Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΠΙΚΑΙΡΟ

date Φεβ 5th, 2011 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Ἐπιστολή ὑπ’ ἀρ. 154/15.2.2011

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ  =  «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ»;;;

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Καλὸ καὶ εὐλογημένο Τριώδιο!

Ἐπιτρέψατέ μας νὰ συμπνευματισθοῦμε μαζί σας καί, λαμβάνοντες ἐρέθισμα ἀπὸ μία ἐπίκαιρη βλάσφημη διάδοσι, νὰ σᾶς κάνωμε κατωτέρω κοινωνοὺς τῶν σκέψεων μας.
1. Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἀφελληνίσουν καὶ νὰ ἀποχριστιανίσουν τοὺς Ἕλληνες, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπικρατήσουν καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπιστράτευσαν ὅλους τοὺς δαίμονες καὶ παντοιοτρόπως κάνουν τὸ πᾶν νὰ δολοφονοῦν βάναυσα τὴν ἀλήθεια, ἐπιβοηθούμενες ἀπὸ τοὺς ἰδιοτελεῖς καὶ διεστραμμένους ψευδοδιανοουμένους διὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ποὺ ἔχουν καταντήσει «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως», διαστροφεῖς τῆς ἱστορίας, αἰτία ἀποχαυνώσεως καὶ ἐκφυλισμοῦ, ὄχι δὲ μόνον τῆς νεολαίας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῶν γερόντων.
2. Ἡ ἀπαράδεκτη ἀναισχυντία τους ἔφθασε μέχρι τοῦ νὰ ἀποκαλοῦν καὶ τὸν ἠθικὸ καὶ ἔντιμο Γέρο τοῦ Μοριᾶ ὁμοφυλόφιλο !
Στὴν προκειμένη περίπτωσι τονίζουμε πάλι, ὅτι εἶναι μέγιστον ὄνειδος ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα νὰ διαπράττῃ ἕνα τόσο μεγάλο ἐθνικὸ ἀνοσιούργημα καὶ νὰ εἶναι χορηγὸς τέτοιων αἰσχροτάτων προβολῶν, ὅτι δῆθεν ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ ἦτο καὶ αὐτὸς ὁμοφυλόφιλος, δηλαδὴ κρίνουν αὐτὰ τὰ βρώμικα ὑποκείμενα ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια. Αὐτοὶ οἱ ἐλεεινότατοι ἀνθέλληνες φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ διασύρουν καὶ τὴν ἀρίστη ὑστεροφημία τῆς ἡρωίδας Μπουμπουλίνας, διαδίδοντες, ὅτι δῆθεν αὐτὴ δολοφονήθηκε σὲ κάποια οἰκογενειακὴ φιλονικὶα μὲ τὸν δεύτερο σύζυγό της… Στὴν πραγματικότητα, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ δευτέρου συζύγου της τὸ 1811 (καὶ οἱ δύο σύζυγοί της ἔπεσαν θύματα ἀλγερινῶν πειρατῶν), αὐτὴ ἀφοσιώθηκε ἀποκλειστικῶς στὴν ἀποτίναξι τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ διαθέτουσα ὅλη τὴν περιουσία της, τὸν ἑαυτό της καὶ τοὺς δύο υἱούς της καὶ δὲν εἶχε χρόνο νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ ὑπογάστριο, ὅπως ἀσχολοῦνται οἱ αἰσχροὶ συκοφάντες της, πού «ἐξ ἰδίων κρίνουν τὰ ἀλλότρια».
3. Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀνηθικότης οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἀφ’ἑνὸς μὲν νὰ δίδουν στοὺς καταθέτες τους «ψιχία», ποὺ δὲν καλύπτουν οὔτε τὸ 1/3 τοῦ πραγματικοῦ πληθωρισμοῦ, καὶ ἀφ’ἑτέρου νὰ ἐπιδοτοῦν τέτοιες αἰσχρότατες ἀνθελληνικὲς προβολές, ποὺ κοστίζουν 1.000.000 Εὐρώ. Θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ οἱ Εἰσαγγελεῖς καὶ τὸ ἐπονομαζόμενον Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως νὰ εἶχαν ἐπέμβει αὐτεπαγγέλτως καὶ ἀστραπιαίως, γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὲς οἱ ἀνθελληνικὲς ἐκπομπὲς καὶ νὰ καθήσουν τοὺς ἀσυνειδήτους αὐτοὺς ἀνθέλληνες καθὼς καὶ τοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης στὸ σκαμνί.
4. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἔχει θεσπίσει τὴν περίοδο τῆς αὐτοπερισυλλογῆς καὶ τῆς ἀνανήψεως, τουτέστιν τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου. Γι᾿ αὐτὸ καλεῖ τοὺς πιστοὺς σὲ ἀγῶνες ἀρετῶν καὶ τοὺς προτρέπει νὰ προσέλθουν στὸ στάδιο νὰ γυμνασθοῦν καὶ νὰ ἀθλήσουν γιὰ τὴν πνευματική τους ἀναγέννησι. Ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Σατανᾶς ἀντιθέτως προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν καὶ νὰ ρίξῃ ὄχι μόνον τὸ ρεῦμα τῶν ἀποπροσανατολισθέντων, ἀλλά, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐλαχίστους ἐκλεκτοὺς στοὺς ὠκεανοὺς τῆς σήψεως καὶ τῆς διαφθορᾶς, ὅπου οἱ νοητὲς «σουπιὲς» θολώνουν τὰ νερὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι χάνουν τὸν προσανατολισμό τους καὶ γινόμεθα φαρισαῖοι-ὑποκριτές, ἄσωτοι, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι «…ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι» (Β’ Τιμόθεος 3,5)…
5. Τὸ ἁμαρτωλό, διεφθαρμένο καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐνισχύει τὴν ἐκστρατεία τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, δίνοντας ἄδειες προσωρινὰ εἰς τηλεοπτικοὺς καὶ ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς», γιὰ νὰ τοὺς ἔχουν ὡς ὁμήρους καὶ νὰ εἶναι ἀναγκασμένα τὰ Μ.Μ.Ε. νὰ παραπληροφοροῦν συστηματικά, νὰ ἐκμαυλίζουν καὶ νὰ παρουσιάζουν τὸ μαῦρο γιὰ ἄσπρο, τὸ φῶς γιὰ σκότος, τὸ πικρὸ γιὰ γλυκό καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς.
6. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἐπανειλημμένως στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχουμε ἀναπτύξει, οἱ ἄνθρωποι-οἱ λαϊκὲς μᾶζες καὶ ὁ ὄχλος ἔχουν μία ροπὴ νὰ ἀσχολοῦνται ἤ μὲ τὸ καλὸ ἤ μὲ τὸ κακό, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴν καθοδήγησι, ποὺ ἔχουν.
7. Ἀνὰ τὶς χιλιετίες οἱ ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν ὄχλο, νὰ μὴ ἀσχολῆται μὲ τὴν εὐπρέπεια, τὴν εὐποιΐα, τὴν σωφροσύνη καὶ ἐν γένει τὴν ἀρετή, καθὼς καὶ μὲ τὸ γκρέμισμα τῆς ὀλιγαρχίας τῶν ἰθυνόντων, ἀλλὰ  στὴν πρᾶξι τὸν καθοδηγοῦν καὶ τὸν προτρέπουν νὰ ἀσχολῆται μὲ τὴν φιλαυτία, τὸν φιλοτομαρισμό, τὴν εὐμάρεια καὶ ἐν γένει τὴν ὕλη, καὶ νὰ ἀποτρέπεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα.
8. Πρὸς τοῦτο, γιὰ νὰ μὴ ἀσχολῆται ἡ πλειοψηφία μὲ τὸ γκρέμισμα τῶν ἐκμεταλλευτῶν καὶ τοὺς τυράννους τῆς ἑκάστοτε ὀλιγαρχίας, ἐκμαύλισαν τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ νὰ ἀναφωνῇ «ἄρτο καὶ θεάματα» καὶ οἱ ἰθύνοντες ἀνὰ τοὺς αἰῶνες τοῦ προσέφεραν ἀφθονώτατα εὐτελῆ καὶ χυδαῖα θεάματα καὶ ἀρκετὸ ψωμί.
9. Πέραν τῶν καρναβαλικῶν ἐκμαυλιστικῶν ἐκδηλώσεων, τῆς ποδοσφαίρας (ποδόσφαιρου), ὅπου ὁ ὄχλος ὑφίσταται ὁμαδικὸ παραλήρημα καὶ ἀλληλοσπαράζονται οἱ διάφορες ὁμάδες καὶ γίνονται συχνότατα ὄχι μόνον τὰ γήπεδά τους, ἀλλὰ καὶ οἱ πέριξ τῶν γηπέδων χῶροι  «γυαλιά-καρφιά», ἐκτὸς ἀπὸ τὰ «χαζοκούτια», ποὺ ἀποβλακώνουν, ἐκμαυλίζουν καὶ διαφθείρουν τοὺς πάντες, τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουμε καὶ τὶς φρικτότατες διαστροφὲς τῆς ἀληθείας, ὡς π.χ. :
10. Ἀναιδέστατα καὶ χυδαῖα γύναια καὶ «ἀλητάμπουρες» πορνοβοσκοὶ καὶ ἐκμαυλιστὲς τῶν πάντων κρατοῦν ἕνα μικρόφωνο καὶ διὰ τῶν ἐρτζιανῶν (ραδιοφώνου) καὶ τῆς τηλεοράσεως παρουσιάζουν καὶ τὸν Ἕλληνα Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν Ἁγία τὴν 14ην Φεβρουαρίου 268 ἤ τὸ 269 μ. Χ. στὴ Ρώμη, ὡς δῆθεν ὅτι εἶναι ὁ «Ἅγιος τῶν ἐρωτευμένων».
11. Ὡς γνωστὸν μέχρι, ποὺ νὰ ἐπέλθουν τὰ διάφορα σχίσματα τοῦ 867 καὶ 1054 μὲ τὶς κακοδοξίες καὶ τὶς ἐγκληματικὲς δραστηριότητες τῶν διαφόρων παπῶν, ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἀνῆκαν εἰς τὴν Μίαν, Ἀγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Οἱ μετέπειτα πάπες, ὅμως, παρέμειναν ἀμετανόητοι, ὁπότε κατέστησαν μετὰ τὰ σχίσματα αἱρετικοὶ καὶ ἡ Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ δυτικὴ ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἡ ἄλλη «Ἐκκλησία» εἶναι παπική-ρωμαιοκαθολικὴ καὶ ὄχι «καθολική», ποὺ κάκιστα ἔχει παραπληροφορηθῆ ὁ λαὸς νὰ τὴν ὀνομάζῃ ἔτσι.

12. Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ἐπαναλαμβάνουμε τὶς βασικὲς διαφορὲς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς ἄλλες αἱρετικὲς ὁμολογίες (ἀπὸ τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2001, τεῦχος 7, σελ. 47).
pinak. doaf. ist13. Ὁ Ἐθνομάρτυς καὶ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς μᾶς τονίζει, ὅτι ὁ ἐγωισμὸς τοῦ πάπα εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ καὶ ὅτι γιὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ κακοῦ πρέπει νὰ καταρώμεθα τὸν πάπα, πλὴν ὅμως δυστυχῶς αὐτὲς οἱ ἀλήθειες παρασιωποῦνται καὶ διάφοροι κληρικοὶ καὶ θεολόγοι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τῶν Ὀρθοδόξων, ἔχουν γίνει «πάπες» στὴ νοοτροπία καὶ συμπεριφέρονται σὰν πάπες…
14. Τοιουτοτρόπως, πολλὲς δεκαετίες διαλόγων μέχρι σήμερα, ὄχι μόνον δὲν ἔπεισαν τοὺς αἱρετικοὺς νὰ συνειδητοποιήσουν καὶ νὰ ἀποκηρύξουν τὶς ἀντιχριστιανικὲς ἀπόψεις τους, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἔπεισαν τοὺς δικούς μας ἐκπροσώπους νὰ συμπροσεύχωνται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ τοὺς ἀποκαλοῦν ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς τὶς Ἐκκλησίες των.
15. Αὐτοὶ οἱ δικοί μας «πάπες», παρ᾿ ὅλον ὅτι οὐσιαστικὰ ἐστεροῦντο τῆς ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας, ἐν τούτοις κατώρθωσαν διὰ τῆς συναλλαγῆς, τῶν μακροχρονίων ζυμώσεων, τῶν «παζαρεμάτων», τῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς ὑποκρισίας νὰ ἀνέλθουν «ἕρποντες, γλείφοντες καὶ μὲ τὰ κερατάκια των» στὸν ἀνώτερο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης προχειριζόμενοι, πολὺ  πρὸ τῆς ἐκλογῆς τους, ὡς  Ἀρχιερεῖς τῆς α΄ ἤ β’ περιοχῆς. Μετὰ τὴν ἐπίσημη χειροτονία τους καὶ τὴν ἐγκατάστασί τους στοὺς θρόνους τους, φαρισαϊκῶς, εὐχαριστοῦν τὸν Θεὸ λέγοντες: «Ἡ θεία χάρις, τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, εὐδόκησε, ἡ ἐμὴ ἐλαχιστότης νὰ γίνω ὁ ποιμενάρχης σας» καὶ λοιποὺς φαρισαϊσμούς.
16. Βέβαια ἐμεῖς ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀφήνωμε τὸν ἀντικείμενο ἡμῖν Σατανᾶ νὰ μᾶς κλονίζῃ τὴν πίστι, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας πρέπει νὰ «ριζώνῃ» ἡ πίστις μας, ὅπως ριζώνουν τὰ κυπαρίσσια καὶ ἄλλα δένδρα, γιὰ νὰ μὴ τὰ γκρεμίσουν οἱ ἀνεμοθύελλες. Πρέπει νὰ πιστεύωμε στὴ συμβουλὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «διὰ πάντων ἐνεργεῖ, οὐ πάντας ἐκλέγει»…
17. Αὐτοὶ οἱ «ἰησουῖτες ὑποκριτές» καὶ ἡ φατρία τους, παρ᾿ ὅλον ὅτι στεροῦνται τῆς ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας καὶ «ὁ κόσμος τὸ ἔχει τούμπανο καὶ αὐτοὶ κρυφὸ καμάρι», ἐν τούτοις, μὲ τὴν ἄμεσον καὶ ἔμμεσον ὑποστήριξι τῶν ἰθυνόντων τῆς ἑκάστοτε καθεστηκυίας τάξεως, κατορθώνουν νὰ ἐπιβάλλωνται καὶ νὰ κατατρέχουν  πραγματικὰ εὐλαβεῖς Χριστιανούς, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἀρνοῦνται νὰ συναινέσουν στὰ ἰδιοτελῆ καὶ καταχθόνια σχέδιά τους.
18. Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται νὰ ἀποκτήσουμε ὅλοι μας, εἶναι ἡ ταπείνωσι καὶ ἡ ἀγάπη, γιὰ νὰ οἰκοδομοῦμε καὶ νὰ σώζωμε τὶς ψυχές μας καὶ τὶς ψυχὲς τῶν συνανθρώπων μας…
19. Ὁ χῶρος, ὅμως, καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρωμε πληθώρα παραδειγμάτων ἀπὸ οἰκουμενιστὲς καὶ τὴν ἀχαρακτήριστη καὶ ἀπαράδεκτη οἰκουμενιστικὴ συμπεριφορὰ καὶ πίστι τῶν ἡμετέρων «παπῶν». Ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος, ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς μᾶς ἔχει διαφωτίσει: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι παναίρεσις»…
20. Οἱ ταπεινές μας ἀνωτέρω σκέψεις εὐελπιστοῦμε νὰ μᾶς ἔχουν δώσει ἀρκετὰ ἐρεθίσματα νὰ ἀνανήψωμε καὶ νὰ μὴ δεχώμεθα τὶς «νοητὲς σουπιές, νὰ μᾶς θολώνουν τὰ νερά» καὶ νὰ χάνωμε τὸν προσανατολισμό μας μὲ τὶς σκόπιμες διαστροφὲς τῆς ἀληθείας, ὡς π.χ. ὅτι ὁ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Βαλεντῖνος ἦταν δῆθεν «ἅγιος τοῦ ἔρωτα» καὶ τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, προτρέποντες τοὺς συνανθρώπους μας νὰ ἔχουν ὡς κεντρομόλο δύναμι καὶ ὡς αὐτοσκοπὸ τῆς ζωῆς τους τὸν πανσεξουαλισμό !
21. Αὐτοὶ οἱ αἰσχρότατοι συκοφάντες τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου πρέπει νὰ μᾶς φέρνουν στὴ μνήμη τὸ ρητὸ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μυρία κακὰ ἕπονται». Π.χ. ἐννέα μῆνες μετὰ τὸ καρναβάλι γεννιοῦνται πολλαπλάσια νόθα παιδιά, ἀπ᾿ ὅσα ὅλο τὸ ἄλλο ἔτος.
22. Δέον νὰ σημειωθῇ, ὅτι λίγες εἶναι οἱ παρασυρμένες γυναῖκες, ποὺ ἔχουν τὸν ἡρωισμὸ νὰ ἀντισταθοῦν στὴ δολοφονία τῶν ἐμβρύων τους καὶ νὰ φέρουν τὸν παράνομο καρπό τους στὴ ζωή.
Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν πεπλανημένων καὶ ἀφρόνων γυναικῶν δολοφονοῦν τὰ ἔμβρυά τους.
23. Μᾶς ἔλεγαν εὐλαβεῖς μαῖες τοῦ Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ καὶ ἄλλων Μαιευτηρίων, ὅτι πρὸ 6 ἐτῶν εἶχαν ὑπολογισθῆ οἱ ἐκτρώσεις σὲ ἄνω τῶν 500.000 ἐτησίως καὶ τώρα ὅτι πρέπει νὰ ἔχουν ὑπερδιπλασιασθῆ, δηλαδὴ κάθε χρόνο μία μεγάλη πόλις τῶν 500.000 μέχρι 1.000.000 ἀνθρώπων ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὶς παράνομες ἐκτρώσεις. Τοιουτοτρόπως ἔχουμε φθάσει σὲ τέτοια ὑπογεννητικότητα, ποὺ ἀκόμη καὶ ἄθεοι καὶ σοσιαλίζοντες τέως Ὑπουργοὶ καὶ Βουλευτὲς (ὡς π.χ. ὁ κ. Πέτρος Εὐθυμίου) ἄρχισαν νὰ ἀνησυχοῦν καὶ τονίζουν νὰ νομιμοποιοῦμε τὶς παράνομες εἰσβολὲς ἀλλοφύλων, γιὰ νὰ αὐξήσωμε τὸν πληθυσμό μας…
Μᾶς ἔλεγαν δὲ οἱ εὐλαβεῖς μαῖες, ὅτι ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων καταφεύγουν ἀναιδέστατα γύναια στὰ Μαιευτήρια καὶ ἀπαιτοῦν νὰ τοὺς κάνουν ἀμβλώσεις!
24. Δέον νὰ σημειωθῇ, ὅτι δικαιοῦνται νὰ κάνουν μὲ δαπάνες τῶν ἀσφαλιστικῶν τους φορέων ἐκτρώσεις, νὰ λαμβάνουν φάρμακα καὶ νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὶς ἐργασίες τους πολλὲς ἡμέρες.
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ βουλιάζουν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ὅταν ὁ ἱδρώτας τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων διασπαθίζεται καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ σκόπο ;
25. Πρὸς ἀποκατάστασι τῆς ἀληθείας γύρω ἀπὸ τὸν Ἅγιον Βαλεντῖνο, ποὺ ἔχουν δολοφονήσει ὁ Διάβολος μὲ τὰ ὄργανά του καὶ τοὺς ἀπλήστους ἐμπόρους, γιὰ νὰ δημιουργοῦν τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, παρακαλοῦμε νὰ ἰδῆτε π.χ. στὸν ἱστότοπο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας istologio.org/?p=1408 καὶ στὸ ἱστολόγιο neaproia.wordpress.com/2011/02/14/%CE%BF.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.