Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ;

date Σεπ 2nd, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 2012

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

­Ἐξ ἀφορμῆς τῆς δημοσιοποιήσεως τῆς ἐτησίας ἐκθέσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ περί τῶν Θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν παγκοσμίως καί ἐπειδή γίνεται ὀνομαστικῶς λόγος γιά τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς ἀπεστάλη ἔγγραφος διαμαρτυρία του στήν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν διά τοῦ ἐνταῦθα Πρέσβεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190

185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Τηλ. 210 4514833 – Fax 210 4518476

                          ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός τόν Ἐξοχώτατον Κύριον Daniel B. Smith

Πρέσβυν τῆς ΗΠΑ

Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ,

Σᾶς ὑποβάλλω τήν ἔγγραφη διαμαρτυρία μου γιά τήν ἀναφορά τοῦ προσώπου μου στήν Ἔκθεση γιά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Χώρας Σας καί θερμῶς παρακαλῶ ὅπως εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνην νά προωθήσετε αὐτήν εἰς τήν Ἐξοχωτάτην κ. Ὑπουργόν.

Ἐκ προοιμίου εὐχαριστῶ τήν Ἐξοχότητα Σας καί διατελῶ μέ θερμές εὐχές, ὁ δωρεοδότης Θεός νά χαρίζη σέ Ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειαν Σας ὑγιεία, εὐτυχία καί κάθε πρόοδο.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Τηλ. 210 4514833, Fax 210 4518476

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός τήν Ἐξοχωτάτην Hilary Clinton

Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν

Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς;

Εἰς WASHINGTON

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ἐξοχωτάτη κ. Ὑπουργέ,

Εἰς τήν Ἔκθεσιν τοῦ Ὑπουργείου Σας πού ἀναφέρεται στό σεβασμό τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ἀνά τόν κόσμον καί εἰδικώτερα εἰς τήν χώρα μου χρησιμοποιεῖται τό ὄνομά μου καί περιγράφονται ἐνέργειές μου καί λόγοι μου χωρίς νά μοῦ δοθεῖ οὐδεμία δυνατότης νά ἐξηγήσω τί παραγματικά συμβαίνει.

Ὡς πολίτης τοῦ κόσμου καί κάτοικος αὐτοῦ τοῦ πλανήτη αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά ἐκφράσω τήν διαμαρτυρία μου διότι προφανῶς μέ τόν τρόπο πού συντάσσονται οἱ συγκεκριμένες ἐκθέσεις τοῦ Ὑπουργείου Σας παραβιάζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί κατά βάσιν τό Σύνταγμα τῶν Η.Π.Α., χώρας τήν ὁποία ἐθεμελίωσαν οἱ Πατέρες τοῦ Ἔθνους Σας ἐπί τῶν πανανθρωπίνων ἀξιῶν πού γεννήθηκαν στήν χώρα μου, δηλ. τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος.

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὡς ἔμπειρος πολιτικός καί πρόσωπο σημαντικῆς προσφορᾶς εἰς τήν μεγάλη Σας Χώρα ὅτι στά κράτη δικαίου εἶναι ἀπαράδεκτο τό γεγονός νά καταδικάζεται κάποιος ἀναπολόγητος καί νά παραβιάζεται ἡ παγκόσμια δικαστική ἀρχή «νά μήν ἐκδόσεις τήν κρίση σου γιά ὁποιοδήποτε θέμα πρίν ἀκούσεις καί τίς δύο πλευρές». Διαμαρτύρομαι λοιπόν ἐντόνως διότι χωρίς νά ἐρωτηθῶ γιά τό τί πράγματι συνέβη ἤ γιά τό τί πράγματι εἶπα, οὐσιαστικά καταγγέλομαι παγκοσμίως ὡς δῆθεν φονταμενταλιστής καί ὡς δῆθεν παραβιάζων τά δικαιώματα τῶν συνανθρώπων μου. Ἐάν εἶχαν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Σας τήν εὐγένεια καί τήν συνείδηση νά μέ ἐρωτήσουν πρίν μέ καταγγείλουν τί πράγματι συμβαίνει μέ τά ἀναφερόμενα θέματα, θά τούς ἐνημέρωνα ὅτι ἀπηυθύνθην ἐγγράφως εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν Ἀθήναις Ρωμαιοκαθολικῶν κ. Νικόλαον Φώσκολον καί τόν παρεκάλεσα ὅ,τι ἀκριβῶς ἰσχύει στό Ρωμαιοκαθολικό Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Παύλου Πειραιῶς νά ἰσχύσει καί στό Ρωμαιοκαθολικό Σχολεῖο τῆς Ἁγίας Ἰωάννας τῆς Λωραίνης Πειραιῶς δηλ. ὁ ἁγιασμός ἐνάρξεως πού γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ μυστηριακή πράξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους νά εὐλογηθῇ γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητάς τοῦ Σχολείου ὑπό Ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ καί γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς μαθητάς πού σημειωτέον ἀποτελοῦν μειοψηφία ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, δεδομένου ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καί τό Κανονικό δίκαιο ἀπαγορεύουν τήν συμπροσευχή μέ ἑτεροδόξους καί μέ πρόσωπα πού δέν ὑφίσταται μυστηριακή κοινωνία. Ὅμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν οὐδεμία ἀπάντηση καταδέχθη νά ἀποστείλει καί ἑπομένως διά νά ὑπερασπίσω τήν αὐτοσυνειδησία τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν τοῦ Σχολείου ὡς ἐπίσκοπος καί ποιμένας αὐτῶν προσέφυγα στήν ὑπό τοῦ Νόμου προβλεπομένη διαδικασία ἐνώπιον τῶν Ἁρμοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν. Τί ἄλλο ἑπομένως εἶχα τήν δυνατότητα νά πράξω ἐνώπιον τῆς ἀδιαλλαξίας καί τῆς πείσμονος ἐμμονῆς εἰς πρακτικήν ἀπομειώσεως τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας. Ὑπάρχει κατά τήν γνώμη σας κάτι ἀπαράδεκτο σέ αὐτή τήν θέση; Τό εὔλογο συμπέρασμα πού ἐξάγεται εἶναι ὅτι μεροληπτικῶς ἀνεφέρθη ἡ Ἔκθεσις εἰς τό πρόσωπόν μου ἐνῶ δέν ἐγνώριζε τά πραγματικά περιστατικά καί ἀντιπαρῆλθε ἐντελῶς τήν συμπεριφορά τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ ἀναπόδεικτος σύνδεσις  στήν Ἔκθεση ἀπόψεων μου μέ ἐκφράσεις ἀντισημιτισμοῦ ἀποτελεῖ ἄμεση διαστρέβλωση τῶν λόγων μου καί ἀπόλυτη συκοφάντισή μου, διότι οὐδέποτε ἔχω ἐκφρασθεῖ ἐναντίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἔθνους, τό ὁποῖο σέβομαι ὅπως καί κάθε ἄλλο Ἔθνος στή γῆ, ἁπλῶς ὅμως ἐπαναλαμβάνω τίς ἔντονες διαμαρτυρίες τῶν Ὀρθοδόξων Ἑβραίων κατά τῆς διαστροφῆς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τῆς ἐκτροπῆς ἀπό θεϊστική προσέγγιση τῆς ζωῆς σέ ἀποκρυφιστικό σύστημα μέ τήν σκοτεινή διδασκαλία τῆς Καμπαλά πού ἀποτελεῖ ἐπιβίωση τοῦ Ἑωσφορισμοῦ καί τῶν πρακτικῶν τῆς μαύρης μαγείας. Οὐδέποτε συνεπῶς ἔχω ἐκδηλώσει ἀντισημητικές ἰδέες καί σκέψεις ἀλλά ὡς χριστιανός ἐπίσκοπος ἑρμήνευσα τίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπως εἶχα τό δικαίωμα εἰδικώτερα τόν Προφήτη Δανιήλ καί τόν Προφήτη Ἠσαΐα, ἀπέδειξα ὅτι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ἦλθε στόν κόσμο στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὅτι αὐτός πού ἀναμένεται ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό νά ἔλθει καί προετοιμάζονται ἡ ἀνέγερση τοῦ τρίτου Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καθώς καί λειτουργικά καί λατρευτικά σύμβολα ὅπως ἐμφαίνεται στό Διαδίκτυο δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἀναφερόμενο στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου ὡς Ἀντίχριστος.

Τέλος θεωρεῖτε ὡς φονταμενταλισμό καί ἀντισημητισμό τήν πασίδηλη καί παγκόσμια πραγματικότητα ὅτι τό τραπεζιτικό σύστημα ἀποτελεῖ ἀγαπημένη οἰκονομική δραστηριότητα τοῦ ἰσχυροῦ στήν χώρα Σας Ἑβραϊκοῦ λόμπυ;

Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποῖας ἰδιοκτησίας εἶναι οἱ τρεῖς παγκόσμιες ἑταιρεῖες ἀξιολόγησης τῆς χρηματοπιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῶν χωρῶν καί τῶν οἰκονομιῶν Moodys, Standart and Poors καί Fitch;

Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποῖας ἐθνικότητος εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Trilater Commision;

Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ἀπό ποῖας ἐθνικότητος μέλη ἀποτελεῖται ἡ στοᾶ Ben Berith πού ἑδρεύει στήν Οὐάσιγκτον καί παραρτήματά της ἔχει σέ ὅλο τόν πλανήτη καθώς καί στήν χώρα μου;

Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποιό εἶναι τό κυβερνόν σῶμα τῆς ἐμφανιζομένης ὡς think tank Λέσχης Bildeberg;

Κλείνοντας τήν ἐπιστολή μου εἰλικρινῶς εὔχομαι τήν ἐπί τῆς γῆς ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀλληλοκατανοήσεως καί ἀλληλοπεριχωρήσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἐλευθέρα ὅμως ἔκφρασις τῆς συνειδήσεως ἑκάστου εἶναι ἀξία ἀνυπέρβλητος πού ὀφείλομεν νά τήν ὑπερασπιζόμεθα καί μέ τήν ζωήν μας καί ἀσφαλῶς ἡ δικαιοσύνη ἐπιβάλλει τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀσθενεστέρων καί τῶν μή ἐχόντων κατά κόσμον δύναμιν.

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

______________

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ;

Δημοσιοποιηθέντος τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς 12ης Σεπτεμβρίου στό Διαδίκτυο πού ἀφοροῦσε στήν πρόταση τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Φώτη Κουβέλη καί τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. γιά τήν συμπερίληψη στά ἰσοδύναμα μέτρα πού προτείνει γιά τήν κάλυψη τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦ τῶν 11,6 δισεκατομμυρίων Εὐρώ, πού ἐπιβάλει ἡ Τρόϊκα ὡς ἀπόλυτη προϋπόθεση γιά τήν συνέχιση τῆς στηρίξεως τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τῆς ἀναλήψεως τοῦ 50% τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, δέχθηκα ἱκανές τηλεφωνικές κλήσεις μελῶν τοῦ κόμματος τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. μέ τίς ὁποῖες προσεπάθησαν νά μέ πείσουν ὅτι καί ὁ Πρόεδρος κ. Φώτης Κουβέλης καί τό κόμμα του ἀναγνωρίζουν τό διαχρονικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί σέβονται τήν πολυσχιδεστάτη προσφορά της. Ἡ πρότασίς τους ἀποτελεῖ προσπάθεια γιά τήν ἐξεύρεση τρόπου ἀνακούφισης τῶν ἀσθενεστέρων τάξεων. Ἐπ’ αὐτῶν τούς ὑπέβαλα τίς κατωτέρω θέσεις μου τίς ὁποῖες καί δημοσιοποιῶ διά προφανεῖς λόγους:
1.          Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀποδείξει καί ἀποδεικνύει καθημερινῶς urbi et orbi ὅτι ὁ λόγος τοῦ Δομήτορός Της Κυρίου «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. ΚΕ 40) τήν καθορίζει ὀντολογικῶς καί ἀποτελεῖ τόν γνώμονα τῆς ὀρθοπραξίας Της, γι΄ αὐτό ἀπορρέει ἀπό τήν πνευματικότητά της ὡς ὑποχρέωσις ἡ ἐπιτέλεσις πολυσημάντου κοινωνικοῦ καί ἀγαπητικοῦ ἔργου συναλληλίας. Ἡμερησίως χιλιάδες μερίδες προσφέρονται στά συσσίτιά Της καί χιλιάδες συνάνθρωποι ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς παραδοχῆς, ἐθνοτικῆς συνείδησης καί τόπου καταγωγῆς εὑρίσκουν στοργική ἀνακούφιση στό πρόβλημα τῆς ἐπιβιώσεώς τους.
2.          Ἡ πρότασι τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. δέν ἀποτελεῖ ἁπλή πρόταση μειώσεως τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, μειώσεως ἡ ὁποία ἔχει ἐπισυμβεῖ ἤδη ἐφ’ ὅσον εἶναι ἐντεταγμένοι στό ἐνιαῖο μισθολόγιο καί ἔχουν ὑποστεῖ μισθολογικές μειώσεις ἀδιαμαρτύρητα, ἀλλά ἀντιθέτως ἀποτελεῖ τορπίλη στήν συμβατική ὑποχρέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔναντι τῆς ποικιλοτρόπου ὑφαρπαγῆς τοῦ 96% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
3.          Ἡ πρότασι τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. εἶναι ἐν γνώσει τους πρακτικῶς ἀνέφικτη διότι καί οἱ Ἱ. Μητροπόλεις καί ἡ Κεντρική Οἰκονομική Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας ἀδυνατοῦν οἰκονομικῶς νά ἀνταπεξέλθουν στήν  ἐπιβάρυνση πού προτείνεται. Ὡς κόμμα εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ πού διεκδικεῖ τήν σοβαρότητα καί τήν ὀρθότητα τῶν πολιτικῶν του θέσεων, μπορεῖ νά μᾶς καταθέσει τήν σχετική του οἰκονομοτεχνική μελέτη πού πιστοποιεῖ τήν σχετική δυνατότητα τῆς Ἐκκλησίας; Ἤ ὁ στόχος εἶναι παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου διακηρύξεις ὁ εὔσχημος διωγμός τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν ἱερατικῶν οἰκογενειῶν;
4.          Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ παρ’ὅτι δέν ἐπιθυμῶ νά νοσφίζομαι πολιτικές θέσεις νά ἀντιπροτείνω στόν Ἐντιμότατο κ. Φώτη Κουβέλη καί τήν ΔΗΜ.ΑΡ. ἕνα ἄμεσο ἰσοδύναμο μέτρο πού ἄν ἔχει τά πολιτικά «κότσια» θά πρέπει αὐθωρεί νά καταθέση στήν σημερινή τρικομματική Κυβέρνηση καί συγκεκριμένα νά προσκαλέσουν ἄμεσα τόν Πρέσβυ τῆς Ρωσσικῆς Ὀμοσπονδίας καί νά ἱκανοποιήσουν τό διαχρονικό αἴτημα τῆς μεγάλης αὐτῆς Χώρας ἐκμισθώνοντας γιά 99 χρόνια τό Νεώρειο τῆς Σύρου, πού σήμερα δραματικά ὑπολειτουργεῖ ὥστε νά ἐπισκευάζει ἐκεῖ τά πλοῖα του ὁ Ρωσσικός στόλος. Ἔχει ἐντόνως διαδοθεῖ ὅτι τό μίσθιο μπορεῖ νά φθάνει καί τά 100 δισεκατομμύρια Εὐρώ. Αὐτό ἤ ὅσο καί ἄν εἶναι τό μίσθιο, ἀποτελεῖ πράγματι ὑπερισοδύναμο μέτρο συναρτώμενο μέ  ἐκπληκτική ἔκβαση τῶν γεωπολιτκῶν πραγμάτων τῆς περιοχῆς μας, τήν αὐτόματη κατάργηση τοῦ casus beli τῆς γείτονος Τουρκίας καί τήν ἄνετη ἀνακήρυξη τῆς περίφημης ΑΟΖ. Ἐρωτᾶται ὁ ἀντισυστημικός κ. Κουβέλης ἔχει αὐτός καί τό κόμμα του τό πολιτικό θάρρος νά ὑποβάλῃ τέτοια πρόταση ἀνεξάρτητης ἀληθινά πολιτικῆς δράσης; Καί βέβαια δέν ἀναφερώμεθα στήν ἀπαίτηση τῶν Ἑλλήνων γιά τήν διεκδίκηση στά Εὐρωπαϊκά φόρα τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων καί τοῦ κατοχικοῦ δανείου ἀπό τήν ἑνωμένη πλέον Γερμανία. Ἰδού λοιπόν ἡ «Ρόδος» κ. Κουβέλη καί ἀγαπητοί τῆς ΔΗΜ.ΑΡ.
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ ὁ Πειραιῶς  ΣΕΡΑΦΕΙΜ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.