Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣTEKEΣΘE ΣTO YΨOΣ. Σεις μονον φροντισετε να εισθε ενωμενοι εν Χριστω, ταπεινοι, θαρραλεοι, φιλοι των καλων εργων και ἰδιως της προσευχης και θα καμετε θαυματα. Δεν ἀγωνιζεσθε δια προσωπα, ωστε να κανετε σχισμα, ἀλλα δια μια ΑΘΑΝΑΤΗ ΙΔΕΑ, να δητε την Ἐκκλησια ΕΛΕΥΘΕΡΑ ἀπο δυο μεγαλα κακα. 1) Τον δεσποτισμο των σημερινων ἀρχιερεων, οι ὁποιοι ἐλησμονησαν ΤΙΝΟΣ ειναι μαθηται. 2) Ἀπο τον θανασιμο ἐναγκαλισμο της Ἐκκλησιας ἀπο το κρατος,

date Οκτ 4th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης
στήν Κοζάνη» –ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-, (μέρος 87, σελ. 224-225)

ΣTEKEΣΘE ΣTO YΨOΣ

Kύμη τῆ 3 Μαρτίου 1951

1. σελ. 224 (3-3-51)Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο,
Ἔλαβα τὸ γράμμα σου. Εὐχαριστήθηκα πολὺ μὲ τὴν πληροφορίαν, ὅτι ὁ ἀγαπητὸς εἰς ὅλους μας Εὐθύμιος στέκεται εἰς τὸ ὕψος του. Δὲν ἀγωνίζεσθε διὰ πρόσωπα, ὥστε νὰ κάνετε σχίσμα, ὡς σᾶς κατηγοροῦν, ἀλλὰ διὰ μίαν ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΙΔΕΑΝ, νὰ δετε τὴν Ἐκκλησίαν ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ἀπὸ δύο μεγάλα κακά. 1) Τὸν δεσποτισμὸν τῶν σημερινῶν ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ἐλησμόνησαν ΤΙΝΟΣ εἶνε μαθηταί. 2) Ἀπὸ τὸν θανάσιμον ἐναγκαλισμὸν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος, ποὺ κινδυνεύει νὰ ἀπορροφήσῃ πᾶσαν ἰκμάδα αὐτῆς. ―Ὑψηλὰ λοιπὸν τὰ λάβαρα. Εἶσθε τὸ ξυπνητήρι καὶ τοῦ ἰδίου ἀκόμη ἀρχιερέως…
Αἱ περιστάσεις ἀποδεικνύουν τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως αἱ τρικυμίαι τοὺς καλοὺς πλοιάρχους καὶ αἱ μάχαι τοὺς γενναίους μαχητάς…
2. σελ. 224 (3-3-51Σεῖς μόνον φροντίσετε νὰ εἶσθε ἡνωμένοι ἐν Χριστω, ταπεινοί, θαρραλέοι, φίλοι τῶν καλῶν ἔργων καὶ ἰδίως τῆς προσευχῆς καὶ θὰ κάμετε θαύματα...
Ἔφθασε ἡ Σπίθα; Νὰ τὴν ταχυδρομήσετε ἀμέσως.
Νέους πρόκειται νὰ διεξαγάγωμεν ΑΓΩΝΑΣ, ἀλλὰ ὁ Κύριος εθε νὰ εἶνε βοηθός…
Ὁ ἀγαπητός μας Στέργιος Τέγος εἶνε μία εὐγενὶς καρδία καὶ μολονότι τὸν κατηγοροῦν ὡς φιλάργυρον. (Ποιός ὁ ἀρχιερεύς; Μὰ αὐτὸς εἶνε ὁ τύπος τοῦ φιλαργύρου)· Mίαν ἡμέραν θ’ ἀποδείξῃ ἐν ἔργοις, ὅτι ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ τὴν ζωήν του θὰ θυσιάσῃ μιμούμενος τοὺς 40 Μάρτυρες.

―Τώρα τὰς Ἀποκρεὰς δὲν ἠδυνήθην νὰ ἀνεβῶ εἰς Μακεδονίαν. Ἔχω πολλὰς ἐργασίας καθημερινάς. Εἶμαι ΜΟΝΟΣ εἰς τὸ ἔργον μου. Δέεσθε. Μήπως τὸ Πάσχα, ἐλπίζω ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίση τὴν χαρὰν νὰ δωμεν ἀλλήλους καὶ χαροῦν αἱ καρδίαι μας. Ἀμήν.
Ὁ ἀγαπητός μας Εὐθύμιος νὰ μοῦ γράφη τακτικῶς.
Νὰ μοῦ χαιρετᾶς ὅλους ἰδιαιτέρως τὴν καν Σουλτάναν, ἡ ὁποία θέλω νὰ προσεύχεται ὑπὲρ ἐμοῦ, ινα μὲ ἐνισχύη ὁ Κύριος ἐν τῷ ἔργω.

Mὲ πολλὴν ἀγάπην
Αὐγουστῖνος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.