Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΕΝ ΚΟΖΑΝΗ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ» (200 ασθενείς – νέοι και παιδιά)

date Απρ 26th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 45, σελ. σελ. 118-120

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 13 Aυγούστου 1944 – αριθμός 12

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+
EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Προς νέους ορίζοντας φιλανθρωπίας

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΕΝ ΚΟΖΑΝΗ
«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ»

(200 ασθενείς – νέοι και παιδιά)

«Ἠσθένησα καί ἐπεσκέψασθέ μέ» (Ἰησοῦς Χριστός)

Ἐπισκεφθήκατε ποτέ τον ἀσθενῆ, τόν πτωχό ἀσθενῆ; Σᾶς συνιστῶ νά ἐπισκεφθῆτε τό χαμηλό ἐκεῖνο σπίτι ὅπου εἶναι τώρα ἑβδομάδες ἄρρωστος ἕνας πτωχός νέος. Ὁ ἰατρός συνιστᾶ δίαιταν, ἀλλά πού χρήματα; Οἱ καημένοι οἱ γονεῖς! Τίμιοι βιοπαλαισταί, πού δέν ἀνήκουν εἰς τάς τάξεις τῶν μαυραγοριτῶν, μόλις καί μετά βίας κατώρθωσαν νά ἀγοράσουν τό ψωμί τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας των. Πού τώρα χρήματα δια τό ἀσθενικό παιδί των; Δέν ἔχουν δια νά ἀγοράσουν τά φάρμακα, ἕνα αὐγό, 10 δράμια βούτυρο, 100 δράμια κρέας, μισῆ ὀκά γάλα. Καί οἱ γονεῖς κλαίουν, ἀναστενάζουν, γογγύζουν βλέποντες τήν ἀδιαφορίαν, τήν σκληρότητα τῆς σημερινῆς κοινωνίας… Καί οἱ νέοι αὐτοί, τῶν ὁποίων ἡ ὑγεία λόγῳ τοῦ μακροχρονίου ὑποσιτισμοῦ καί τῆς σκληρᾶς βιοπάλης ἔχει κλονισθεῖ, εἶναι πολλοί, εἶναι τόσοι ὅσους δέν ἠμποροῦν νά φαντασθοῦν ἐκεῖνοι πού ζοῦν μέσα εἰς τήν εὐμάρειαν. Ὅσοι ὅμως ἔρχονται εἰς καθημερινήν ἐπαφήν μέ τά παιδιά καί τούς νέους, αὐτοί δύνανται νά μαρτυρήσουν ποῖος κίνδυνος μέγας ἐπικρέμαται δια τό μέλλον τῆς φυλῆς μας, ἐάν δέν ληφθοῦν σοβαρά μέτρα δια τήν σωτηρίαν, δια τήν ὑγείαν τῆς νεότητος. Εἰς τήν Βέρροιαν, π. χ., ἰατρική ἐξέτασις τῶν παιδιῶν πού ἐγένετο κατά τό παρελθόν ἔτος ἀπέδειξε, ὅτι ἐπί τῶν 100 παιδιῶν τά 60 εὑρίσκονται εἰς τό στάδιον τῆς προφυματιώσεως. Ἐάν δέ καί ἕν Κοζάνη διενεργεῖτο παρομοία ἰατρική ἐξέτασις, τό ποσοστόν τῶν ἀσθενικῶν παιδιῶν καί νέων τῆς πόλεως μας, ἐάν δέν ἔφθανε τό ποσοστόν τῆς Βερροίας, πάντως δέν θά ἦτο ἀσήμαντον. Εἴμεθα εἰς θέσιν νά διαπιστώσωμεν, ὅτι σημαντικός ἀριθμός παιδιῶν καί νέων παρουσιάζουν ὅλα τά πρόδρομα σημεῖα τῆς ἐπαράτου νόσου, τῆς φθίσεως, ἥτις μαστίζει τήν Ἑλληνικήν φυλήν. Ὑπέρ τῆς νεότητος αὐτῆς πρέπει πάντες νά ἐνδιαφερθῶμεν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.