Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΈρχεται ο χειμών του 1944! ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 16 Iουνίου1944 αριθμός 10

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Γ΄ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Την 30 Ιουλίου θα διενεργηθεί η Γ΄ Λαχειοφόρος Αγορά υπέρ των πτωχών μας. Τιμή του λαχείου μηδαμινή: 500 πλατανόφυλλα 500 χιλ… Σκοπός άγιος: Η βοήθεια δυστυχισμένων συνανθρώπων μας, οι οποίοι καθημερινώς αυξάνουν εις την Εστίαν μας, πλην των διαβατικών, συσσιτούνται μονίμως 2.500 άτομα. Αγοράσετε όλοι λαχεία. Πωλούνται εις τα Γραφεία της Εστίας (Γκαράζ Τέγου).

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Εις την Εστίαν κάθε ημέραν και ώραν 10-12 γίνεται διδασκαλία δια τα παιδιά. Διδάσκαλοι εθελοντικώς ανέλαβον και διδάσκουν δωρεάν διάφορα μαθήματα: Θρησκευτικά, Ανάγνωσιν, Ιστορίαν, Γεωγραφίαν, Φυσικήν, Ποιήματα. Γονείς και κηδεμόνες! Μη αμελήσετε. Σπεύσατε να εγγράψετε τα παιδιά σας εις το παιδαγωγικόν τούτο Τμήμα της Εστίας.

Έρχεται ο χειμών του 1944!

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

«Ευρισκόμεθα εις το θέρος. Κίνησις ζωηρά. Οι αγρόται θερίζουν. Αι αλωνιστικαί μηχαναί εργάζονται συνεχώς. Αι αποθήκαι γεμίζουν. Όσοι έχουν την δύναμιν ν’ αγοράσουν, αγοράζουν, κάμνουν από τώρα τας προμηθείας των δια τον χειμώνα του 1944. Αλλά πόσοι είναι αυτοί; Ολίγοι! Οι άλλοι, που δεν έχουν χωράφια και αμπέλια, που αι απολαβαί των από την καθημερινήν των εργασίαν είναι ελάχισται, τόσον ολίγαι ώστε με δυσκολίαν αγοράζουν το καθημερινό ψωμί της οικογενείας των, αυτοί, μόλις σκεφθούν ότι το καλοκαίρι περνά και ότι ενδέχεται να εισέλθωμεν εις 5ον πολεμικόν χειμώνα, ταράσσονται, αγωνιούν και στρέφονται με βουρκωμένα μάτια εις τον Ουρανόν. Μια θερμή προσευχή ακούεται από τα χείλη, από τις καρδιές των πονεμένων αυτών ανθρώπων: «Θεέ μας, λυπήσου μας! Δεν υποφέρωμεν πλέον. Πριν έλθει ο χειμώνας, στείλε τον άγγελον της Ειρήνης δια να ειρηνεύσουν τα έθνη και να ζήσωμεν και ημείς οι πτωχοί. Μη εισενέγκης ημάς εις άλλον πολεμικόν χειμώνα. Η δοκιμασία μας θα είναι σκληρά…». Αλλ’ αι βουλαί του Υψίστου είναι ανεξιχνίαστοι. Ουδείς είναι εις θέσιν να προφητεύσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Ίσως αύριον, ίσως μετά 3 μήνας, ίσως μετά εν έτος… Τα ίσως είναι πολλά. Ένα όμως είναι το καθήκον μας απέναντι της δυστυχίας, η οποία καθημερινώς κορυφώνεται εις δράμα αφάνταστον. Να δείξωμεν όλοι αισθήματα αλληλεγγύης, να λάβωμεν τα μέτρα μας, να εργασθώμεν όλοι όχι μόνον δια τα τομάρια μας, αλλά και δια τον αδελφόν μας, τον πτωχόν, τον πρόσφυγα, τον πυροπαθή, ώστε εάν, παρά πάσαν ελπίδα, εισέλθωμεν εις νέον πολεμικόν χειμώνα, ο χειμώνας αυτός να μη είναι επηυξημένη έκδοσις της δυστυχίας του χειμώνος του 1941, κατά τον οποίον, λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας μας, απέθαναν από την πείνα εκατοντάδες χιλιάδων. Εμπρός λοιπόν, ας κινηθώμεν, ας εργασθώμεν από τώρα, δια να αντιμετωπίσωμεν με ψυχραιμίαν τα τεράστια προβλήματα του χειμώνος. Σαν μυρμήγκια ας τρέξωμεν δεξιά και αριστερά, δια να συγκεντρώσωμεν εις την φωλεάν της ελεημοσύνης και τον ελάχιστον κόκκον. Θα είναι απείρως χρήσιμος εν καιρώ του σκληρού χειμώνος». Αυτό το νέον σύνθημα έρριψε την παρελθούσαν Κυριακήν από του βήματος της Εστίας ο ιεροκήρυξ. Και είναι ευχάριστον ότι αρκετοί άνδρες και γυναίκες μετά το τέλος της ομιλίας εδήλωσαν, ότι τίθενται υπό την Σημαίαν της αγάπης του Χριστού δια να εργασθούν υπέρ του αγίου τούτου σκοπού. Υπάρχουν αρκεταί ακόμη θέσεις και δι’ άλλους και άλλας. Τους αναμένομεν. Ο δε παντοδύναμος Θεός θα ευλογήσει και την προσπάθειαν ταύτην της Εστίας.

ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από της 14ης τρέχοντος μηνός η Εστία μας προσφέρει δις της ημέρας συσσίτιον εις 311 νέους πρόσφυγας εκ της επαρχίας Γρεβενών. Το νέον τούτο τμήμα της Εστίας μας διατελεί υπό την εποπτείαν του κ. Ξενοφ. Ασβεστά, προέδρου ΚΕΔΕΣ Γρεβενών. Δια τα νέα αυτά θύματα της εθνικής μας συμφοράς φρονούμεν ότι πρέπει να συστηθεί ειδική επιτροπή περιθάλψεως. Διότι πολλαί είναι αι ανάγκαι των και γενικόν υπέρ αυτών πρέπει να προκληθή το ενδιαφέρον.

ΔΩΡΕΑΙ

Υπέρ της Εστίας, προσέφερον: 1) Ο εκ Βελβενδού Εμμ. Κάντζιος ξυλείαν, με την οποίαν κατεσκευάσθησαν 12 τραπέζια και 10 καθίσματα. 2) Ο έμπορος Αντ. Μιτσικώστας 25 χρωματιστά πλακάκια. 3) Ο Νικ. Γκέκας 20 λίτρα βενζίνης και ένα κιλό ορυκτέλαιον. 4) Ανώνυμος 200 χιλ. 5) Παν. Ζιάμπρος 2 εκατομ. 6) Ειρήνη Σπ. Δημητρίου 1 εκατομ. 7) Ανώνυμος 2.500.000. 8) Ανώνυμος 3 εκατομ. 9) Βασίλ. Γκιαγκιάς 30 εκατομμύρια. 10) Ανώνυμος 1.600.000. Η Εστία ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω, εύχεται δε όπως το παράδειγμά των μιμηθούν και άλλοι. Επίσης ευχαριστεί θερμώς τους αξιοτ. Κ. Εμμ. Λαδάν, γραμματέα Σωματείου Δυτικομακεδόνων, κ. Ζέγαν Διευθυντήν Επισιτισμού, κ. Χρηστίδην, αντιπρόσωπον ΚΕΠΕΣ, κ. Πάνον, αντιπρόσωπον Αγροτ. Τραπέζης, δια την πρόθυμον εξυπηρέτησιν των αναγκών της Εστίας. Ομοίως ευχαριστεί τον τεχνίτην Κοζάνης κ. Δημ. Βελεντσιώτην, όστις επί μιαν εβδομάδα ειργάσθη δωρεάν εν τη Εστία μας δια την κατασκευήν του μαγειρείου και τον ευπρεπισμόν εν γένει.

Η Εστία μας, της οποίας όλον το προσωπικόν εργάζεται εθελοντικώς άνευ μισθού, χρειάζεται δια τα απαραίτητα έξοδα ένα δισεκατομμύριο δραχμών. Οι δυνάμενοι ας βοηθήσουν.  Ο Κύριος θα είναι μαζί των.

Aύριον Kυριακήν θα ομιλήση ο αρχιμ. Aυγουστίνος Kαντιώτης

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 112-115, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.