Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Δεκέμβριος, 2019

Η Χριστουγεννιατικη γιορτη των κατηχητικων της ενοριας Αγιου Παντελεημονα Φλωρινης 2. ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΕ pdf 3) Η ελπις του κοσμου ο Χριστος (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 21st, 2019 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Η Χριστουγεννιατικη γιορτη των κατηχητικων

της ενοριας Αγιου Παντελεημονα Φλωρινης
Χριστουγ. Γιορτη

Μία ὄμορφη ἐκδήλωση-γιορτή, ὑπὸ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ π. Ἐπιφανίου Χατζηγιάγκου, Προϊστ. Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμωνος Φλωρίνης, καὶ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὶς ἄθεες »Φωτιἐς» ποὺ διοργανώνουν οἱ Τοπικὲς Ἀρχές, σὲ συνεργασία μὲ Τοπικοὺς Φορεῖς καὶ εὐκολόπιστους (πρὸς τὸ κακὸ) -καλοπερασάκηδες καὶ πλανεμένους κατοίκους τῆς περιοχῆς τῆς Φλώρινας, ποὺ δὲν λένε νὰ ἀποτινάξουν ἀπὸ τὸν τόπο τους αὐτὴ τὴν εἰδωλολατρικη ἐκδήλωση-κατάρα τοῦ τόπου τους. Ἐλπίζω καὶ εὔχομαι στὸν π. Ἐπιφάνιο καλὴ ἐπιτυχία, καὶ στοὺς διοργανωτὲς τῶν »Φωτιῶν» καλή μετάνοια.

Ερμηνεια της ευαγγελικης περικοπης

της Κυριακης προ της Χριστου Γεννησεως

Τοῦ αγιου Ιωαννου του Χρυσοστομου

1) ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ : Υπομνηματισμος στο Ματθ.1,1

2) Υπομνηματισμος στα Ματθ.1, 1-16

3) Υπομνηματισμος στο Ματθ. 1,17

4) Ερμηνεια  Ματθ.1,16

5) Υπομνηματισμος στα Ματθ.1, 17-21

6) Υπομνηματισμος στα Ματθ.1,22-25

7. ENANTION EKEINΩN ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΛΕΠOYN TOYΣ ΠΤΩXOYS (Iωαννου Χρυσοστομου)

4219881

Η ελπις του κοσμου ο Χριστος

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Oλες oi προφητεῖες τῆς Π. Διαθήκης βρῆκαν τήν έκπλήρωσίν τους στο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ή δε μέχρι λεπτομερειῶν έκπλήρωσις τῶν προφητειῶν άποτελεῖ ένα θαῦμα, άπό τά μεγαλύτερα θαύματα, τό οποῖον μίαν έχει τήν ἐξήγησιν, ὅτι δηλαδή ὁ Θεός ό αἰώνιος διά τῶν ἐκλεκτῶν του δούλων προανήγγειλε τό μέγιστον γεγονός τῆς ἀνθρώπινης ιστορίας, τήν γέννησιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Αλλ’ οί Εβραίοι, θά εἴπη κάποιος, δεν πιστεύουν ότι ό Χριστός εἶνε ό έπηγγελμένος Μεσαίας. Καί ημείς έρωτώμεν. Έάν είς τον Χριστόν δεν έχουν εφαρμογήν αί προφητεῖαι τής Π. Διαθήκης, είς ποιό άλλο πρόσωπον έξ ὸλων ὁσα μέχρι σήμερον ένεφανίσθησαν είς τήν σκηνήν τοϋ κόσμου έχουν τήν έφαρμογήν; Όσονδήποτε καί έάν προσπαθήσουν οί άπιστοῦντες ’Ιουδαῖοι νά εὺρουν τοιοῦτον πρόσω­πον, δεν θά εὺρουν. Ή ουράνιος στολή, τήν όποιαν κλωστήν προς κλωστήν έπλεξαν οί προφήται, μόνον είς τον Χριστόν έφαρμόζει. Read more »

Οι κατα σαρκα προγονοι του Χριστου

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 21st, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1714

Κυριακὴ πρὸ Χρ. Γεννήσεως (Ματθ. 1,1-25)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Οι κατα σαρκα προγονοι του Χριστου

Λίγα ἁπλᾶ λόγια θὰ σᾶς πῶ, ἀγαπητοί μου, καὶ παρακαλῶ νὰ τὰ προσέξετε. Ἀκούσατε ὅλοι τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο.ΜΗ ομοσαι ολως (Ο ΚΥΡΙΟΣ)
Τί εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο; Τὸ πιὸ ὡραῖο βιβλίο τοῦ κόσμου. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἀνώτερο. Γι᾽ αὐ­­τὸ πρέπει ὅλοι καθημερι­νῶς νὰ τὸ διαβάζουμε. Ὅπως δὲν περνάει μέρα χωρὶς φαΐ, ἔτσι δὲν πρέπει καὶ νὰ περνάῃ χωρὶς νὰ διαβάσου­­με ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ ὅμως δὲν τὸ διαβάζουμε δυσ­τυχῶς. Μόνο μιὰ φο­ρὰ τὴ βδομάδα τὸ ἀκοῦμε στὴν ἐκκλησία. Εἶνε σὰν μιὰ φορὰ τὴ βδομάδα νὰ τρῶμε ψωμί! Ποιός φταίει γι᾽ αὐτό; Φταῖνε οἱ μανάδες κ᾽ οἱ πατεράδες, ποὺ δὲν ἔμαθαν τὰ παιδιά τους νὰ τὸ μελετοῦν, ὅπως γινόταν τὰ παλιὰ τὰ εὐλογημέ­να χρόνια. Κι ὅσοι δὲν πατοῦν στὴν ἐκ­­κλησία, δὲν τ᾿ ἀκοῦνε ποτέ στὴ ζωή τους.
Ἄλ­λοι πάλι τὸ Εὐαγγέλιο τὸ βλέπουν μόνο στὸ δικαστήριο ὅταν ὁ πρόεδρος τοὺς λέει «Βάλε τὸ χέρι στὸ Εὐαγγέλιο νὰ ὁρκιστῇς» κι αὐτοὶ τὸ βάζουν καὶ καίγονται. Γιατὶ προτιμό­τερο νὰ βάλῃς τὸ χέρι σου στὴ φωτιὰ παρὰ νὰ ὁρκιστῇς στὸ Εὐαγγέλιο. Τὸ Εὐαγγέλιο λέει νὰ μὴν κάνουμε ὅρκο καθόλου (βλ. Ματθ. 5,34). Ὁ ὅρ­κος, ἀ­κόμα κι ὁ ἀληθινός, εἶνε ἁμαρτία, μεγά­λη ἁμαρ­­τία. Στὴ Φλώρινα βρέθηκα ὅταν μαζεύτηκαν πεν­τακό­σοι νέοι δήμαρχοι καὶ πρόεδροι κοινοτήτων ὅλου τοῦ νομοῦ. Κάθησα καὶ τοὺς μί­λησα μὲ ἀ­γάπη· ἀλλὰ στὴν ὁρκωμοσία τους δὲν ἔμεινα. Ἔ­φυ­γα, δι­ότι ὁ ὅρκος ἀπαγορεύεται. Εἶπα μάλι­στα στοὺς βουλευτὰς τοῦ νομοῦ, νὰ συμβά­λουν νὰ ψηφιστῇ ἀπὸ τὴ Βουλὴ νόμος ποὺ θὰ καταργῇ τὸν ὅρκο· κανείς νὰ μὴν ὁρκίζεται. Δυσ­­τυχῶς τόσοι ἀντίθεοι νόμοι ψη­φίστηκαν, καὶ ἕ­νας τέτοιος εὐλογημένος νόμος, 100% σύμφω­νος μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ψηφίστηκε ἀκόμη.
Ἂς δοῦμε ὅμως τί λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Ἡ Κυριακὴ αὐτὴ λέγεται Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Διότι τὴν ἑβδομάδα αὐ­τὴ θὰ ἑορτάσουμε τὴ Γέννησι τοῦ Κυρίου γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἴσως τελευταία.
―Γιατί λὲς «ἴσως τελευταία φορά»; ἐδῶ ὅ­λοι λέ­με «χρόνια πολλά»… Δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ μᾶς ἀλλ᾽ ἀπὸ τὸ Μεγαλοδύναμο ποὺ κυβερνάει τὸν κόσμο. Read more »

Δος μας, Κυριε, την πiστι! (Ἑβρ. 11,9, 33, 40). Με την πιστι οι αγιοι νικησαν τους παντες και τα παν­τα

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 20th, 2019 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2246

Κυρ. πρὸ Χρ. Γεννήσεως (Ἑβρ. 11,9-10,32-40)
22 Δεκεμβρίου 2019

Δος μας, Κυριε, την πiστι!

(Ἑβρ. 11,9, 33, 40)

τρυκιμ.-θαλασσα-ιστΕἴμαστε, ἀγαπητοί μου, μικροὶ καὶ ἁμαρτωλοί· αὐτὴ εἶνε ἡ ἀλήθεια, εἴτε θέλουμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε εἴ­τε ὄχι. Ἡ φιλαυτία, βλέπετε, ἐξιδανικεύει τὶς ἀτέλειές μας καὶ ἐξωρα­ΐζει τὶς ἀσχημίες μας. Καὶ ἐδῶ βρίσκεται ἡ αἰτία πού, ἐνῷ εἴμαστε μικροὶ καὶ ἁμαρτωλοί, δὲν τὸ συναισθανόμαστε ὅσο θὰ ἔπρεπε.
Γιὰ νὰ καταλάβουμε καὶ νὰ συναισθανθοῦ­με πόσο μικροὶ εἴμαστε, φτάνει νὰ συγκρίνου­με τὸν ἑαυτό μας μὲ μεγάλα ἀναστήματα καὶ ἁγίους ἀνθρώπους, μὲ τοὺς μάρτυρες, μὲ τοὺς μεγάλους ἄνδρες τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς καινῆς διαθήκης. Ὅπως ὅταν βρεθοῦμε στοὺς πρόποδες ἑνὸς βου­νοῦ ὑ­ψηλοῦ καὶ ἀτενίζουμε τὴν κορυφή του αἰ­σθανόμαστε ὅτι τὸ ἀ­­νάστημά μας εἶνε σπιθαμιαῖο, μηδαμινὸ ἐμ­πρὸς στὸ ὕψος, στὸ «ἀ­νάστημα» τοῦ βουνοῦ, ἔτσι καὶ ὅταν γιὰ μιὰ στιγμὴ σταθοῦμε καὶ συγ­κρίνουμε τὴ ζωὴ ἑνὸς ἁμαρτωλοῦ μὲ τὸν ἅ­γιο βίο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων, τότε βλέπου­με ὅ­τι δὲν εἴ­μαστε τίπο­τα, ὅτι εἴμαστε μικροὶ μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο τους καὶ ἁ­μαρτω­λοὶ μπροστὰ στὴν ἁγιωσύνη τους. Εἴμαστε νᾶ­νοι μπροστὰ σὲ γίγαν­τες· νᾶνοι ἐμεῖς, γίγαν­τες ἐκεῖνοι.
Ἔκπληκτοι μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο τῶν ἁγί­ων ἀ­ποροῦμε καὶ σκεπτόμαστε· πῶς ἐκεῖνοι κατώρθωσαν νὰ φτάσουν σὲ τόσο μεγάλα ὕψη ἀ­ρετῆς; πῶς μπόρεσαν νὰ πετάξουν τόσο ψη­λά, ἐκεῖ ποὺ ἐ­μεῖς οὔτε ν᾽ ἀτενίσουμε δὲν μποροῦ­με; Τί τοὺς ὕψωσε ὣς ἐκεῖ, ποιά ἦταν ἡ δύναμι ἐκείνη ποὺ τοὺς ἁ­γίασε;
Στὴν ἀπορία μας ἀπαντᾷ τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ εἶνε παρμένο ἀπὸ τὴ θεόπνευστη πρὸς Ἑβραί­ους ἐπιστολὴ τοῦ ἀ­ποστόλου Παύλου. Ἡ δύναμις λοιπὸν αὐτὴ ἡ μεγάλη ἦταν –μία λέξις– ἡ πίστις. Ἡ λέ­ξι «πίστις» ἀκούγεται κατ᾽ ἐπανάληψιν στὸ ἀποστο­λικὸ αὐτὸ ἀ­νάγνωσμα (Ἑβρ. 11,9,33,40). Μὲ τὴν πίστι οἱ ἅ­γιοι νίκησαν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάν­τα. Καὶ συγκεκριμένα νίκησαν· 1ον στοιχεῖα τῆς φύσεως. 2ον θηρία. 3ον βασιλεῖς καὶ τυράν­νους. Καὶ 4ον νίκησαν κι αὐτὰ ἀκόμη τὰ τρομε­ρὰ μαρτύρια. Ἂς τὰ πάρουμε αὐτὰ ἕνα – ἕνα. Read more »

Κληρικός, Πρακτωρ, Υπερ-Πράκτωρ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΔΑΒΙΔ ΜΠΑΛΦΟΥΡ, ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2) ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ (Πρωτοπρεσβ. Ιωαννου Κ. Διωτη)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 20th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Κληρικος, Πρακτωρ, Υπερ-Πρακτωρ

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΔΑΒΙΔ ΜΠΑΛΦΟΥΡ, ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ανθελληνες

Επίσημοι Πράκτορες, Κατάσκοποι καί κατάντημα. Οι Πράκτορες καί οι Κατάσκοποι ποτέ δέν έπαυσαν νά δρούν καταχθονίως. Κάθε διαχρονική αναλογία καί σύγκριση κινείται μέσα στά πλαίσια τής λογικής διεργασίας εκάστου. Καί σήμερα μέσα στό Κάστρο τής Ελλάδος, κυριολεκτικώς αλωνίζουν οι Πράκτορες και σελαγίζουν οι Προδότες. Κυριαρχούν οι δειλοί, τά μηδενικά, καί οι λαγοπόδαροι τής Πολιτικής καί τής Εκκλησιαστικής νομιζομένης ηγεσίας. Τό ζήτημα είναι εάν οι Βιγλάτορες βρίσκονται στίς θέσεις τους. Καί έάν οι θείοι Σαλπιγκτές σημαίνουν, ώστε νά συνεγείρουν τό ευσεβή λαό μας.

Β. ΑΡΧΙ-ΠΡΑΚΤΩΡ ΜΠΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΜΙΜΗΤΑΙ

Δολοφονία Μεταξά Κορυζή από Πράκτορα-Παππά

Ο Βρετανός Πράκτορας Δαβίδ Μπάλφουρ, είναι ο Κατάσκοπος με την “αγιαστούρα”, ο αποκαλούμενος “π. Δημήτριος Μπάλφουρ”. Αυτός ο “Ψευτο-Ρασοφόρος” συμμετείχε ενεργά στή δολοφονία τού Μεγάλου Πρωθυπουργού τού ΟΧΙ, τού ενδόξου Ιωάννου Μεταξά. Αλλά, καί μέ τά ίδια του τά χέρια εδολοφόνησε τόν διάδοχο τού Ιωάννου Μεταξά, τόν Πρωθυπουργό Κορυζή.
Τόν Έλληνα Πρωθουπουργό, τόν “Αυτοκτόνησε” μέ δύο σφαίρες επάνω στό κεφάλι. Μά είναι δυνατόν ποτέ κανείς νά “αυτοκτονήσει” μέ δύο σφαίρες στό κρανίο του; Μέ τήν πρώτη σφαίρα επέρχεται ο θάνατος καί τέλος. Αμφότερα τά εγκλήματα, όχι όμως καί τά μοναδικά, συμπλέκονται μέσα στά πλαίσια τής Σατανικής απάνθρωπης εξωτερικής πολιτικής τής “Γεροκολασμένης Αυτοκρατορίας”.
Μερικοί αναρωτιούνται, τί σχέσι νά είχε αυτός ο Κατάσκοπος “Ψευδο-Κληρικός” μέ τό Άγιο Όρος & μέ τόν π. Σωφρόνιο Ζαχάρωφ τού Έσσεξ(1896-1993);

Πράκτωρ τών Άγγλων

Ο Δαβίδ Μπάλφουρ, ήτο καθολικός κατά το θρήσκευμα καί ενετάχθη σε νεαρή ηλικία στην Ιντέλιτζενς Σέρβις, τή μυστική υπηρεσία τών Άγγλων. Εξεπεδεύθη σε ειδικές Σχολές Κατασκοπείας, έμαθε αρκετές ξένες γλώσσες, ανάμεσά τους Πολωνικά και Ελληνικά και ανέλαβε ειδικό ρόλο σε Χώρες πρώτης προτεραιότητας για τη Βρετανική πολιτική…

Την συνεχεια: https://agonasax.blogspot.com/2019/12/blog-post_51.html

9a150f5deb69

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ

Πρός Τόν Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών καί πάσης Ελλάδος ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Πρόεδρον τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Μακαριώτατε, σπεύσατε επειγόντως πρίν τυπωθούν τά Συνοδικά Δίπτυχα τού ερχομένου νέου έτους 2020 μή τυχόν εγγραφή εις τά Δίπτυχα αυτά ο ψευδοεπίσκοπος Επιφάνιος ως ψευδοπροκαθήμενος τής εν Κιέβω Πατριαρχικής ψευδοεκκλησίας τών αμετανοήτων καί μηδέποτε αποκατασταθέντων καθηρημένων, αναθεματισμένων, αυτοχειροτονήτων καί σχισματικών.

Η τοιαύτη εγγραφή θά είναι πρωτοφανής εκκλησιολογικός εκτροχιασμός τής Ιεράς Συνόδου καί γελοιοποιητική εκκλησιαστική κατάστασις. Μέ τήν προσωπικήν Υμών καί τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας π. Θεοδώρου ψευδοαναγνώρισιν τού ψευδοεπισκόπου τούτου υιοθετήθη εσπευσμένως, ανεξετάστως, ακρίτως καί αυθαιρέτως η, κατόπιν επεμβάσεων ισχυρών κοσμικών παραγόντων, ανατροπή τού Κανονικού Δικαίου καί η καταφρόνησις τής Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Παραδόσεως υπό τού Οικουμενικού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου. Read more »

Οι αθεοι δαιμονιζονται τις μεγαλες εορτες της Χριστιανοσυνης & σαν λυσσασμενα σκυλια δαγκωνουν & βλασφημουν τον ΧΡΙΣΤΟ, την ΠΑΝΑΓΙΑ μας & οτι Αγιο & Ιερο εχει η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Φτυνουν & πετροβολουν τον Σωτηρα του κοσμου, γιατι διελυσε το κρατος του διαβολου. Σαν ηλιθιοι πετρουβολουν τον ΘΕΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ & οι πετρες αργα ή γρηγορα επιστρεφουν στις κεφαλες τους

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 20th, 2019 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ

& ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΘΟΛΩΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ ΤΟΥΣ

Εσταυρ..

Βλάσφημη διαφήμιση στην Νορβηγία: Η Παναγία συνέλαβε τον Χριστό με τον… ταχυδρόμο!

Η Νορβηγική Ταχυδρομική Υπηρεσία το παράκανε πριν από τα Χριστούγεννα! Οργή και αντιδράσεις και βέβαια καθολική απαίτηση για… https://www.pentapostagma.gr/2019/12/%ce%86%ce%b7%ce%bc%ce%b7-%ce%b4%bc%ce%b9%cf%83%ce1.html

d47

Νεα προκληση πριν απο τα Χριστουγεννα!

– Βλάσφημο βιντεοπαιχνίδι

‘Ενα νέο binteoπαιχνίδι προσομοίωσης επιτρέπει στους παίκτες να παίξουν ως Ιησούς Χριστός. Σύμφωνα με το τρέιλερ ο παίκτης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις «Ιερές Ικανότητες του Ιησού». Το παιχνίδι ακολουθεί το ταξίδι του Ιησού Χριστού και επιτρέπει στους παίκτες να κάνουν θαύματα…

https://www.pentapostagma.gr/2019/12/ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1.html

d47ΦΡΙΚΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Jesus Christ Superstar» ΣΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛ!!

Σημεῖο τῶν καιρῶν! Λύσσαξαν τὰ ὀργανα τοῦ Ἀντιχρίστου!
Αν τολμοῦν ἄς ποῦν, ἔστω καὶ μία βλασφήμια γιὰ τὸν Μωάμεθ οἱ παλληκαράδες, νὰ δοῦμε πού θὰ πᾶνε τὰ κεφάλια τους. Μαζί μὲ τοὺς ἀναρχικοὺς στὰ Ἐξάρχεια, πριμοδοτοῦν, ὅπως φαίνεται, καὶ βλάσφημα θεατρικὰ ἔργα ἐναντιον τοῦ Χριστοῦ στοὺς ἀνόητους θεατρίνους. Δοκιμάζοντας τὴν πίστη τῶν χριστιανῶν, τέτοιες ἅγιες ἡμέρες, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τὴν ἔντονη διαμαρτυρία καὶ τὴν προσευχὴ. Φτύνουν καὶ πετροβοῦν τὸν Χριστό οἱ ἀνόητοι, γιὰ τὰ ἀργύρια τοῦ Ἰούδα, ἀλλὰ τὰ σάλια καὶ οἱ πέτρες τους στὰ κεφάλια τους θὰ ἐπιστρέψουν!!!
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=64738#more-64738

d47Να σταματησει παραυτα η βλασφημη

και επαισχυντη θεατρικη παρασταση «Jesus Christ Superstar»

– Μηνυση του Κυθηρων Σεραφειμ –

Οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι τί κακουν; Μόνο οἱ πανάκριβες στολές και τα πανηγύρια τους ἐνδιαφέρουν;
AΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ….

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=64664#more-64664

d47

ΛΥΣΣΑΞΑΝ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ μη βλασφημεῖτε. Μὴ μολύνετε τὸν ἀέρα μὲ τὴν φρικτὴ βλασφημία. Μὴ προκαλεῖτε τοὺς κεραυνοὺς τῆς Θεϊκῆς ὀργῆς ποὺ πέφτουν στὴν χώρα τῶν ἀσεβῶν.
Μὴ λησμονεῖτε ὅτι ἐξ ἀφορμῆς καὶ μιᾶς μόνον βλασφημίας μπορεῖ νὰ καταστραφῆ μία οἰκογένεια, μία συνοικία, μία πόλις, ἑνα νησι, μία ὁλόκληρη χώρα. Διότι ὅλοι ὅσοι ἀκούουν τὸν βλάσφημο καὶ δὲν διαμαρτύρονται ὅλοι εἶνε ἔνοχοι. Κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ κοινὸν δημόσιον ἔγκλημα….
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=62192#more-62192

Η OPΘOΔOΞIA ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 19th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

Η OPΘOΔOΞIA ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑΙ

Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

PRODOSIA-PATR.ist.μ

H Oρθοδοξία είναι ένας κόσμος ολόκληρος, μ’ ένα μεγαλείο απέραντο. Δεν έχουμε καλά εκτιμήσει το μεγάλο αυτό αγαθό, που μας έδωσε ο Θεός. Όπως λόγου χάρη καυχώμεθα ότι είμεθα Έλληνες και αν κανείς αμφισβητήσει την ελληνικότητά μας εξοργιζόμεθα. Aλλά παραπάνω από την Eλλάδα είναι η Oρθοδοξία. Αν δεν υπηρχε η Ορθοδοξία, δεν θα υπήρχε σήμερα και η Ελλάς. Aυτό το μαρτυρεί η ιστορία…
H Oρθοδοξία είναι η βασιλική οδός, η οδός του Kυρίου ημών Iησού Xριστού, η οδός του μαρτυρίου, η οδός της ομολογίας της πίστεως. Oύτε προς τα δεξιά ούτε προς τ’ αριστερά.
H Oρθοδοξία είναι ένα πολύ λεπτό πράγμα, είναι η δραχμή, όπως έχομε γράψει και εμείς άλλοτε.
H Oρθοδοξία είναι το γνήσιο νόμισμα. Kαι όπως υπάρχουν στον κόσμο γνήσια, αλλά και κίβδηλα νομίσματα, που λάμπουν, έτσι υπάρχουν και άλλα θρησκεύματα και πιστεύω· Η Oρθοδοξία είναι το διαμάντι.

Read more »

«῞Ωσπερ αι ημεραι του Νωε… Τα σημεια των καιρων ηυξηθησαν, ο διεθνης οριζων θολουται, μαυρα συννεφα συμπυκνωνονται… νομιζεις οτι απο στιγμη εις στιγμη θ’ ανοιξουν οι καταρρακται του ουρανου δια να ριξουν επι τας κεφαλας των ανομων, ολων μας, οχι πλεον υδωρ, αλλα πυρ που θα καιη χιλιακις του ηλιου…’Ολιγος καιρος μας διδεται ως προθεσμια. Τι πρεπει να καμωμεν;

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 19th, 2019 | filed Filed under: “ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ” π. Αυγουστ., ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Γρηγορειτε»

ΚΥΜΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1951
ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 11

«Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος ᾿Ιησοῦ» (Ματθ. 26 74,75)

Ε Κ Δ Ι Δ Ε Τ Α Ι
῾Υπὸ ἱεροκήρυκος ᾿Ι. Μητροπόλεως Καρυστίας-Σκύρου ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου καὶ διανέμεται δωρεὰν πρὸς χριστιανικὸν διαφωτισμὸν τοῦ λαοῦ.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ

«῞Ωσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε….»

Grig.-11

᾿Ενθυμεῖσθε, ἀγαπητοί, τὴν σχετικὴν διήγησιν τῆς ῾Αγίας Γραφῆς; ῾Η γενεὰ ἡ ὁποία ἔζη ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Νῶε, παρεσύρθη ἀπὸ τὴν δύναμιν τοῦ κακοῦ, κατεπάτησε τὸν ἠθικὸν Νόμον, ἔπνιξε τὴν φωνὴν τῆς συνειδήσεως καὶ ἔζη ὡς ἄθεος ἐν τῷ κόσμῳ. ᾿Αποτέλεσμα τῆς ὑλιστικῆς αὐτῆς ἀντιλήψεως ἦτο ἡ παγκόσμιος διαφθορά. ῾Η ἀνθρωπότης ἐπεδόθη εἰς τὴν λαγνείαν, τὴν ἰκανοποίησιν τῶν ἁμαρτωλῶν ὀρέξεων καὶ ἐπιθυμιῶν. Πίστις, ἀγάπη, ἐλπίς, δικαιοσύνη ἐξέλιπον. ῾Η εἰκὼν τοῦ Θεοῦ ἐξηφανίσθη. ῾Η ὕλη ἐκυριάρχησε. Κτῆνος δίπουν κατήντησεν ὁ ἄνθρωπος, σάρξ χωρὶς πνευματικὴν ἰκμάδα. ῞Οπως γράφει χαρακτηριστικῶς ἡ Γραφή «ἡ γῆ ἐπλήσθη ἀδικίας»
῾Η γῆ, ἡ κατοικία τοῦ ἀνθρώπου, ἔγινεν ἀκάθαρτος. Οἱ δρόμοι, αἱ πλατεῖαι, τὰ σπίτια, τὰ βουνά, οἱ κάμποι, τὰ πάντα ἐμολύνθησαν, ὁ κόσμος ἐβρώμισεν καὶ εἶχεν ἀνάγκην ἑνὸς γενικοῦ καθαρμοῦ. ῾Ο κόσμος«προσώζεσε καὶ ἐσάπησε» κατὰ τὸν ψαλμῳδόν, ἦτο μία πληγή, ἡ ὁποία ἐγέμισεν ἀπὸ πῦον, ἀπὸ ἀκαθαρσίαν, καὶ ὁ ἱατρὸς ἔπρεπε νὰ πάρη τὸ νυστέρι ν’ ἀνοίξη τὸ ἀπόστημα, νὰ καυτηριάση, νὰ καθαρίση τὸν ἄνθρωπον. Καὶ ὁ Πάνσοφος καὶ ὁ Δίκαιος Θεὸς ἔκαμε τὴν ἔγχείρησιν, τὸν καθαρμόν. Τὸν ἔκαμε διὰ τοῦ κατακλυσμοῦ. Τὰ ἐκατομμύρια ἐκεῖνα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔγιναν σάρκες δὲν ἔπρεπε πλέον νὰ ζήσουν. ᾿Αρκετὰ ἐμόλυναν τὴν γῆν. ᾿Εκ τοῦ πλήθους ἐκείνου μόνον ὁ Νῶε μετὰ τῆς οἰκογενείας του ἐσώθη. ᾿Εσώθη διὰ τὴν πίστιν του εἰς τὸν Θεόν. ᾿Εσώθη δὲ διὰ τῆς κιβωτοῦ, τὴν ὁποῖαν κατεσκεύασεν κατ’ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. ῞Οτε ἐπρόκειτο ν’ ἀνοίξουν οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ διὰ νὰ βρέχουν 40 ἡμέρας καὶ νύκτας, Κύριος ὁ Θεός εἶπε πρὸς τὸν Νῶε· εἴσελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου εἰς τὴν κιβωτόν. ῾Ο Νῶε εἰσῆλθε καὶ ἐσώθη. Οἱ ἐκτὸς τῆς κιβωτοῦ, ἄπαντες κατεστράφησαν. ῾Η γῆ ἐκαθαρίσθη ἀπὸ τὰ αἶσχη τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτὸ ἦτο τὸ τραγικὸν τέλος τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ὅστις εἶχεν ἀποστατήσει ἀπὸ τὸν Θεόν. ᾿Αλλὰ καὶ ἡ σημερινή μας ἐποχὴ ἔχει πολλὰς ὀμοιότητας μὲ τὴν ἐποχὴν τοῦ Νῶε. ῾Ο Κύριος προφήτευσεν ὅτι θὰ καταντήσωμεν εἰς μίαν τοιαύτην ἐποχήν. «῞Ωσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε»! ῾Η διαφθορὰ ἀτόμων, οἰκογενειῶν, κοινωνικῶν καὶ λαῶν ἔχει αὐξηθῆ εἰς τὸ κατακόρυφον. Read more »

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΠΟΙΜENΑΣ & ΠΟΙΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 18th, 2019 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 

ΠΟΙΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Απαντά ο γέροντας αγωνιστής ιεράρχης της Φλώρινας π. Αυγουστίνος Καντιώτης.

Οι συμβουλές του είναι χρήσιμες, για κάθε Ορθόδοξο χριστιανό.

Μας δίνει ένα γνώρισμα, για να διακρίνουμε τους καλούς ιερείς, επισκόπους και πατριάρχας, από τους κακούς. Τους καλούς να τους συμπαραστεκόμεθα και να τους υπακούμε. Τους κακούς να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη και να φεύγουμε μακριά τους.

————

——

Οι συμβουλές του γέροντος Ορθοδόξου επισκόπου π. Αυγουστίνου Καντιώτου θα μας ασφαλίσουν και θα μας προστατεύσουν από την πλάνη και το κύμα των οικουμενιστών και πανθε-ιστών, που υπηρετούν σχέδια σκοτεινών δυνάμεων και εργάζονται για μία παγκόσμια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Αντιχρίστου.

ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ, ΕΑΝ Η ΕΛΛΑΣ ΕΞΑΡΤΗΘΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΣΩΘΗ 2) ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ… ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 18th, 2019 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ελλας, τα τεκνα της χριστιανικης Ελλαδος

εις κάθε έθνική δοκιμασία προσηύχοντο μετά δακρύων προς τον Σωτῆρα Χριστό καὶ ἐσώζετο

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου
ἀπό τό βιβλίο: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»

Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ+

«…Όπως ό Προμη­θεύς, έτσι καί ή Ελλάς, κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, κατά τήν μακράν ιστορικήν πορείαν της πολλάκις έδέθη έπάνω εἰς τούς βράχους τοῦ πόνου καί τῆς θλίψεως. Αἷμα ἑλληνικό διψοῦσαν οἱ εχθροί της. Τά θηρία ἔφαγαν τὶς σάρκες τῶν υἱῶν καὶ θυγατέρων της. ’Αμέτρητοι οι νεκροί της. Ή Ελλάς Προμηθεύς δεσμώτης. Αλλά δόξα τῷ Θεῷ! Τό θαῦμα συνετελέσθη κατ’ έπανάληψιν. Τυφλοί όσοι δεν τό βλέπουν.
Ή Ελλάς, τά τέκνα τῆς χριστιανικῆς Ελλάδος, εις κάθε έθνική δοκιμασία προσηύχοντο μετά δακρύων προς τον Σωτῆρα Χριστό.

  • «Χριστέ! Σύ, πού τόσες φοράς έσωσες τήν πατρίδα μας, σώσέ την καί αυτήν τήν φορά. Δεῖξε τήν δύναμίν σου καί εἰς τήν γενεάν μας. Έκδίωξε μακρά τούς έχθρούς της. Χάρισε τήν ειρήνην είς τήν πολυβασανισμένη χώρα μας. ’Άς ἀκουσθῆ καί πάλιν έν μέσω αυτῆς ό ὕμνος τῶν ἀγγέλων “…καί έπὶ γῆς ειρήνη”.

Τέτοιες θερμὲς προσευχὲς ἀκούοντο από πολιούς γέροντας, ἀπό τά θηλάζοντα νήπια, άπό τέκνα, άδελφάς, μητέρας καί συζύγους τῶν μαχομένων υπέρ τῆς πατρίδος. Καί οἱ προσευχὲς αύτὲς άπετέλεσαν πάντοτε τον πρῶτον συντελεστή τῆς νίκης τοῦ ἐθνους μας…
Δόξα εἰς τον σταυρόν! δόξα εις τον έλευθερωτήν Χριστόν! Αυτή ή δοξολογία ας ανέρχεται εις τά χείλη παντός άγνοῦ Ἕλληνος, άναλογιζομένου τήν φρικαλεότητα τῶν έθνικῶν μας περιπετειῶν, ιδιαιτέρως κατά τήν ημέραν τῶν Χριστουγέννων, ὅτε ακούεται ό ύμνος τῶν αγγέλων «…και έπὶ γης ειρήνη» (Λουκ. 2,14). Καί ή ειρήνη αὐτη, εάν ή Ελλάς έξαρτηθῆ σταθερα άπό τον Σωτήρα Χριστόν, θά είνε ειρήνη διάρκειας.
Άσω μεν τῷ Κυρίω, ένδόξως γαρ δεδόξασται» (Έξόδ. 15,1,21).
4219881

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ… ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστούγεννα δεν είναι το « χριστουγεννιάτικο» δέντρο, ούτε καν το στολισμένο καραβάκι..
Χριστούγεννα δεν είναι το στόλισμα των σπιτιών με πολύχρωμα φωτάκια…
Χριστούγεννα δεν είναι τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, οι γαλοπούλες,τα τσουρέκια…
Χριστούγεννα δεν είναι οι μαζικές αγορές παιχνιδιών, δώρων και κάθε είδους καταναλωτικού αγαθού…
Χριστούγεννα δεν είναι ρεβεγιόν το προηγούμενο βράδυ και ξενύχτι μέχρι πρωίας σε νυχτερικά κέντρα,με ατελείωτη κατανάλωση αλκοόλ και τσιγάρου,με δυνατή μουσική,μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους άγνωστους, απρόσωπους……
Χριστούγεννα δεν είναι διακοπές και ταξίδια αναψυχής εντός και εκτός Ελλάδας…
Χριστούγεννα δεν είναι χαρτοπαιξία και καζινομανία… Χριστούγεννα δεν είναι διακοπές από το σχολείο και το Πανεπιστήμιο… Read more »

Σας ομιλει ο επισκοπος Αυγουστινος Καντιωτης: «Κανεναν δεν θα επιτρεψω να επεμβει στην συνειδησιν μου, ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ. ΚΑΙ ΑΝ Μ᾽ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ & ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟΣ & ΑΝ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, θα εξακολουθω & απο τον σταυρο να σας φωναζω, ΑΛΤ! ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΟΥ!»

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 17th, 2019 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ., ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Κανέναν δὲν θὰ ἐπιτρέψω νὰ ἐπεμβεῖ στὴν συνείδησίν μου, ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ. ΚΑΙ ΑΝ Μ᾽ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ & ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟΣ & ΑΝ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ. ΘΑ ΦΩΝΑΖΩ ΑΛΤ!

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΟΥ!

———-

———

 

«…Δὲν θὰ προδώσω τὴν πίστι τῶν Πατέρων μου. Δὲν θὰ προδώσω τὰ ἤθη τῶν Πατέρων μου. Θὰ μείνω σταθερός. Καὶ ἂν ἐσεῖς ἀκόμα μὲ ἐγκαταλείψετε καὶ μείνω μόνος ἕνας. Και ἂν ἀκόμα μὲ σταυρώσετε εἰς τὴν πλατεία τῆς Φλωρίνης, ἐγὼ θὰ ἐξακολουθῷ καὶ ἀπὸ τὸν σταυρὸ νὰ σᾶς φωνάζω, ἄλτ! Ἀδέρφια μου καὶ πατέρες μου, μὴν ἐπιτρέπετε στις θυγατέρες σας και στις οἰκογενείες σας ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα…
Λοιπόν, καὶ τώρα, εἶνε ἡ τελευταία φορὰ ποὺ ἀκούεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Πόσο μὲ συγκινεῖ, πόσο μὲ συγκινει ἀπόψε, που γεμίσατε τὸ Ναόν.
Λέγαν ὅτι εἶνε ἀδύνατον νὰ ἔρθῃ τὸ Σάββατο ὁ κόσμος καὶ βλέπω μὲ χαρὰ ὅτι ὁ Ναὸς εἶνε γεμάτος. Εἶνε νεολαία μέσα καὶ παιδιά, καὶ διαψεύσατε ἐσεῖς οἱ Φλωρινιῶτες ὅτι ἡ πόλις αὐτὴ δὲν διακρίνεται διὰ τὸ θρησκευτικό της συναίσθημα. Ναί, χαρὰ μεγάλη αἰσθάνομαι.
‘Απευθύνομαι τώρα πρὸς τοὺς ἀοράτους ἀκροατάς.
Ἀόρατοι ἀκροαταί, εἶτε [εἶστε] εἰς τὸ Ἀμύνταιον εἶτε στὰ Γρεβενά εἶτε στὴν Κοζάνη εἶτε στὴ Βέροια εἶτε παντοῦ εἶτε πέραν τῶν συνόρων μας, εἰς τὸ Μοναστήρι, στὴν Ἀλβανία, εἰς ὅλην τὴν χῶραν, σᾶς ὁμιλεῖ ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ σᾶς λέει ὅτι διὰ τελευταίαν φορὰν ἀκούεται τὴ φωνή μου!
Δὲν γνωρίζω ποιοί τὸ ἔκαναν, αδιαφορῶ. Έχω εὶδηση εξ Αθηνων οτι πλέον, δεν  θα μεταδίδεται ἡ ὁμιλία τοῦ ἐπισκόπου ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Εὔγε τους, εὔγε τους!!!
Σᾶς εἰδοποιῶ λοιπόν..,
Μὲ πληροφορεῖ ὁ διάκονος ὅτι την ώρα αυτή κόψανε τὸ ραδιόφωνο. Δὲν πειράζει. Ἂς ἀκούεται ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ποὺ ὑπηρετήσαμε εμεῖς την Πατρίδα στα ψηλά της βουνα. Ας ἀκούεται ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τὰ ρεμπέτικα, τὰ αἰσχρά, τὰ ἀκατανόμαστα, η ὁμιλία τοῦ ἱεροκήρυκος, τοῦ ἐπισκόπου κόβεται, διότι αὐτὰ τὰ ὁποῖα λέγομεν εἶνε δυσάρεστα.
Ἀπὸ τὸ ἄλλο Σάββατο δὲν θὰ μεταδίδεται η ομιλία, διότι ἐγὼ δὲν θὰ δεχθῷ, ὡς ἐλεύθερος ἄνθρωπος λογοκρισιά.
Ομιλῶ μὲ ὅλον τὸ σθένος μου και μ` ὅλην τὴν παρρησίαν μου. Σέβομαι τὰς ἀρχάς, σέβομαι τὴν ἐξουσίαν, σέβομαι τοὺς βασιλεῖς, εἶμαι νομοταγής, ἀλλὰ κανέναν δὲν θὰ ἐπιτρέψω νὰ επεμβη στὴν συνείδησίν μου. Κανέναν δὲν θὰ ἐπιτρέψω, ὁσοδήποτε ὑψηλὰ και ἂν ἴσταται, νὰ ἐπεμβεῖ στὴν συνείδησή μου.
Εἶμαι ἐπίσκοπος μὲ ὅλην τὴν σημασία τῆς λέξεως. Δὲν ἐγνώρισαν ἐπίσκοπον, θὰ γνωρίσουν ἐπίσκοπον. Εἶμαι ἕτοιμος καὶ εἰς τα Γιούρα καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ παντοῦ νὰ μεταβῷ, ἀλλὰ δὲν θὰ προδώσω τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς πίστεως μου.
Read more »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ: ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ & ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ AΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ 2) Φρικη! Φρικη! Φρικη! ΑΘΕΟΦΟΒΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ; (Πρωτοπρεσβ. π. Ιωαννου Κ. Διωτη)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 17th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

Ἐν Φλωρίνη τῇ 4.11.1982

«…Πρέπει νὰ γνωρίζης ἀγαπητέ, ὅτι διὰ νὰ κηρυχθῇ μιὰ Ἐκκλησία σχισματική πρέπει νὰ συγκληθῇ Τοπική ἢ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία νὰ δικάση τὰς διαφοράς καὶ νὰ ἀποφανθῆ ἁρμοδίως. Πρὸ τοιάυτης συγκλήσεως Συνόδου δὲν εἶνε ὀρθὸν νὰ ὁμιλοῦμε ἐπιπολαίως καὶ δὴ νὰ ἐρμηνεύομεν τοὺς ἱεροὺς Κανόνας μόνοι μας κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἐὰν δὲν τηρηθῆ ἡ ἀρχὴ αὐτή, θὰ ἐπέλθη πλήρης σύγχυσις εἰς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ μὲν θὰ ἀφορίζουν τοὺς δέ… Σημειωτέον, ὅτι καμμία ἀπὸ τὰς αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας τοῦ ἐξωτερικοῦ δὲν ἐκήρυξε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σχισματική καὶ οἱ κληρικοί των συλλειτουργοῦν μετὰ τῶν κληρικῶν της. Συνεπῶς μὲ τὰ ὀλίγα καὶ οὐσιώδη αὐτὰ λόγια ποὺ σᾶς γράφομεν, δὲν πρέπει νὰ δεχθῆς ἀναμύρωσιν, διότι τὸ χρῖσμα εἶνε μυστήριον ἄπαξ τελούμενον, ὅπως καὶ τὸ βάπτισμα.

Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν

+ Ὁ Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

  • Ἡ νέα Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου και Φιλαρέτου καταδικάστηκε ἀπ᾽ ὅλα τὰ πατρειαρχεία & το Οἰκουμενικό πατριαρχείου ὡς σχισματική και οἱ ἐπίσκοποί της ἀχειροτόνητοι

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΑΘΕΟΦΟΒΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΔΕΝ ΕΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,

Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

«Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι». Ὁ ἀναταράσσων καὶ διασύρων ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὸ τερατῶδες ἐκκλησιολογικὸν κακούργημά του τῆς ἱδρυθείσης ὑπ’ αὐτοῦ ψευδοεκκλησίας τοῦ Κιέβου ἀπὸ καθῃρημένους, ἀναθεματισμένους, ἀχειροτονήτους, αὐτοχειροτονήτους καὶ σχισματικοὺς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ψεύδεται ἀσυστόλως καὶ ἐξαπατᾷ καταφανῶς.

Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! Νέα ἀήθης καὶ προκλητικὴ συμπεριφορὰ τοῦ π. Βαρθολομαίου. Εἰς τὴν πρόσφατον συνέντευξίν του («Τὰ Νέα», 9-11-2019), ὁ ἀθεόφοβος αὐτὸς ἄνθρωπος, ἀδιστάκτως καὶ ἄνευ ἐντροπῆς, συνεσχέτισε καὶ ἐξωμοίωσε τὴν δοθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ ψευδοαυτοκεφαλίαν εἰς τὴν ὡς ἄνω ψευδοεκκλησίαν του μὲ τὰς ὑφισταμένας αὐτοκεφαλίας τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶπε καὶ ἐδήλωσε: «Ὅλα τὰ Αὐτοκέφαλα ποὺ ἔδωσε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶχαν κάποια ἀντίδραση ὥσπου νὰ ριζώσουν καὶ νὰ κατασταλάξουν. Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ τώρα καὶ μὲ τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας».

Ἀθεόφοβε Πατριάρχα, δὲν ἐντρέπεσαι; Πῶς ἔχεις ἀποτολμήσει μὲ τοιαύτην ἐξοργιστικὴν θρασύτητα νὰ παραπλανήσῃς καὶ νὰ ἐξαπατήσῃς Κλῆρον καὶ Λαὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι ἡ ἀντικανονική, αὐθαίρετος, ἀνιστόρητος, ἐξωφρενική, ἀντιεκκλησιολογικὴ καὶ προδοτικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως ψευδοαυτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας ταυτίζεται ἐκκλησιολογικῶς μὲ τὰς ὑπαρχούσας ἐκκλησιαστικὰς αὐτοκεφαλίας;

Ὁ ἀσύνετος Πατριάρχης ἐβλασφήμησε κατὰ τῆς ἀληθείας, ἑπομένως δὲ καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ, διότι «ὁ Ἰησοῦς ἐστι ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. ιδ΄ 6). Τὸ ψευδοεκκλησιολογικὸν κακομόρφωμα τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθμολομαίου δὲν ἔχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὰς πραγματικὰς αὐτοκεφαλίας τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἰδού: Read more »

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ – Δειγματολογιο επιθυμιων «…Οτι ανηρ ἐπιθυμιων ει συ» (Δαν. 9,23)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 16th, 2019 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Κ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλ. 10242

Τοῦ προφήτου Δανιὴλ
17 Δεκεμβρίου

Δειγματολογιο επιθυμιων

«…Ὅτι ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν εἶ σύ» (Δαν. 9,23)

Ἑορτάζουμε, ἀγαπηπροφητης Δανιηλτοί μου, τὸν προφήτη Δανιήλ. Νὰ τὸν ἐπαινέσουμε; Δὲν ἔχει ἀ­νάγκη ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἐπαίνους. Τὸν ἐγ­κωμιάζει ἡ Ἐκκλησία μὲ ὡραιότατα τροπάρια. Εἶνε, λέει, «ἀστὴρ φανότατος», «λαμπρότατος ἥλιος, προφητῶν ὁ περίδοξος», ὁ «πανάριστος στῦλος τῶν δογμάτων», «κρηπὶς τῆς οἰ­κουμένης», «ἡ διόπτρα τοῦ Πνεύματος», δηλα­δὴ τὸ πνευματικὸ τηλεσκόπιο μὲ τὸ ὁποῖο εἶδε τί θὰ συμβῇ στὸ μέλλον (ἑσπ.). Εἶδε θρόνους καὶ βασιλεῖες νὰ πέφτουν, εἶδε τὶς περίφημες «ἑβδομήκοντα ἑβδομάδας» (Δαν. 9,24), καὶ τέλος εἶ­δε τὴν ἔνδοξο βασιλεία τοῦ «Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ­που» (ἔ.ἀ. 7,13-14), τῆς ὁποίας «οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1,33).
Τὸν Δανιὴλ ἐπαινοῦν ὄχι μόνο οἱ ὑμνογρά­φοι τῆς γῆς ἀλλὰ καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ. Τὸν ἐπαινεῖ –μοναδικὴ περίπτωσις– ὁ ἴ­διος ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ποὺ «οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε» (Ἀκάθ. ὕμν. Α). Ὁ ἴ­διος ἔλαβε ἐντολὴ νὰ ἔρθῃ καὶ στὸν Δανι­ήλ. Κι ὅταν ἦρθε, τὸν βρῆκε νὰ κλαίῃ. Οἱ ἅγιοι δὲν γελοῦν· κλαῖνε, ἀλλὰ μέσ᾿ στὸ κλάμα τους εἶ­νε ἡ χαρὰ τοῦ παραδείσου. Κλαίει ὁ Δα­­νιήλ. ―Γιατί κλαῖς, Δανιήλ; –Κλαίω γιὰ κακοὺς ἱερεῖς, γιὰ ἀσεβεῖς ἄρχοντες, γιὰ τὶς ἁ­μαρτίες καὶ τὶς συμφορὲς τοῦ λαοῦ μου… Ἔ­κλαιγε, νή­στευε, ἀγρυπνοῦσε, προσευχόταν ὁ Δανιήλ. Σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάστασι τὸν βρῆκε ὁ Γαβριήλ, καὶ τοῦ λέει· Μὴν κλαῖς, Δανιήλ. Γιατὶ ἀπ᾿ ὅλους μόνο σ᾿ ἐσένα θ᾿ ἀνοίξῃ ὁ Θεὸς τὰ μυστικά του· σὺ θὰ δῇς τὰ μέλλοντα νὰ συμβοῦν. Καὶ σοῦ ἀξίζει, διότι εἶσαι «ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν» (Δαν. 9,23). Τί σημαίνουν ἆραγε οἱ δύο αὐτὲς λέξεις; Read more »

Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος: Οι οπαδοι της αντορθοδοξου κινησεως του οικουμενισμου μισουν την Ορθοδοξια & αγωνιζονται να δημιουργησουν μια νεα θρησκεια, που θα περιθαλπει ολες τις αιρεσεις 2) ΜΕ ΕΞΩΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΨΕΥΤΟΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΔΕΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 16th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ

Να μη χασετε τον πολυτιμοτερο θησαυρο σας, την Ορθοδοξια.

Ο παπας Φρ. Λεσβο

Είναι γνωστόν οτι κατά τα τελευταία έτη πολλαί αιρέσεις, με όλα τα μέσα που διαθέτουν, προσπαθούν να σας αποσπάσουν απο την ορθόδοξη πίστι. Φοβερός είναι ιδίως ο κίνδυνος εκ μέρους μιας κινήσεως, που ονομάζεται οικουμενισμός. Οι οπαδοί της αντορθοδόξου αυτής κινήσεως μισούν την Ορθοδοξίαν και αγωνίζονται να δημιουργήσουν μίαν νέα θρησκεία. Ο οικουμενισμός, ως λέγει ο αείμνηστος Σέρβος κληρικός Ιουστίνος Πόποβιτς, είναι παναίρεσις, ως περιθάλπουσα όλας τας αιρέσεις.
Αλλ’ εσείς, αγαπητοί μου, Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, άνδρες γυναίκες και παιδιά, μείνετε προσηλωμένοι εις την Ορθοδοξίαν…

(Φλώρινα 22-6-1993 Συμβουλές τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου σε ομογενείς της Αυστραλίας)

 *  *  *

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ!!!

ΜΕ ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΜΕ ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΨΕΥΤΟΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΔΕΣ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ!!!

Διαβάστε ἐδῶ: http://neaflorina.gr/2019/12/imerisia-ekdromi-sto-parko-ton-eychon-sti-larisa-apo-ta-katichitika-scholeia-amyntaioy/

 

Κατα την προφητεια ενος διασημου πνευματικου πατρος, μια μερα εδω στην Ελλαδα, υπαρχει φοβος να είναι και μασονοι, και μαρξισται, και χιλιασταί, και αιρέσεις όλων των προελευσεων, και να μη βρισκεται Ορθοδοξος. Υπαρχει αυτος ο φοβος. Εκει παμε. Αλλα «στωμεν καλως».

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 15th, 2019 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Προδοσια Ορθοδοξου πιστεως

τραγ. μασονων

Γίνεται προδοσία της Ορθοδοξίας, και είναι λυπηρό αυτό.

Εγώ μετέβην στο Πατριαρχείο και δημιουργήσαμε ένα κλίμα ευμενείας και αγάπης. Τώρα δεν θέλω ν’ ακούσω· γιατί είδα οτι δεν φταίει μόνον ο Στυλιανός, αλλά ολόκληρο το Πατριαρχείο έχει την ίδια γραμμή.
Ο κόσμος δεν τα αισθάνεται αυτά. Και εαν δεν προσέξωμε, είναι πονηροί οι αιώνες, κινδυνεύομε. Κατά την προφητεία ενός διασήμου πνευματικού πατρός, μια μέρα εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει φόβος να είναι και μασόνοι, και μαρξισταί, και χιλιασταί, και αιρέσεις όλων των προελεύσεων, και να μη βρίσκεται Ορθόδοξος. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Εκεί πάμε. Αλλά «στῶμεν καλῶς».
Δεν έχει ενδιαφέροντα ο λαός μας. Έχουν πνεύσει εύκολοι άνεμοι. Θέλουμε και εμείς να γίνει μία οικουμένη, «Μία Ποίμνη, Εἷς Ποιμήν», αλλά πώς; Ουχί δια προδοσίας της Αληθείας, διότι η αλήθεια είναι υπερτάτη αξία. «Ἀγαπᾶτε ἐν ἀληθείᾳ», λέει ἡ Γραφή. Αν αφαιρέσουμε την αλήθεια απο την αγάπη, τότε η αγάπη γίνεται απάτη.
Χωρίς αλήθεια η αγάπη είναι ψευδής, κάλπικη είναι. Δεν είναι σωστή.
Λοιπόν, περι της αληθείας ομιλούμε, περί αυτής πρέπει ν’ αγωνιστούμε. Έτσι είναι τα πράγματα.
Αυτός είναι ο αγών, πολυμέτωπος αγών…

(Ὰπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὺγουστίνου Καντιώτου σε συγκέντρωσι κατηχητριῶν στήν Πτολεμαΐδα 13-9-1987)

Μακρια οι προφασεις! «Αγρον ηγορασα… Ζευγη βοων ηγορασα πεντε… Γυναικα εγημα…» (Λουκ. 14,18-20)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 15th, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1984

Κυριακὴ ΙΑ΄Λουκᾶ (Λκ. 14,16-24· Μθ. 22,14)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Μακρια οι προφασεις!

«Ἀγρὸν ἠγόρασα… Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… Γυναῖκα ἔγημα…» (Λουκ. 14,18-20)

Στὴν ὡραία παραβολὴ τοῦ σημερινοῦ εὐ­αγ­­γελίου, ἀγαπητοί μου, βλέπουμε ἕνα παρά­δοξο πρᾶγμα. Ποιό δηλαδή;
Κάποιος ἀπὸ τὴν ἀρχοντικὴ τάξπ. Aυγ. Kατ. 1mikrι τῶν φαρισαίων, ὅπως ἱστορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστής, εἶ­­χε καλέ­σει, ἡμέρα Σάββατο, τὸν Κύριό μας νὰ τοῦ κά­­νῃ τὸ τραπέζι (βλ. Λουκ. 14,1-15). Ὁ Χριστός, παρ᾽ ὅλο ποὺ ἐγνώριζε ὅ­τι οἱ διαθέσεις τῶν φαρισαίων δὲν εἶνε ἀγαθές, ὅ­τι παρατηροῦν κάθε κίνησί του ζητώντας ἀφορμὴ νὰ τὸν κατηγορήσουν, ἐν τούτοις δὲν ἐπρόβαλε κάποια πρό­φασι γιὰ ν᾽ ἀρνηθῇ τὴν πρόσ­κλησι, ἀλλὰ πῆ­γε. Δὲν πῆγε βέβαια γιὰ ν᾽ ἀπολαύ­σῃ φαγητά· πῆ­γε γιὰ νὰ δοθῇ εὐ­καιρία νὰ διδάξῃ. Καὶ πρά­γματι, κατὰ τὴ διάρκεια ἐκείνου τοῦ γεύ­ματος θεράπευσε ἕναν ἀσθενῆ, δι­δάσκον­τας ὅτι δὲν ἁμαρτάνει ὅποιος ἀ­γαθοεργεῖ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου· καὶ ἐνῷ αὐτὸ τὸ ἄκουσαν ὅλοι, καν­­είς ἀπὸ τοὺς συνδαιτυμόνες δὲν τόλμησε νὰ τοῦ φέρῃ ἀντίρρησι. Δί­δαξε ἐπίσης τὴν ταπεί­νωσι λέγοντας· Ὅταν σᾶς κα­λοῦν σὲ γάμους, νὰ προτιμᾶτε στὸ τραπέζι ὄ­χι τὴν πρώτη ἀλ­λὰ τὴν τελευταία θέσι. Τέλος εἶπε καὶ στὸν οἰ­κοδεσπότη· Ὅταν κάνῃς τραπέζι, νὰ καλῇς ὄ­χι φίλους καὶ συγγενεῖς ἢ πλου­σίους γειτόνους, ἀλλὰ φτωχοὺς καὶ σακά­τηδες, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ σοῦ τὸ ἀν­τα­ποδώ­σουν ἐδῶ στὴ γῆ, ὥστε νὰ σοῦ ἀνταποδο­θῇ στὸ τέλος ὅταν θὰ γίνῃ ἡ κοινὴ ἀνάστασι. Ἀκούγοντας τὰ τελευ­ταῖα αὐτὰ λόγια ἕνας ἀ­πὸ τοὺς συνδαιτυμόνες εἶπε στὸν Κύριο μὲ πόθο· Εὐτυχισμένος ὅ­ποιος θ᾽ ἀξιωθῇ νὰ παρακα­θήσῃ στὸ τραπέζι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ!
Τότε, μὲ ἀφορμὴ τὸν λόγο αὐτόν, ὁ Κύριός μας εἶπε τὴν παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Ὅτι κάποιος ἄνθρωπος ἔκανε μεγάλο βραδινὸ τραπέζι καὶ κάλεσε πολλούς. Κι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα κ᾽ ἦ­ταν ὅλα ἕ­τοιμα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ τοὺς φω­νάξῃ. Ἐκεῖ ὅμως συνέβη τὸ παράδοξο ποὺ εἴ­παμε στὴν ἀρχή· οἱ καλεσμένοι φίλοι ἄρχισαν νὰ δί­νουν ὅλοι τὴν ἴδια ἀ­πάντησι, λὲς καὶ ἦταν συν­εννοημένοι. Οἱ πρῶ­τοι προσκεκλημένοι ὁ ἕ­νας μετὰ τὸν ἄλλο ἀρ­νοῦνται νὰ λάβουν μέρος στὸ δεῖπνο. Προφασίζονται, ὅτι διάφορες ἐ­πείγου­σες τάχα ἀ­σχο­λίες, ὅπως ὁ «ἀγρός», τὰ «ζεύγη βο­ῶν» καὶ ἡ οἰκογένεια («γυναῖκα ἔ­γημα»), τοὺς ἐμ­ποδίζουν νὰ συμμετάσχουν στὸ τραπέζι (ἔ.ἀ. 14,18-20). Δὲν εἶνε λοιπὸν παράδοξο αὐτὸ τὸ πρᾶ­γμα; Πολὺ παράδοξο. Read more »