Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΦΘΑΝΟΜΕΝ ΤΑ 500 ΠΙΑΤΑ. ΑΣ ΜΗ ΗΣΥΧΑΣΩΜΕΝ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 4 Mαρτίου 1944 αριθμός 2

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
(Άδεια εγκρίσεως Eστίας το υπ’ αριθ. 24005 εγγρ. Γ. Διοικήσεως Mακεδονίας)
«Mακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ)

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Χαρά σ’ εκείνη την καρδιά, που ελεημοσύνη κάνει

ΦΘΑΝΟΜΕΝ ΤΑ 500 ΠΙΑΤΑ. ΑΣ ΜΗ ΗΣΥΧΑΣΩΜΕΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΩΜΕΝ ΤΑ 600 ΠΙΑΤΑ

500 π  copyΤο συσσίτιόν μας νικά! Και πώς να μη νικήσει; Σύμβολον οι νέοι έστησαν τον τίμιον Σταυρόν, και γύρω από τον Σταυρόν έγραψαν: «Εν τούτω νίκα». Πολλά σατανικά εμπόδια που έφρασσον τον δρόμον του υπερπηδήθησαν. Ο Θεός ευλογεί το έργον. Η κοινωνία της Κοζάνης το περιβάλλει με ιδιαιτέραν αγάπην. Το θεωρεί παιδί της και δεν θα το αφήσει να αποθάνει. Πόσες συγκινητικές εκδηλώσεις αγάπης δεν εσημειώθησαν! Γι’ αυτές θα εχρειαζόμεθα σελίδες πολλές, βιβλίον ολόκληρον. Όσοι κάθε Κυριακήν 2 π. μ. επισκέπτονται την Εστίαν μας δια να παρακολουθήσουν την θρησκευτικήν τελετήν, που διοργανώνει η Διεύθυνσις της παιδικής χορωδίας, ακούουν κάθε φορά νέας δωρεάς, νέα ονόματα, που τους κάνουν να δακρύσουν, διότι βλέπουν ότι η αγάπη δεν έχει στερεύσει εις την ιστορικήν αυτήν πόλιν.
Έτσι το Συσσίτιον προχωρεί. Από 80 πιάτα, που ήρχισε, έφθασε τα 500, από 6 Μαρτίου θα προσθέσει ακόμη εκατόν πιάτα, δηλ. θα διανέμει τακτικώς 400 πιάτα.
Αλλά δεν πρέπει να ησυχάσωμεν. Διότι 600 και πλέον πτωχοί, των οποίων η Εστία μας μέχρι τώρα έχει εξακριβώσει την δυστυχίαν των, πολιορκούν το Συσσίτιον και με αγωνίαν περιμένουν πότε θα εγγραφούν εις την δύναμιν των Συσσιτούντων. Ο Ιεροκήρυξ κ. Αυγουστίνος, όταν ομίλησε την περασμένη Κυριακήν εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Κωσταντίνου, εις το εκκλησίασμα που ασφυκτικώς επλημμύρει τον Ναόν έρριψε το σύνθημα: «Μάχη δια 500 πιάτα». Και με την βοήθειαν του Θεού η μάχη αυτή κερδίζεται. Τώρα νέον σύνθημα: «Μάχη δια 600 πιάτα». Η αγάπη του λαού της Κοζάνης είναι τόσον μεγάλη, τόσον πλουσία και αστείρευτος πηγή, ώστε δεν αμφιβάλλομεν ότι πολύ γρήγορα το περιοδικόν μας θα αναγγείλει την νέαν αυτήν νίκην εις τον τομέα της φιλανθρωπίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Εκ μέρους των πτωχών αδελφών μας η Εστία μας εκφράζει τας θερμάς ευχαριστίας προς όλους, άνδρας, γυναίκας και μικρά ακόμη παιδιά, που με τόση προθυμία συντρέχουν εις το έργον αυτής. Ιδιαιτέρως δε δια την γενναιοτέραν εισφοράν των ευχαριστεί:
1)Την Κοινότητα Βελβενδού, ήτις προσέφερε 300 οκάδες περίπου τροφίμων. 2) Τον Γεωργικόν Συνεταιρισμόν Κοζάνης, όστις προσέφερε 50 οκάδες φακές και 10 οκάδες έλαιον, συνώδευσε δε δωρεάν ταύτην με θερμόν έγγραφον. 3) Τους μαθητάς της ΣΤ΄τάξεως Εμπορικής Σχολής, οι οποίοι δι’ εράνων συνέλεξαν υπέρ της Εστίας μας 12 οκάδες τρόφιμα. 4) Τους Δημήτριον Σεντουκάν, Κων/τίνον Κυλινδρέαν και Μπαχτσεβάνον. Εκ τούτων ο πρώτος παρέθεσε γεύμα κρέατος την Κυριακήν του Ασώτου, ο δεύτερος κρέας, ψωμί και βούτυρο δια 300 μερίδας, δι’ ων ετοιμάσθη πλούσιον γεύμα την τελευταίαν Κυριακήν των Απόκρεω, ο τρίτος προσέφερε σπανάκι δια 2 γεύματα. 5) Τον Αριστείδην Τσολάκην, εδώρησε 50 οκάδες σταφίδες. 6) Τον Νικόλαον Παπαδέλην, όστις προσέφερε ένα δοχείον 11 οκάδων Ρυσέλι.
Ομοίως ευχαριστεί τους αξιοτίμους Επιθεωρητήν Δασών, Επιθεωρητήν Δημοτικών Σχολείων, Αγορανόμον, Διευθυντήν Επισιτισμού, τον Νομομηχανικόν και τον Διευθυντήν του Κινηματοθεάτρου δια την πρόθυμον εξυπηρέτησιν των αναγκών της Εστίας.
Τέλος, η Εστία μας ευχαριστεί θερμώς τον κ. Βασίλειον Ν. Μπάμπον και τον στοιχειοθέτην τυπογράφον Μάρκον Δαϊρούσην, οι οποίοι εδήλωσαν ότι δωρεάν προσφέρουν την εργασίαν των δια την εκτύπωσιν του παρόντος φυλλαδίου «Το σπίτι του πτωχού».

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Υπέρ του Συσσιτίου

Χριστιαναί Κυρίαι και Δεσποινίδες της πόλεώς μας επροθυμοποιήθησαν να διοργανώσουν μιαν Λαχειοφόρον αγοράν για να ενισχύσουν την Εστίαν μας.
Γι’ αυτήν την Λαχειοφόρον Αγοράν μας, που εάν επιτύχει θα αυξήσει τα πιάτα του συσσιτίου μας, ζητούμεν την συνδρομήν όλων. Ζητούμεν αυτήν την φοράν όχι χρήματα, όχι τρόφιμα, αλλά πεντακόσια (500) διάφορα αντικείμενα.
Κάθε σπίτι οποιουδήποτε ευπόρου Κοζανίτου έχει μέσα διάφορα πράγματα, απ’αυτά, άλλα μεν είναι άχρηστα, άλλα δε περισσεύουν. Οι καλές νοικοκυρές ας κάμουν μίαν έρευναν εις το σπίτι των και θα εύρουν κάτι που πρέπει να δώσουν, από 20 πιάτα, από 30 πηρούνια και μαχαίρια, από 15 βάζους και ποτήρια, από 20 βιβλία, από εργόχειρα, από εικόνας, από…
Ζητούμεν το ένα.
Είναι μεγάλη θυσία; Το ζητεί ο Χριστός για τους πτωχούς μας. Άς το δώσουμε με την καρδιά μας. Με αυτό το ένα, που ημπορεί κάθε εύπορο κοζανίτικο σπίτι να προσφέρει, θα σχηματίσωμεν την έκθεσίν μας. Θα μοιράσωμεν κατόπιν εισιτήρια με αριθμούς και σε μια ημέρα, που θα ορίσωμεν, θα γίνει η κλήρωσις για την διανομήν των διαφόρων αντικειμένων της Λαχειοφόρου αγοράς.
Η Λαχειοφόρος αγορά πρέπει να επιτύχει. ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ενισχύσατε την αγοράν ταύτην. Νέοι πόροι θα προστεθούν εις το Συσσίτιον. Έτσι θα κερδίσωμεν την μάχην δια τα 600 πιάτα.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 95-97, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.