Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΘελετε, κυριοι, Τουρισμο; Διευκολυνατε τους Ελληνας να γνωρισουν την πατριδα τους

date Ιούλ 29th, 2015 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Απόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» φυλ.223, Ιανουαρίου 1960
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἕνα ἄρθρο ποὺ αντιστέκεται στὴν εἰσοδο τῶν τουριστῶν ποὺ κάνουν όργια στην Ἑλλάδα. Ο σεβάσμιος Γέροντας εἶδε τὸ κακό ποὺ θὰ ἔκαναν αυτοί οι τύποι στὸν τόπο μας καὶ διαμαρτυρήθηκε ἐγκαίρως.

Θελετε, κυριοι, Τουρισμο;

Διευκολυνατε τους Ελληνας να γνωρισουν την πατρίδα τους

Χάριν τῆς ἀναπτύξεως τοῦ Τουρισμοῦ… ἡ Ἑλλάς ἡ ὁποία πολλάκις εἴπε τὸ ὄχι εἰς βαρβάρους, ἑτοίμους νὰ εἰσβάλουν εἰς τὰ ἱερά της ἐδάφη της, δὲν ἔχει τώρα τὴν δύναμιν νὰ ᾽πη ὄχι εἰς τὸν νέο βάρβαρο, τὸν [διαφθαρμένο] Τουρισμό, εἰς τὸν συγκεκαλυμμένον μαμμωνισμόν, νὰ κλείση ἐνώπιον αὐτοῦ ἐρμητικῶς τὰς θύρας της, καὶ νὰ εἴπη˙ «Κύριοι καὶ κυρίαι! Αὐτὸ τὸ ἔδαφος ποὺ πατεῖτε εἶνε ἡρώων καὶ μαρτύρων γῆ. Ἐποτίσθη μὲ ποταμοὺς αἱμάτων διὰ νὰ θάλλη ὄχι ἀπλῶς ἡ δάφνη καὶ ἡ ἐλαία, κατὰ τὸν ποιητήν, ἀλλὰ νὰ θάλλουν τὰ ἀθάνατα δένδρα τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀγνότητος. Ἐὰν θέλετε νὰ κινηθῆτε σεμνῶς, καλῶς ἤλθατε. Ἀλλʼ ἐὰν νομίζετε ὅτι ἐδῶ θὰ εἶσθε ἀσύδοτοι διὰ νὰ κάμνετε, ὅ,τι θέλετε, ἀπατᾶσθε. Ἀναζητήσατε ἄλλον τόπον κατάλληλον πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν ὀρέξεών σας. Ἡμεῖς δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν νὰ ἐκπληρωθῆ εἰς τὸν τόπον μας ἡ προφητεία ἡ λέγουσα ὅτι θὰ πλησθῆ ἡ γῆ τετραπόδων!».
Ἀλλʼ ἀκούονται φωναὶ διαμαρρτυριῶν! Ἐὰν θέσωμεν ὑπὸ τοιούτους περιορισμοὺς τὴν τουριστικὴν κίνησιν, δὲν θὰ ἔθλη κανεὶς εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ θὰ ζημιωθῆ μεγάλως ἡ οἰκονομία τῆς χώρας μας. Ἀπαντῶμεν! Ἐὰν πρόκειται νὰ μᾶς ἔλθουν οἱ ξένοι διὰ νὰ μᾶς μεταδώσουν τὸ μίασμα τῆς διαφθορᾶς, ποτὲ νὰ μὴν ἔλθουν, ὅπως δὲν θέλομεν νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν χώραν μας ἕνας ξένος προσβεβλημένος ἀπὸ μία θανατηφόρα ἐπιδημια. Τὸν ἀπομακρύνομεν πάραυτα καὶ τὸν ἀποστέλλομεν εἰς τὴν πατρίδα του, ἔστω καὶ ἐὰν μᾶς προσφέρη ὅλο τὸ πλούσιο βαλάντιόν του. Δὲν χάνεται ἡ Ἑλλὰς ἐὰν δὲν μᾶς ἔλθουν ξένοι. Ὑπάρχει διὰ τὴν διοίκησιν τοῦ Τουρισμοῦ εὐρὺ πεδίον δράσεως. Ἄς στραφῆ πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ὑγιοῦς, κυρίως τοῦ ἐσωτερικοῦ Τουρισμοῦ, διευκολύνουσα τὴν νέαν μας γενεὰν νὰ ἐπισκεφθῆ, ὅλα ἐκεῖνα τὰ θρησκευτικὰ καὶ πατριωτικὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὰ ὁποῖα ἔλαμψεν ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἐδοξάσθη ἡ Πατρίς. Εἶνε ἐντροπὴ ἡ νὲα γενεὰ νʼ ἀγνοῆ τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ξένοι μὲ τὰ χρήματά των νὰ περιηγοῦνται αὐτὴν ἀπʼ ἄκρου εἰς ἄκρον μεταδίδοντες τὰ μιάσματα μιᾶς ζωῆς, ἡ ὁποία οὐδόλως συμβιβάζεται μὲ τὰς ἀγνὰς παραδόσεις τῆς φυλῆς μας. Θέλετε, κύριοι, Τουρισμόν; Ἐμπρός, διευκολύνατε τοὺς Ἕλληνας νὰ γνωρίσουν τὴν πατρίδα μας, καὶ ὄχι Ἑκατομμύρια Ἑλλήνων νὰ σκέπτωνται καὶ τὸ εἰσητήριόν των ἀκόμη προκειμένου νὰ ἐπισκεφθοῦν ἕνα μνημεῖον ἐντὸς τῆς ἰδίας πόλεως!

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.