Αυγουστίνος Καντιώτης23 Iουλίου1944: 5 ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΗΜΗΡΕΣΙΩΣ – 3.000 ΨΥΧΩΝ α) Παιδικον ΣΥΣΣΙΤΙΟ -1300 (παιδια ἡλικιας 6-19 ἐτων, β) απογευματινο ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – 500, γ) συσσιτιο ΓΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ – 600 (Ναυαγων της ζωης) δ) συσσιτιο ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ε) Συσσιτιο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

date Απρ 25th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 44, σελ. σελ. 115-117

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 23 Iουλίου1944 αριθμός 11

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής τοῦ φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ἱεροκῆρυξ

Ἕνα βασίλειον φτώχειας καί πόνου

5 ΣΥΣΣΙΤΙΑ – 3.000 ΨΥΧΑΙ

Ἕλληνες χριστιανοί τῆς Κοζάνης

3.00 p.Δεν βλέπετε; Δέν ἀκοῦτε; Δέν αἰσθάνεσθε; Δέν λαμβάνετε μιάν ἀπόφαση; Ἡ δυστυχία αὐξάνει. Νέοι πρόσφυγες καταφθάνουν καθημερινῶς εἰς ἐλεεινήν κατάστασιν, ὡς ράκη μιᾶς ἄνευ προηγουμένου ἐθνικῆς συμφορᾶς. Ἡ Ἑστία μας, μολονότι εἶναι ἡ πτωχοτέρα Ἑστία τῆς Μακεδονίας, δέν ἠδύνατο νά μείνει ἀδιάφορος ἐμπρός εἰς τό νέον κῦμα τῆς δυστυχίας πού κατακλύζει ἀπό ἡμερῶν τήν ἱστορικήν πόλιν τῆς Κοζάνης. Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἐσταυρωμένου, κάτω ἀπό τόν Σταυρόν τοῦ ὁποίου εὑρίσκουν τήν μοναδικήν των παρηγορίαν ὅλαι αἱ θλιμμέναι ψυχαί, καί μέ τήν βεβαίαν ἐλπίδα, ὅτι οἱ εὐγενεῖς κάτοικοι τῆς Κοζάνης θά συντρέξουν ὁπωσδήποτε τό ἔργον τῆς περιθάλψεως 3.000 πτωχῶν, ἡ Ἑστία μας ἀπεφάσισε νά ἐπεκτείνει τήν φιλανθρωπικήν της δρᾶσιν, νά ἐξαπλώσει περισσότερον τό δίκτυον τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, δια νά περισυλλέξει καί ἄλλους ναυαγούς τῆς ζωῆς. Καί προστέθηκαν νέα περίπτερα. Ἤδη ἐν τῇ Ἑστίᾳ λειτουργοῦν καθημερινῶς 5 συσσίτια καί διανέμονται ἄνω τῶν 3.000 μερίδων. Τά συσσίτια τοῦτα εἶναι τά ἑξῆς:

Ἀ΄παιδικον ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ -1300 (παιδιά ἡλικίας 6-19 ἐτῶν)
Β΄απογευματινον ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – 500
Γ΄συσσιτιον ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ – 600 (Ναυαγῶν τῆς ζωῆς)
Δ΄συσσιτιον ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ἐ΄συσσιτιον ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Ὡς βλέπετε, τά νέα συσσίτια εἶναι τῶν προσφύγων καί τῶν φυλακισμένων. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά περιγράψωμεν τήν δυστυχίαν των. Ὁ καθένας ἄς φαντασθεῖ πρός στιγμήν τόν ἑαυτόν του εἰς τήν θέσιν τοῦ πρόσφυγος καί τοῦ φυλακισμένου, καί ὅ,τι θά ἤθελε νά κάμουν οἱ ἄλλοι δι’ αὐτόν, ἐάν ἦτο πρόσφυξ καί φυλακισμένος, αὐτό ἄς κάμει καί αὐτός δια τούς δυστυχεῖς συνανθρώπους του. Τό ἀπαιτεῖ ὁ ἀνθρωπισμός, ἡ χριστιανική μας ἀγάπη, ἡ ἐθνική μας ἀλληλεγγύη. Καί ἐάν δέν συγκινοῦν ὅλα αὐτά, τότε, ὦ ἄνθρωπε, τό ἀπαιτεῖ καί τό συμφέρον σου: διότι, ὅπως εἶπε εὐγενές τέκνον τῆς Κοζάνης πού ἐδώρησε εἰς τήν πόλιν ὁλόκληρον φιλανθρωπικόν ἵδρυμα, «ἐκεῖνος πού ἐργάζεται δια τήν εὐδαιμονίαν τῶν ἄλλων, ἀσφαλίζει πρωτίστως τήν ἀτομικήν του εὐτυχίαν». Χριστιανοί τῆς Κοζάνης! Σπογγίσατε τά δάκρυα τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας. Μή κοιμᾶσθε κάθε βράδυ ἐάν προηγουμένως δέν ἐρωτήσετε τόν ἑαυτό σας: Τί ἔπραξα σήμερον; Τί σκέπτεσαι νά πράξεις αὔριον δια τά νέα αὐτά θύματα τῶν τραγικῶν μας συμφορῶν

… Θυσιάσατε ἕνα πλατανόφυλλον. Δέν ζητοῦμεν χρυσά κοκοράκια: γιατί ἐκεῖνοι πού τά ἔχουν, ἔχουν καρδιές πέτρινες, ἔχουν κλείσει τά μάτια των, ἔχουν βουλώσει τά αὐτιά των, δια νά μή βλέπουν καί ἀκούουν τό δρᾶμα τῆς φυλῆς μας. Αὐτοί τά θυσιάζουν εἰς τήν ταβέρναν, τίς χαρτοπαικτικές λέσχες, μέσα εἰς τίς φωλεές τοῦ Διαβόλου. Λαέ τῆς Κοζάνης, εὐγενικέ Λαέ, πτωχέ Λαέ, θυσίασε ἀπό τά πλατανόφυλλα γιά τήν ἀγάπην τοῦ πλησίον σου. Ὁ Θεός θά εἶναι μαζί σου.

ΔΩΡΕΑΙ

Ἡ Ἑστία εὐχαριστεῖ θερμῶς τούς κατοίκους τοῦ χωρίου Αὐλιάννης, οἱ ὁποῖοι μέ προθυμίαν χριστιανικήν προσέφερον δωρεάν 4.000 καυσόξυλα ἀξίας 2 περίπου δισεκατομμυρίων δραχμῶν. Ἦτο συγκινητικώτατον τό θέαμα τῶν καλῶν χριστιανῶν τοῦ μικροῦ τούτου ἑλληνικωτάτου χωρίου, οἱ ὁποῖοι εἰς μίαν σύντομον προτροπήν τοῦ ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου ἔσπευδον ποῖος πρῶτος νά δώσει τά περισσότερα. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἡ Ἑστία εὐχαριστεῖ ὁμοίως τάς κοινότητας τῶν χωρίων Πρωτοχώρι, Ροδιανή, Λευκοπηγή, Κρόκος, Κόμανος, αἱ ὁποῖαι συνέδραμον τήν Ἑστίαν εἰς ξύλα καί τρόφιμα.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αὔριον Κυριακήν (23 Ἰουλίου 1944) καί ὥραν 11.30 θά γίνει τελετή. Οἱ μικροί θά ἀπαγγείλουν διάφορα ποιήματα καί θά ὁμιλήσει ὁ ἱεροκῆρυξ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

Eίσοδος Eλευθέρα

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.