Αυγουστίνος Καντιώτης«ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ» ΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΑ

date Μαρ 8th, 2013 | filed Filed under: “ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ” π. Αυγουστ.

ΚΥΜΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1951

ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 10

«Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος ᾿Ιησοῦ» (Ματθ. 26 74,75)

Ε Κ Δ Ι Δ Ε Τ Α Ι

῾Υπὸ ἱεροκήρυκος ᾿Ι. Μητροπόλεως Καρυστίας-Σκύρου ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου καὶ διανέμεται δωρεὰν πρὸς χριστιανικὸν  διαφωτισμὸν τοῦ λαοῦ.

ΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΑ

 «Καρδίαν καθαρὰν κτῖσον ἐν ἐμοί, ὦ Θεέ».

π. Αυγ:῍Ας ἀρχίσωμεν μὲ ἔπαινον. Αἱ γυναῖκες τῆς Κύμης ἀγαποῦν τὴν καθαριότητα. Μὲ τὸ σάρῳθρον εἰς τὸ χέρι καθημερινῶς καθαρίζουν ἐπιμελῶς τὸ σπίτι των. Αἱ νοικοκυραὶ ἀγανακτοῦν, ἐὰν ἐξ ἀπροσεξίας τὰ παιδιὰ λερώσουν τὰ σκαλοπάτια. Οὔτε ζῶα οὕτε ὄρνιθα ἀφήνουν νὰ πλησιάση διὰ νὰ λερώση ἢ να καταστρέψη τὰ ὡραῖα λουλούδια ποὺ ἔχουν φυτευμένα εἰς τὶς γλάστρες των αὐλῶν τους.

᾿Επαινοῦμεν τὴν καθαριότητα. ᾿Αλλὰ ἡ καθαριότης αὐτὴ τῶν Κυμαϊκῶν σπιτιῶν ἂς γίνη τὸ παράδειγμα διὰ τὴν καθαριότητα ἐκείνην, ἡ ὀποία πρέπει νὰ διακοίνη τὸν χριστιανικὸν μας βίον. ῎Οχι μόνον τὰ ἔξω, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔσω πρέπει νὰ εἶνε καθαρά. Καθαρὰ εἶνε τὰ σκαλοπάτια τῶν σπιτιῶν; ᾿Αλλὰ πολὺ καθαρώτεραι πρέπει νὰ εἶνε αἱ ἡμέραι καὶ αἱ νύκτες τῆς ζωῆς μας, ποὺ κάθε μία εἶνε καὶ ἕνα σκαλοπάτι μιᾶς κλίμακος, ἡ ὀποία ὁδηγεῖ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Οὐρανίου Πατρός. ῞Ολαι αἱ ἡμέραι καὶ αἱ νύκτες πρέπει νὰ εἶνε καθαραὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, νὰ λάμπουν, ὅπως τὰ ἄστρα ἀπὸ τὴν καθαριότητα τοῦ οὐρανοῦ. ᾿Αδελφοί! Κανένα σκαλοπάτι τῆς ζωῆς μας δὲν πρέπει νὰ εἶνε ἀκάθαρτον, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐξ ἀπροσεξίας μας λερωθῆ, διὰ τῆς μετανοίας μας πρέπει νὰ τὸ καθαρίζωμεν ἀμέσως. Καθαρὸς ὁ βίος μας. ᾿Αλλὰ ἰδίως καθαραὶ πρέπει νὰ εἶνε αἱ 70 ἡμέραι τοῦ Τριωδίου, τὸ ὁποῖον ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Κυριακὴν τοῦ Φαρισαίου καὶ τελειώνει τὸ Μ. Σάββατον. Τριώδιον! ῾Αγία περίοδος! Θεία κλῖμαξ! Αἱ προφητεῖαι, οἱ ἀπόστολοι, τὰ εὐαγγέλια, τὰ τροπάρια, οἱ ὕμνοι ποῦ ἀκούονται καθημερινῶς τὴν περίοδον αὐτὴν εἶνε τὰ γ λ υ κ ύ τ ε ρ α ποὺ μεταρσιώνουν τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀνάπτουν εἰς τὰς καρδίας τὸν Θεῖον ἔρωτα εἰς τὸν ᾿Εσταυρωμένον.

Αἱ ἡμέραι τοῦ Τριῳδίου εἶνε ἡμέραι μετανοίας ἐξαγνισμοῦ, ψυχικῆς καθαριότητος. Αἱ 10 Κυριακαὶ τοῦ Τριῳδίου ἔχουν σημασίαν, νόημα μεγάλο δι’ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καρδίαν καὶ αἰσθάνονται. ῾Η Α´ Κυριακὴ τοῦ Φαρισαίου καὶ Τελώνου μᾶς φωνάζει· ῾Υπερήφανοι! Ταπεινωθῆτε.Η Β´ Κυριακὴ τῶν ᾿Απόκρεω· ἀκούεται ἀρχαγγελικὴ σάλπιγξ· ῾Ο Κύριος ἔρχεται διὰ νὰ κρίνη τὴν Οἰκουμένην. ῾Αμαρτωλοὶ ποὺ φύγομεν; ῾Η Δ´ τῆς Τυροφάγου μᾶς καλεῖ εἰς ἀγῶνας· ῾Υποδεχθῆτε τὴν βασίλισσαν, ἡ ὁποία φέρει πολύτιμα δῶρα, βασίλισσα δὲ τῶν ἀρετῶν, καθὼς ψάλλει ἡ ἐκκλησία, εἶνε ἡ 40 ήμερος νηστεία. ῾Η Ε´ Κυριακὴ— α´ τῶν νηστειῶν βροντοφωνεῖ· Αὕτη ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν.Η Στ´ Κυριακὴ—β´. τῶν Νηστειῶν(συμπίπτει ἐφέτος μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸν)· Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν.Η Ζ´ Κυριακὴ— γ´ τῶν Νηστειῶν. Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰμὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.— ῾Η Θ´ Κυριακὴ—ε´ Νηστειῶν· ῾Ο Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἡ Η´ Κυριακὴ— τῶν Βαΐων· ᾿Εξέλθωμεν πρὸς προϋπάντησιν τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ—ΧΡΙΣΤΟΥ, ὅν ὑμνεῖ καὶ δοξάζει πᾶσα ἡ κτίσις. Καὶ σὺ μόνον, ἄνθρωπε, θὰ μείνῃς ἐκτος τοῦ παγκοσμίου ῞Υμνου;

—Αὐτὰ τὰ ὑψηλὰ μαθήματα μᾶς προσφέρει τὸ Τριῳδιον. ᾿Αλλ’ ἀλλοίμονον! Τὰς ἡμέρας αὐτὰς τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ψυχῶν μας ὁ Σατανᾶς εὐρισκέται εἰς μεγάλην κίνησιν, περιτρέχει τὰ σπίτια, τὰς αἰθούσας, τοὺς δρόμους τὰς πλατείας καὶ μὲ τὰ ὄργανά του διδάσκει κηρύγματα ἀντίθετα πρὸς τὰ κηρύγματα τῆς ᾿Εκκλησίας. Ποῖα τὰ κηρύγματά του; Μὴ ἀκούτε τὸν ἱεροκήρυκα, τὴν φωνὴν τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Ακούσατε ἐμένα. Τραγοῦδι χαρὰ, καὶ διασκέδασιν θὰ σᾶς προσφέρω(Διάβολε! Μαύρη εἶνε ἡ χαρά σου). Μασκαρευθῆτε λοιπὸν οἱ ἄνδρες νὰ γίνετε γυναῖκες, αἱ γυναῖκες ἄνδρες, πίετε, μεθύσατε, κυλισθῆτε, χορεύσατε τοὺς πλέον μοδέρνους χορούς, τοὺς χοροὺς τῶν ἀγριών, τῶν πιθήκων, τῶν καγκουρῶ… ποδοπατήσατε τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, λερώσατε τὰς ἡμέρας καὶ τὰς νύκτας, βρωμίσατε 70 σκαλοπάτια τοῦ Τριῳδίου, γενῆτε κτήνη, βδελύγματα σἄν τὰ βδελύγματα ποὺ εἶδε νὰ εἶνε γεμάτο τὸ ποτήριον τὸ ὁποίον ἐκράτει ἡ ἐπὶ τοῦ κοκκίνου θηρίου πόρνη τῆς ᾿Αποκαλύψεως.

Θεέ μου! ῾Η καθαριότης τῶν ἡμερῶν τοῦ Τριῳδίου θὰ μεταβληθῆ εἰς βδέλυγμα ἐρημώσεως ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ;

Χριστιανέ μου. ῾Η ἁμαρτία, ἡ πόρνη τῆς ᾿Αποκαλύψεως κερνάει μὲ τὸ ποτῆρι της ὅλον τὸν κόσμον καὶ ὁ κόσμος τοῦ 20 αἰῶνος ἐμέθυσε καὶ δὲν γνωρίζει τὶ κάμνει. Σὺ μὴ ἐγγίσης τὸ ποτῆρι αὐτό. Περικλείει θάνατον. ᾿Ενθυμοῦ τὸ πικρὸν ποτήριον τῆς Γεθσημανῆ ποὺ ἔπιεν ὁ Κύριος διὰ νὰ σὲ καθαρίση ἀπ’ ὅλα τὰ βδελύγατα τῆς ζωῆς.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Εἰδικὰ μαθήματα κατηχήσεως·

  • 1— Διὰ τὰ ἐργαζόμενα παιδιὰ-Τετάρτην ὥραν 7.30-8 μ.μ. εἰς τὸν ῞Αγ. ᾿Αθανάσιον
    2— Διὰ τὰς νέας (ΧΕΝ) – Κυριακὴν 11-12 εἰς τὸν ῞Αγιον ᾿Αθανάσιον
    3— Διὰ τὰς μητέρας- Πέμπτην 5-6 » »
    4— Διὰ τοὺς ἄνδρας-Τρίτην 7.30-8 » »

 Θ Ε Ι Ο Ν  Κ Η Ρ Υ Γ Μ Α

Αὔριον Κυριακὴ τοῦ ᾿Ασώτου (25 Φεβρουαρίου 1951) ὁ ἱεροκῆρυξ τὸ πρωΐ κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν θὰ ὁμιλήση εἰς τὸν ῾Ι. Ν. τῶν Ταξιαρχῶν τὸ δὲ ἀπόγευμα ὥραν 5 εἰς τὸν Μητροπ. Ναὸν τοῦ ῾Αγίου ᾿Αθανασίου μὲ θέμα· ῾Ο κίτρινος ἵππος τῆς ᾿Αποκαλύψεως.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Μὴ σχίζετε τὸ φυλλάδιον. ᾿Αλλὰ δίδετέ το καὶ εἰς ἄλλους πρὸς μελέτην.

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.