Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ! ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΑ 2.500 ΠΙΑΤΑ 3 ΣYΣΣITIA

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Iουνίου1944 αριθμός 8

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Ο Χριστός ευλογεί!

ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΑ 2.500 ΠΙΑΤΑ

3 ΣYΣΣITIA

2500pΑπό το 0 εις 2.500 πιάτα! Πως έγινε το θαύμα αυτό; Ευλόγησε ο Χριστός, που ζει και θριαμβεύει εις όλους τους αιώνας. Ναι, ο Χριστός! Άς Τον αγνοούν οι πολλοί. Άς μη Τον πιστεύουν οι άπιστοι. Άς Τον υβρίζουν οι ασεβείς. Ο Χριστός ζει μέσα εις τας καρδίας όλων εκείνων, που Τον πιστεύουν ειλικρινά. Δεν έχασε την δύναμιν Του. Είναι ο Ίδιος που έκανεν εις την Γαλιλαίαν τα μεγάλα Του θαύματα και εσκορπούσε εις τον κόσμον των δυστυχισμένων τας ανεκτιμήτους Του δωρεάς. Και όπως τότε με 5 ψωμιά και 2 ψάρια, ο Χριστός, αόρατος, είναι έτοιμος να μας βοηθήσει, αρκεί με πίστιν ειλικρινή να είπωμεν προς Αυτόν: «Χριστέ, ελέησόν μας. Ο κόσμος όλος μας εγκατέλειψε. Συ μη μας εγκαταλείψεις…». Και ο Χριστός ευλογεί τα τέκνα Του, κάμνει τα θαύματά Του. Απορούν οι άπιστοι. Θαυμάζει ο λαός Του. Τα ολίγα γίνονται πολλά. Εκατονταπλασιάζονται με την δύναμίν Του. Ω, κοντά εις τον Χριστόν τι δεν κατορθώνει ο άνθρωπος! Με την δύναμιν του Χριστού τα μικρά ρυάκια γίνονται ποταμοί, οι μικροί σπόροι δένδρα πανύψηλα, οι νάνοι γίγαντες, οι πτωχοί πλούσιοι. Σαν ένα τέτοιο θαύμα του Χριστού βλέπομεν και ημείς την Εστίαν των Εργαζομένων Νέων. Το «γελοίον» συσσίτιον των 50 πτωχών, όπως το εχαρακτήριζε ένας Ταρτούφος, που ποτέ δεν εγνώρισε την δύναμιν του Ευαγγελίου, εξελίχθηκε εις σπουδαίον όργανον φιλανθρωπίας.
Το έργον τούτο το ηυλόγησεν ο Εσταυρωμένος. Το περιέβαλε με εκτίμησιν και στοργήν η ευγενής κοινωνία της Κοζάνης. Το συνέδραμε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, και ιδού από της 15ης τρέχοντος μηνός η Εστία μας θα παρασκευάζει φαγητόν δια 2.500 απόρους αδελφούς μας.

Εις την Εστίαν μας διοργανώθησαν τρία συσσίτια.

Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ – 1500 παιδιά

Β΄ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ – 500 παιδιά

Από τα 1500 άπορα παιδιά της Εστίας μας η Επιτροπή θα εκλέξει τα παιδιά των πυροπαθών, των προσφύγων μας, ως και τα πλέον άπορα, αδύνατα και ασθενικά παιδιά της Κοζάνης, εις τα οποία θα παρέχει και δεύτερον συσσίτιον. Εκρίθη υπό της Επιτροπής απαραίτητον να λειτουργήσει συσσίτιον, διότι, ως διεπιστώσαμεν, υπάρχουν αρκεταί οικογένειαι εν Κοζάνη, ιδίως πολύτεκνοι, αι οποίαι, λόγω των σκληρών συνθηκών της ζωής, δεν δύνανται να προσφέρουν ούτε ένα φαγητόν την ημέραν και πολλά παιδιά εις την Κοζάνην κοιμούνται νηστικά. Η Εστία μας με την βοήθειαν του Χριστού θα προσπαθήσει να μη κοιμάται παιδί νηστικό, διότι είναι έγκλημα κατά του μέλλοντος της φυλής μας.

Γ΄ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ – 500

(Ναυαγών της ζωής)

Οι άποροι γέροντες, οι απροστάτευτοι γέροντες! Ώ, Τι δράμα ολόκληρον! Τους είδε κατά την τελευταίαν του επίσκεψιν εις την Εστίαν μας ο ευγενέστατος εντεταλμένος του Δ. Ε. Σταυρού κ. ΒΕΓΚΕΡ, τους ελυπήθη και ήδη οι γέροντες, οι οποίοι επί 5 μήνας φιλοξενούνται εις την Εστίαν μας, ευρίσκονται και αυτοί, όπως και τα παιδιά, υπό την προστασίαν του Δ. Ε. Σταυρού. Θα τρώγουν και αυτοί μακαρόνια, σούπες, λάδι και ό,τι άλλο τρόφιμο θα μας δίδεται.
Γέροντες της Κοζάνης, μη παραπονείσθε, διότι η πόλις δεν έχει γηροκομείον. Θα είσθε οι φιλοξενούμενοι της Εστίας μας.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Την 5ην Ιουνίου, την Εστίαν κατά την ώραν της διανομής του φαγητού επεσκέφθη ο ευγενής εντεταλμένος του Ερυθρού Σταυρού κ. ΒΕΓΚΕΡ…(βλεπ. «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Νο1, σελ. 17)

Ευγενικέ λαέ της Κοζάνης, πλούσιοι και πτωχοί! Μη παύσητε υποστηρίζοντες την Εστίαν.
Μια μεγάλη έλλειψις της Εστίας μας είναι τα καυσόξυλα. Χρειαζόμεθα καθημερινώς δια τα 5 καζάνια 500 οκάδες. Όποιος έχει ας μας δίδει. Ευεργετεί σπουδαίως την Εστίαν.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 103-106, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.