Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη Aυγούστου1944 αριθμός 13

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Είναι η μεγαλύτερη Εστία της Δυτ. Μακεδονίας, η μοναδική Εστία του λαού εν Κοζάνη. Κάθε ημέρα βράζουν 7 καζάνια. Παρασκευάζονται πέντε συσσίτια. Το συσσίτιον των πτωχών παιδιών, των γερόντων, των ασθενών, των προσφύγων, των φυλακισμένων 3.000 ψυχαί ευρίσκουν πρωΐ και βράδυ φαγητόν εις την Εστίαν. Εις όλους παρέχει δωρεάν την περίθαλψίν της.

Ανοικτή επιστολή

Προς τον ευγενή Λαόν της Κοζάνης και των Χωρίων των Επαρχιών του Νομού Κοζάνης.

δια τα ξύλα των 7 καζανιών,

δια το ψωμί του πρόσφυγα,

δια το φαγητό του φυλακισμένου,

δια το γάλα του ασθενούς,

δια το αυγό του φθισικού,

δια το πιάτο του πτωχού παιδιού,

δια τας 3 χιλιάδας των δυστυχών αδελφών μας,

Έλληνες, Χριστιανοί, κάτοικοι του πολυπαθούς Νομού Κοζάνης! Η Εστία κάμνει έρανον εις την πόλιν της Κοζάνης και τα περίχωρα. Ο ιεροκήρυξ περιοδεύει τα χωρία. Όλοι ετοιμάσετε ό,τι έχετε. Κανείς να μη μείνει έξω από την αγίαν αυτήν προσπάθειαν. Υψώνομεν το λάβαρον του Χριστού και καλούμεν όλους να δώσουν. Ιδίως καλούμεν τους πλουσίους να φανούν γενναιόδωροι. Πλούσιοι, μη λυπηθήτε τα πλούτη σας. Ο Χριστός ζητεί από σας την φοράν αυτήν μεγάλας θυσίας, ωσάν την θυσίαν που εζήτησε από τον πλούσιον του Ευαγγελίου. «Πώλησον τα υπάρχοντά σου και δός πτωχοίς». Όχι ψιχία πλέον, αλλά βοήθειαν πραγματικήν. Και όχι μόνον οι οπωσδήποτε ευπορούντες πρέπει να δώσουν, αλλά και όλοι ανεξαιρέτως. Ας βοηθήσωμεν στο έργον, είναι έργον Χριστού. Όχι μόνον από τα περισσεύματά μας, αλλά και τα υστερήματά μας. Ο χειμών του 1944 πλησιάζει. Σημαίνομεν τον συναγερμόν. Όλοι εις τας θέσεις μας, δια να πολεμήσωμεν την δυστυχίαν, δια να μη επαναληφθεί το αίσχος του χειμώνος του 1941, που εμπρός εις τας αποθήκας μας και τα πεζοδρόμιά μας απέθνησκαν κατά χιλιάδας οι πτωχοί Έλληνες αδελφοί μας. Εμπρός λοιπόν. Ο Χριστός σαλπίζει. Σώσατε τους αδελφούς σας. Σας υποσχόμεθα δε, ότι και το τελευταίον σπυρί του σιταριού, που θα μαζεύσωμεν, θα διατεθή δια τον πτωχόν μας λαόν. Ως σύνθημα η διεύθυνσις της Εστίας έχει:

ΟΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΙΠΟΤΕ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ

Αδελφοί! Αναμένομεν την βοήθειάν σας. Ο Κύριος του Ουρανου και της Γης ας είναι πάντοτε μαζί σας και το ένα που θα μας δώσετε είθε να το εκατονταπλασιάσει η αγάπη Του. Το υπεσχέθη άλλως τε Εκείνος, και θα το κάμει. Διότι είπε: «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται».

Με την βεβαιότητα ότι θα μας βοηθήσητε, σας χαιρετώμεν με πολλήν αγάπην.

Η ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Την παρελθούσαν Κυριακήν (13 Αυγούστου) εις την Εστίαν εγένετο σεμνή τελετή της φιλανθρωπίας. Άπειρον πλήθος συνωστίζετο εις τον ανοικτόν χώρον της Εστίας. Τα μικρά έψαλον και απήγγειλαν θρησκευτικά και εθνικά ποιήματα. Ο δε ιεροκήρυξ Αυγουστίνος Καντιώτης ανελθών εις το πρόχειρον βήμα ετόνισε, ότι είναι καιρός να μεταβάλωμεν εις ζώσαν πραγματικότητα τα λόγια του Ναζωραίου και μάλιστα: «Ασθενής ημην και επεσκέψασθέ με». Συνέστησεν εις την αγάπην του λαού τους ασθενείς πτωχούς νέους. Ανήγγειλεν επισήμως, ότι ιδρύεται νέα Εστία προστασίας της Νεότητος, σκοπός της οποίας θα είναι η εξεύρεσις τονωτικών τροφών (γάλακτος, βουτύρου, αυγών, ζαχάρεως, ζυμαρικών, κρέατος), δια τους εξησθενημένους οργανισμούς των νέων της πόλεώς μας. Ο Δ. Ε. Σταυρός βοηθεί και θα βοηθήσει το έργον τούτον, αλλά και η πόλις της Κοζάνης πρέπει να το συνδράμει. Τέλος, ο ιεροκήρυξ εκάλεσε τους έχοντας γαλακτοφόρα ζώα, αγελάδας, αίγας και πρόβατα, να προσφέρουν άπαξ της εβδομάδας μίαν ποσότητα γάλακτος. Το νέον αυτό σάλπισμα του ιεροκήρυκος είχε ευθύς αμέσως την απήχησιν του εις τας καρδίας των χριστιανών. Πρώτος ο κ. Εισαγγελεύς της πόλεως Θεόδωρος Σκρέκας έσπευσε να δηλώσει, ότι καθ’ εκάστην Παρασκευήν θα προσφέρει το γάλα της κατσίκας του δια τους ασθενείς. Το παράδειγμά του ηκολούθησαν και άλλοι. Μέχρι τούδε 95 εδήλωσαν, ότι θα παρέχουν γάλα εις την Εστίαν. Τα ονόματά των θα δημοσιεύσωμεν εις το επόμενον φυλλάδιον. Συνελέγησαν και 2000 περίπου αυγά. Δεσποινίδες ανέλαβαν να προσφέρουν δωρεάν τας υπηρεσίας των εις το έργον. Ο δε ιατρικός Σύλλογος της πόλεως εδήλωσεν, ότι αναλαμβάνει όπως εκάστην Δευτέραν και ώραν 3-5 τριμελής επιτροπή ιατρών της πόλεως, εξετάζει εις τα Γραφεία της Εστίας ασθενείς νέους, δια να αποφασίζει εάν ο υπό εξέτασιν νέος πρέπει να εγγραφεί εις τον κατάλογον των ενισχυτέων. Η Εστία αισθάνεται την ανάγκην να ευχαριστήσει θερμώς τους ιατρούς της πόλεως, οι οποίοι με τόσην χριστιανικήν καλωσύνην και ανιδιοτέλειαν ανέλαβον να εξυπηρετήσουν την πάσχουσα νεότητα της πόλεώς μας.

Τα Γραφεία της Νέας Εστίας είναι ανοικτά από 10-12 το πρωΐ.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 121-123, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.