Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ,ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

Χριστιανικά συνθήματα

Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

…Είμεθα 1000. Το πατρικό μας σπίτι εκάηκε από τρεις μεριές!
Τρεις μεγάλοι εμπρησταί (Ιταλοί, Γερμανοί, Βούλγαροι) επήραν τον δαυλόν και από ένα μίσος άγριον εναντίον του λαού μας, μέσα εις τα 3 ½ χρόνια της σκλαβιάς μας, μετέβαλον την ωραίαν μας Πατρίδα εις ερείπια. Επί τέλους ηυδόκησε ο παντοδύναμος Θεός των πατέρων μας να ελευθερωθώμεν. Αλλά –δυστυχία μας-, ενώ περιμέναμεν όλοι να απολαύσωμεν τα αγαθά της ελευθερίας μας, παρουσιάσθει ο τέταρτος εμπρηστής, χειρότερος των τριών πρώτων: η ΔΙΧΟΝΟΙΑ, η οποία επί τρεις χιλιετηρίδας μαστίζει την Ελληνικήν φυλήν. Αυτή τώρα δια μυριοστήν φοράν παρουσιάσθει εις το προσκήνιον της Ιστορίας μας και θέλει να ρίψει τας τελειωτικάς βολάς επάνω εις το πτώμα της Ελλάδος. Τα τέκνα της Ελλάδος, ενώ αδελφικά συζητούσαν γύρω από το ίδιο τραπέζι, αίφνης διεφώνησαν. Διεφώνησαν επάνω εις το θέμα…πως θα κτίσωμεν το καινούργιο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό μας σπίτι! Οι μεν επρότειναν να κτισθή με τα υλικά Α. Οι δε με τα υλικά Β. Οι τρίτοι με τα υλικά Γ…1000 Έλληνες, 1010 γνώμες και ιδέες. Καθένας θέλει να στήσει το ιδικόν του θέλημα και εις το ιδικό του θέλημα να υποτάξει τας θελήσεις των άλλων. Έτσι επήλθε το σημερινόν χάος, μέσα εις το οποίον κινδυνεύομεν να εξαφανισθώμεν πάντες.
Τι πρέπει να γίνει; Δυναμικάς λύσεις προτείνουν οι μεν, λησμονούντες ότι η βία δεν λύει προβλήματα, αλλά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Συμβιβασμόν προτείνουν οι δε, αλλά αγάπη πραγματική δεν υπάρχει εις τας καρδίας μας και τα χέρια που πρέπει να σφιχθούν αδελφικά απομακρύνονται περισσότερο, και η Ελλάς κλαίουσα ματαίως αναμένει, έστω και την 12 παρά 5, την ένωσιν, τον αδελφικόν εναγκαλισμόν. Άλλοι, τέλος, προτείνουν να έλθουν ξένοι από τα συμμαχικά έθνη δια να μας συμβιβάσουν. Αλλά αμφιβάλλομεν, εάν και αυτό πραγματοποιούμενον θέλει φέρει την λύσιν του Ελλαδικού προβλήματος. Και τούτο, διότι και οι διαιτηταί μας θα είναι άνθρωποι, και ως άνθρωποι θα έχουν τας συμπαθείας των ή τας αντιπαθείας των και αι υπ’ αυτών προτάσεις δεν θα γίνουν υπό πάντων δεκταί.
Ένας μόνον διαιτητής θα ηδύνατο να ρυθμίσει τα προβλήματά μας κατά τρόπον τοιούτον, ώστε να ικανοποιήσει όλα τα τέκνα της Ελλάδος και να δημιουργήσει νέαν τάξιν πραγμάτων ειρηνικής συμβιώσεως και συναδελφωσύνης…και αυτός είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ, η αγία Του διδασκαλία και ιδίως η επί όρους περίφημος ομιλία Του, η οποία ονομάσθη «ο καταστατικός χάρτης των ελευθεριών της ανθρωπότητος». Ό,τι θέλει ο Χριστός. Αυτό ας γίνει το καινούργιο μας σύνθημα. Κάτω από την σημαίαν του Χριστού, του πράου, του Διαλλακτικού, του Ειρηνοποιού, του Διώκτου της αδικίας και εκμεταλλεύσεως θα ηδυνάμεθα να λύσωμεν τα προβλήματά μας και να ζήσωμεν ευτυχείς. Άλλως ό,τι κτίζομεν, κτίζομεν επάνω εις την άμμον, είναι ετοιμόρροπον και θα καταρρεύσει. Το μαρτυρούν μύρια παραδείγματα. Διατί να είμεθα τυφλοί και να μη βλέπωμεν την αλήθειαν; Άς το πιστεύσωμεν, ας το κηρύξωμεν, ας αγωνισθώμεν δια να γίνει συνείδησις εις όλους ότι ΘΕΜΕΛΙΟΝ, επί του οποίου πρέπει να κτίσωμεν το Εθνικόν Οικοδόμημα είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Η εκκλησία μας, δια των κληρικών της και ιδίως των Αρχιερέων της, ας γίνει ο πρωτοπόρος του Χριστιανικού τούτου κινήματος και ο ρόλος της θα είναι μέγας, πρωταρχικός μέσα εις την Εθνικήν μας αναδημιουργίαν.
Ό,τι θέλει ο Χριστός. Να, το σύνθημά μας! Ερωτώμεν: Υπάρχει ωραιότερον σύνθημα;

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Αύριον Κυριακήν (4 Φεβρουαρίου). Κατά την Θείαν Λειτουργίαν (ώραν 9.30 π. μ.) εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Νικολάου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.

ΕΣΤΙΑ

Μόλις αφιχθούν εκ Καστανιάς τα αυτοκίνητα, θα ανοίξει πάλιν η Εστία. Όσοι έπαιρναν τακτικά συσσίτιον παρακαλούνται να περάσουν την Δευτέρα, Τρίτην και Τετάρτην ώραν 10 – 12 π. μ. από τα Γραφεία της Εστίας, δια να αλλάξουν τας παλαιάς καρτέλλας με καινούργιες καρτέλλες.

«ΕΣΤΙΑ», αρ. φυλ. 5, 3 Φεβρουαρίου 1945

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος β΄, σελ. 153-154, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.