Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΑ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΑ & ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΑ! (Του Μητροπ. Φλωρινης Αυγουστινου) 2) EINAI H ΜΑΣΟΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ; («ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΤΡΑΠΗ», φυλ. 86, 1994, του αειμνηστου θεολογου φιλολογου Nικ. Σωτηροπουλου)

date Φεβ 11th, 2024 | filed Filed under: MASONIA - satanismos

ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΑ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΑ & ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΑ!

(Του Μητροπ. Φλωρινης Αυγουστινου)

———

——–

50751235unled5

«ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΤΡΑΠΗ», 86/ Ἰανουάρ. Φεβρουάριος 1994

ΕΙΝΑΙ H ΜΑΣΟΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ;

τοῦ θεολόγου φιλολόγου κ. Nίκ. Σωτηρόπουλου

Μέρος Γ’

ΑΣΤΡΑΠΗ φ. 6 1994 σελ. 3 ΜασωνιαΜὴ πλανώμεθα, ἀγαπητοί! Ἡ Μασονία εἶνε Θρησκεία. Ψευδὴς καὶ ἀλλόκοτος Θρησκεία. Ἀλλὰ πάντως Θρησκεία. Εἶνε ἐν εἶδος φυσικῆς καὶ φυσιολατρικὴς Θρησκείας. Δὲν παραδέχεται ὑπερφυσικὴν Ἀποκάλυψιν. Στηρίζεται εἰς τὸν ὀρθολογισμὸν καὶ τὸ συναίσθημα. Καὶ σχετίζεται στενῶς πρὸς τὰς ἀρχαίας μυστηριακὰς Θρησκείας, τὸν Μυστικισμὸν καὶ τὸν Γνωστικισμόν. Περαιτέρω εἶνε Θρησκεία ἐκλεκτική. Ἀποκλείει τὰς γυναίκας, τὰ παιδιά, τοὺς πτωχούς, τοὺς ἀμορφώτους καὶ τοὺς μαύρους. Καὶ καυχᾶται, ὅτι περιλαμβάνει εἰς τοὺς κόλπους της τὴν ἀριστοκρατίαν τοῦ πνεύματος, τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν ἐξουσιῶν. Εἶνε, τέλος, ὄχι ἁπλῶς Θρησκεία, ἀλλὰ σοῦπερ Θρησκεία, ὑπερθρησκεία. Ζῶμεν εἰς τὴν ἐποχήν των σοῦπερ. Ἀπὸ τὸ σοῦπερ – μίνι μέχρι τὸ σοῦπερ – Θρησκεία. Διὰ νὰ γίνη ὁ ἄνθρωπος τέλειος, λέγει ἡ Μασονία, δὲν ἀρκεῖ καμμία Θρησκεία. Χρειάζεται «ἐπιπροσθέτως» ἡ ἰδική μου τέχνη. Αὐτό το «ἐπιπροσθέτως» εἶνε τῆς ἰδίας τῆς Μασονίας. Καὶ πὼς ὀνομάζει ἡ Μασονία τὴν τέχνην της; «Βασιλικὴν Τέχνην»! Εἶνε ἡ τέχνη τῶν τεχνῶν καὶ ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν πρὸς τελειοποίησιν καὶ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου!

Μὴ πλανώμεθα, ἀγαπητοί! Ἡ Μασονία εἶνε Θρησκεία, καὶ μάλιστα ὑπερθρησκεία. Ὅσον καὶ ἂν ἀποφεύγουν νὰ τὸ ὁμολογοῦν οἱ μασόνοι, ἔρχονται στιγμαί, κατὰ τὰς ὁποίας ἡ ἀλήθεια ἐκφεύγει ἐκ τοῦ ἔρκους τῶν ὀδόντων των. Καὶ τότε οἱ ἴδιοι οἱ μασόνοι, εἴτε σαφῶς καὶ ἀπεριφράστως, εἴτε μὲ μασημένα λόγια -καθὸ μασόνοι μασοῦν τὰ λόγια- οἱ ἴδιοι, λέγομεν, οἱ μασόνοι μας πληροφοροῦν, ὅτι ἡ Μασονία εἶνε Θρησκεία, καὶ μάλιστα ὑπερθρησκεία.

Δὲν πρέπει ν’ ἀμφιβάλλετε, λέγουν οἱ μασόνοι, ὅτι ἡ Μασονία εἶνε ἡ ἀναβίωσις καὶ ἡ συνέχεια τῶν ἀρχαίων μυστηριακῶν θρησκειῶν. -Λοιπόν, δὲν ἀμφιβάλλομεν! ἀλλ’ ἀφοῦ ἡ Μασονία εἶνε ἡ ἀναβίωσις καὶ ἡ συνέχεια τῶν ἀρχαίων μυστηριακῶν θρησκειῶν, δὲν ἕπεται ἐκ τούτου, ὅτι εἶνε καὶ αὐτὴ Θρησκεία; -«Ἡ Μασονία, λέγει διάσημος ξένος μασόνος, δὲν εἶνε Θρησκεία ὑπὸ τὴν στενὴν τῆς λέξεως ἔννοιαν… Εἶνε Θρησκεία ἐν τῇ εὐρυτέρῳ καὶ ἀνωτέρα τῆς λέξεως ἐννοία». Ἄλλος λέγει· «Ἡ Μασονία δὲν εἶνε Θρησκεία τις, ἀλλ’ ἡ Θρησκεία, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὅλοι οἱ ἀγαθοὶ ἄνθρωποι δύνανται νὰ ἑνωθῶσι». Ἄλλος πάλιν λέγει, ὅτι ἡ Μασονία θὰ ὑπάρχη, διὰ νὰ θέτη τὰ μεγάλα θεμέλια, ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ κτισθῇ ἡ νέα Θρησκεία. ἡ Μασονία θὰ παραμένη, διὰ νὰ εἶνε ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας, ὅταν τὰ ὕδατα ἑνὸς ἄλλης μὀρφὴς κατακλυσμοῦ θὰ ἀπειλοῦν νὰ σαρώσουν τὴν γῆν… Καὶ ἕνας Ἕλλην μἀσόνος λέγει· «ἡ Μασονία δὲν εἶνε Θρησκεία. Ἀλλ’ ἐπειδὴ περιέχει ὁ,τί τὸ ἐκλεκτόν, δύναται νὰ ἐπέχη τόπον Θρησκείας».

Μὴ πλανώμεθα, ἀγαπητοί! Ἡ Μασονία εἶνε Θρησκεία. Καὶ τολμῶ νὰ εἴπω, ὅτι ἐξ ὅλων τῶν θρησκειῶν εἶνε ἡ χειροτέρα. Διατί; Διὰ τρεῖς κυρίως λόγους. Πρῶτον, διότι ἱδρύθη μετὰ Χριστόν. Εἶνε φοβερὸν ν ἀνατέλλη καὶ νὰ μεσουρανῇ ὁ ἥλιος, καὶ οἱ ἄνθρωποι ν ἀνάπτουν λύχνον, καὶ δὴ ἐξ ἀκαθάρτου πετρελαίου, καὶ νὰ φιλοδοξοῦν νὰ φωτίσουν οὕτω τὴν ὑφήλιον. Δεύτερον, διότι ἱδρύθη ὑπὸ χριστιανῶν. Εἶνε ἐπίσης φοβερὸν νὰ γεύωνται οἱ ἄνθρωποι τῶν πλουσίων δωρεῶν τῆς Θρησκείας τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔπειτα ν ἀπολακτίζουν, καὶ νὰ γίνωνται προδόται καὶ ἀρνηταί, καὶ νὰ ἱδρύουν συναγωγὴν τοῦ Σατανᾶ. Τρίτον, διότι οἱ προδόται καὶ οἱ ἀρνηταὶ ἔχουν τοιαύτην φοβερὰν ψυχολογίαν, ὥστε πολεμοῦν τὴν πρώτην Πίστιν τῶν ἐμπαθέστερον καὶ ὑπουλότερον πάντων. Αἰώνιον σύμβολον τῶν τοιούτων ἀνθρώπων, τῶν γνωρισάντων τὴν ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ γευσαμένων τῶν πλουσίων δωρεῶν αὐτοῦ, καὶ κατόπιν ἀπολακτισάντων, καὶ θανασίμως μισησάντων, εἶνε ὁ Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος. Ὁ δοῦλος εἰς τὰ πάθη καὶ δόλιος εἰς τοὺς τρόπους.

Θέλετε ἀπόδειξιν τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ Μασονία πολεμεῖ καὶ ὑπονομεύει τὴν Θρησκείαν τοῦ Χριστοῦ περισσότερον ὅλων τῶν ἄλλων θρησκειῶν; Ἰδοὺ· Αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι αὐτοεπαινοῦνται, χωρὶς συνήθως νὰ κάνουν συγκρίσεις πρὸς τὴν Χριστιανικὴν Θρησκείαν καὶ νὰ τὴν κατηγοροῦν. αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι περιορίζονται εἰς ἑαυτάς. Ἐνῷ ἡ Μασονία ἐξέρχεται ἐξ ἑαυτῆς καὶ βαναύσως προσβάλλει τὴν Χριστιανικὴν Θρησκείαν. Ὁ Χριστός, λέγει ἡ Μασονικὴ Βίβλος τῆς Ἑλλάδος, εἶνε ὑιος τοῦ θεοῦ ὑπὸ ἔννοιαν ἀλληγορκήν.

Ἄρα ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε πραγματικὸς Υἱός τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν Μασονίαν. Ἄρα ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε ἀληθινὸς θεός, κατὰ τὴν Μασονίαν.

Ἀλλὰ τοῦτο, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἀπ’ εὐθείας ἐπίθεσις κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τοῦτο εἶνε ἡ πλέον βάναυσος ἐπίθεσις. Τοῦτο εἶνε ἀνατροπὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐκ θεμελίων. Καὶ ἂν ἀκόμη ἡ Μασονία δὲν ἦτο Θρησκεία, τί μὲ τοῦτο; Ἡ ἄρνησις τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ ἐκ μέρους τῆς Μασονίας θὰ ἦτο ἀρκετὴ διὰ νὰ στηρίξωμεν τὴν ἐτυμηγορίαν· Ὁ Μασονισμὸς εἶνε τελείως ἀσυμβίβαστος πρὸς τὸν Χριστιανισμόν, ὅπως τὸ σκότος εἶνε ἀσυμβίβαστον πρὸς τὸ φῶς. Ἐπαναλαμβάνομεν· Καὶ ἂν ἀκόμη ἡ Μασονία δὲν ἦτο Θρησκεία, τί μὲ τοῦτο; Οἱ δαίμονες δὲν ἀποτελοῦν Θρησκείαν. καὶ ὅμως εἶνε δαίμονες.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.