Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠως ὀφειλουν να ζουν οι Χριστιανοι – «…Και ἔσεσθε υιοι Ὑψιστου» (Λουκ. 6,35)

date Σεπ 30th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2586

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (Λουκ. 6,31-36)
1 Ὀκτωβρίου 2023

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Πως ὀφειλουν να ζουν οι Χριστιανοι

«…Καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου» (Λουκ. 6,35)

σ. 193) εξ. π. A. γραμΣήμερα, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο ἦταν ἀ­­πὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν, τὸ Εὐαγγέλιο ἐκείνου πού, ἐκτὸς ἀπὸ εὐαγγελιστὴς καὶ συγγρα­­­φεύς, ἦταν καὶ ζωγράφος. Ζωγραφίζει λοιπὸν μία ἰδανικὴ πολιτεία, στὴν ὁποία μᾶς καλεῖ νὰ πολιτογραφηθοῦμε καὶ νὰ ζήσουμε.
Τὸ θέμα τῆς σημερινῆς περικοπῆς εἶνε, μὲ μία λέξι, ἡ τελειότης. Ὁ Χριστός, ὅπως ἀκοῦ­με ἐδῶ, δὲν ζητάει νὰ γίνουμε «καλοὶ ἄνθρωποι»· ν᾽ ἀγαποῦμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἀγαποῦν, νὰ βο­η­θοῦμε αὐ­τοὺς ποὺ μᾶς βοηθοῦν, νὰ δανεί­ζου­­με σὲ ὅσους ἐ­πιστρέφουν τὰ δανεικά· αὐτὰ τὰ κάνουν καὶ ἄλλοι, ὄχι μόνο νομοταγεῖς πο­λῖ­τες ἀλλ᾽ ἀκόμα καὶ κλέφτες καὶ ἁμαρτωλοὶ κα­κοποιοί. Ὁ Χριστὸς ἐδῶ ζητάει κάτι ὑ­­­ψηλότερο, κάτι ποὺ ὑ­περβαίνει τὰ μέτρα τῶν ἀρ­χαί­ων φιλοσόφων καὶ ἠθικολόγων, ἀλ­λ᾽ ἀκό­μη καὶ τὶς ἐν­τολὲς αὐ­τῆς τῆς Παλαιᾶς Δι­αθήκης. Μᾶς καλεῖ ν᾽ ἀνέλθουμε στὸ ἐ­πίπεδο τῆς Και­νῆς Διαθήκης, νὰ γίνουμε τέλειοι.
Ἡ τελειότης εἶνε μία ὑψηλὴ κορυφή, πρὸς τὴν ὁ­ποία πρέπει διαρκῶς νὰ τείνουμε. Ἀλλ᾽ ὅσο καὶ ἂν προχωρήσουμε, ἡ τελειότης, ὅ­­πως εἶ­πε ἕνας ἅγιος ἀσκητής, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμα­κος, εἶνε ἀτέλεστος, δὲν ἔχει τέλος. Εἶνε ὕ­­ψος, Ἱμαλάια, Ἄλπεις, Ὄλυμπος. Ἀπαιτεῖται κόπος διαρκὴς καὶ μόχθος ἰσόβιος, γιὰ νὰ πλησιάζῃ κανεὶς ἐκεῖ ὅλο καὶ περισσότερο.

Ἡ τελειότης περιέχει πολλὰ στοιχεῖα· εἶνε στέμμα ποὺ τὸ κοσμοῦν πολλὰ διαμάντια, δι­άδημα ποὺ ὅποια κεφαλὴ θὰ τὸ δεχθῇ σημαίνει ὅτι τὴν στολίζουν πλῆθος ἀρετές· πίστι, ἐλπίδα, ἀγάπη· ταπείνωσι, πραότητα, ἐγκράτεια· θάρρος, παρρησία, ὁμολογία· παρθενία, ἀκτημοσύνη, ὑπακοή (γιὰ τοὺς μοναχούς)· ὁ­μόνοια, ἑνότητα, σύμπνοια….
Ἐμεῖς τώρα ἐξετάζοντας τὸν ἑ­αυ­τό μας βλέπουμε ὅτι εἴμαστε ἀτελεῖς, πο­λὺ ἀτελεῖς· ἀπέχουμε παρασάγκας ἀπὸ τὴν κορυφὴ ποὺ μᾶς δείχνει σήμερα ὁ Κύριος. Ἡ ἀτέλειά μας ἄρ­χισε μὲ τὸ προπατο­ρι­κὸ ἁμάρτημα, μὲ τὸ ὁ­­ποῖο ἤρθαμε στὸν κόσμο αὐτόν, καὶ ἔπειτα αὐξάνεται μὲ τὰ προσωπικὰ ἁ­μαρ­­τήματα, στὰ ὁποῖα πέφτουμε οἰκειοθε­λῶς.
Ἀτέλεια μᾶς δέρνει, φρικτὴ ἀτέλεια. Ἀμέλεια στὴ ζωή, ἄγνοια τοῦ Θεοῦ, λήθη τοῦ θείου νό­μου, ἀν­αισθησία, δειλία, συμβιβασμός, πα­ραβάσεις, παραλείψεις, πτώ­σεις· ἕνας κατήφορος ἡ ζωή μας. Καὶ γεννᾶται ἐνα­γώνιο τὸ ἐ­­ρώτημα· ἔ­τσι θὰ πᾶμε μέχρι τέλους, ἔτσι θὰ λή­ξῃ ἡ ζωὴ αὐτή; Μὰ αὐτὸ εἶνε αὐτοκτονία. Δὲν ὑ­πάρχει λοιπὸν τρόπος ν᾽ ἀντισταθοῦ­με σ᾽ αὐ­τὸ τὸν κατήφορο πρὶν βρεθοῦμε στὸ γκρεμό;
Στὴν ἀγωνία αὐτὴν ἀπαντᾷ σήμερα ὁ Κύρι­ος μὲ τὰ λόγια τοῦ εὐαγγελίου (βλ. Λουκ. 6,31-36).

* * *

«Ὅπως θέλετε», λέει ὁ Χριστός, «νὰ κάνουν σ᾽ ἐσᾶς οἱ ἄλλοι, ἔτσι νὰ κάνετε κ᾽ ἐ­σεῖς σ᾽ αὐ­τούς» (ἔ.ἀ. 6,31). Λέει ἐδῶ κάτι ποὺ εἶνε φυτε­­μένο καὶ γραμμένο στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀν­θρώπων. Αὐτό, πιὸ λιανά, σημαίνει: Ποιός ἀπὸ μᾶς θέλει ν᾽ ἀγγίξουν ἄλ­λοι τὰ πρά­γματά του, νὰ τοῦ πάρουν τὶς οἰ­κονομί­ες ποὺ ἔ­χει, νὰ καταπα­τήσουν τὸ κτῆμα του, νὰ τοῦ κλέψουν τὴν πε­ριουσία του; Καν­είς. Ποιός ἀπὸ μᾶς θέλει νὰ τοῦ κάνουν κακὸ στὴν ὑ­γεία καὶ στὴ ζωή του, νὰ τὸν θανατώσουν; ποιός θέλει νὰ σκοτώσουν τὸν πατέ­ρα, τὴ μη­τέρα, τὰ ἀ­δέρφια του; Καν­είς. Καὶ ποιός θέλει νὰ τὸν συκοφαν­τήσουν οἱ ἄλ­λοι, νὰ ψευ­δομαρ­τυ­ρήσουν γι᾽ αὐτόν, νὰ τὸν πᾶνε σὲ δικαστήρια νὰ κατα­δικαστῇ; ποιός θέ­λει στὸ πρόσωπο τῆς γυναίκας ἢ τῆς κόρης του νὰ προσβάλῃ κάποιος τὴν οἰκογενειακή του τιμὴ καὶ ὑ­πόληψι; Κανείς. Ὅπως, λοιπόν, ἐσὺ δὲν ἐπιθυμῇς ὁ ἄλ­λος νὰ κάνῃ κακὸ σ᾽ ἐσένα, κ᾽ ἐσὺ νὰ μὴν κάνῃς κακὸ κανένα.
Προχωρεῖ ἔπειτα ὁ Κύριος καὶ μᾶς ὑψώνει ἐπάνω ἀπὸ τὰ κοινὰ ἀνθρώπινα μέτρα. Μὴν περιορίζετε, λέει, τὴν ἀγάπη σας στοὺς φίλους μό­νο· προχωρεῖτε, δείχνετε ἀ­γάπη καὶ στοὺς ἐ­χθρούς. Μὴ βοηθᾶτε μονάχα ὅσους σᾶς ἔχουν βοηθήσει· νὰ βοη­θᾶ­τε, ὅ­ταν ὑπάρχῃ ἀνάγκη, ἀκόμα καὶ τοὺς ἀν­τι­­πάλους σας. Μὴ δανείζετε μόνο ἐκεῖ ποὺ ξέρετε ὅτι θὰ πάρετε πίσω μὲ τόκο, μὲ τὸ παραπάνω, τὰ δανει­­κά· νὰ δίνετε μὲ ἁπλοχεριὰ κ᾽ ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ σᾶς τὰ ἐ­πιστρέψουν. Τότε ὁ μισθός σας θὰ εἶνε πολὺς στὸν οὐρανό. Τότε θὰ εἶστε «υἱοὶ τοῦ Ὑ­ψίστου», παιδιὰ τοῦ οὐρανίου Πατέρα, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀγάπη καὶ κα­λωσύνη ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ἀθῴους καὶ εὐ­γνώμονες ἀλλὰ καὶ γιὰ «τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς» (ἔ.ἀ. 6,35).
Ὄχι ὅμως μόνο λόγια ἀλλὰ καὶ ἔργα. Τὴν ὑ­πέροχη αὐτὴ διδασκαλία του ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰ­η­σοῦς Χριστὸς ἐπισφράγισε μὲ τὴ ζωή του. Ἐκεῖνος πάνω ἀπ᾽ τὸ σταυρὸ συγχώρησε τοὺς σταυρωτάς του καὶ προσευχήθηκε γι᾽ αὐτοὺς λέγοντας· «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι»· συχώρεσέ τους, Πατέρα, δὲν ξέ­ρουν τί κάνουν (Λουκ. 23,34). Ὤ ἀγαθότης καὶ ἀν­εξικακία ἄφθαστη! Γι᾽ αὐτὸ γιὰ μᾶς ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ ὕψιστο ὑπόδει­γμα τῆς τελειότητος.
Τὸν Κύριο ἀκολούθησαν οἱ μαθηταί του. Ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος, ἐνῷ τὸν λιθοβολοῦ­σαν προσευχήθηκε γιὰ τοὺς φονεῖς μὲ τὰ λόγια «Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύ­την», μὴν τοὺς καταλογίσῃς τὴν ἁμαρτία αὐ­τή (Πράξ. 7,60). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ ἀ­ξι­ώθηκε νὰ ὑψωθῇ «ἕως τρίτου οὐρανοῦ» καὶ «ἤ­κουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀν­θρώ­πῳ λαλῆσαι», ἄκουσε λόγια ἀνέκφραστα, ποὺ ἄν­θρωπος δὲν μπορεῖ νὰ τὰ πῇ (Β΄ Κορ. 12,3-4), προσ­ευχόταν γιὰ τοὺς διῶκτες του καὶ εὐχόταν, νὰ σωθοῦν ἐκεῖνοι καὶ ἂς χαθῇ αὐτός (βλ. ῾Ρωμ. 9,3). Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀντιπαραβάλλουν δύο ἀντίθετα παραδείγματα ἀποστόλων· τοῦ Παύλου, ποὺ δείχνει σὲ τί ὕψος μπορεῖ νὰ φτάσῃ ὁ ἄνθρωπος, καὶ τοῦ Ἰούδα, ποὺ δείχνει σὲ τί βυθὸ ἀπωλείας μπορεῖ νὰ βρεθῇ.
Ἡ ἀγαθότης, ἡ ἀνεξικακία, ἡ συγχωρητικότης καὶ οἱ ἄλλες ἀρετὲς εἶνε γνωρίσματα ἐκεί­νων ποὺ πῆραν τὸ δρόμο τῆς τελειότητος. Αὐτὰ μᾶς διδάσκει σήμερα ὁ Κύριός μας μὲ τὸ εὐαγγέλιο τῆς Β΄ Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ.

* * *

Ἐὰν ἡ ἀνθρωπότης, ἀδελφοί μου, ἄκουγε καὶ ἐφάρμοζε τὰ λόγια αὐτά, ὁ κόσμος θὰ ἦ­ταν καλύτερος καὶ πιὸ ἀσφαλισμένος. Τί μᾶς ἐ­­πιφυλάσσει τὸ μέλλον; Ὁ Θεὸς μόνο γνωρίζει. Μᾶς διδάσκει, λοιπόν, γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύ­σῃ, ὥσ­­­τε «πάντα γενναίως φέρειν τὰ συμβαίνον­­τα, κἂν ὑβρίζωσί τινες, κἂν ἀνοσίως ἐπιβουλεύ­ωσιν», γιὰ νὰ ὑπομένουμε μὲ ἀνδρεία ὅσα θ᾽ ἀκολουθήσουν, εἴτε κάποιοι ὑβρίζουν εἴ­τε ἐπιβουλεύονται πρὸς θάνατον, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (Ἑρμ. εἰς Λουκ.· P.G. 123,773c).
Διαβάζετε τὴν ἱερὰ Ἀποκάλυψι, ποὺ περιγρά­φει τρομερὰ πράγματα. Ἀλλὰ παρ᾿ ὅλο τὸν πόλεμο ποὺ λέει ἐκεῖ ὅτι θὰ κάνουν οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, δὲν θὰ νικήσουν τὰ θηρία· θὰ νική­σῃ «τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον», ὁ Κύριος ἡ­μῶν Ἰησοῦς Χριστός (Ἀπ. 5,6 · 17,14).
Φοβερὰ πράγματα συντελοῦνται ἤδη στὸν πλανήτη μας. Στὸν τελευταῖο παγκόσμιο πόλεμο ἀεροπλάνο ἔρριξε βόμβες ὄχι ἁ­πλὲς ἀλ­λὰ πυρηνικές, ποὺ κατέστρεψαν δύο μεγάλες πόλεις τῆς Ἰαπωνίας! Τὰ μεγάλα κρά­τη ὅμως ἐξακολουθοῦν νὰ ἐξοπλίζωνται…
Συμβαίνουν καὶ ἄλλα φοβερὰ καὶ ἀ­παίσια. Οἱ γυναῖκες π.χ. κάνουν ἐκτρώσεις, καὶ ἔκ­τρωσις ἴσον δολοφονία ἀνυπεράσπιστου ἐμ­βρύου! 500.000 παιδιὰ φονεύονται κάθε χρόνο, καὶ ποιός μετανοεῖ νὰ ἐπιστρέψῃ στὸ Θεό; Ἰ­δού ἡ φρικτὴ ἀτέλεια, ἡ δεινὴ πτῶσις μας.
Σήμερα ὅμως μὲ τὰ χρυσᾶ λόγια του ὁ Κύρι­ος ὑ­ψώνει νοητὴ κλίμακα, σὰν ἐκείνη τῆς Πα­λαι­ᾶς Διαθήκης (βλ. Γέν. 28,10-22), ποὺ πατάει στὴ γῆ καὶ ἀγγίζει τὸν οὐρανό. Δεῦτε ὑψωθῶ­μεν λοιπόν, ἐλᾶτε ν᾽ ἀνυψωθοῦμε, νὰ γίνουμε «υἱ­οὶ Ὑψίστου» (Λουκ. 6,35). Νὰ πολεμή­σουμε τὰ πάθη ποὺ φωλιάζουν μέσα μας (θυ­μό, ὀργή, ἀκολα­σία, φιλαργυρία κ.λπ.). Νὰ μετανοήσου­με εἰλικρινῶς. Ν᾽ ἀκούσουμε τὸ θεῖο κέλευσμα «Τέλειοι γίνεσθε» (Α΄ Κορ. 14,20· βλ. & Ματθ. 5,48). Νὰ κα­θαριστῇ ἡ καρδιὰ καὶ ὁ νοῦς μας, ὥστε μιὰ μέρα ν᾽ ἀ­ξιωθοῦμε νὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς ὅ­πως οἱ ἀ­πόστολοι «Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον» (Ἰω. 20,25).
Τρέξτε στὴν ἐξομολόγησι σὲ καλὸ πνευματικὸ πατέρα. Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι κ᾽ ἐγὼ ὡς ἁ­μαρτωλὸς ἐξομολογοῦμαι σὲ ταπεινὸ ἱερέα. Φροντίστε καθένας καὶ γιὰ τὴν οἰκογένειά του, ἰδιαιτέρως γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους.
Μὴν ἀμελεῖτε τὸν ἐκκλησιασμὸ τῆς Κυρι­ακῆς καὶ τὴν καθημερινὴ προσευχή.
Νὰ ξέρετε ὅτι ἄρχισαν τὰ κατηχητικὰ καὶ παρακαλῶ ὁδηγῆστε ἐκεῖ τὰ παιδιὰ δημοτικοῦ, γυμνασίου, λυκείου. Ἀφοῦ ἄλλοι πασχίζουν στὰ σχο­λεῖα νὰ ἐκπαραθυρώσουν τὸ μάθημα τῶν θρησκευ­τικῶν, ἡ Ἐκκλησία φρον­τίζει νὰ τὸ διδάσκουν κατηχηταὶ καὶ κατηχήτριες.
Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσῃ. Κι ὅταν ἔρθῃ ὁ θάνατος, ὁ Κύριος «δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁ­γίων πατέρων ἡμῶν» νὰ μᾶς δώσῃ «χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν …καὶ καλὴν ἀπολογί­αν» (θ. Λειτ., πληρωτ.).
Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ πῶ σήμερα πρὸς ὠ­φέλειαν ὅλων μας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 1-10-1995, μὲ νέο τώρα τίτλο. Καταγραφή, σύντμησις, ἀναπλήρωσις 6-9-2023.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.