Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

date Μαι 10th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 53, σελ. 144-145

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Δεκεμβρίου 1944 – αριθμός 20
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

1. Θά ἔλθει ἡμέρα πού ὁ κόσμος ὅλος θά ζωσθεῖ μέ ἕνα σύρμα καί θά ὁμιλοῦν οἱ ἄνθρωποι ὁ ἕνας ἀπό τήν Ρωσσίαν καί ὁ ἕτερος ἀπό τήν Ἀγγλίαν, ὡς νά εἶναι εἰς δύο δωμάτια χωρισμένοι.
Ἡ προφητεία τοῦ ἐξεπληρώθηκε. Διότι ἐφευρέθησαν τά τηλέφωνα καί τά τηλέγραφα πού εἰς τήν ἐποχήν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ δέν ὑπῆρχαν.
2. Θά ἔβγει ἕνα χαρτοβασίλειον, ὅπερ θά ἐμπορεύεται μέ χαρτονόμισμα, ἀλλά θά ἔχει μέγα μέλλον εἰς τήν Ἀνατολήν ἡ Ἑλλάς.
3. Ὅταν θά ἴδωσι πολλά πλοῖα πολεμικά εἰς τά παράλια τῆς Ἑλληνικῆς Χερσονήσου, ἤτοι τό χιλιάρμενον, τότε τά γυναικόπαιδα, ἰδίως ἀπό τῶν Ἁγίων Σαράντα μέχρι Ἰωαννίνων τῆς Ἠπείρου, νά φύγουν ἐπί τρεῖς ἡμέρας εἰς τά ὄρη μέχρις οὐ,οὗ διέλθη ὁ στρατός εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἔνθα γενήσεται ὁ γενικός πόλεμος, καθ’ ὅν θέλει ἐπιπλεύσει μόσχος εἰς τό αἷμα, καί μακάριος ὁ ἐπιζήσων μετά ταῦτα.
4. Προφήτευσε τό τέλος τοῦ Ἀλή πασᾶ, τοῦ θηρίου τῆς Ἠπείρου. Εἶπεν εἰς αὐτόν, ὅτι γρήγορα θά γίνει σατράπης ὅλης τῆς Ἠπείρου. Θά νικήσει τόν Κούρτ Πασᾶν καί θά κυριεύσει τήν Σατραπείαν του, θά πολεμήσει καί τόν Σουλτᾶνον καί θά ὑπάγει εἰς Κών/πολιν μέ κόκκινα γένεια.
(Καί ἡ προφητεία αὐτή ἐξεπληρώθη. Διότι ὁ Ἀλή πασᾶς νικηθείς συνελήφθη, ἀπεκεφαλίσθη, ἡ δέ κεφαλή του ἐστάλη εἰς τόν Σουλτᾶνον).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

«Τόν Χριστόν μας, ἀδελφοί μου, πιστεύω, δοξάζω καί προσκυνῶ. Τόν Χριστόν μας παρακαλῶ νά με καθαρίσει ἀπό κάθε ἁμαρτίαν ψυχικήν καί σωματικήν. Τόν Χριστόν μου παρακαλῶ νά με δυναμώσει νά νικήσω τούς τρεῖς ἐχθροῦς…τον κόσμον, τήν σάρκα καί τόν διάβολον. Τόν Χριστόν μου παρακαλῶ νά με ἀξιώσει νά χύσω καί ἐγώ τό αἷμα μοῦ δια τήν ἀγάπην του, καθώς τό ἔχυσε καί ἐκεῖνος δια τήν ἀγάπην μου.
Ἀνίσως, ἀδελφοί μου, καί ἦτο δυνατόν νά ἀνεβῶ εἰς τόν οὐρανόν, νά φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, νά κηρύξω εἰς ὅλον τόν Κόσμον, πώς μόνος ὁ Χριστός μας εἶναι Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Θεός ἀληθινός καί ζωή τῶν πάντων, ἤθελα νά τό κάμω, μά ἐπειδή καί δέν δύναμαι νά πράξω ἐκεῖνο τό μέγα, κάμνω τοῦτο τό μικρόν καί περιπατῶ ἀπό τόπου εἰς τόπον καί διδάσκω τούς ἀδελφούς μου το κατά δύναμιν, ὄχι ὡς διδάσκαλος, ἀλλά ὡς ἀδελφός, διδάσκαλος μόνος ὁ Χριστός μας εἶναι».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ὁ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

«Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κάλαμος, εἶναι ὁ ἀσθενέστερος κάλαμος τῆς φύσεως, ἀλλ’ εἶναι κάλαμος νοῶν. Δέν ἀπαιτεῖται ὅπως ὁπλισθεῖ ὁλόκληρον τό σύμπαν, ἵνα τόν καταστρέψει. Μία πνοή, μία σταγών ὕδατος ἀρκεῖ νά τόν φονεύσει.
Ἀλλά καί ἐάν τόν συνέτριβε τό σύμπαν, ὁ ἄνθρωπος πάλιν θά ἦτο ἔτι εὐγενέστερος τοῦ φονεύοντος αὐτόν, διότι αὐτός μέν γινώσκει ὅτι ἀποθνήσκει, ἐνῶ τό σύμπαν δέν ἔχει συναίσθησιν οὐδέ γνῶσιν τῆς ὑπεροχῆς, ἤν,ἥν,ἦν ἔχει ἐπί τοῦ ἀνθρώπου» (Πασκάλ φιλόσοφος).

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Αὔριον Κυριακήν (10 Δεκεμβρίου 1944) κατά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ι. Ναόν τοῦ Ἁγίου Κών/τίνου θά ὁμιλήσει ὁ ἱεροκῆρυξ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης καί θά ψάλει ἡ παιδική χορωδία.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.