Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑνοικτη επιστολη Προς τον ευγενη Λαον της Κοζανης & των Χωριων των Επαρχιων του Νομου Κοζανης. για τα ξυλα των 7 καζανιων, για το ψωμι του προσφυγα, για το φαγητο του φυλακισμενου, για το γαλα του ασθενους, για το αυγο του φθισικου, για το πιατο του πτωχου παιδιου, για τις 3 χιλιαδας των δυστυχων αδελφων

date Απρ 27th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 46, σελ. σελ. 121-123

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη Aυγούστου1944 αριθμός 13

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Είναι η μεγαλύτερη Εστία της Δυτ. Μακεδονίας, η μοναδική Εστία του λαού εν Κοζάνη. Κάθε ημέρα βράζουν 7 καζάνια. Παρασκευάζονται πέντε συσσίτια. Το συσσίτιον των πτωχών παιδιών, των γερόντων, των ασθενών, των προσφύγων, των φυλακισμένων 3.000 ψυχαί ευρίσκουν πρωΐ και βράδυ φαγητόν εις την Εστίαν. Εις όλους παρέχει δωρεάν την περίθαλψίν της.

Ανοικτή επιστολή

Προς τον ευγενή Λαόν της Κοζάνης και των Χωρίων των Επαρχιών του Νομού Κοζάνης.

  • για τά ξύλα τῶν 7 καζανιῶν,
  • για τό ψωμί τοῦ πρόσφυγα,
  • για τό φαγητό τοῦ φυλακισμένου,
  • για τό γάλα τοῦ ἀσθενοῦς,
  • για τό αὐγό τοῦ φθισικοῦ,
  • για το πιάτο τοῦ πτωχοῦ παιδιοῦ,
  • για τάς 3 χιλιάδας τῶν δυστυχῶν ἀδελφῶν μας,

Ἕλληνες, Χριστιανοί, κάτοικοι τοῦ πολυπαθοῦς Νομοῦ Κοζάνης! Ἡ Ἑστία κάμνει ἔρανον εἰς τήν πόλιν τῆς Κοζάνης καί τά περίχωρα. Ὁ ἱεροκῆρυξ περιοδεύει τά χωρία. Ὅλοι ἑτοιμάσετε ὅ,τι ἔχετε. Κανείς νά μή μείνει ἔξω ἀπό τήν ἁγίαν αὐτήν προσπάθειαν. Ὑψώνομεν τό λάβαρον τοῦ Χριστοῦ καί καλοῦμεν ὅλους νά δώσουν. Ἰδίως καλοῦμεν τούς πλουσίους νά φανοῦν γενναιόδωροι. Πλούσιοι, μή λυπηθῆτε τά πλούτη σας. Ὁ Χριστός ζητεῖ ἀπό σας τήν φοράν αὐτήν μεγάλας θυσίας, ὡσάν τήν θυσίαν πού ἐζήτησε ἀπό τόν πλούσιον τοῦ Εὐαγγελίου. «Πώλησον τά ὑπάρχοντά σου καί δός πτωχοῖς». Ὄχι ψιχία πλέον, ἀλλά βοήθειαν πραγματικήν. Καί ὄχι μόνον οἱ ὁπωσδήποτε εὐποροῦντες πρέπει νά δώσουν, ἀλλά καί ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Ἄς βοηθήσωμεν στό ἔργον, εἶναι ἔργον Χριστοῦ. Ὄχι μόνον ἀπό τά περισσεύματά μας, ἀλλά καί τά ὑστερήματά μας. Ὁ χειμών τοῦ 1944 πλησιάζει. Σημαίνομεν τόν συναγερμόν. Ὅλοι εἰς τάς θέσεις μας, δια νά πολεμήσωμεν τήν δυστυχίαν, δια νά μή ἐπαναληφθεῖ τό αἶσχος τοῦ χειμῶνος τοῦ 1941, πού ἐμπρός εἰς τάς ἀποθήκας μας καί τά πεζοδρόμιά μας ἀπέθνησκαν κατά χιλιάδας οἱ πτωχοί Ἕλληνες ἀδελφοί μας. Ἐμπρός λοιπόν. Ὁ Χριστός σαλπίζει. Σώσατε τούς ἀδελφούς σας. Σᾶς ὑποσχόμεθα δέ, ὅτι καί τό τελευταῖον σπυρί τοῦ σιταριοῦ, πού θά μαζεύσωμεν, θά διατεθῆ δια τόν πτωχόν μας λαόν. Ὡς σύνθημα ἡ διεύθυνσις τῆς Ἑστίας ἔχει:

ΟΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΙΠΟΤΕ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ

Ἀδελφοί! Ἀναμένομεν τήν βοήθειάν σας. Ὁ Κύριος τοῦ Οὐρανου καί τῆς Γῆς ἄς εἶναι πάντοτε μαζί σας καί τό ἕνα πού θά μᾶς δώσετε εἴθε νά τό ἑκατονταπλασιάσει ἡ ἀγάπη Του. Τό ὑπεσχέθη ἄλλως τε Ἐκεῖνος, καί θά τό κάμει. Διότι εἶπε: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται».

Μέ τήν βεβαιότητα ὅτι θά μᾶς βοηθήσητε, σᾶς χαιρετῶμεν μέ πολλήν ἀγάπην.

Ἡ ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν (13 Αὐγούστου) εἰς τήν Ἑστίαν ἐγένετο σεμνή τελετή τῆς φιλανθρωπίας. Ἄπειρον πλῆθος συνωστίζετο εἰς τόν ἀνοικτόν χῶρον τῆς Ἑστίας. Τά μικρά ἔψαλον καί ἀπήγγειλαν θρησκευτικά καί ἐθνικά ποιήματα. Ὁ δέ ἱεροκῆρυξ Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀνελθών εἰς τό πρόχειρον βῆμα ἐτόνισε, ὅτι εἶναι καιρός νά μεταβάλωμεν εἰς ζῶσαν πραγματικότητα τά λόγια τοῦ Ναζωραίου καί μάλιστα: «Ἀσθενής ἠμην καί ἐπεσκέψασθέ με». Συνέστησεν εἰς τήν ἀγάπην τοῦ λαοῦ τούς ἀσθενεῖς πτωχούς νέους. Ἀνήγγειλεν ἐπισήμως, ὅτι ἱδρύεται νέα Ἑστία προστασίας τῆς Νεότητος, σκοπός τῆς ὁποίας θά εἶναι ἡ ἐξεύρεσις τονωτικῶν τροφῶν (γάλακτος, βουτύρου, αὐγῶν, ζαχάρεως, ζυμαρικῶν, κρέατος), δια τούς ἐξησθενημένους ὀργανισμούς τῶν νέων τῆς πόλεώς μας. Ὁ Δ. Ε. Σταυρός βοηθεῖ καί θά βοηθήσει τό ἔργον τοῦτον, ἀλλά καί ἡ πόλις τῆς Κοζάνης πρέπει νά τό συνδράμει. Τέλος, ὁ ἱεροκῆρυξ ἐκάλεσε τούς ἔχοντας γαλακτοφόρα ζῶα, ἀγελάδας, αἴγας καί πρόβατα, νά προσφέρουν ἅπαξ τῆς ἑβδομάδας μίαν ποσότητα γάλακτος. Τό νέον αὐτό σάλπισμα τοῦ ἱεροκήρυκος εἶχε εὐθύς ἀμέσως τήν ἀπήχησιν του εἰς τάς καρδίας τῶν χριστιανῶν. Πρῶτος ὁ κ. Εἰσαγγελεύς τῆς πόλεως Θεόδωρος Σκρέκας ἔσπευσε νά δηλώσει, ὅτι καθ’ ἑκάστην Παρασκευήν θά προσφέρει τό γάλα τῆς κατσίκας τοῦ δια τούς ἀσθενεῖς. Τό παράδειγμά του ἠκολούθησαν καί ἄλλοι. Μέχρι τοῦδε 95 ἐδήλωσαν, ὅτι θά παρέχουν γάλα εἰς τήν Ἑστίαν. Τά ὀνόματά των θά δημοσιεύσωμεν εἰς τό ἑπόμενον φυλλάδιον. Συνελέγησαν καί 2000 περίπου αὐγά. Δεσποινίδες ἀνέλαβαν νά προσφέρουν δωρεάν τάς ὑπηρεσίας των εἰς τό ἔργον. Ὁ δέ ἰατρικός Σύλλογος τῆς πόλεως ἐδήλωσεν, ὅτι ἀναλαμβάνει ὅπως ἑκάστην Δευτέραν καί ὥραν 3-5 τριμελής ἐπιτροπή ἰατρῶν τῆς πόλεως, ἐξετάζει εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἑστίας ἀσθενεῖς νέους, δια νά ἀποφασίζει ἐάν ὁ ὑπό ἐξέτασιν νέος πρέπει νά ἐγγραφεῖ εἰς τόν κατάλογον τῶν ἐνισχυτέων. Ἡ Ἑστία αἰσθάνεται τήν ἀνάγκην νά εὐχαριστήσει θερμῶς τούς ἰατρούς τῆς πόλεως, οἱ ὁποῖοι μέ τόσην χριστιανικήν καλωσύνην καί ἀνιδιοτέλειαν ἀνέλαβον νά ἐξυπηρετήσουν τήν πάσχουσα νεότητα τῆς πόλεώς μας.

Τά Γραφεῖα τῆς Νέας Ἑστίας εἶναι ἀνοικτά ἀπό 10-12 τό πρωΐ.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.