Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMHNYMATA

date Νοέ 16th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

__

__

ΟΤΑΝ  Η  ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΦΥΣΙΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Φυγομαχεῖ κι ἀποφεύγει νὰ πάρει θέση γιὰ τὸ ἂν εἶναι ὁ ἡγέτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁ κ. Βαρθολομαῖος

θεολόγος κ. Ἀνδριόπουλος Παναγιώτης, ὀπαδὸς τοῦ οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, κατὰ καιροὺς ἐπιτίθεται κατὰ ριπὰς στὸν μητροπολίτη Πειραιῶς. Οἱ ἐπιθέσεις του ἔχουν στόχο νὰ προφυλάξουν τὸν προστάτη του (κ. Βαρθολομαῖο), ἀπὸ τὶς ἀμφιλεγόμενες ἀντι-Οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες τοῦ μητροπολίτη. Καὶ ὁ κ. Σεραφείμ, ἀνταπαντᾶ, δίνοντας ἀξία σὲ ὅσα κακεντρεχῆ, κουτσομπολίστικα καὶ χυδαῖα τοῦ ἀποδίδονται ἀπὸ ἕνα οἰκουμενιστὴ θεολόγο, ἀποκαλώντας τον μάλιστα, «ἐγκρατῆ θεολόγο»!

Τώρα σὲ τί εἶναι «ἐγκρατὴς» ὁ κ. Ἀνδριόπουλος, ἀδυνατῶ νὰ καταλάβω· μπορῶ νὰ καταλάβω, ὅμως, ὅτι ὁ κ. Σεραφείμ, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ χρησιμοποιεῖ τὴ γλῶσσα τῆς διπλωματίας καὶ τῆς διγλωσσίας, ὅπως κάνει κάθε φορὰ ποὺ πρόκειται νὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση μὲ τὸν Πατριάρχη.

Συγκεκριμένα, ὁ κ. Ἀνδριόπουλος κατηγορεῖ (μεταξὺ ἄλλων) τὸν κ. Σεραφείμ, διότι ἐπιτρέπει σὲ κληρικοὺς τῆς μητροπόλεως Πειραιῶς νὰ ὑβρίζουν τοὺς τελευταίους Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχες, ἀποκαλώντας τὸν μὲν «Πατριάρχη Ἀθηναγόρα “παράνομο ἀξιοθρήνητο Πατριάρχη”, ὁ ὁποῖος “ἔκανε αἱρετικὲς καὶ βλάσφημες δηλώσεις”, εἶναι “πρωτοπόρος καὶ συνήγορος τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὅσο κανένας ἄλλος”, “τὸ πρόσωπο ἐκεῖνο, ποὺ κατ’ ἐξοχὴν προώθησε τὴν φοβερὴ αὐτὴ αἵρεση μέσα στὰ σπλάγχνα τῆς Ὀρθοδοξίας»». Τὸν δὲ «σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς οἰκουμενιστὴ και τρομοκράτη».

Ποιά εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς; Μὲ τὴν ἀπάντησή του στὸν κ. Ἀνδριόπουλο (23/11/2012) ἀποποιεῖται τὴν εὐθύνη, ἀρνεῖται νὰ καλύψει τοὺς κληρικούς του! Ἡ δικαιολογία του; Δὲν ἔγραψαν, λέγει, σὲ ἔντυπο τῆς Μητροπόλεως, ἄλλα σὲ ἄλλα ἱστολόγια! Λές κι ἂν ἔγραφαν σὲ ἄλλα ἱστολόγια ἐναντίον του, θὰ ἀπέφευγαν τὴν δεσποτικὴ ὀργή του!

Τὸ κυριότερο, ὅμως, εἶναι, ὅτι ἄλλη μιὰ φορὰ φυγομαχεῖ καὶ ἀποφεύγει νὰ πάρει θέση γιὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο. Δηλώνει ἐμμέσως –πλὴν σαφῶς– ὅτι δὲν ταυτίζεται μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν κληρικῶν του. Γράφει:

«Διερωτῶμαι μὲ ποῖα λογικὴ ἐγκαλοῦμαι γιὰ τὶς προσωπικὲς ἀπόψεις καὶ τοποθετήσεις ποὺ δημοσιεύουν οἱ ἀνωτέρω Κληρικοὶ ἐλεύθεροι ἀσφαλῶς ὄντες νὰ ἔχουν τὴν προσωπική τους ἐκτίμηση καὶ εὐθύνη διὰ τὰ ὑπ’ αὐτῶν γραφόμενα. Θὰ ἐξέφραζαν τὸν οἰκεῖο τους Ἱεράρχη ἐὰν τὰ κειμενά τους ἐδημοσιεύοντο στὸν ἱστότοπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἢ στὴν περιοδική της ἔντυπη ἔκδοση»!

Κι ὄχι μόνο αὐτό. Ἀλλὰ δηλώνει, πάλι ἐμμέσως –πλὴν σαφῶς– ὅτι, οἱ μὲν παραπάνω κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεώς του δὲν τὸν ἐκφράζουν, ἀντίθετα τὸν ἐκφράζει «ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει ὑπηρετῶν ὡς Ἱεροκήρυξ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ», ὁ ὁποῖος «ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ του στὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας …δὲν φείδεται χρόνου καὶ κόπου νὰ ἐξυμνεῖ τὸ Πάνσεπτο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, νὰ ἀναγινώσκει τὰς ἐγκυκλίους Αὐτοῦ καὶ νὰ μεταφέρη τὰς εὐχὰς Αὐτοῦ»!!!

«Λαμπρὸ» παράδειγμα ἀγωνιστοῦ ἐπισκόπου ὁ κ. Σεραφείμ!

Τέτοια πιὰ τύφλωση τῶν πνευματικῶν ταγῶν καὶ τῶν θεολόγων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας; Ὁ Οἰκουμενισμός, ἡ ἐσχάτη αἵρεση τῆς ἱστορίας (κατὰ τὸν π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο), ἢ ἡ παναίρεση (κατὰ τὸν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς) καλπάζει καὶ κατακλύζει τὰ πάντα, καὶ αὐτοὶ ἀρνοῦνται νὰ κινηθοῦν ἐναντίον της, γιατὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς αἱρέσεως ἐξαρτᾶται ἡ ἐλευθερία κινήσεώς τους καὶ οἱ θρόνοι τους! Μιλοῦν γιὰ ὑπακοὴ καὶ διάκριση· λένε πὼς φοβοῦνται τὸ σχίσμα, καὶ φοβούμενοι τὸ σχίσμα, δηλαδὴ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, βοηθοῦν τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ ριζώσει γιὰ τὰ καλά!

Καὶ γιὰ ὅσους μὲν ἐξ αὐτῶν «ὑπηρετοῦν» τυπικὰ στὸ Χριστό, ὑπάρχει δικαιολογία. Ἐκεῖνοι, ὅμως, ποὺ πιστεύουν, δὲν φοβοῦνται ὅτι ἐπιτρέποντας στὴν αἵρεση νὰ θριαμβεύσει, παραδίδουν τὶς ψυχὲς ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστὸς στὰ χέρια τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ διακινδυνεύουν τὴν σωτηρία τους;

Σημάτης Παναγιώτης

_

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.