Αυγουστίνος ΚαντιώτηςKαι πνευματικον συσσιτιον ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 23 Iουνίου 1944 αριθμός 9

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Kαι πνευματικόν συσσίτιον

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Το παιδί δεν είναι μόνον στομάχι και κοιλιά, δεν είναι μόνον ένα κομμάτι κρέας που ζυγίζει μερικά κιλά. Είναι και πνεύμα. Είναι ψυχή. Κυρίως ψυχή. Και λοιπόν, εάν καθήκον όλων μας είναι να φροντίζωμεν δια την σωματικήν ανάπτυξιν του παιδιού, ασυγκρίτως περισσότερον πρέπει οι πάντες να φροντίζωμεν δια την πνευματικήν του ανάπτυξιν και καλλιέργειαν. Δεν θέλομεν μόνον ρωμαλέα σώματα, αλλά ψυχάς ευγενείς, προ παντός ψυχάς. Τι το όφελος να θρέψεις το παιδί, να το γυμνάσεις, να γίνει ένας τόφαλος και Τζίμ Λόντος, και ένας Γολιάθ από σάρκες και νεύρα, εάν αφήσεις την ψυχήν του ακαλλιέργητον; Όπως είπε κάποιος παιδαγωγός, εις την ψυχήν κάθε παιδιού υπάρχουν δύο αντίθετοι κόσμοι που παλεύουν και ζητεί ο καθείς να επικρατήσει του άλλου. Υπάρχουν στοιχεία περιστεράς και στοιχεία κόρακος. Από την αγωγήν που θα δώσω-μεν εις τα παιδιά γονείς, διδάσκαλοι, ιερείς, εξαρτάται να γίνει το παιδί περιστέρι ή κοράκι, αρνί ή λύκος, πατριώτης ή προδότης, άγιος ή Βαραββάς.
Προς την ψυχήν του παιδιού πρέπει να στραφώμεν όλοι. Άλλως, τρέφοντες μόνον κορμιά και αδιαφορούντες εγκληματικώς δια την ψυχήν της νεότητος, προετοιμάζομεν την δυστυχίαν της αύριον, την στρατιάν των κηφήνων, των μοιχών και των πόρνων, των ψευτών και των απατεώνων, των ανθρώπων χωρίς Χριστόν, χωρίς χαρακτήρα, που κάτω από τα πάθη των θάπτουν οικογένειαν, κοινωνίαν, πατρίδα.
Γονείς, κηδεμοόνες, ιερείς, διδάσκαλοι, διανοούμενοι της πόλεως Κοζάνης! Κάμνομεν θερμήν έκκλησιν. Προσέξωμεν το παιδί. Την ψυχήν του παιδιού. Δια το σώμα του παιδιού πολλοί φροντίζουν εν τη πόλει μας, αλλά δια την ψυχήν του παιδιού ουδείς έδειξε μέχρι σήμερον πραγματικήν και αγίαν αγάπην. Ουδείς το ηγάπησε με την αγάπην ενός Πεσταλότσι και ενός Κομενίου.
Η Εστία μας, επιθυμούσα ίνα υποβοηθήσει εις τον τομέα τούτον την νεότητα της πόλεως, ίδρυσε εν τη Εστία παιδαγωγικόν τμήμα. Κάθε ημέραν μίαν ώραν προ της διανομής του συσσιτίου (11 – 12) διδάσκαλοι ανέλαβον δωρεάν να κάμουν σειράν μαθημάτων δια την ηθικήν και θρησκευτικήν του παιδιού μόρφωσιν. Εις τα μαθήματα αυτά, τα οποία ήρχισαν από της παρελθούσης Τρίτης, δεκτοί είναι μαθηταί Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού Σχολείου, ως και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.
Εις την προσπάθειάν μας ελπίζομεν να μας βοηθήσουν όλοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

1)    Δευτέρα 11-12π. μ. ο δημ/λος Ελευθ. Γαζής θα διδάσκει εκλεκτά διηγήματα
2)    Τρίτη 11-12 π. μ. ο δημ/λος Νικ. Ιωαννίδης θα διδάσκει Ελληνικήν Ιστορίαν
3)    Τετάρτη 11-12 π. μ. ο δημ/λος Αθανάσιος Πάλλας θα διδάσκει ποιήματα
4)    Πέμπτη 11-12 π. μ. ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης θρησκευτικά
5)    Παρασκευή 11-12 π. μ. ο δημ/λος Κ. Σαμαράς Γεωγραφίαν
6)    Σάββατον 11-12 π. μ. ο τελειόφ. θεολόγος Κ. Γαζής ερμηνείαν Ευαγγελίου

Και καθ’ ωρισμένας Κυριακάς θα διοργανωθούν παιδικαί τελεταί, κατά τας οποίας θα ψάλλουν τα παιδιά και θα γίνωνται σχετικαί ομιλίαι υπό του ιεροκήρυκος αρχιμ. Αυγουστίνου Καντιώτου.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Την Εστίαν μας επισκέφθη προ ημερών ο Γερμανός Φρούραρχος συνοδευόμενος υπό του υπασπιστού του. Ο ιεροκήρυξ της Εστίας προσφωνών τον επίσημον επισκέπτην εξιστόρησε δι’ ολίγων το ιστορικόν της ιδρύσεως της Εστίας, η οποία εν μέσω μυρίων σατανικών αντιδράσεων κατόρθωσε να επιβληθεί εις την αγάπην του λαού. Ο Φρούραρχος συγκινηθείς εκ της θέας εκατοντάδων παιδιών, τα οποία την στιγμήν εκείνην έψαλλον εθνικά μας άσματα, υπεσχέθη ότι εν τη αρμοδιότητί του ως Φρουράρχου δεν θα παραλείψει να παράσχει την υποστήριξίν του εις το καθαρώς χριστιανικόν τούτο έργον της βοηθείας των πεινασμένων μελών της Κοινωνίας.
Η Εστία μας ευχαριστεί τον ευγενέστατον Φρούραρχον δια την επίσκεψιν ταύτην και δια τους ευμενείς λόγους υπέρ των πτωχών μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Η Εστία θερμώς ευχαριστεί τους αξιότίμους κ. Τριγωνίδην, Τμηματάρχην Δ. Ε. Σ, Θεσ/νίκης, ως και τον πρόεδρον της Ενώσεως Δυτικομακεδόνων κ. Λέτσαν δια την σπουδαίαν και πρόθυμον εξυπηρέτησιν των αναγκών της Εστίας.
Επίσης την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Κοζάνης, ήτις παρεχώρησε εις τιμήν συμφέρουσαν ένα βαρέλιον σταφιδίνης.
Ομοίως υπέρ της Εστίας προσέφερον οι: 1) Ζήνων Χατζηγιαχτσίδης 1.500.000, 2) Ανώνυμος 400χιλ. 3) Ευδοκία χήρα Ευαγγ. Τέρπου αντί μνημοσύνου του συζύγου της 6 εκατομ. 4) Κυράνος 2 εκατομ. 5) Νικόλαος Καλούμενος 1 εκατομ. 6) Ανώνυμος 500 χιλ. 7) Δημ. Μουμουζάς 1 εκατομ. 7) Στέλλα Τσίπου 100 χιλ. 8) Δημ. Πώχος 1 εκατομ. 9) Ευστρ. Ευστρατίου 500 χιλ. 10) Νίκη Μαγκριώτου 100 χιλ. 11) Ανώνυμος πέντε εκατομ. 12) Ανώνυμος 5 εκατομ. 13) Φίλιππος Αρνής εκ Ναούσης 1 εκατομ. 14) Αναστασία Σιάπαντα 15 οκάδες αλάτι. 15) Μέλιος Κων/τίνος 5 οκ. σίτου. 16) Τσώρας 12 οκ. φακές. 17) Παύλος Δόκος 10 οκ. φακές. 18) Οικογένεια Τζιφοπούλου 20.000.000 αντί μνημοσύνου της αειμνήστου μητρός των.
Η Εστία μας εκφράζει προς όλους τους ανωτέρω τας θερμάς της ευχαριστίας.
Η Εστία προσφέρει δωρεάν συσσίτιον εις 2.600 φτωχούς μας, ιδίως εις παιδιά, γέροντας, ασθενείς και πυροπαθείς.
Όσοι θέλουν και δύνανται ας μας βοηθήσουν εις το έργον αυτό. Άς επισκεφθούν την Εστίαν και θα πεισθούν, ότι με ανιδιοτέλειαν υπηρετείται εκεί η ιδέα της φιλανθρωπίας. Εις την ελεημοσύνην μας ας μη είμεθα φαιδωλοί. Κανένας δεν εχρεωκόπησεν από ελεημοσύνην. Η ελεημοσύνη είναι κεφάλαιον ησφαλισμένον εις την καλλιτέραν Τράπεζαν.

Ελεείτε και ο Θεός θα είναι βοηθός σας εις όλα τα έργα.


«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 109-112, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.