ πολλοῦ, ὅπως δείχνει τὸ ἄρθρο ―μὲ τὸ ἐκφραστικό του σκίτσο― ποὺ ἀκολουθεῖ. Ποιά νέα ἑρμηνεία θὰ ἐπινοήσουν τώρα οἱ ἡμέτεροι οἰκουμενισταί, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ ἀδικαιολόγητα;
Τὸ γεγονός, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται τὸ ἄρθρο, εἶνε παλαιό, πρᾶγμα ποὺ δείχνει, ὅτι ἡ διάβρωσις ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ πολὺ νωρίς. Ἡ πρώτη δημοσίευσις τοῦ κειμένου αὐτοῦ ἔγινε πρὸ 40 ἐτῶν στὴν «Σπίθα» ὑπὸ τὸν τίτλο «Γενναῖα τῆς Ὀρθοδοξίας τέκνα» (φ. 285/Ὀκτ. 1965, σσ. 2-3). Ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὅπως θὰ δοῦμε, ἐλέγχει ἐδῶ ἕνα φιλοπαπικὸ ἐπίσκοπο, μακαρίτη τώρα, καὶ ἐπαινεῖ δύο γενναίους μαχητὰς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶνε καὶ κληρικός, τότε διάκονος καὶ σήμερα πρεσβύτερος-ἱερομόναχος. Πρόκειται γιὰ τὸν ἀγωνιστὴ ἀρχιμανδρίτη τῶν Πατρῶν Νικόδημο Πετρόπουλο.
Ἡ ἀναδημοσίευσις συμπίπτει μὲ τὴν ἐπίσκεψι στὴν Φλώρινα κατόπιν προσκλήσεως τοῦ παναγιωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, στὸν ὁποῖο καὶ προσφέρεται, ὡς μία ὑπόμνησις ἐκ μέρους τοῦ γέροντος συντάκτου τῆς «Σπίθας» τοῦ αἰτήματος, νὰ συνεχίζῃ ἡ Ἐκκλησία τὴν πορεία της ἐν ἀσφαλείᾳ καὶ εἰρήνῃ, χωρὶς καινοτομίες καὶ ὑπερβάσεις τῶν ὁρίων ποὺ ἔθεσαν οἱ ἅγιοι πατέρες.

 • Μὲ λύπην, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, μὲ λύπην ἀνέκφραστον λαμβάνω τὸν κάλαμον διὰ νὰ ἐλέγξω ἐπωνύμως ἐπίσκοπον τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἂς λέγουν τινὲς ὅτι ἀρεσκόμεθα εἰς τὸν ἔλεγχον. Ἡ καρδία μας αἱμάσσει, ὅταν ἡ ἀνάγκη μᾶς ἐπιβάλῃ τὸν ἔλεγχον. Δὲν θέλομεν νὰ ἐλέγχωμεν. Δὲν θέλομεν νὰ μᾶς δίδωνται ἀφορμαὶ νὰ στηλιτεύωμεν καὶ νὰ καυτηριάζωμεν τὰ κακῶς κείμενα ἐν τῷ ἐκκλησιαστικῷ ὀργανισμῷ. Θὰ ἠθέλαμεν ἀντιθέτως ὅλα ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ νὰ εὑρίσκωνται ἐν τάξει καὶ ἀκριβείᾳ. Θὰ ἠθέλαμεν οἱ ἐπίσκοποί μας ὡς ὡρολόγια ἀκριβείας νὰ λειτουργοῦν, νὰ σημαίνουν τὰς ὥρας τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ δεικνύουν τὰ πρέποντα καὶ συμφέροντα, καὶ νὰ μὴ ἀναγκάζεται κλῆρος καὶ λαὸς νὰ ἀνακαλῇ αὐτοὺς εἰς τὸ καθῆκον, νὰ ἐπαναφέρῃ τοὺς δείκτας εἰς τὰς κανονικὰς θέσεις. Εἶνε λυπηρὸν ὅτι ἐκ τῶν πνευματικῶν τούτων ὡρολογίων ἄλλα μὲν ἔπαυσαν νὰ λειτουργοῦν καὶ κατήντησαν τελείως ἄχρηστα, ἄλλα δὲ ἔχουν σταματήσει καὶ ἀναμένουν χόρδισμα, ἄλλα δὲ ἔχουν χαλαρωμένα τὰ ἐλατήριά των καὶ δεικνύουν ἐσφαλμένως τὴν ὥραν. Οἱ δὲ πιστοὶ ἀπευθυνόμενοι πρὸς πνευματικοὺς ἡγέτας δὲν πληροφοροῦνται ἀκριβῶς τὴν ὥραν, ἵνα, συμφώνως πρὸς τὰ πνευματικὰ χρονόμετρα, ῥυθμίζουν καὶ αὐτοὶ τὴν ζωήν των. Ἄχρηστα, χαλασμένα, ξεχορδισμένα ὡρολόγια…
  Ἀκούονται πανταχόθεν παράπονα. Εἰς τὰ γραφεῖα ἐκκλησιαστικῶν περιοδικῶν καταφθάνουν ἐπιστολαί. Καταγγέλλονται ἐνυπογράφως διάφορα θλιβερὰ περιστατικά, κατὰ τὰ ὁποῖα ἀνώτατοι τῆς Ἐκκλησίας ἀξιωματοῦχοι ἔπαυσαν νὰ βαδίζουν ἐπὶ τὰ ίχνη τοῦ ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ. Σκάνδαλα ἐπὶ σκανδάλων… Νὰ ἔλθουν ὅλα εἰς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος; Δὲν συμφέρει τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἐξ ὅλων ἐκείνων, τὰ ὁποῖα πληροφορούμεθα ὅτι συμβαίνουν εἰς διαφόρους ἐπαρχίας τῆς Ἑλλάδος, μόνον τὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα γίνονται ἐνώπιον πλήθους λαοῦ καὶ σκανδαλίζουν τὰς συνειδήσεις τῶν πιστῶν καὶ ἀποτελοῦν βοῶντα καὶ κράζοντα ἐγκλήματα, αὐτὰ καὶ μόνον ἐλέγχομεν κατὰ καθῆκον. Αὐτὴ εἶνε ἡ γραμμή, τὴν ὁποίαν ἀκολουθοῦμεν ἑπόμενοι τοῖς ῥήμασι τοῦ μεγάλου πατρὸς καὶ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου· «Τὰ δημοσίως λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ σκανδαλίζοντα τὸν λαόν, ταῦτα καὶ δημοσίως ἐλέγχομεν».
  Ἓν τοιοῦτον γεγονός, ὅπερ πᾶς πιστὸς πρέπει νὰ ἐλέγξῃ καὶ νὰ ἀποδοκιμάσῃ, ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἐξαπλώσῃ εἰς ὅλον τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ καταστῇ πλέον ἀθεράπευτος ἡ νόσος, εἶνε καὶ τὸ θλιβερὸν γεγονός, τὸ ὁποῖον συνέβη πρὸ ἡμερῶν εἰς μίαν τῶν νήσων τοῦ Ἰονίου πελάγους. Θὰ τὸ ἐκθέσωμεν ὡς τὸ ἐπληροφορήθημεν παρ᾿ αὐτοπτῶν μαρτύρων.

* * *

 • Ὡς γνωστόν, εἰς τὴν νῆσον τῆς Κεφαλληνίας ὑπάρχει ἡ ἱ. μονὴ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, ὅπου εὑρίσκεται τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου. Ἡ μονὴ ἔχει γίνει ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα προσκυνήματα τῆς Ἑλλάδος. Μυριάδες εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου λαοῦ καὶ ἐκ τῶν νήσων καὶ ἐκ τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ ἁγίου συρρέουν διὰ νὰ προσκυνήσουν. Ὅπως δὲ πάντοτε, οὕτω καὶ ἐφέτος, τὴν 20ὴν Ὀκτωβρίου καθ᾿ ἣν ἑορτάζεται ὁ ἅγιος, ἐν τῷ καθεδρικῷ ναῷ τῆς μονῆς ἐτελέσθη μεγαλοπρεπῶς ἀρχιερατικὴ λειτουργία. Λειτουργῶν ἀρχιερεὺς ἦτο ὁ σεβασμ. μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Ἀλέξιος, τοποτηρητὴς τῆς χειρευούσης Μητροπόλεως Κεφαλληνίας. Κύματα εὐσεβοῦς λαοῦ ἐπλημμύρουν τὸν ναὸν καὶ παρηκολούθουν μετὰ κατανύξεως τὴν θείαν λειτουργίαν. Ἀλλ᾿ αίφνης ἡ γαλήνη τοῦ ἐκκλησιάσματος ἐταράχθη ἐκ θλιβεροῦ γεγονότος ἢ μᾶλλον σειρᾶς-ἁλύσεως γεγονότων, τῶν ὁποίων τὸ ἓν θλιβερώτερον τοῦ προηγουμένου. Καὶ ἐξηγούμεθα.
  Εἰς τὸ πυκνὸν ἐκκλησίασμα, τὸ ὁποῖον ἀπετελεῖτο ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ὀρθοδόξους, παρεισέδυσε καὶ ἕνας ἱερεὺς τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας. Κακῶς ἐπετράπη εἰς τὸν παπικὸν ἱερέα ἡ είσοδος εἰς τὸν ναόν. Διότι, συμφώνως πρὸς τοὺς ἱ. κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπαγορεύεται ἡ είσοδος αἱρετικῶν εἰς τοὺς ἱ. ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ δὲν ἦτο τοῦτο ἡ μόνη κανονικὴ παράβασις. Ἐπηκολούθησε καὶ ἄλλη, σοβαρωτέρα. Ὁ παπικὸς ἱερεὺς δὲν ἔμεινε καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς θείας λειτουργίας μεταξὺ τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν. Μετὰ τὸν καθαγιασμὸν τῶν τιμίων δώρων ὁ λειτουργῶν ἀρχιερεὺς ἐκάλεσε τὸν ἔξω τοῦ θυσιαστηρίου ἱστάμενον παπικὸν ἱερέα νὰ εἰσέλθῃ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ. Οὗτος, δεχθεὶς μίαν τοιαύτην τιμητικὴν πρόσκλησιν, εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἱερὸν βῆμα καὶ ἐπλησίασε πρὸς τὴν ἁγίαν τράπεζαν διὰ νὰ λάβῃ ἀντίδωρον παρὰ τοῦ ἀρχιερέως. Ἀλλ᾿ ἐκείνην τὴν στιγμήν, καθ᾿ ἣν ὁ παπικὸς ἱερεὺς ἡτοιμάζετο νὰ λάβῃ τὸ ἀντίδωρον, πίπτει κεραυνὸς ποὺ ἐτάραξε τοὺς πάντας. Κεραυνὸς Ὀρθοδοξίας. Για την συνεχεια εδώ· Read more »

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΟΒΗΤΡΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Σεπ 2nd, 2013 | filed Filed under: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Ο ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

ΓΙΑ «ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ· http://aktines.blogspot.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΓΑΚΗΣ είπε…

P. Ayg. PaisΟ ΠΑΤΗΡ ΠΑΪΣΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΝΩ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ. ΕΞΑΛΛΟΥ Ο ΠΑΤΗΡ ΠΑ΄Ι΄ΣΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΤΑΝ ΤΟΣΟ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ… ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΑΓΙΑΣΕ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΕΛΙΚΑ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΟΠΩΣ ΄΄ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΝΩΜΗ΄΄ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΥΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ; ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΙΜΑΙ.

9 Σεπτεμβρίου 2013 – 11:27 μ.μ.
Ανώνυμος είπε…

Θερμά συγχαρητήρια στον κ.Γεγάκη για τη θαυμάσια συλλογιστική του.
Αναφορικά με τη δήθεν «συγγνώμη» του μακαριστού Αυγουστίνου, καλό θα είναι, όποιοι διαδίδουν τέτοιες φαιδρότητες,με πρώτον και καλύτερον το μητροπολίτη Προικοννήσου, να έχουν υπόψιν ότι ο αοιίδιμος γέρων σκεπτόταν σοβαρά να διακόψει το μνημόσυνο και του νυν πατριάρχη Βαρθολομαίου όπως διαφαίνεται από επιστολές του προς αυτόν (τουτέστιν τον πατριάρχη). Ο αείμνηστος ιεράρχης σεβόταν μεν το θεσμό του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αλλά σε θέματα πίστεως δε χαριζόταν σε πρόσωπα. Γνώριζε να διακρίνει το θεσμό απ τα πρόσωπα που τον εκπροσωπούν (μακάρι να ευπροσωπούσαν κι όλας)! Λίγο περισσότερος σεβασμός στην ιερά του μνήμη δε θα έβλαπτε!

Λ.Ν.

ΤΟ ΨΕΜΑ, Η ΔΕΙΛΙΑ, Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αν είναι δυνατόν!!!

http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2013/08/blog-post

Παρακολουθήσαμε αὐτὲς τὶς μέρες στὰ ἱστολόγια τὰ γενόμενα εἰς τὸ Μνημόσυνο γιὰ τὰ τρία χρόνια ἀπὸ τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη.
Μᾶς ἐξέπληξε τὸ ψέμα ποὺ ἐκφώνησε ὁ τρόφιμος τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, ὁ μητροπολίτης Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἄνευ νύμφης  καὶ ποιμνίου, ἔχει ὡς προίκα τὴν μητρόπολη Προικο-ννήσου.
Περιμέναμε ἀπὸ τὸν Προικοννήσου, ὅταν ἀποδοκιμάστηκε ἕνα τέτοιο ψέμα, ποὺ λέχθηκε στὸ Μνημόσυνο τοῦ ἀγωνιστῆ Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ ἀμαυρώνει τὴν μνήμη του, περιμέναμε πὼς ἀκαριαία θὰ τὸ διέψευδει ἢ τουλάχιστον θὰ ζητοῦσε συγγνώμη. Τίποτα, ὅμως ἀπ’ αὐτά. Καμιά εὐαισθησία ἀπὸ τὸν κ. Ἰωσήφ.
Καὶ σήμερα ποὺ εἴδαμε νὰ ἐπαναφέρει τὸ θέμα ἄλλο ἕνα ἱστολόγιο («Τρελλογιάννης») θεωρήσαμε ὅτι πρέπει νὰ δημοσιεύσουμε τὴν εἴδηση-ρεπορτὰζ καὶ στὸ δικό μας ἱστολόγιο, ἐπι πλέον δὲ
α) νὰ προσθέσουμε ἕνα ντουκουμέντο: μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Παραμυθίας Παύλου πρὸς τὸν Πατριάρχη Δημήτριο, τὸν ὁποῖο ἀπειλοῦσε ὅτι ἂν συνεχίσει τὴν οἰκουμενιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ἀθηναγόρα, θὰ προβεῖ στὴν Διακοπὴ καὶ τοῦ δικοῦ του Μνημοσύνου. (Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Παραμυθίας Παῦλος μαζί μὲ τὸν Καντιώτη καὶ τὸν Ἐλευθερουπόλεως εἶχαν διακόψη τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα).

Διαβάστε περισσότερα »

ΣΧΟΛΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

(Συγκετρώνουμε σχόλια και άλλων ιστοσελίδων)

Δημοσίευση σχολίου απο: ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ

«ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΨΕΥΤΕΣ»

Ανώνυμος28 Αυγούστου 2013 – 9:09 μ.μ.  Ο/Η Ανώνυμος είπε…
Ποια υπήρξε η αντίδραση του μητροπολίτη Φλωρίνης Θεοκλήτου στα όσα είπε ο Προικοννήσου; Πώς προστάτεψε την ιερή μνήμη του γέροντα και προκατόχου του; Ψέλλισε τίποτε;
Εξέδωσε κάποια ανακοίνωση μετά ταύτα που να αποκαθιστά την αλήθεια; Περιμένουμε απάντηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr 

 • Η αντίδραση του μητροπολίτου Θεοκλήτου και του πρωτοσυγκέλλου του Ιουστίνου Μπαρδάκα ήταν εναντίον αυτών που διαμαρτυρήθηκαν και όχι εναντίον αυτού που είπε το ψέμα. ΑΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΕ, (1ον) ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΕΥΓΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΚΤΑ (11μ.μ.) Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ (2ον) ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΟΥΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΣ, «ΝΑ ΣΥΜΜΑΖΕΨΟΥΝ» ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ._

ΣΧΟΛΙΟ από Hellas-Orthodoxy στις 9:00 π.μ.

Είναι να μας πιάνει θλίψη όταν ακούμε για τέτοιους ιεράρχες που ψεύδονται προκειμένου να κάνουν τις οικουμενιστικές δουλειές τους μη σεβόμενοι ούτε τους νεκρούς και άξιους ιεράρχες όπως ο Φλωρίνης κ.Καντιώτης. Από την άλλη είμαστε σίγουροι πως ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ δε θα λείψουν από την εκκλησία του Χριστού οι άξιοι ιεράρχες όπως ο Γόρτυνος αλλά και πολλοί άλλοι φωτισμένοι και προικισμένοι από το Θεό. Χρειάζεται και προσωπική προσευχή ώστε να μας ελεήσει ο Θεός και να τους διατηρεί φωτεινούς οδοδείκτες για μας, άξιους ποιμένες και πατέρες μας όλους αυτούς που κρατούν σταθερή τη γραμμή και σηκώνουν με σθένος τη σημαία της ορθοδοξίας.

ΤΑ (4 απο τα 11) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ http://neaflorina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_8899.html

 1. Καλό θα είναι ο γράψας περί δήθεν «αδελφικών σχέσεων» Πατριαρχείου και μητροπόλεως Φλωρίνης να αναγνώσει τη με ημερομηνία 18/2/1988 επιστολή του μακαριστού Φλωρίνης Αυγουστίνου προς το μητροπολίτη Κολωνίας(του οικουμενικού θρόνου) Γαβριήλ με την οποία ο αοίδιμος ψέγει τη συμπροσευχή του τότε οικουμενικού πατριάρχη Δημητρίου με τον τότε πάπα της Ρώμης και μιλάει για κρίση συνειδήσεως που συντελείται στην καρδία ενίων αρχιερέων «εάν και κατά πόσον δύναται πλέον να μνημονεύεται το όνομα του οικουμενικού πατριάρχου, ως μη ορθοτομούντος τον λόγον της αληθείας» όπως διαλαμβάνει η σχετική επιστολή.
  Υ.Γ. Ο μακαριστός σχολίαζε αρνητικά και διαμαρτυρόταν για τα πατριαρχικά ατοπήματα. Κάποιοι άλλοι όμως ενώ βλέπουν επί Βαρθολομαίου να γίνονται τρισχειρότερα απ όσα γίνονταν επί Δημητρίου, όχι μόνο σιωπούν σχετικώς αλλά και τιμούν παντοιοτρόπως τον πατριάρχη πικραίνοντας τον πιστό λαό..

 2. Κανένα «φάουλ» δεν έκανε ο μητροπολίτης Γόρτυνος που δεν ξέρει καθώς φαίνεται από ψευτοευγένειες αλλά μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας που μιλούσε και ο γέροντάς του Αυγουστίνος. Δε δημιούργησε το πρόβλημα ο Γόρτυνος αλλά ο Προικοννήσου με τα όσα είπε. Ίσα-ίσα που ο Γόρτυνος καταχειροκροτήθηκε ενώ σημειώθηκε έντονη αντίδραση στα όσα είπε ο Προικονήσου. Μακάρι να είχαμε κι άλλους δεσποτάδες σαν το Γόρτυνος.

 3. Για άλλη μία φορά κατώτερη των περιστάσεων η μητρόπολή μας…ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ

 4. ΤΙ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;;Ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΖΩΝΤΟΣ ΤΟΥ Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ-ΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ;ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ!!!

  Για τη συνέχεια πατήστε εδώ Read more »

Τι ειναι αυτα που κανετε και συμπροσευχεσθε με τον παπα;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Αυγ 19th, 2013 | filed Filed under: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ἕνα περιστατικὸ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ οἰκουμενικού πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

στὸ Ἅγιον Ὄρος το 2006, με τον γέροντα προηγούμενο Εὐγένιο Φιλοθεΐτη

 

Ι.Μ.ΦΙΛΟΘΕΟΥΗταν 10/23 Ὀκτωβρίου ἡμέρα Δευτέρα. Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκεπτόμενος τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀπὸ τὴν ἱ. μονὴ Καρακάλλου, ὅπου εὑρίσκετο ἀπὸ τὸ πρωί, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν γειτονικὴ ἱ. μονὴ Φιλοθέου. Ἔφερε μαζί του καὶ τμῆμα ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τὸ ὁποῖο ἐδώρισε στὴ μονὴ Φιλοθέου, ἀπὸ τὴν ὁποία ὡς γνωστὸν προέρχεται ὁ ἅγιος Κοσμᾶς.

Μετὰ τὴν τελετὴ τῆς ὑποδοχῆς, τὶς προσφωνήσεις καὶ ἀντιφωνήσεις, ὁ παναγιώτατος παρεκάθησε στὴν τράπεζα. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τραπέζης κάποιοι ἀπὸ τοὺς πατέρας τοῦ εἶπαν, ὅτι στὴν μονὴ ζῇ κλινήρης σὲ ἡλικία 93 ἐτῶν ὁ προηγούμενος Εὐγένιος Φιλοθεΐτης, ὁ ὁποῖος ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἔχει διατελέσει ἀντιπρόσωπος τῆς μονῆς τους παρὰ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι. Ὁ πατριάρχης ἐξεδήλωσε ἐνδιαφέρον νὰ τὸν ἐπισκεφθῇ. Ἐξερχόμενος λοιπὸν ἀπὸ τὴν τράπεζα συνοδείᾳ μοναχῶν μετέβη στὸ κελλὶ τοῦ ἀσθενοῦντος προηγουμένου, ὁ ὁποῖος μολονότι κλινήρης ἔχει σώας τὰς φρένας καὶ διατηρεῖ τὴν ὀξύνοιά του. Μόλις ὅμως ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἰσῆλθε στὸ κελλί,  ὁ κλινήρης γέρων Εὐγένιος, πρὸς κατάπληξιν ὅλων, ἀκούστηκε νὰ τοῦ φωνάζῃ δυνατά·

Τί εἶνε αὐτὰ ποὺ κάνετε καὶ συμπροσεύχεσθε μὲ τὸν πάπα; Δὲν ξέρετε ὅτι εἶνε αἱρετικὸς καὶ κακόδοξος;

Ἦτο τόσο ἔντονο τὸ ὕφος καὶ ἡ φωνὴ τοῦ προηγουμένου Εὐγενίου, ὥστε ὁ πατριάρχης ἀναγκάστηκε ν᾿ ἀποχωρήσῃ σιωπῶν. Οἱ παρευρισκόμενοι ἔμειναν ἄναυδοι.

Τὸ περιστατικὸ αὐτό, ποὺ συνέβη κατὰ παραχώρησιν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐφόρου τοῦ ἱεροῦ τόπου, ἀνακαλεῖ στὴ μνήμη κάποιο ἄλλο παλαιότερο.

Ὅταν τὸ ἔτος 1275 μ.Χ. ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ λατινόφρων πατριάρχης Ἰωάννης Βέκκος, ἀκούστηκε φωνὴ ἀπὸ ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου πρὸς γέροντα μοναχὸ ποὺ ἐνώπιόν της ἐδιάβαζε τοὺς Χαιρετισμούς· «Χαῖρε καὶ σύ, ὦ γέρων· καὶ εἰπὲ εἰς τὸν ἡγούμενον καὶ τοὺς πατέρας, ὅτι οἱ ἐχθροὶ οἱ ἰδικοί μου καὶ τοῦ Υἱοῦ μου ἦλθον νὰ βεβηλώσουν τὸν τόπον». Καὶ ὁ γέρων ἀνήγγειλε τὸν ἐρχομὸ τοῦ λατινόφρονος, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ στὸ βουλγαρικὸ μοναστήρι ἔκαυσε μέσα στὸν πύργο τῆς μονῆς τοὺς ὁμολογητὰς πατέρας ποὺ ἤλεγξαν αὐτὸν καὶ τὸν αὐτοκράτορα Μιχαήλ. Εἶνε οἱ 26 ὁσιομάρτυρες τῆς ἱ. μονῆς Ζωγράφου, ποὺ ἑορτάζουν τὴν 22α Σεπτεμβρίου.

Ἁγιορείτης ἱερομόναχος

ENAΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΣΑΡΩΝΕΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

author Posted by: admin on date Αυγ 10th, 2008 | filed Filed under: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!!!

ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ή ΣΙΩΠΟΥΝ

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΑΡΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ

Τέλος ομιλίας του
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

_______

 • «…Εν μέσω νεκρικής σιγής της Εκκλησίας ηκούσθη μία φωνή ως βροντή και αστραπή. Τίνος ήτο; Επισκόπου, πατριάρχoυ, παπά, διάκου; Oχι! Ήταν η φωνή ενός μοναχού, που τους σάρωσε όλους. Πού είναι, αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες ότι εμείς είμαστε Εκκλησία. Όχι, αγαπητοί μου, μπορεί να μαζευτείτε στην οδό Φιλοθέη όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγερος να σας διαλύσει. Είδατε ποτέ μικρό παιδί να κινηγάει με ένα καλάμι τα γαλιά…
  Πότε; Όταν εσείς εκεί που μαζεύεσθε, στην οδό Φιλοθέη, δεν σκέφτεστε τα μεγάλα και υψηλά και λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με τα συμφέροντα του λαού, τότε, μπορεί να είστε και 70 και 100 και 200 και 300 εάν εσείς δεν είστε φορείς της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και είναι ο ένας εκείνος, -ότι νάναι-, και καλόγερος νάναι· αυτός o καλόγερος που έχει μέσα του τη φωτιά τ” Ουρανού, που έχει Πνεύμα Άγιον, που βαδίζει με τους Πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο ένας θα σας σαρώσει όλους και θα επαναφέρει το σκάφος της Εκκλησίας στην τροχιά του!…
  Τέτοιος ήτο ο άγιος Μάξιμο ο ομολογητής, που τους εσάρωσε όλους…Με εντολή πατριαρχών τον εξόρισαν, του εκόψαν την γλώσσα για να μη μιλάει για τον Χριστό. Toυ….»

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ· ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

______

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΝΑΧΟΥΣ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι κακοί επίσκοποι, που ενώνονται με τους αιρετικούς, για να δημιουργήσουν μιά νέα δαιμονική θρησκεία, την πανθρησκεία του Αντιχρίστου και να μας σύρουν πίσω απ’ αυτήν, και οι άλλοι επίσκοποι, που βλέπουν την προδοσία της Ορθοδόξου πίστεως και δεν αντιστέκονται και τους μνημονεύουν και συλλειτουργούν με τους αιρετικούς και προδότας, επισκόπους, μας κλέβουν την ορθόδοξη πίστη και βγαίνει προφητικός ο φοβερος λόγος του Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, που έλεγε, πριν από 30 χρόνια· «Μετά από 30 & 40 χρόνια θα είναι στην Ελλάδα προτεστάντες, παπικοί, χιλιασταί και κάθε καρυδιάς καρύδι μόνο Ορθόδοξοι δεν θα υπάρχουν!»

Όταν οι κεφαλές βρωμάνε, Read more »