Αυγουστίνος Καντιώτης3 Σεπτεμβριου1944 – Δια το μελλον της φυλης μας ΠΡΩΪΝΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΡΟΦΗΜΑ (OVALTINE) ΔΙΑ 100 ΑΣΘΕΝΙΚΑ ΠΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-21 ΕΤΩΝ

date Απρ 28th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 47, σελ. 124-126

+EΣTIA+

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤ.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 3 Σεπτεμβρίου1944 αριθμός 14
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Η ΕΣΤΙΑ

Διανέμεται ἡμερησίως δωρεάν 3.500 μερίδες φαγητοῦ εἰς δυστυχισμένους ἀδελφούς μας. Παρασκευάζει 5 συσσίτια. Πρωΐ – Μεσημέρι – Βράδυ βράζουν τά καζάνια καί δέχονται τούς ναυαγούς τῆς ζωῆς, ἀπ’ ὅλα τά μέρη τοῦ Νομοῦ. Καθῆκον ὅλων καί ἰδιαιτέρως τῶν εὐπόρων εἶναι νά βοηθήσουν τήν Ἑστίαν εἴτε εἰς εἶδος εἴτε εἰς χρῆμα.

Δια τό μέλλον τῆς φυλῆς μας

ΠΡΩΪΝΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΡΟΦΗΜΑ (OVALTINE) ΔΙΑ 100 ΑΣΘΕΝΙΚΑ ΠΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-21 ΕΤΩΝ

Ας τό ἀκούσουν οἱ πλούσιοι. Ἄς τό ἀκούσουν οἱ μαυρογορίται. Ἄς τό ἀκούσωμεν ὅλοι μας, καί ἄς θρηνήσωμεν, ἐάν μέσα εἰς τά στήθη μας ὑπάρχει κόκκος ἑλληνικῆς φιλοτιμίας καί φιλοπατρίας. Τό θλιβερόν ἄγγελμα εἶναι: Τό 70% τῶν παιδιῶν τῆς Θεσσαλονίκης, εἰς τήν ὁποίαν συνωστίζονται κατά ἑκατοντάδας χιλιάδων οἱ δυστυχεῖς πρόσφυγες ἀδελφοί μας, τό 60% τῶν παιδιῶν τῆς Βεροίας καί τα … τῶν παιδιῶν τῆς Κοζάνης εἶναι προφυματικά! Δέν σημειώνομεν τό ποσοστόν τῶν προφυματικῶν παιδιῶν τῆς Κοζάνης, διότι ἡ ἔρευνα τῶν καχεκτικῶν παιδιῶν τῆς πόλεώς μας συνεχίζεται εἰς τήν Ἑστίαν μᾶς ἀπό ἐπιτροπήν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι, χριστιανικῶς φερόμενοι, ὡς ἄλλοι Ἀνάργυροι ἰατροί, ἀνέλαβαν δωρεάν νά ἐξετάσουν τήν πάσχουσαν νεότητα τῆς Κοζάνης. Ἀλλά ποῖος θά φροντίσει δια τά παιδιά αὐτά; Δια τά ἀσθενικά παιδιά τῆς Βερροίας ἐνδιαφέρθηκε ἡ εὐγενεστάτη κ. Σούλα, ἡ ὁποία περισυνέλεξε ἑκατοντάδα περίπου δυστυχισμένων παιδιῶν, τά μετέφερεν εἰς τό δάσος τῆς Καστανιᾶς, ἐδημιούργησε ἐκεῖ παιδικήν κατασκήνωσιν, καί τά παιδιά ἀναπνέουν καθαρόν ἀέρα, τρέφονται τετράκις τῆς ἡμέρας, ἀκούουν χριστιανικάς διδασκαλίας, καί ψάλλουν καί εὐχαριστοῦν τόν Θεόν καί τόν ἄγγελόν του, την κ. Σούλα, ἡ ὁποία, μολονότι Ὀθωμανίς τό θρήσκευμα, ἔδειξε γιά τά παιδιά τῆς Βερροίας μητρικόν ἐνδιαφέρον πού δέν δεικνύουν χιλιάδες Ἑλληνίδων κυριῶν καί δεσποινίδων τῆς ἀριστοκρατίας μας, πού δέν ἔχουν καμμίαν ἄλλην εὐγενῆ ἀπασχόλησιν παρά μόνον νά κάμουν λουτρά εἰς τήν θάλασσαν, λεμβοδρομία καί νά σύρουν μέ χρυσές ἁλυσίδες σκυλιά εἰς τούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης…

Δια τά παιδιά τῆς Βερροίας ἡ κά Σούλα. Δια δέ χιλιάδες τῶν πτωχῶν παιδιῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἔδειξε τό ἐνδιαφέρον του ὁ Δ. Ε. Σταυρός. Ἵδρυσεν εἰς τάς συνοικίας τῆς πόλεως κέντρα προστασίας τῆς νεότητος, ἤνοιξε τάς ἀποθήκας καί μοιράζει τονωτικάς τροφάς δια τά παιδιά, πού εἶναι θύματα ἰδικά μας. Διότι δια το κάθε παιδί, πού ἐξ αἰτίας τοῦ ὑποσιτισμοῦ πίπτει φθισικόν εἰς τό κρεββάτι, εὐθύνονται ἄλλοι. Εὐθύνεται ὁλόκληρος ἡ κοινωνία, εὐθυνόμεθα, δια νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Τάς θύρας τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἔκρουσε καί ἡ ἰδική μας Ἑστία. Περιέγραψε τήν τραγικήν κατάστασιν ὁρισμένων παιδιῶν τῆς Κοζάνης. Καί ὁ εὐγενέστατος κ. ΒΕΓΚΕΡ, ὁ μεγάλος τῆς Ἑστίας μας φίλος, συνεκινήθη, ἀπεφάσισε νά μᾶς συνδράμει. Μᾶς ἔδωκε 100 κυτία OVALTINE, εἶναι ἡ πρώτη ἀποστολή πρός ἐπαρχίαν. Ἔτσι, μέ τήν ὑποστήριξιν τοῦ Δ. Ε. Σταυροῦ, τό Κέντρον Προστασίας Νεότητος Κοζάνης, τό ὁποῖον λειτουργεῖ παρά τή Ἑστία μας, ἀπό τῆς ἐρχομένης Δευτέρας (4 Σεπτεμβρίου) θά παρέχει ρόφημα πρωϊνόν OVALTINE μέ μιά φέτα ψωμί, πού θά συνοδεύεται ἤ μέ γλυκό ἤ μέ αὐγό ἤ μέ βούτυρο ἤ μέ μέλι, ἐάν ἔχωμεν τήν τύχην κανένας φιλάνθρωπος πλούσιος νά μᾶς στείλει ἕνα δοχεῖον ἀπ’ ἐκεῖνα πού ἔχει δια τά παιδάκια τοῦ εἰς τό σπίτι του… Τά 100 κύπελλα βέβαια εἶναι ὀλίγα. Ἀλλά ἐλπίζομεν εἰς τόν Θεόν ὅτι, ὅπως ἡ Ἑστία ξεκίνησε ἀπό 50 πιάτα καί ἔφθασε τά 3.500, ἔτσι καί τό Κέντρο Προστασίας Νεότητος, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἐσταυρωμένου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος φίλος τῶν πτωχῶν παιδιῶν, θά αὐξήσει τά κύπελλα τοὐλάχιστον, τουλάχιστο εἰς 300. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ὁ Βέγκερ δέν θά ἀρνηθεῖ καί τήν χάριν αὐτήν.

ΔΩΡΕΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Ὑπέρ τῆς Ἑστίας προσέφερον: 1) Ὁ κ. Γεωργουλάκης, Γυμνασιάρχης Σιατίστης 9 ἐκ. 2) κ. Νεραντζούλας Μιχ. 2 ἐκ. 3) Ἀνώνυμος 3 ἐκ. 4) Ἀνώνυμος 10 ἐκ. 5) Μία ὁμάς κοριτσιῶν 20 ἐκ. ἐξ εἰσπράξεως παιδικοῦ θεάτρου. 6) κ. Γεώργ. Νικολίτσας 10 ἐκ. 7) κ. Ἐλενίτσα Τέρπου 4.500 ἐκ. 8) Ἀνώνυμος 30 ἐκ. 9) Ὁμάς κοριτσιῶν 9 ἐκ. 10) Ἀνώνυμος 5 ἐκ. 11) Ἀνώνυμος 15 ἐκ. 12) κ. Κ. Καλαϊζίδης ἔμπορος Θές/νίκης 10 ἐκ. 13) Ἐξ Ἀθηνῶν ὁ κ. Ἠλίας Τόλιος 500 ἐκ.
ΔΩΡΕΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Ὑπέρ τοῦ σκοποῦ τοῦ Κ. Ν. Κ. προσφέρουν 1) Ὁ Ἐκπολιτιστικός ὅμιλος «Αἰσθητικές Χαρές» 300 ἐκ. 2) Ἀνώνυμος δίς 200 ἑκατομ. Ἐπίσης ἡ Ὀργάνωσις τοῦ Ε. Θ. Σ. Κοζάνης προσέφερεν 1.000 αὐγά. Ἡ Ἑστία μας εὐχαριστεῖ θερμῶς ὅλους τους ἀνωτέρῳ καί εὔχεται, ὅπως καί οἱ δωρηταί καί τά ποσά τῶν δωρητῶν πολλαπλασιασθοῦν πρός ἀνακούφισιν τῶν πασχόντων.

ΔΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Οἱ δηλώσαντες, ὅτι ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος θά προσφέρουν γάλα ὑπέρ τῶν ἀσθενῶν τῆς πόλεως, εἶναι: Σκρέκας Θεόδωρος, Κράλιας Ἀθανάσιος, Πατιός Κων/τίνος, Βαχτσεβάνος Γεώργιος, Γκοβεδάρος Χαρίσιος, Ταρτάρας Ἰωάννης, Μάστορας Νικόλαος, Βαχτσεβάνος Περικλῆς, Δρίζης Θεόδωρος, Παγούνης Δημήτριος, Ρούσσης Ἰωάννης, Γκουντιός Ἰωάννης, Μήλιος Γεώργιος, Γκατζαβέλας Νικόλαος, Δραγατσίκας Ἀθανάσιος, Ρεπανάς Γεώργιος, Παγούνης Λάζαρος, Κακάς Ἀστέριος, Στεφάνου Χρυσούλα, Πλόσκας Ἀθανάσιος, Λιάνας Βασίλειος, Τσιόπτσιας Ζήσης, Βαλταδῶρος Κών/τίνος, Ἀδελφοί Καλπάκη, Ἀραμπατζής Νικόλαος, Διάφας Βασίλειος, Τζάλιας Δημήτριος, Κόκκας Βασίλειος, Βερούλης Μιχαήλ, Ρεπανάς Παναγιώτης, Φασνάκη Ἑλένη, Ἀγραφιώτης Ἠλίας, Βάμβας Νικόλαος, Ταρτάρας Μιχαήλ, Κατσέλας Παναγιώτης, Διάφας Παναγιώτης, Ἀσβεστάς Ζήνων, Χαρσός Χαρίσιος, Γεωργάκας Κών/τίνος, Κυράνος Κῦρος. Τά ὑπόλοιπα ὀνόματα τῶν δωρητῶν θά δημοσιευθοῦν εἰς τό ἑπόμενον φυλλάδιον.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αὔριον Κυριακήν 3 Σεπτεμ. Καί ὥρα 11 π. μ.. θά τελεσθεῖ τελετή ὑπέρ τῶν πτωχῶν. Θά ψάλουν καί θά ἀπαγγείλουν οἱ μικροί, καί θά ὁμιλήσει ὁ ἱεροκῆρυξ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

Εἴσοδος Ἐλευθέρα

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.