Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Αύγουστος, 2021

Η Παναγια κατα την ορθοδοξο αντiληψι

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 16th, 2021 | filed Filed under: Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1194

Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
15 Αὐγούστου
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Η Παναγια κατα την ορθοδοξο αντiληψι

eik.PLATYTERAΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, μὲ ἰδιαιτέρα συγκίνησι ἔρχομαι ν᾿ ἀποδώσω εὐχαριστία στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν ὁποία σέβομαι καὶ ἀγαπῶ ἀπὸ τὴν παιδική μου ἡλικία. Διότι εἶμαι ἀπὸ ἕνα νησὶ τοῦ Αἰγαίου, ἀπὸ τὴν Πάρο, ὅπου, ὕστερα ἀπὸ τὴν Τῆνο, ἡ Θεοτόκος τιμᾶται ὅλως ἰδιαιτέρως καὶ ἔχει εἰκόνα ἱστορική, τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς.
Τί νὰ ποῦμε; Νὰ ὑμνήσουμε τὴν Παναγία; Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς. Τὴν ὕμνησαν ἄγγελοι, ὑμνογράφοι, πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Τί νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς; Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ δὲν πρέπει νὰ γίνεται ἀκολουθία χωρὶς κήρυγμα, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε ἐκκλησία ζῶσα, θὰ τολμήσω νὰ πῶ λίγες λέξεις πρὸς τιμήν της.
Θ᾿ ἀπαντήσω στὸ ἐρώτημα· τί εἶνε ἡ Παναγία; Αὐτὸ σχετίζεται μὲ ἕνα ἄλλο θεμελιῶδες ἐρώτημα, ποὺ ἔθεσε ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητάς του· «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» (Ματθ. 16,13), τί ἰδέα ἔχουν οἱ ἄνθρωποι γιὰ μένα; Διότι ἡ ἰδέα ποὺ ἔχει κανεὶς γιὰ τὴν Παναγία εἶνε σχετικὴ μὲ τὴν ἰδέα ποὺ ἔχει γιὰ τὸ Χριστό. Μεγάλα φρονεῖς γιὰ τὸ Χριστό; μεγάλα θὰ φρονῇς καὶ γιὰ τὴν Παναγία· μικρὴ ἰδέα ἔχεις γιὰ τὸ Χριστό; μικρὴ θὰ ἔχῃς καὶ γιὰ τὴν Παναγία. Ἀντανάκλασις τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἡ Θεοτόκος. Τί εἶνε λοιπὸν ἡ Παναγία; Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (Φιλιπ.2,5-11), ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 15th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο, Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 5-11

ΚΥΡΙΕ Των δυν. ιστ5 Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός(:Εφόσον δηλαδή είστε μαθητές και δούλοι του Ιησού Χριστού, πρέπει να μιμηθείτε την ταπείνωση και την αυταπάρνησή Του.

Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – Φροντιστε και για την ψυχη! «Μαρθα Μαρθα, μεριμνας και τυρβαζη περι πολλα· ενος δε εστι χρεια» (Λουκ. 10,41-42)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 15th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο, Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Ι΄, εδάφια 38-42 και κεφάλαιο ΙΑ΄, εδάφια 27-28

++Κεφ.Ι΄ 38 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· 42 ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς.
Κεφ.ΙΑ΄ 27 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 28 αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Ἑορτολόγιο
08-15 Κοίμησις Θεοτόκου (Λουκ. 10,38-42· 11,27-28)
1939; Φροντίστε καὶ γιὰ τὴν ψυχή! – στ. 10,41-42

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2401

Φροντιστε και για την ψυχη!

«Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία» (Λουκ. 10,41-42)

Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 10,38-42· 11,27-28). Ἀλλὰ δὲν πρέπει μόνο νὰ τὸ ἀκοῦμε· πρέπει καὶ νὰ τὸ καταλαβαίνου­με, καὶ πρὸ παντὸς νὰ τὸ ἐφαρμόζουμε. Τί μᾶς διηγεῖ­ται λοιπὸν τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο;
Ὅτι ὁ Χριστὸς ἔκανε τὴν ἐπίσκεψί του σὲ ἕ­να ἀγαπητό του σπίτι· εἶνε τὸ σπίτι τοῦ φίλου του Λαζάρου (τοῦ Λαζάρου ποὺ λίγο πρὸ τοῦ σωτηρίου πάθους του θὰ ἀσθενήσῃ «πρὸς θάνατον» [Ἰω. 11,4] καὶ θὰ τὸν ἀ­ναστήσῃ ἐκ νεκρῶν). Ὁ Λάζαρος εἶχε δύο ἀ­δελφές, τὴ Μάρ­θα καὶ τὴ Μαρία. Φαν­τάζεται λοιπὸν καν­εὶς πόση θὰ ἦταν τώρα ἡ χαρὰ στὸ σπίτι αὐτό! Καὶ ἕνας βασιλιᾶς ἀκόμη ἂν τοὺς ἐπισκεπτόταν, δὲν θὰ εἶχαν τέτοια ἀγαλλίασι ὅση ἔχουν τώρα ποὺ εἶνε κοντά τους ὁ Χριστός· ὁ Διδάσκαλος, ὁ Σωτήρας, ὁ Προστάτης τους. Read more »

«Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 44ο ΨΑΛΜΟ» του μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 14th, 2021 | filed Filed under: AΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ, π. Αθαν. Μυτιληναίου

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 44ο ΨΑΛΜΟ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 13-8-1988], (Α32)

MANA TOY KODSMOYΗ εορτή μνήμης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αγαπητοί μου, μας δίδει την αφορμή να δούμε εγκατάσπαρτη μέσα στην Αγία Γραφή την παναγία μορφή της και το ουρανόμηκες μεγαλείο της.
Ο 44ος Ψαλμός θα λέγαμε ότι είναι το θαυμάσιο εκείνο ποίημα, που αναφέρεται στον Μεσσία και την Κυρία Θεοτόκο. Στο πρώτο ήμισυ του ποιήματος εξυμνείται ο Υιός του Θεού, με όλα τα θεανθρώπινα γνωρίσματά Του και στο δεύτερο ήμισυ του ίδιου ποιήματος εξυμνείται η Εκκλησία, που η επιτομή της Εκκλησίας είναι η Παναγία Θεοτόκος. Με όλα εκείνα τα θαυμάσια γνωρίσματά της, σαν άμεσος κτίσις του Θεού.
Ο Ψαλμός ο 44ος έχει ως εξής- θα σας διαβάσω μόνο το κείμενο: Read more »

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 14th, 2021 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΣ

Βασιλευει το αγκαθιΟ Μακαριστός π. Αυγουστίνος Καντιώτης στο βιβλίο του «Βασιλεύει το αγκάθι» αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η επανάστασις του 21 δεν υπήρξε απόρροια της Γαλλικής Επαναστάσεως. Κίνητρον των ηρώων του 21 δεν υπήρξε η αθεϊα, αλλά αντιθέτως η φλογερά πίστις εις τον Χριστό. Η πίστις αύτη ηλέκτριζε το έθνος…Ο Σταυρός ενίκησε. Προς εκδήλωσιν δε της Ευγνωμοσύνης των προς τον Σωτήρα Χριστόν, οι αείμνηστοι εκείνοι άνδρες, όταν διά πρώτην φοράν εις τας Αθήνας εώρτασαν την εθνικήν των εορτήν, ανήλθαν εις Λυκαβητόν και ήναψαν εν καιρώ νυκτός τεραστίαν πυράν εις σχήμα σταυρού…΄Ένα ευγενές τέκνο της πατρίδος μας εκ του εξωτερικού επρότεινε να τοποθετηθεί εις την κορυφήν του Λυκαβητού, κατόπιν γενναίας δωρεάς, πελώριος σταυρός, ο οποίος φωτιζόμενος την νύκτα θα εφαίνετο ως φωτεινό μετέωρο εις την πρωτεύουσαν υπενθυμίζοντας το «Εν τούτω νίκα». Και συνεχίζει στο παραπάνω βιβλίο του ο αείμνηστος Ιεράρχης:
«Η απόρριψις όμως τοποθετήσεως του σταυρού εις το σημείο που προτάθηκε, αποτελεί χαρακτηριστικό της νοοτροπίας της ηγέτιδος τάξεως της χώρας μας. Το αντιχριστιανικόν σύστημα, η μασονία, επί αιώνα και πλέον είναι η κυριαρχούσα δύναμις της ηγέτιδος τάξεως. ΄Όχι ο Σταυρός, αλλά ο διαβήτης, το τρίγωνον και η πεντάλφα είναι τα προσφιλή σύμβολα των εκάστοτε κυβερνώντων στο ταλαίπωρο τούτο έθνος. Το αντιχριστιανικόν πνεύμα που έπνευσε ισχυρώς κατά τους δύο παρελθόντας αιώνας εις την Δύση, εγέννησε την σύγχρονον αναρχίαν και σύγχυσιν και στοίχισε εις την ανθρωπότητα δύο παγκοσμίους πολέμους». Read more »

Η Υπερευλογημενη Θεοτοκος» («Το σκηπτρον της Ορθοδοξιας» – Αγ. Κυριλλος Αλεξανδρειας)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 13th, 2021 | filed Filed under: Η ΠΑΝΑΓΙΑ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

«Η Υπερευλογημενη Θεοτοκος»

(«Το σκήπτρον της Ορθοδοξίας» – Αγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας)

  • Παντοκρ. Πλατ.Σε ύμνο του προς την Θεοτόκο ο Αγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας την αποκαλεί «το σκήπτρον της Ορθοδοξίας».
    Γράφει σχετικά: «Χαίροις παρ’ ημών Μαρία Θεοτόκε, το σεμνόν (σεπτόν) κειμήλιον απάσης της οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, ο στέφανος της παρθενίας, το σκήπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος και χωρίον του αχωρήτου, η μήτηρ και Παρθένος…».

Με βαθύτητα νηπτικής και δογματικής προσεγγίσεως – ερμηνείας προσεγγίζουμε οι Ορθόδοξοι (όλο το χρόνο) την υπερευλογημένη Κυρία Θεοτόκο, χωρίς συναισθηματισμούς και μαριολογικές εξάρσεις όπως οι δυτικοί. Σε ατμόσφαιρα πνευματική – κατανυκτική, με νήψη και νοερή ανάβαση, αναπέμπουμε ευχαριστίες, ύμνους και παρακλήσεις στην Θεομήτωρα.
Η τιμή προς την Θεοτόκο βρίσκεται σε άμεση σχέση με την πνευματική ζωή μέσα στην διαχρονική Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι το στήριγμα της Ορθοδοξίας και η καταφυγή των πιστών. Η περιφρόνηση της Ορθόδοξης πίστης, της Λειτουργικής μυστηριακής κοινωνίας με το Θεό και της ασκητικής ζωής, κάνει ανενέργητες τις προσευχές μας προς την Παναγία μας. Read more »

ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΟΥΝ: Ο πρωθυπουργος του Ισραηλ προειδοποιει: Εαν οι ανθρωποι δεν εμβολιαστουν, θα «αναβαλουν τον Μεσσια», δηλαδη τον Αντιχριστο, που περιμενουν οι Εβραιοι & οι ανθρωποφαγει που μας κυβερνουν

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 13th, 2021 | filed Filed under: MASONIA - satanismos

Η λυσσα τους να εμβολιάσουν όλους τους ανθρωπους, οσο πιο γρήγορα μπορουν, εστω και με το ζώρι, κρύβοντας τις παρενέργειες και τους θανάτους, μόνο στον Αντίχριστο, που περιμένουν οι Εβραίοι & οι ανθρωποφάγοι που μας κυβερνουν οδηγει

ολιγαρχια φΝα μη τους φοβόμαστε, εχουμε εμεις το ΧΡΙΣΤΟ, τον ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΣΙΑ, τον Παντοδύναμο ΘΕΟ της Αγαπης, που θα μας δώση την δύναμη να αντισταθουμε και να τους νικήσουμε. Το τέλος τους το ξέρουμε. Μας το λέει η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Να αγαπήσουμε ΧΡΙΣΤΟ και θα είμαστε ευτυχεις, ότι και αν μας κάνουν. Απο τα χερια του Χριστου δεν μπορουν να μας παρουν.

Ο πρωθυπουργος του Ισραηλ προειδοποιει: Εαν οι ανθρωποι δεν εμβολιαστουν, θα «αναβαλουν τον Μεσσια»

Χριστιανοί μας, άγιοι μας Επίσκοποι, Μοναχές και Μοναχοί πόσο πιο ξεκάθαρα να μας το πουν; ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κάλεσε όλους τους Ισραηλινούς να εμβολιαστούν, αλλά υπονοούμενα στα λόγια του ήταν ένα μήνυμα ότι ο μη εμβολιασμός θα αναβάλλει τον Μεσσία.Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Κυριακής, ο Naftali Bennett συζήτησε την τρέχουσα άνοδο της πανδημίας. Απείλησε με νέο κλείσιμο, λέγοντας: «Αν είσαι εμβολιασμένος στο Elul, να μην ακούσεις το shofar στο Tishrei».Αναφερόμενος στην προφητεία του Ησαΐα 27:13, η απεικόνιση του Μπένετ λαμβάνει τρομερές συνέπειες, υποδηλώνοντας ότι το κλειδί για την άφιξη του Μεσσία είναι η αποδοχή του κυβερνητικού προγράμματος εμβολιασμού.

Bennett’s Rosh Hashanah threat: If people don’t get vaccinated, they won’t hear the shofar Read more »

Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος: «Δυστυχισμενη πατριδα, που καταντησες!» Οι εχθροι σου ειναι ετοιμοι να σε κατασπαραξουν και «οι ηγετες σου, πολιτικοι & θρησκευτικοι, κανουν τουμπες στις μασονικες στοες», στα μαντρια του Αντιχριστου! & συμμαχουν μαζι του!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 13th, 2021 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΑΙ

ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΟΥΣ

Μικρό απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου, Αθηνα 15-1-1989
τερας μασονιαςΚαὶ πάλιν, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἄντρες γυναῖκες νέοι καὶ παιδιά, καὶ πάλιν θα σᾶς ὁμιλήσω. Δόξα τῷ Θεῷ! Τὸ τελευταῖο κήρυγμα ποὺ κάναμε [στην Αθήνα] ἦτο: Οἱ κρυπτο – Χριστιανοί. Δὲν πιστεύω, νά ᾿νε μέσα ἐδῶ κάποιος κρυπτοχριστιανός. ᾿Αλλὰ θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ὅλοι εἶστε θαῤῥαλέοι Χριστιανοί, ἕτοιμοι τὰ πάντα νὰ θυσιάσετε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Και τώρα θα πρέπει να ξέρετε: Εἴμεθα δημόσιοι ἄνδρες, εἴμεθα ἐπίσκοποι καὶ πρέπει νὰ λογοδοτοῦμε στὸ ποίμνιόν μας καὶ νὰ γνωρίζῃ ὁ λαός μας, τί κάνουμε τὴ δραματικὴ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε. Καὶ συχνὰ ἀκοῦμε· Τί κάνουν οἱ δεσποτάδες… Καὶ ἰδίως αὐστηρὸς εἶνε ὁ κόσμος —καὶ δικαίως— ὡς πρὸς ἐμέ, ποὺ λένε· Τί κάνει ὁ Καντιώτης; – θὰ τὸ ἔχετε ἀκούσει πολλὲς φορές. Γιατί σιωπᾷ; γιατί δὲ᾿ μιλάει; γιατί τοῦτο; γιατί ἐκεῖνο;… ᾿Εν τούτοις ὅμως ἐμεῖς, παρόλο τὸ βαθὺ γῆρας μας, προσπαθοῦμε ὅσο μποροῦμε νὰ ἐκτελέσουμε τὰ ἱερά μας καθήκοντα.

Νέος κίνδυνος προβάλλεται ἀπὸ Βοῤῥᾶ
Λοιπόν, λογοδοτοῦμε σήμερα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου «Τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β´ Τιμ. 4,5). Λέγομεν λοιπόν, ὅτι ἀνεβήκαμε πάλι στὴν Φλώρινά μας. Στὴ Φλώρινα, ποὺ… δοκιμάζεται ἡ περιφέρειά μας  ἀπὸ ἕνα νέον κίνδυνον· ὁ δὲ κίνδυνος αὐτὸς εἶνε τὸ λεγόμενο «Μακεδονικὸ ζήτημα» – ποὺ προβάλλουν σήμερα οἱ λεγόμενοι Φιλοσκοπιανοί, καὶ ὡς ἀράχνη ἔχουν ξαπλώσει τὴν προπαγάνδα τους παντοῦ – μέχρι Αὐστραλίας… Λοιπόν… Καὶ αὐτοὶ ἔχουν σύνθημα· «Νὰ φύγουν οἱ ῞Ελληνες ἀπὸ τὴ Μακεδονία»… ῞Οτι δὲν ἔχουν καμμία θέσι στὴ Μακεδονία οἱ ῞Ελληνες…
Δυστυχισμένη πατρίδα, ποῦ κατήντησες! Τὸ μισὸ Αἰγαῖο τὸ ζητοῦν οἱ Τοῦρκοι! Τὴν Κύπρο, τὰ δύο τρίτα (2/3) τὰ κατέχουν πάλι οἱ Τοῦρκοι, ὁ ᾿Αττίλας ὁ φοβερός. Τὴν Βόρειο ῎Ηπειρο – δὲν ἐννοεῖ νὰ κάνῃ βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς ὁ κατακτητής, ὁ βάρβαρος καὶ ἄπιστος κατακτητής. Ταλαίπωρος πατρίδα ῾Ελλάς… «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά» σου, «καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν» σου «ἔβαλον κλῆρον» (᾿Ιωάν. 19,24). Μεγάλες ἡμέρες, κρίσιμες ἡμέρες θὰ παρέλθῃ τὸ ἔθνος μας, λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας... 

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ!

  1. Οι πολιτικοι αρχοντες αθεοι και μασόνοι!!!

«ΑΙΣΧΟΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΑΘΕΟΥΣ»:  https://youtu.be/TYEu_9ubZl0?t=214

2. Και μέσα στην Εκκλησία η μασονία: Για να γίνης δεσπότης σήμερα, πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο!

Read more »

Παρακλησις προς την υπεραγια Θεοτοκο «Διασωσον απο κινδυνων τους δουλους σου, Θεοτοκε, οτι παντες μετα Θεον εις σε καταφευγομεν ως αρρηκτον τειχος και προστασιαν»

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 12th, 2021 | filed Filed under: Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου

Παρακλητικὸς Κανὼν
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Παρακλησις προς την υπεραγια Θεοτοκο

«Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν»

Panagia-BarnakobaΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ, ἀγαπητοί μου, παράκλησις στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία. ―Ὄχι, λένε κάποιοι· ἐμεῖς δὲ᾿ θέλουμε παρακλήσεις καὶ εὐχέλαια καὶ ἁγιασμούς… Ποιοί εἶν᾿ αὐτοί; Εἶνε οἱ ἄθεοι. Καὶ ἐκτὸς ἀπ᾿ αὐτοὺς εἶνε οἱ χιλιασταὶ ἢ γιεχωβῖτες καὶ ἄλλοι ἀκόμη αἱρετικοί, ὅπως οἱ διαμαρτυρόμενοι. Ὅλοι αὐτοὶ ἀφρίζουν ὅταν ἀκοῦνε, ὅτι ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι κάνουμε Παράκλησι στὴν Παναγία. Αὐτοὶ λένε· ―Μόνο στὸ Γιεχωβᾶ κάνουμε προσευχή, ὄχι σὲ ἄνθρωπο. Ἡ Μαρία εἶνε ἄνθρωπος… Τί ἔχουμε νὰ τοὺς ἀπαντήσουμε;
Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν λέμε, ὅτι κάνουμε τὴν προσευχή μας στὴν Παναγία, ἀλλ᾿ ὅτι μὲ τὶς δεήσεις καὶ τὶς παρακλήσεις μας πρὸς τὴν Παναγία, τὴν παρακαλοῦμε νὰ προσευχηθῇ αὐτή στὸ Χριστὸ γιὰ μᾶς. Τὸ νὰ ζητοῦμε ὅμως τὴν προσευχὴ τῆς Παναγίας, αὐτὸ δὲν τὸ ἀπαγορεύει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἁγία Γραφή, ποὺ κρατᾶνε στὰ χέρια τους κι αὐτοὶ οἱ χιλιασταί. Ἄνοιξε, ἄνθρωπέ μου, τὴν ἁγία Γραφή, τὴν Καινὴ Διαθήκη, Ἐπιστολὴ Ἰακώβου, κεφάλαιο 5ο, στίχο 16. Ἐκεῖ θ᾿ ἀκούσῃς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο νὰ λέῃ· «Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη» (Ἰακ. 5,16). Ἀκοῦτε; Read more »

Πανελληνια Παιδιατρικη Εταιρεια: «Μην αναφερετε τις παρενεργειες των mRNA εμβολιων και εμβολιαστε τα παιδια»! 2) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ! Φονικες παρενεργειες των εμβολιων αναγνωρισε ο ΕΜΑ… Συνοπτικα και αναλυτικα οι παρενεργειες ανa εμβoλιο 3) Εαν οι προβλεψεις – σοκ του Ισραηλ επιβεβαιωθουν, τοτε οι βαρια νοσουντες στην Ελλαδα θα εξαπλασιαστουν – Μετρα και για 3χρονα 4) Γιατρος εντατικολόγος καταγγελει ότι ” Μπηκαμε σε δικτατορια που δεν εχει υγειονομικο κινητρο. Ο σκοπος ειναι να υποδουλωσουν το λαο.

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 12th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Πανελληνια Παιδιατρικη Εταιρεια: «Μην αναφερετε τις παρενεργειες των mRNA εμβολιων και εμβολιαστε τα παιδια»!

Σοκ προκαλεί η ανακοίνωση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας για τον εμβολιασμό των παιδιών, καθώς ζητάει ευθαρσώς από τους παιδιάτρους να αποκρύπτουν τις παρενέργειες των mRNA εμβολίων, ώστε να εμβολιαστούν τα παιδιά 12 έως 17 ετών (τώρα) και τα παιδιά άνω των 5 ετών (στο μέλλον)!

https://www.pronews.gr/ygeia/1009419_panellinia-paidiatrik-kai

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ! Φονικές παρενεργειες των εμβολιων αναγνωρισε ο ΕΜΑ… Συνοπτικα και αναλυτικα οι παρενεργειες ανa εμβoλιο

https://agonasax.blogspot.com/2021/08/blog-post_42.html

Εαν οι προβλεψεις – σοκ του Ισραηλ επιβεβαιωθουν, τοτε οι βαρια νοσουντες στην Ελλαδα θα εξαπλασιαστουν – Μετρα και για 3χρονα

https://www.triklopodia.gr/%ce%b5%ce%ac%cb5%cf%80%ce%b9/

Η Υπουργος Παιδειας του Ισραηλ χαρακτηρισε ως εγκλημα τους εμβολιασμους κατα του κορωνοϊου στα παιδια!

https://enromiosini.gr/arthrografia/ypourgos_paideias_israhl/

Γιατρός εντατικολόγος καταγγέλει ότι ”

Μπηκαμε σε δικτατορια που δεν εχει υγειονομικο κινητρο. Ο σκοπος ειναι να υποδουλωσουν το λαο.

https://www.triklopodia.gr/%ce%b3%ce%bce%b5%ce%b9-%cf%8c%cf%84/

2) Νεα επιστημονικα δεδομενα για πιθανη μεταδοση του COVID-19 μεσω σιελου και η conflict συμπεριφορα της πνευματικης ηγεσιας 3) Πριν οι φωτιες κατακαψουν την Ευβοια, οι Ουκρανοι σχισματικοι ειχαν μολυνει τα ιερα της προσκυνηματα. Οι Αγιοι μας δειχνουν τον δρομο καθως οι οικουμενιστες ταγοι παραμενουν αμετανοητοι 4) Καθηγητης Κωνσταντινος Βαθιωτης: 20 ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Το αντιεβολιαστικο μανιφεστο μου

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 11th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ Νο 19

– ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ! S.O.S. 

Πατηστε τον τίτλο και διαβάστε το αρθρο σε pdf

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Νεα επιστημονικα δεδομενα για πιθανη μεταδοση του COVID-19 μεσω σιελου και η conflict συμπεριφορα της πνευματικης ηγεσιας

Ιωάννης Κουντουράς

Μόλις δημοσιεύθηκε στο PubMed και σε έγκριτο διεθνές ιατρικό περιοδικό η υποκείμενη μελέτη μας με τίτλο σε ελληνική μετάφραση: “Είναι το αίμα και ο σίελος πηγές διασποράς του COVID-19;”…

Διαβαστε: Συνέχεια

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Πριν οι φωτιες κατακαψουν την Ευβοια, οι Ουκρανοι σχισματικοι ειχαν μολυνει τα ιερα της προσκυνηματα. Οι Αγιοι μας δειχνουν τον δρομο καθως οι οικουμενιστες ταγοι παραμενουν αμετανοητοι.

Διαβαστε: https://tasthyras.wordpress.com/2021/08/10/%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bd-%ce%bf%cee%bf/#more-33070

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαθιώτης:

20 ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Το αντιεβολιαστικό μανιφέστο μου

Γράφει ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Αφιερώνεται σε όσους τόλμησαν να με λασπολογήσουν διασπείροντας την φήμη ότι είμαι εμβολιασμένος – γελάνε μέχρι και οι πέτρες με το κατάντημα στο οποίο μπορεί να φθάσουν κάποιες διεστραμμένες ψυχές.

1. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΩ, γιατί

Read more »

Το ενα θαυμα μετα το αλλο!!! Θαυματα γινονται και σημερα, αρκει να υπαρχει αληθινη πιστι στο ΧΡΙΣΤΟ, που ειπε: «Κατα την πιστιν υμων γενηθητω υμιν» (Ματθ. θ΄29). Και αλλου λεει: «παντα οσα εαν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες, ληψεσθε» (Ματθ. 21,22).Το εκκλησακι της Αγιας Τριαδος στην λιμνη Μαραθωνα εμεινε αθικτο απο την μεγαλη πυρκαγια! (βιντεο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 11th, 2021 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Νεο Θαυμα! Το εκκλησακι της Αγιας Τριαδος

στην λιμνη Μαραθωνα εμεινε αθικτο απο την μεγαλη πυρκαγια!
____________

______________

Το ενα θαυμα μετα το αλλο!!!

Μετά το θαύμα στην μονή του Οσίου Δαυίδ στην Εύβοια…
…μετά και την θαυματουργό βροχή κ μονο πανω στο χωριό Προκόπη της Εύβοιας, που έσβησε τις φωτιές, έπειτα απο την λιτανεία.
Τώρα, ένα νέο μεγάλο θαύμα, και στο Εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος, στην λίμνης Μαραθώνα.
Χωρίς Πυροσβεστικά/υδροφόρα/εναέρια μέσα. Ολη η περιοχή αφημένη στην τύχη της… Παντού ταυτόχρονες σχεδόν φωτιές, ποιος να πρωτοπαει που…Ολα κάηκαν… ΟΛΑ!… παντού κρανίου τόπος… παντού… ΕΚΤΟΣ απο το ξωκλήσι της Τριαδικής Θεότητος!!! Read more »

Κανεις δεν μπορει να αρνηθη οτι ζουμε σε ημερες πονηρες. Το κακο εχει υψωσει το κεφαλι με θρασος. Μεγαλα πολιτικα & εκκλησιαστικα σκανδαλα συν­ταρασσουν τον τοπo. Η πατριδα σειεται εκ θε­μελιων. Να εχουμε πιστι στον Κυριο, για να αντιμετωπισουμε τις δυσκολιες. Οι πονηρες ημερες θα τελειωσουν οπωσδηποτε. Λαμπρες ημερες θα ερθουν… (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος). 2) Καταχραστες της εξουσιας 3) ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 10th, 2021 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

Ζουμε σε ημερες πονηρες. Να εχουμε πιστι στο Χριστο,

για να μπορεσουμε να ξεπερασουμε τις δυσκολιες

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Μεινε μαζι μας Χριστε«…Κανείς, ἀγαπητοί μου, δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθῇ ὅτι ζοῦμε σὲ ἡμέρες πονηρές. Τὸ κακὸ ἔχει ὑψώσει τὸ κεφάλι μὲ θράσος. Μεγάλα πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ σκάνδαλα συν­ταράσσουν τὸν τόπο. Ἡ πατρίδα σείεται ἐκ θε­μελίων. Καὶ μόνο ἡ Ἑλλάδα; Ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη συνταράσσεται. Οἱ πιστοὶ ἀνὰ τὸν κόσμον ἀποτελοῦν μία ἐλάχιστη μειονότητα.
Ἂς προσέχουν λοιπὸν πολύ. Ἂς προσέχουμε νὰ μὴν ἀφομοιωθοῦμε μὲ τὸν κόσμο, ἀλλά, διατηρώντας ἄφθορη τὴ συνείδησί μας μὴ παύσουμε νὰ ἀγωνιζώμαστε. Κάθε εὐκαιρία ποὺ παρουσιάζε­ται ὑπὲρ τοῦ καλοῦ ἂς τὴν ἁρπάζουμε. Ἂς γίνου­με ἔμπειροι ψαρᾶδες καὶ κυνηγοὶ τῶν θειοτέρων πρα­γμάτων. Ἔστω καὶ ἂν μᾶς μισοῦν, μᾶς χτυποῦν, μᾶς διώκουν καὶ μᾶς σταυρώνουν ἀκόμα, μὴ χάσουμε τὸ θάρρος. Ἂς ἐξαγοράζουμε κάθε στιγμή, κάνοντας καλή, θεάρεστη χρῆσι τοῦ χρόνου.
Νὰ ἔχουμε πίστι στὸν Κύριο. Οἱ πονηρὲς ἡμέρες θὰ τελειώσουν ὁπωσδήποτε. Λαμπρὲς ἡμέρες θὰ ἔρθουν, ἂν ὄχι ἐδῶ στὴ γῆ, ἀσφαλῶς ἐκεῖ στὸν οὐρανό. Μὴ λησμονοῦμε ποτέ ὅτι εἴμαστε «ξένοι καὶ παρεπίδημοι ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἑβρ. 11,13. Γέ. 23,4). Μὴν περιορίσουμε μόνο ἐδῶ, στὰ στενὰ ὅρια τοῦ παρόντος βίου, τοὺς πόθους μας γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουμε βεβαίως χρέος νὰ ἐργαζώμεθα· ἂς ἀτενίζουμε μὲ τὴν πίστι μακριά, πολὺ μακριά, καὶ ἂς λέμε κ᾽ ἐμεῖς ὅ,τι ἔλεγε καὶ ὁ ἀρ­χαῖος φιλόσοφος Ἀναξίμανδρος δείχνοντας τὰ ἀστέρια· «Ἐκεῖ εἶνε ἡ πατρίδα μου».
9a150f5deb69

ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

– ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ

https://agonasax.blogspot.com/2021/08/blog-post_10.html 

9a150f5deb69Η Σακελλαροπουλου, όπως φαίνεται, ειναι χρήσιμο οργανο της Νέας Τάξης! Την προωθουν σε κέραιες θέσεις, για την καταστροφή της Ελλάδος

Η Προεδρος της Δημοκρατιας, οι ανεμογεννητριες και ο Γεραπετριτης

Του Αργύρη Ντινόπουλου, δημοσιογράφου, πρώην υπουργού Εσωτερικών

Το 2012 η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ήταν μια απλή σύμβουλος στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τοποθετημένη, όμως, στο πέμπτο τμήμα του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου.
Στο τμήμα δηλαδή που είναι αρμόδιο για να ελέγχει αν η διοίκηση τηρεί τις διακηρύξεις του Συντάγματος και των Νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Και ειδικότερα για την προστασία των δασών από τους κάθε είδους οικοπεδοφάγους που βρίσκουν νομοθετικά «παράθυρα» για να κτίζουν στα καμένα.
Η δικαστής Σακελλαροπούλου δεν αποδείχθηκε κέρβερος.
Το αντίθετο.
Διαβάζουμε στις 12 Απριλίου 2013 στην «Ναυτεμπορική» με «πηγή» το ΑΠΕ (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων»: « Τον δρόμο για την εγκατάσταση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ακόμη και στις δασικές περιοχές άνοιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Εισηγήτρια της απόφασης του ΣτΕ (1421/2013) ήταν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Read more »

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ: 12. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ & αντιχριστιανικων ῥευματων εξ Ανατολης & Δυσεως, ιδιως δε εξ Ινδιων με τους περιβοητους γκουρου, εχουν κατακλυσει την αγαπητη μας πατριδα… Το θεμα ειναι σοβαροτατο… Να συζητηθη σε εκτακτη Συνοδο της Ιεραρχιας & να ληφθουν μετρα (Συνεδρια της 11-1-1989)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 10th, 2021 | filed Filed under: ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΕΓΓΡ. π. ΑΥΓ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«ΣΥΝΟΔΙΚΑ» Μέρος Α΄, Περιέχει ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
του Μητροπολιτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, στὴν Ἱερά Σύνοδο, σελ. 81-84

12. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

(Συνεδρία τῆς 11-1-1989)

π. A. εφ. ιντ.ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΟΒΕΡΟΣ ἔχει κηρυχθῆ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Ἀφʼ ἑνὸς αἱ πολυώνυμαι αἱρέσεις, ἀνανεώσεις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον παλαιῶν αἱρέσεων, τὰς ὁποίας τοπικαὶ καὶ οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι ἔχουν καταδικάσει ὡς ἀποκλίσεις ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἀφʼ ἑτέρου δὲ ἀντιχριστιανικὰ ῥεύματα ἐξ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἰδίως δὲ ἐξ Ἰνδιῶν μὲ τοὺς περιβοήτους γκουρού, ἔχουν κατακλύσει τὴν ἀγαπητήν μας πατρίδα.

1. Αὕτη σὺν τοῖς ἄλλοις ἔχει νʼ ἀντιμετωπίση καὶ τὸ φοβερὸν τοῦτο δεινόν˙ τὸν κίνδυνον τῆς ἀλλοτριώσεως ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὡς εὐσκιόφυλλον καὶ ἀγλαόκαρπον δένδρον ἄλλοτε ἐπροστάτευε καὶ ἐλάμπρυνε τὸ ἡμέτερον γένος.
Ὅσοι θέλουν νὰ ἴδουν τὰς ὀνομασίας τῶν ποικιλωνύμων σημερινῶν αἱρέσεων ὡς καὶ ἀντιχριστιανικῶν ῥευμάτων, ἄς ἀναγνώσουν τὸ ἐσχάτως κυκλοφορηθὲν βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Σύγχρονον πανάριον τῶν αἱρέσεων», ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ αἰδ. πρωτοπρεσβυτέρου Εὐαγγέλου Ματζουνέα, γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν δογματικῶν καὶ ἠθικῶν ζητημάτων.

2. Οἱ κήρυκες τῶν πολυωνύμων τούτων αἱρέσεων ὡς καὶ τῶν ἀντιχριστιανικῶν ῥευμάτων τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, γκουρουϊσμοῦ κ.ἄ., ὠς ἀκρίδες τῆς Ἀποκαλύψεως ἔχουν κατακλύσει τὴν πατρίδα μας καὶ τείνουν νὰ καταστρέψουν πᾶσαν Ὀρθόδοξον πνευματικὴν χλωρίδα. Οὗτοι, ἐκμεταλλευόμενοι Read more »

Παρεμβαση εισαγγελεα για τις πυρκαγιες σε ολη την Ελλαδα 2) Προεδρος Κοινοτητας Ροβιων: »Έκαψαν επιτηδες την Ευβοια για να φυτεψουν ανεμογεννητριες»! 3) Θα τρεχουν και δεν θα φτανουν! Υγειονομικες βομβες οι ΠΛΗΡΩΣ εμβολιασμενοι καιαι με τη «βουλα» του CDC – ΒΙΝΤΕΟ 4) H ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΕΥOYME ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ !! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ !!

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 9th, 2021 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Παρεμβαση εισαγγελεα για τις πυρκαγιες σε ολη την Ελλαδα

– Αναφορες για οργανωμενη εγκληματικη δραστηριοτητα

Οι πυρκαγιές που κατέκαψαν ολόκληρη την Ελλάδα με τον κρατικό μηχανισμό να είναι υπεύθυνος για το έγκλημα που συντελέστηκε, προκάλεσαν την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Πλιώτα, με την έρευνα να ξεκινά άμεσα, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Τι αναφέρει η παραγγελία του εισαγγελέα
Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθους έντασης και έκτασης, που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον (και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας), σε κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες και σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα για τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, καθώς και ο «συγχρονισμός» στην εκδήλωσή τους, δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και όχι μόνο για απλό, τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελούς συμπεριφοράς.
Κατόπιν τούτου,….

Συνεχεια: https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/1008701_paremvasi-eisaggelea-gia-tis-pyrkagies-se-oli-tin-ellada9a150f5deb69

2) Πρόεδρος Κοινότητας Ροβιών: »Έκαψαν επίτηδες την Εύβοια για να φυτέψουν ανεμογεννήτριες»!

https://www.pentapostagma.gr/ethnika-themata/esoteriki-asfaleia/7028625_proedros-koinotitas-robion-ekapsan-epitides-tin-eyboia

 3) Θα τρεχουν και δεν θα φτανουν! Υγειονομικες βομβες οι ΠΛΗΡΩΣ εμβολιασμενοι και με τη «βουλα» του CDC – ΒΙΝΤΕΟ

https://www.triklopodia.gr/%ce%b8%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%%ce%bf%ce%bc/

9a150f5deb69

4) H ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ:

ΔΗΜΟΣΙΕΥOYME ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ !! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ !!

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΑΙΤΗΜΑ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
Με επιφύλαξη δικαιωμάτων ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ :

ΟΜΑΔΑ Α:
Δρ. Aθανασίου Καλογερίδη, 
Μοριακού Βιολόγου – Γενετιστή B. Sc M. Sc. Ph. D – D. Sc  Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Δρ Ιωάννη Γιαννιού, Καθηγητή Γονιδιακής Ιατρικής και Υγείας, Προέδρου της Ελληνικής και Διεθνούς  Εταιρείας Γονιδιωματικής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας, Προέδρου του Μεταπτυχιακού Τμήματος γονιδιακής Ιατρικής-Πανεπιστήμιο Νότιας Ουαλίας. Read more »